258/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. d) sa slová „(podľa prvého bodu prílohy č. 1)“ nahrádzajú slovami „(podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a)“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1.
3.
V prílohe č. 1 bode 5.1 písm. k) sa za slovo „výnosov“ pripájajú slová „(ak sú k dispozícii)“.
4.
V prílohe č. 1 bode 5.2 sa na konci úvodnej vety pripája slovo „napríklad“.
5.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:
„Príloha č. 1a
k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc
V tabuľke sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí v súlade s § 1 písm. d).
Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov
vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc
Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou
ochranou pred hlukomb)
Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
priemysel 55 40 50 35
letiská 65 55 55 40
pozemné komunikácie 65 55 60 50
železničné dráhy 60 50 55 45
Poznámky k tabuľke:
a)
Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b)
Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.“.
6.
V prílohe č. 2 sa slová „(Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7).“
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2008.
Robert Fico v. r.