253/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 26. júna 2008,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa magnetickou hračkou rozumie hračka,1) ktorá obsahuje jeden magnet alebo viac magnetov alebo jednu magnetickú časť alebo viac magnetických častí, ktorých tvar a veľkosť umožňujú ich prehltnutie a sú dostupné deťom.
(2)
Magnetické hračky sa považujú za bezpečný výrobok a možno ich uvádzať na trh, predávať a ponúkať, ak je na nich alebo na ich obale v štátnom jazyku2) zrozumiteľné, čitateľné a dobre viditeľné varovanie: „Pozor! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety sa v ľudskom tele priťahujú navzájom alebo ku kovovému predmetu a môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. V prípade prehltnutia či vdýchnutia vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.“.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2008.
Ľubomír Jahnátek v. r.
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
2)
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.