264/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
ZÁKON
z 18. júna 2008
o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje vydávanie, tlač, distribúciu, predaj, odber, výmenu, odkupovanie, vládny audit1) výroby, distribúcie a predaja kolkových známok, správne delikty, nakladanie s falšovanými kolkovými známkami a likvidáciu kolkových známok, ktorými sa platia správne poplatky a súdne poplatky.
§ 2
Vydávanie kolkových známok
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) má výhradné právo vydávať kolkové známky. Kolkové známky majú povahu ceniny.
(2)
Ministerstvo zabezpečuje tlač kolkových známok, správu ich zásob, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť, vykonáva vládny audit výroby kolkových známok, zabezpečuje vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok a nakladanie s kolkovými známkami a likvidáciu poškodených, odkúpených a neplatných kolkových známok.
(3)
Kolkové známky sa vydávajú v týchto hodnotách a v tejto farbe vrchnej tlače:
a)
0,5 eura oceľovomodrej,
b)
1, 3 a 5 eur fialovej,
c)
10 a 20 eur trávovozelenej,
d)
50 eur oranžovej,
e)
100 eur čiernohnedej.
(4)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví technické parametre, grafickú úpravu, vzhľad kolkových známok, spôsob použitia kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok.
Tlač kolkových známok
§ 3
(1)
Zmluvu na tlač kolkových známok možno uzavrieť s osobou, ktorá
a)
má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa tieto podmienky:
1.
má oprávnenie na vykonávanie polygrafickej činnosti,
2.
má technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred sfalšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,
3.
má zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálov a výrobkov,
4.
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
5.
zabezpečuje špeciálnymi technikami, technológiami a bezpečnostnými materiálmi vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu,
6.
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu kolkových známok,
7.
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,2)
8.
bezúhonnosť fyzickej osoby, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, alebo
b)
má sídlo alebo trvalý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie, ak má na tlač kolkových známok povolenie vydané príslušným orgánom členského štátu Európskej únie, na ktorého území sa nachádza jej sídlo alebo trvalý pobyt, a spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa písmena a) ôsmeho bodu.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a cudzinec obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.
(3)
Ministerstvo vyhlási na účely uzavretia zmluvy na tlač kolkových známok verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa vyžaduje nepretržite počas platnosti zmluvy na tlač kolkových známok.
§ 4
(1)
Osoba, s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu4) na tlač kolkových známok (ďalej len „tlačiareň“), vyhotoví námetové riešenie kolkových známok, výtvarné návrhy kolkových známok každej hodnoty v súlade s § 2 ods. 3 a 4 a následne po odsúhlasení ministerstvom vyhotoví tlačové podoby kolkových známok.
(2)
Námetové riešenia, výtvarné návrhy a tlačové podoby kolkových známok sú vlastníctvom štátu v správe ministerstva.
(3)
Tlačiareň je povinná pred distribúciou kolkových známok predložiť ministerstvu vzorový výtlačok každej hodnoty kolkovej známky (specimen) vyhotovený v súlade s § 2 ods. 3 a 4. Vzorový výtlačok kolkovej známky je tlačiareň povinná predložiť pred každou zmenou technických parametrov, grafickej úpravy, vzhľadu kolkových známok a ďalších náležitostí kolkovej známky. Ak vzorový výtlačok kolkovej známky spĺňa ustanovené náležitosti, ministerstvo písomne oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní odo dňa obdržania vzorového výtlačku kolkovej známky a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kolkových známok jednotlivých hodnôt vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kolkovej známky. Tlačiareň je povinná vytlačiť kolkové známky v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom kolkovej známky. Ministerstvo zašle vzorový výtlačok každej hodnoty kolkovej známky právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu,5) s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu na distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok (ďalej len „distribútor“), a správam finančnej kontroly.
(4)
Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve materiálov použitých na výrobu kolkových známok, o počte vytlačených tlačových listov kolkových známok, o množstve papiera a množstve kolkových známok poškodených alebo zničených pri tlači, nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením. Súčasťou evidencie je aj informácia o množstve kolkových známok, ktorých reklamáciu zo strany distribútora tlačiareň uznala.
(5)
Papier a kolkové známky poškodené alebo zničené pri tlači, nesprávnou manipuláciou alebo uskladnením a kolkové známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, uloží do doby ich komisionálneho zničenia na vhodnom a bezpečnom mieste. Písomnú informáciu o uložení predloží tlačiareň ministerstvu do 30 dní po skončení kalendárneho roka.
§ 5
Distribúcia kolkových známok
(1)
Kolkové známky písomne objednáva v tlačiarni ministerstvo podľa stavu zásob jednotlivých hodnôt kolkových známok. Jedno vyhotovenie objednávky odovzdá distribútorovi.
(2)
Tlačiareň odovzdá vytlačené množstvo kolkových známok podľa jednotlivých hodnôt distribútorovi, ktorý zabezpečí distribúciu a predaj kolkových známok na celom území Slovenskej republiky.
(3)
Distibútor prevezme celé množstvo objednaných kolkových známok do 30 dní od oznámenia tlačiarne o ich vyhotovení. O prevzatí dodaného množstva kolkových známok distribútor vyhotoví protokol o prevzatí, v ktorom uvedie najmä dátum prevzatia, počet tlačových listov kolkových známok podľa jednotlivých hodnôt a údaj o odchýlke v prevzatom množstve kolkových známok oproti objednanému množstvu. Protokol o prevzatí podpíše oprávnený zástupca distribútora a oprávnený zástupca tlačiarne a jeden exemplár distribútor predloží ministerstvu.
(4)
Ak distribútor zistí, že prevzaté kolkové známky nespĺňajú náležitosti ustanovené v § 2 ods. 3 a 4 alebo vykazujú inú vadu, ktorá znemožňuje ich použitie, oznámi túto skutočnosť tlačiarni a uplatní si reklamáciu voči tlačiarni. Kolkové známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, odovzdá distribútor tlačiarni a spíše protokol o reklamácii, v ktorom uvedie najmä dátum reklamácie, dôvod a počet odovzdaných kolkových známok podľa jednotlivých hodnôt, a jeden exemplár predloží ministerstvu.
(5)
Distribútor je povinný prevzaté kolkové známky skladovať na vhodnom mieste tak, aby bola zabezpečená ich ochrana pred poškodením, zničením a odcudzením. Za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania bezpečnosti a ochrany prevzatých kolkových známok a nesprávnou manipuláciou, zodpovedá distribútor.
(6) Kolkové známky, ktoré sa poškodia a znehodnotia pri skladovaní a manipulácii, distribútor uloží na vhodnom mieste do doby ich komisionálneho zničenia a o uložení písomne informuje ministerstvo do 30 dní po skončení kalendárneho roka.
(7)
Distribútor je povinný viesť osobitnú evidenciu o prevzatých kolkových známkach, reklamovaných kolkových známkach, predaných kolkových známkach a o odobratých kolkových známkach orgánmi, ktoré vyberajú správne poplatky a súdne poplatky vo forme kolkovej známky (ďalej len „príslušný orgán“). Súčasťou evidencie je aj evidencia o vymenených kolkových známkach za kolkové známky, ktoré sú najmä zlepené, potrhané, znečistené (ďalej len „poškodené kolkové známky“), o odkúpených platných a neplatných kolkových známkach a tiež o falšovaných kolkových známkach alebo kolkových známkach, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené (ďalej len „falšované kolkové známky“), odovzdaných ministerstvu.
(8)
Distribútor je povinný predložiť ministerstvu do 20. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka písomnú informáciu o stave zásob kolkových známok k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Ak nastane zmena v stave zásob, ktorá by ohrozila plynulosť v zásobovaní s kolkovými známkami, distribútor písomne oznámi túto skutočnosť ministerstvu bezodkladne.
§ 6
Predaj a odber kolkových známok
(1)
Kolkové známky môžu predávať len príslušné orgány a distribútor prostredníctvom zariadení verejnej poštovej siete.6) Distribútor je povinný zabezpečiť predaj kolkových známok tak, aby ich dostupnosť bola zabezpečená na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Kolkové známky sa predávajú za ich nominálnu hodnotu.
(3)
Ministerstvo splnomocní distribútora, aby uzavrel s príslušnými orgánmi zmluvy4) o odbere kolkových známok.
(4)
Návrh všeobecných zmluvných podmienok platných pre zmluvu podľa odseku 3 alebo ich zmenu predloží distribútor ministerstvu. Všeobecne zmluvné podmienky alebo ich zmena sú platné po odsúhlasení ministerstvom.
(5)
Distribútor je povinný viesť evidenciu uzavretých zmlúv podľa odseku 3.
(6)
Príslušné orgány odoberajú kolkové známky od distribútora bezodplatne výlučne na účel ich ďalšieho predaja poplatníkom na predajnom mieste, ktoré je v priestoroch príslušného orgánu. Príslušný orgán je povinný predajné miesto označiť viditeľným spôsobom.
(7)
Príslušné orgány sú povinné skladovať odobraté kolkové známky na vhodnom mieste tak, aby bola zabezpečená ich ochrana pred poškodením, zničením a odcudzením. Za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania bezpečnosti a ochrany odobratých kolkových známok, zodpovedá príslušný orgán.
(8)
Príslušné orgány sú povinné viesť osobitnú evidenciu o stave zásob kolkových známok, o odobratom a predanom množstve kolkových známok, o množstve poškodených kolkových známok a platných kolkových známok vrátených distribútorovi.
§ 7
Výmena poškodených kolkových známok
(1)
Poškodené kolkové známky vymieňa distribútor na základe písomnej žiadosti. Osoba, ktorá žiada výmenu poškodených kolkových známok, okrem príslušných orgánov v žiadosti predloží obidva diely poškodenej kolkovej známky, pripojí zoznam poškodených kolkových známok rozpísaný podľa ich nominálnych hodnôt, a ak ide o fyzickú osobu, uvedie jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu, uvedie jej názov a sídlo. Súčasne uhradí manipulačný poplatok vo výške 10 % z úhrnnej nominálnej hodnoty poškodených kolkových známok, ktorý je príjmom distribútora.
(2)
Distribútor odovzdá osobe podľa odseku 1 nové kolkové známky v pôvodnej nominálnej hodnote po overení pravosti poškodených kolkových známok.
(3)
Distribútor poškodené kolkové známky, ktorých pravosť sa potvrdila, uloží na vhodnom a bezpečnom mieste do doby ich komisionálneho zničenia. O množstve a nominálnych hodnotách uložených kolkových známok distribútor písomne informuje ministerstvo do 30 dní po skončení kalendárneho roka. Ak sa pravosť poškodených kolkových známok nepotvrdí, distribútor postupuje podľa § 12.
§ 8
Odkupovanie platných kolkových známok
(1)
Distribútor je oprávnený odkupovať platné kolkové známky, ktoré sú nepoškodené a pravé, na základe písomnej žiadosti. Osoba, ktorá žiada odkúpenie platných kolkových známok, okrem príslušných orgánov, v žiadosti predloží odkupované kolkové známky a uvedie dôvod ich vrátenia, pripojí zoznam s uvedením počtu odkupovaných kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu odkupovaných kolkových známok, a ak ide o fyzickú osobu, uvedie jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu, uvedie jej názov a sídlo. Súčasne uhradí manipulačný poplatok vo výške 5 % z úhrnnej nominálnej hodnoty predložených kolkových známok, ktorý je príjmom distribútora.
(2)
Distribútor vyplatí osobe podľa odseku 1 nominálnu hodnotu odkúpených kolkových známok po overení ich pravosti.
(3)
Distribútor odkúpené kolkové známky, ktorých pravosť sa potvrdila, uloží na vhodnom a bezpečnom mieste do doby ich komisionálneho zničenia. O množstve a nominálnych hodnotách uložených kolkových známok distribútor písomne informuje ministerstvo do 30 dní po skončení kalendárneho roka. Ak sa pravosť kolkových známok nepotvrdí, distribútor postupuje podľa § 12.
§ 9
Vyúčtovanie tržieb za kolkové známky
Distribútor predkladá ministerstvu do 20. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca vyúčtovanie tržieb z predaja kolkových známok. Vo vyúčtovaní sa uvedie tržba z predaja kolkových známok, suma podľa § 8 ods. 2, odmena dohodnutá v zmluve za distribúciu kolkových známok a celková suma odvodu do štátneho rozpočtu. V tomto termíne je distribútor povinný odviesť celkovú sumu odvodu do štátneho rozpočtu.
§ 10
Vládny audit výroby, distribúcie a predaja kolkových známok
(1)
Ministerstvo vykonáva vládny audit výroby kolkových známok a dodržiavania
a)
ustanovení tohto zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výrobu kolkových známok,
b)
podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na tlač kolkových známok, bezpečnostných opatrení a ďalších podmienok a opatrení prijatých na zabezpečenie ochrany kolkových známok pred zneužitím pri ich výrobe.
(2)
Správa finančnej kontroly7) v rámci svojej územnej pôsobnosti vykonáva vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok. Vládnym auditom distribúcie a predaja kolkových známok sa overuje dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 2 ods. 4, a to vo vzťahu k distribútorovi kolkových známok a k príslušným orgánom, ktoré predávajú kolkové známky.
(3)
Ministerstvo a správa finančnej kontroly pri vykonávaní kontroly podľa odsekov 1 a 2 postupujú podľa osobitného predpisu.1)
§ 11
Správne delikty
(1)
Tlačiareň alebo príslušný orgán sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
nepredloží pred distribúciou kolkových známok ministerstvu vzorový výtlačok každej hodnoty kolkovej známky (specimen) vyhotovený v súlade s § 2 ods. 3 a 4,
b)
nevytlačí kolkové známky v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom kolkovej známky,
c)
nevedie osobitnú evidenciu podľa § 4 ods. 4,
d)
nevedie osobitnú evidenciu podľa § 5 ods. 7 a § 6 ods. 8,
e)
nevedie evidenciu uzavretých zmlúv podľa § 6 ods. 5,
f)
neoznačí predajné miesto viditeľným spôsobom,
g)
neskladuje odobraté kolkové známky na vhodnom mieste tak, aby bola zabezpečená ich ochrana pred poškodením, zničením a odcudzením,
h)
neodvedie celkovú sumu odvodu do štátneho rozpočtu podľa § 9.
(2)
Auditujúci orgán uloží tlačiarni alebo príslušnému orgánu pokutu
a)
od hodnoty 100 eur do hodnoty 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), e) a f),
b)
od hodnoty 250 eur do hodnoty 30 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), c), g) a h),
c)
od hodnoty 5 000 eur do hodnoty 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 sa prihliada najmä na závažnosť, dôsledky porušenia povinností a dĺžku trvania zistených nedostatkov. Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť aj opakovane.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Na konanie o uložení pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)
(6)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 12
Nakladanie s falšovanými kolkovými známkami
(1)
Falšované kolkové známky odoberá ministerstvo od osoby, ktorá predloží falšované kolkové známky (ďalej len „predkladateľ“), bez náhrady.
(2)
Ministerstvo vyhotoví o odobratí falšovaných kolkových známok písomné potvrdenie a jeden exemplár odovzdá predkladateľovi. Ministerstvo vloží predložené falšované kolkové známky s kópiou potvrdenia o ich prevzatí za prítomnosti predkladateľa do vhodného obalu a zabezpečí pred neoprávnenou manipuláciou.
(3)
Ministerstvo zabezpečí overenie pravosti kolkových známok.
(4)
Ak sa pri overení pravosti odobratých kolkových známok potvrdí ich pravosť, ministerstvo bezodkladne vráti predkladateľovi prostredníctvom daňového úradu príslušného podľa sídla ministerstva sumu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote. Ak sa nepotvrdí pravosť kolkových známok, ministerstvo vypracuje odborný posudok, ktorý zašle orgánom činným v trestnom konaní.9) Túto skutočnosť oznámi predkladateľovi.
§ 13
Likvidácia kolkových známok
Na základe písomnej informácie tlačiarne podľa § 4 ods. 5 a distribútora podľa § 5 ods. 6, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 3 ministerstvo rozhodne o likvidácii kolkových známok vrátane tých, ktorých platnosť sa skončila. Ministerstvo rozhodne o vytvorení komisie, zložení komisie, o spôsobe, mieste a čase likvidácie kolkových známok a informuje o tom členov komisie. O likvidácii kolkových známok vyhotoví úradný záznam v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno odovzdá tlačiarni a jedno distribútorovi.
§ 14
Prechodné ustanovenie
(1)
Platnosť kolkových známok vydaných podľa doterajších predpisov10) sa skončí 16. dňom po zavedení meny euro v Slovenskej republike.
(2)
Kolkové známky vydané podľa § 2 tohto zákona sa prvýkrát použijú dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.
(3)
Pokuty podľa § 11 ods. 2 sa do zavedenia meny euro v Slovenskej republike ukladajú v slovenských korunách v sume prepočítanej kurzom slovenskej koruny voči euru vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu vydania rozhodnutia o uložení pokuty a zaokrúhlenej na celé koruny nahor.
(4)
Kolkové známky podľa odseku 1 bude ministerstvo od 17. dňa po zavedení meny euro v Slovenskej republike do troch mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike odkupovať prostredníctvom distribútora na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti predloží kolkové známky podľa odseku 1, pripojí zoznam s uvedením počtu kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu kolkových známok predložených na odkúpenie, a ak ide o fyzickú osobu, uvedie jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu, uvedie jej názov a sídlo. Žiadateľovi sa vyplatí nominálna hodnota odkúpených kolkových známok po overení ich pravosti. Celková suma za odkúpené kolkové známky sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.11)
(5)
Kolkové známky podľa odseku 1 bude ministerstvo po uplynutí troch mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike do 12 mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike odkupovať prostredníctvom vybraných pracovísk distribútora na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti predloží kolkové známky podľa odseku 1, pripojí zoznam s uvedením počtu kolkových známok podľa ich nominálnych hodnôt a uvedie celkovú sumu kolkových známok predložených na odkúpenie, a ak ide o fyzickú osobu, uvedie jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, a ak ide o právnickú osobu, uvedie jej názov a sídlo. Žiadateľovi sa vyplatí nominálna hodnota odkúpených kolkových známok po overení ich pravosti. Celková suma za odkúpené kolkové známky sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa osobitného predpisu.11) Vybrané pracoviská distribútora, ktoré budú odkupovať kolkové známky, sú uvedené v prílohe.
(6)
Ak sa pravosť kolkových známok podľa odsekov 3 a 4 nepotvrdí, postupuje sa podľa § 12.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 511/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Platenie poplatku
(1)
Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami,5aa) v hotovosti, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.
(2)
Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.
(3)
V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(4)
V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.
(5)
V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.
(6)
V konaní o obnove konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.
(7)
Poplatky sa vyberajú v eurách.
(8)
Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
„5aa)
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v položke 24b písm. b) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „10 Sk, najmenej 50 Sk“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z. a zákona č. 167/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 ods. 1 druhá veta znie:
„Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.“.
3.
§ 18 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „a vládny audit výroby, distribúcie a predaja kolkových známok podľa osobitných predpisov3)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 písm. b) sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „3 až 5“.
3.
V § 10 ods. 4 sa slová „2 aj“ nahrádzajú slovami „3 aj“.
4.
V § 22 ods. 2 sa za slová „kontrola sa“ vkladajú slová „po prerokovaní správy“ a za slovom „nevyjadrí“ sa vypúšťa čiarka a slová „nedostaví sa na prerokovanie správy“.
5.
V § 35a ods. 5 prvej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „4“.
6.
V § 35e ods. 3 prvej vete sa za slovo „i)“ vkladá slovo „j)“ a čiarka a v písmene e) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom prílohou správy z vládneho auditu sú účtovné doklady, iné doklady a písomnosti preukazujúce nedostatky zistené vládnym auditom,“.
7.
V § 35e ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak auditujúci orgán, ktorým je správa finančnej kontroly, vykonáva následnú finančnú kontrolu, je povinný vypracovať ročnú správu o výsledkoch vládneho auditu, ktorej súčasťou sú aj údaje o vykonaných následných finančných kontrolách v rozsahu podľa § 6 ods. 6.“.
8.
V § 39 ods. 1 sa za slová „vnútorný audítor“ vkladá čiarka a slová „štátny zamestnanec správy finančnej kontroly“ a slová „svojej činnosti“ sa nahrádzajú slovami „činnosti podľa tohto zákona“.
Čl. VI
Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 4 sa bodkočiarka vypúšťa a za slovo „predpisu8)“ sa vkladajú slová „a výkon činností distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu;9a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem čl. I § 7 až 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 až 6 a § 15, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 264/2008 Z. z.
Pošta:
1. Bratislava 1, Námestie SNP 35
2. Bratislava 2, Tomášikova 54
3. Bratislava 24, Mlynské Nivy 31 SAD
4. Bratislava 4, Karloveská 34
5. Bratislava 5, Vlastenecké nám. 4
6. Banská Bystrica 1, Horná 1
7. Banská Bystrica 3, Zvolenská cesta 34
8. Banská Bystrica 4, Kyjevské nám. 6
9. Košice 1, Poštová 20
10. Košice 2, Thurzova 3
11. Košice 3, Južná trieda 31
12. Košice 4, Komenského 30
13. Nitra 1, Sládkovičova 2
14. Nitra 3, Štefánikova 50
15. Nitra 4, Štúrova 20
16. Prešov 1, Masarykova 2
17. Prešov 3, Sabinovská ul.
18. Prešov 5, Švábska 32
19. Trenčín 1, Mierové námestie 21
20. Trenčín 3, Šoltésovej ul.
21. Trenčín 4, Dlhé hony 1159
22. Trnava 1, Trojičné námestie 8
23. Trnava 2, Dohnányho 17
24. Trnava 3, Veterná 40
25. Žilina 1, Sládkovičova 169/14
26. Žilina 2, Hviezdoslavova 3
27. Žilina 3, Budatín, Na lány 387
1)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku.
6)
§ 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
10)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.
11)
§ 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.