270/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

270
ZÁKON
z 18. júna 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z. a čl. I bodu 163 zákona č. 209/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 179 sa v odsekoch 1 a 2 za slová „Vyhlásením konkurzu“ vkladajú slová „alebo povolením reštrukturalizácie“ a za slová „priebehu konkurzu“ sa vkladajú slová „alebo reštrukturalizácie“ a v odseku 3 za slová „vyhlásenia konkurzu“ sa vkladajú slová „alebo povolenia reštrukturalizácie“ a za slová „vyhlásení konkurzu“ sa vkladajú slová „alebo povolení reštrukturalizácie“.
Čl. IV
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro sa pravidlá pre prepočty a zaokrúhľovanie konečných súm zo slovenskej meny na eurá rovnako vzťahujú aj na prepočty a zaokrúhľovanie iných peňažných súm ako konečných súm zo slovenskej meny na eurá, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.“.
2.
V § 9 ods. 2 sa v celom texte slovo „údaje“ nahrádza slovom „sumy“.
3.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.
4.
Slová „cenová neutralita“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „neutralita“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. V
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Solventnosť poisťovne, solventnosť pobočky zahraničnej poisťovne, solventnosť zaisťovne a solventnosť pobočky zahraničnej zaisťovne
(1)
Solventnosťou poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne sa rozumie schopnosť v každom okamihu zabezpečiť úhradu záväzkov vyplývajúcich z vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti.
(2)
Na zabezpečenie schopnosti uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti alebo zo zaisťovacej činnosti je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná vytvoriť a nepretržite dodržiavať skutočnú mieru solventnosti najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti.
(3)
Požadovanou mierou solventnosti sa rozumie minimálna hodnota skutočnej miery solventnosti určená na základe rozsahu poisťovacej činnosti alebo rozsahu zaisťovacej činnosti. Poisťovňa určuje požadovanú mieru solventnosti samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné poistenie.
(4)
Skutočnou mierou solventnosti sa rozumie výška vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne, znížená o tieto položky:
a)
nehmotný majetok poisťovne alebo zaisťovne,
b)
vlastné akcie, ktoré sú v majetku poisťovne alebo zaisťovne,
c)
účasť podľa § 49 ods. 5 písm. f) poisťovne alebo zaisťovne v inej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej poisťovni, zaisťovni, zaisťovni z iného členského štátu, zahraničnej zaisťovni, finančnej holdingovej inštitúcii alebo v inej finančnej inštitúcii,
d)
finančné nástroje uvedené v odsekoch 7 a 9, ktoré má poisťovňa alebo zaisťovňa v majetku vo vzťahu k subjektom uvedeným v písmene c).
(5)
Vlastné zdroje poisťovne alebo zaisťovne tvorí
a)
splatené základné imanie,
b)
zákonný rezervný fond a ďalšie fondy, na ktoré sa nevzťahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia,
c)
neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov a strata alebo zisk bežného obdobia po odpočítaní dividend určených na vyplatenie.
(6)
Skutočnú mieru solventnosti poisťovne alebo zaisťovne môžu tvoriť úvery, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 7, a cenné papiere, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 9, najviac do výšky 50 % nižšej z hodnôt skutočnej miery solventnosti alebo požadovanej miery solventnosti, pričom maximálne 25 % z toho môže pozostávať z úverov s pevnou dobou splatnosti a cenných papierov s pevnou dobou splatnosti.
(7)
Úver možno zahrnúť do skutočnej miery solventnosti, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
existujú zmluvy, podľa ktorých, v prípade konkurzu alebo likvidácie poisťovne alebo zaisťovne budú úvery splatené až po uspokojení všetkých ostatných veriteľov,
b)
úver bol skutočne poskytnutý v plnej výške,
c)
pri úveroch s pevnou dobou splatnosti musí byť stanovená doba splatnosti úveru aspoň päť rokov, pričom najneskôr jeden rok pred dňom splatnosti úveru musí poisťovňa alebo zaisťovňa predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie plán, na základe ktorého poisťovňa alebo zaisťovňa preukáže, že skutočná miera solventnosti po splatení úveru bude najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti; to neplatí, ak sa rozsah, v ktorom môže byť úver zahrnutý do skutočnej miery solventnosti znižoval najmenej o 20 % ročne počas posledných piatich rokov pred dňom splatnosti úveru,
d)
pri úveroch, ktoré nemajú pevnú dobu splatnosti, musí byť dodržaná aspoň päťročná výpovedná lehota; to neplatí, ak už tieto úvery netvoria skutočnú mieru solventnosti alebo ak Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na predčasné splatenie úveru,
e)
zmluva o úvere neobsahuje ustanovenie umožňujúce splatenie úveru pred stanovenou dobou splatnosti za okolností iných ako likvidácia poisťovne alebo zaisťovne alebo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
f)
zmluvu o úvere možno zmeniť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
(8)
Na predčasné splatenie úveru podľa odseku 7 na základe písomnej žiadosti poisťovne alebo zaisťovne môže Národná banka Slovenska udeliť predchádzajúci súhlas, ak nehrozí pokles skutočnej miery solventnosti poisťovne alebo skutočnej miery solventnosti zaisťovne pod požadovanú mieru solventnosti.
(9)
Cenné papiere možno zahrnúť do skutočnej miery solventnosti podľa odseku 6, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
existujú zmluvy, podľa ktorých, v prípade konkurzu alebo likvidácie poisťovne alebo zaisťovne budú úvery splatené až po uspokojení všetkých ostatných veriteľov,
b)
nemôžu byť splatené z podnetu držiteľa cenného papiera alebo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
c)
zmluva alebo emisné podmienky umožňujú poisťovni alebo zaisťovni odklad platby úrokov,
d)
zmluva alebo emisné podmienky obsahujú ustanovenie o schopnosti absorbovať straty poisťovne alebo zaisťovne,
e)
cenné papiere boli splatené.
(10)
Na základe písomnej žiadosti poisťovne alebo zaisťovne a po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska možno do skutočnej miery solventnosti zahrnúť
a)
skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív, ak tieto rezervy nemajú výnimočný charakter,
b)
rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie a zillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie alebo čiastočne zillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie, ak ide o poisťovňu vykonávajúcu životné poistenie,
c)
polovicu nesplateného základného imania, ak bolo splatené aspoň 25 % základného imania, najviac však do výšky 50 % nižšej z hodnôt skutočnej miery solventnosti alebo požadovanej miery solventnosti.
(11)
Predchádzajúci súhlas podľa odseku 10 nemožno udeliť, ak má Národná banka Slovenska dôvodné pochybnosti o správnosti údajov uvedených v žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo ich považuje za nedostatočne preukázané.
(12)
Jednu tretinu hodnoty požadovanej miery solventnosti tvorí garančný fond. Minimálnu výšku garančného fondu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov. Národná banka Slovenska je oprávnená upraviť minimálnu výšku garančného fondu na základe údajov publikovaných Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev o európskom indexe spotrebiteľských cien zahrnujúcom všetky členské štáty. Minimálna výška garančného fondu sa upraví o percentuálnu zmenu tohto indexu, ak sa hodnota tohto indexu zvýši minimálne o 5 % od jej poslednej úpravy. Minimálna výška garančného fondu sa zaokrúhľuje na celých 100 000 eur.
(13)
Poisťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť pre neživotné poistenie a ktorá vykonáva aj zaisťovaciu činnosť pre neživotné poistenie, uplatňuje minimálna výška garančného fondu ako pre zaisťovňu, ak spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
a)
prijaté zaistné prevyšuje 10 % z celkového prijatého poistného,
b)
prijaté zaistné prevyšuje 50 000 000 eur alebo
c)
technické rezervy vytvorené z prijatého zaistného prevyšujú 10 % z celkových vytvorených technických rezerv.
(14)
Poisťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť pre životné poistenie a ktorá vykonáva aj zaisťovaciu činnosť pre životné poistenie, je povinná vytvoriť a nepretržite dodržiavať skutočnú mieru solventnosti najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti vzhľadom na záväzky vyplývajúce zo zaisťovacej činnosti, ak spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
a)
prijaté zaistné prevyšuje 10 % z celkového prijatého poistného,
b)
prijaté zaistné prevyšuje 50 000 000 eur alebo
c)
technické rezervy vytvorené z prijatého zaistného prevyšujú 10 % z celkových vytvorených technických rezerv.
(15)
Garančný fond pozostáva z položiek podľa odsekov 5 a 6; aktíva najmenej vo výške garančného fondu musia byť umiestnené podľa zásad podľa § 23 ods. 8 písm. a) a b).
(16)
Ustanovenia odsekov 2 až 15 sa primerane vzťahujú aj na pobočku zahraničnej poisťovne a na pobočku zahraničnej zaisťovne.
(17)
Zahraničná poisťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky, je povinná aktíva tvoriace tú časť požadovanej miery solventnosti, ktorá sa vzťahuje na túto poisťovaciu činnosť, umiestniť na území Slovenskej republiky najmenej vo výške hodnoty garančného fondu a zvyšnú časť na území členských štátov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(18)
Poisťovňa a zaisťovňa, nad ktorou sa vykonáva dohľad nad skupinou podľa § 49 ods. 1 písm. a), je povinná vytvoriť a nepretržite dodržiavať upravenú mieru solventnosti.
(19)
Upravenou mierou solventnosti poisťovne a zaisťovne v skupine sa rozumie schopnosť trvale zabezpečiť úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv alebo zo zaistných zmlúv.
(20)
Za poisťovňu a zaisťovňu v skupine preukazuje upravenú mieru solventnosti ovládajúca osoba.
(21)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v zbierke zákonov
a)
spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania skutočnej miery solventnosti,
b)
spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania požadovanej miery solventnosti,
c)
lehotu na vykazovanie skutočnej miery solventnosti a požadovanej miery solventnosti,
d)
spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania upravenej miery solventnosti,
e)
lehotu na vykazovanie upravenej miery solventnosti,
f)
čo sa rozumie rizikovým kapitálom a spôsob výpočtu rizikového kapitálu.“.
2.
V § 45 ods. 1 písm. g) sa číslo „5“ nahrádza číslom „10“.
3.
V § 45 ods. 1 písmená i), j) a k) znejú:
„i)
predčasné splatenie úveru podľa § 34 ods. 7,
j)
zmenu úveru podľa § 34 ods. 7,
k)
splatenie cenných papierov podľa § 34 ods. 9, ktoré nemajú stanovenú splatnosť,“.
4.
V § 67 ods. 4 písm. d) sa číslo „13“ nahrádza číslom „18“.
5.
V § 69 ods. 1 písm. b) a § 70 ods. 3 sa číslo „7“ nahrádza číslom „12“.
6.
Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý znie:
㤠94a
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 písm. g) na zahrnutie položky do skutočnej miery solventnosti nemožno po 1. auguste 2008 udeliť, ak budúce prebytky poisťovne alebo zaisťovne týkajúce sa životného poistenia sú súčasťou niektorej z položiek podľa § 34 ods. 5 alebo 10 v znení účinnom od 1. augusta 2008.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem ustanovení čl. I bodu 3 [§ 3 ods. 2], bodov 4 a 5 [§ 4 ods. 5 až 7], bodu 8 [§ 7 ods. 2 písm. c)], bodu 9 [§ 16 ods. 1], bodu 16, bodov 19 a 20 [§ 31 ods. 2 až 8], bodu 24 [§ 32 ods. 5], bodu 25 [§ 32 ods. 6], bodu 26 [§ 32 ods. 10], bodu 30 [§ 36 ods. 7], bodu 32 [druhej a tretej hlavy štvrtej časti] a bodu 34 [§ 61 ods. 2 písm. b)], ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.