271/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z. a zákona č. 290/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písmeno c) znie:
„c)
na úseku bývania
1.
posudzuje a overuje údaje v žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania,
2.
vykonáva kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých ministerstvom a fondom,
3.
vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených ministerstvom alebo fondom v oblasti podpory rozvoja bývania,
4.
vykonáva prevod finančných prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania uzatvorených v rámci programu rozvoja bývania,
5.
vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,
6.
zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov na rozvoj bývania v príslušnom kraji,
7.
spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
8.
zabezpečuje spracovanie regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok na rozvoj bývania,
9.
vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytovanie dotácií na rozvoj bývania,
10.
poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,
11.
spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania,
12.
metodicky usmerňuje orgány územnej samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov na bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou.“.
2.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Krajský stavebný úrad vykonáva činnosti uvedené v odseku 1 písm. c) štvrtom bode prostredníctvom mimorozpočtového účtu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.