265/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. júna 2008,
ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepočty a zaokrúhľovania platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 10 písm. a) šiesteho bodu zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje postupy a spôsoby duálneho zobrazovania platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie platieb a iných hodnôt v dôsledku prechodu zo slovenskej meny na euro (ďalej len „prechod na euro“), ďalej rozsah platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu, platby a iné hodnoty uvádzané, prepočítavané a zaokrúhľované s osobitným počtom desatinných miest a počet týchto desatinných miest, ako aj platby a iné hodnoty výnimočne vyňaté z duálneho zobrazovania a tiež ostatné podrobnosti o duálnom zobrazovaní, prepočítavaní a zaokrúhľovaní platieb a iných hodnôt pre oblasť sociálneho zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov (ďalej len „policajt“) a profesionálnych vojakov.
§ 2
(1)
Duálnemu zobrazovaniu podlieha suma, ktorá je ustanovená, vypočítaná alebo poskytovaná ako
a)
dávka nemocenského zabezpečenia,
b)
dávka úrazového zabezpečenia,
c)
dávka výsluhového zabezpečenia,
d)
dávka podľa osobitných predpisov,1)
e)
peňažná hodnota služby sociálneho zabezpečenia.
(2)
Duálnemu zobrazovaniu podlieha aj suma
a)
poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
b)
pokuty a penále,
c)
náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia,
d)
úhrady nákladov na zdravotné výkony,
e)
čiastočnej úhrady uhrádzanej za rekreačnú starostlivosť a príspevku z rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „ministerstvo“) na úhradu nákladov na rekreačnú starostlivosť,
f)
neprávom vyplatenej dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia (ďalej len „dávka sociálneho zabezpečenia“) uvedená v rozhodnutí o povinnosti služobného úradu, služobného orgánu, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, Sociálnej poisťovne alebo inej právnickej osoby nahradiť sumy neprávom vyplatenej dávky sociálneho zabezpečenia,
g)
náhrady škody voči tretím osobám, ktorá vznikla služobnému úradu, služobnému orgánu, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia výplatou dávok sociálneho zabezpečenia, náhrady služobného platu alebo služobného príjmu počas dočasnej neschopnosti na výkon služby v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania alebo v dôsledku potvrdenia nesprávnych údajov rozhodujúcich na vznik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, nároku na jej výplatu alebo jej sumu.
§ 3
Duálne zobrazovanie sumy dávky sociálneho zabezpečenia a peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia
Suma dávky sociálneho zabezpečenia a peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia sa v období duálneho zobrazovania
a)
predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli nahor na najbližší eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b)
odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§ 4
Duálne zobrazovanie sumy dávok poskytovaných podľa osobitných predpisov
Suma náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia poskytovaná podľa osobitných predpisov1) sa v období duálneho zobrazovania
a)
predo dňom zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli nahor na najbližší eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b)
odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§ 5
Duálne zobrazovanie sumy čiastočnej úhrady uhrádzanej za rekreačnú starostlivosť
Suma čiastočnej úhrady uhrádzanej za rekreačnú starostlivosť sa v období duálneho zobrazovania
a)
predo dňom zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli nadol na najbližší eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b)
odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§ 6
Duálne zobrazovanie sumy poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, pokuty, penále, úhrady nákladov za zdravotné výkony, neprávom vyplatenej dávky sociálneho zabezpečenia a náhrady škody
Suma poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, pokuty, penále, úhrady nákladov na zdravotné výkony, neprávom vyplatenej dávky sociálneho zabezpečenia a náhrady škody sa v období duálneho zobrazovania
a)
predo dňom zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli nadol na najbližší eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b)
odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§ 7
Duálne zobrazovanie sumy náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia a príspevku z rozpočtu ministerstva na úhradu nákladov na rekreačnú starostlivosť
Suma náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia a príspevku z rozpočtu ministerstva na úhradu nákladov na rekreačnú starostlivosť sa v období duálneho zobrazovania
a)
predo dňom zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli nahor na najbližší eurocent a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v eurách,
b)
odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na celé slovenské koruny a zobrazí sa aj v takto zistenej sume v slovenských korunách.
§ 8
Platby a iné hodnoty vyňaté z duálneho zobrazovania
Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú sumy vo vstupných údajoch, ktoré sa týkajú výberu poistného na nemocenské zabezpečenie, poistného na úrazové zabezpečenie a poistného na výsluhové zabezpečenie plateného policajtmi, profesionálnymi vojakmi, služobným úradom, služobným orgánom a štátom, ktoré sú príjmami osobitného účtu.2)
§ 9
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie služobného platu policajtov a profesionálnych vojakov za obdobie predo dňom zavedenia eura na určenie dávky sociálneho zabezpečenia
Suma služobného platu policajta a suma služobného platu profesionálneho vojaka za obdobie predo dňom zavedenia eura sa na účely určenia dávky sociálneho zabezpečenia odo dňa zavedenia eura prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent.
§ 10
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy vymeriavacieho základu pre výpočet poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie
Ak rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie, ktoré sa uhrádza odo dňa zavedenia eura, je obdobie predo dňom zavedenia eura, vymeriavací základ sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nadol na najbližší eurocent.
§ 11
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy dávky sociálneho zabezpečenia a peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia, o ktorých nebolo právoplatne rozhodnuté do dňa zavedenia eura
Suma dávky sociálneho zabezpečenia a peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia, na ktorú vznikol nárok za obdobie predo dňom zavedenia eura a o ktorej nebolo právoplatne rozhodnuté do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura, sa po dni zavedenia eura prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent.
§ 12
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy dávky sociálneho zabezpečenia a peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia predo dňom zavedenia eura
Suma dávky sociálneho zabezpečenia a peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura a ktorá sa má vyplatiť alebo poukázať na účet poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia alebo peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia v banke alebo v pobočke zahraničnej banky odo dňa zavedenia eura, sa od vzniku nároku na výplatu dávky sociálneho zabezpečenia alebo peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia do dňa predchádzajúceho dňu zavedenia eura vypočíta v slovenských korunách, prepočíta sa konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent; to platí aj pri vyplácaní alebo poukázaní preddavku dávky.
§ 13
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy neprevzatej dávky sociálneho zabezpečenia a peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia predo dňom zavedenia eura
Ak poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia alebo peňažnej hodnoty služby sociálneho zabezpečenia neprevzal dávku sociálneho zabezpečenia alebo peňažnú hodnotu služby sociálneho zabezpečenia, na ktorých výplatu vznikol nárok predo dňom zavedenia eura, neprevzatá dávka sociálneho zabezpečenia a peňažná hodnota služby sociálneho zabezpečenia sa odo dňa zavedenia eura prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent; to platí aj pri vyplácaní alebo poukázaní preddavku dávky.
§ 14
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie
Suma poistného na nemocenské zabezpečenie, na úrazové zabezpečenie a na výsluhové zabezpečenie zaplatená bez právneho dôvodu do dňa zavedenia eura, ktorá sa má vrátiť odo dňa zavedenia eura, sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent.
§ 15
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy pohľadávky na poistnom
Suma dlžného poistného na nemocenské zabezpečenie, na úrazové zabezpečenie a na výsluhové zabezpečenie za obdobie predo dňom zavedenia eura sa odo dňa zavedenia eura prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nadol na najbližší eurocent.
§ 16
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy neprávom vyplatenej dávky sociálneho zabezpečenia
(1)
Ak sa povinnosť uvedená v rozhodnutí o povinnosti služobného úradu, služobného orgánu, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, Sociálnej poisťovne alebo inej právnickej osoby nahradiť neprávom vyplatenú dávku sociálneho zabezpečenia, ktorá bola vyplatená predo dňom zavedenia eura, ukladá odo dňa zavedenia eura, neprávom vyplatená dávka sociálneho zabezpečenia v úhrne sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nadol na najbližší eurocent.
(2)
Ak služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Sociálna poisťovňa alebo iná právnická osoba má v rozhodnutí o povinnosti nahradiť neprávom vyplatenú sumu na dávke sociálneho zabezpečenia vyjadrenú v slovenských korunách, ktoré sa majú uhradiť odo dňa zavedenia eura, neprávom vyplatená suma na dávke sociálneho zabezpečenia v úhrne sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nadol na najbližší eurocent.
§ 17
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy náhrady škody
Ak sa má škoda, ktorá vznikla predo dňom zavedenia eura, uhradiť po dni zavedenia eura, prepočíta sa konverzným kurzom a zaokrúhli sa na najbližší eurocent nadol.
§ 18
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy pokuty, penále a poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti
(1)
Suma pokuty uložená predo dňom zavedenia eura, ktorá sa uhrádza odo dňa zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.
(2)
Suma penále predpísaného predo dňom zavedenia eura, ktorá nebola uhradená predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.
(3)
Suma poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti uložená predo dňom zavedenia eura, ktorá sa uhrádza odo dňa zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura po prepočte konverzným kurzom zaokrúhli nadol na najbližší eurocent.
§ 19
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej činnosti
(1)
Suma náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej činnosti, ktorá vznikla predo dňom zavedenia eura a ktorá sa má priznať odo dňa zavedenia eura, sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent.
(2)
Suma náhrady výdavkov súvisiacich s výkonom posudkovej činnosti, ktorá mala byť uhradená predo dňom zavedenia eura v slovenských korunách, ale uhradí sa odo dňa zavedenia eura, sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent.
§ 20
Ďalšie podrobné pravidlá pre prepočet a zaokrúhľovanie sumy úhrady nákladov na zdravotné výkony
(1)
Suma úhrady nákladov na zdravotné výkony, ktorá vznikla predo dňom zavedenia eura a ktorá sa má poukázať odo dňa zavedenia eura, sa prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent.
(2)
Suma úhrady nákladov na zdravotné výkony, ktorá mala byť uhradená predo dňom zavedenia eura, sa odo dňa zavedenia eura prepočíta konverzným kurzom a zaokrúhli sa nahor na najbližší eurocent.
§ 21
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.
Robert Kaliňák v. r.
1)
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
2)
§ 94 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.