254/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996) (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa stala 1. februára 2008 Ukrajina a 1. mája 2008 Arménska republika.
Obidve zmluvné strany oznámili svoje vyhlásenie k článku 34 a výhrady k článku 55 dohovoru a zároveň oznámili ústredný orgán podľa článku 29.
Zmeny a doplnenia zoznamu zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení k 1. januáru 2002 sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 254/2008 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Arménska republika
a)
Dohovor pre Arménsku republiku nadobudol platnosť 1. mája 2008.
b)
Listina o prístupe Arménskej republiky k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:
1.
„Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Arménska republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Arménska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území a je zapísaný v katastri, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.“.
2.
„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Arménska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.“.
Ukrajina“.
a)
Dohovor pre Ukrajinu nadobudol platnosť 1. februára 2008.
b)
Listina o prístupe Ukrajiny k dohovoru obsahuje tieto výhrady a vyhlásenie:
1.
„Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Ukrajina vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.“.
2.
„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Ukrajina vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa smú zasielať jej orgánom len prostredníctvom ústredného orgánu.“.
3.
„Podľa článku 29 a 44 dohovoru Ukrajina určila ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny.“.“