246/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 18. júna 2008
o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri premene, prepočte a zaokrúhlení menovitej hodnoty (ďalej len „premena menovitej hodnoty“) vkladov spoločníkov, menovitej hodnoty členských vkladov, vkladov zakladateľov alebo iných majetkových vkladov tvoriacich podiely na základnom imaní právnických osôb (ďalej len „vklady do imania“) zo slovenskej meny na menu euro sa menovitá hodnota vkladov do imania prepočítava a zaokrúhľuje najviac na šesť desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol najmenej na dve desatinné miesta; počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní menovitej hodnoty akcií a dočasných listov1) ustanovuje osobitný predpis.2)
(2)
Pri premene menovitej hodnoty nadačného imania zo slovenskej meny na menu euro sa menovitá hodnota nadačného imania prepočítava a zaokrúhľuje najviac na šesť desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol najmenej na dve desatinné miesta.
§ 2
Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania obchodných spoločností a družstiev vrátane kmeňového imania štátnych podnikov (ďalej len „základné imanie“) zo slovenskej meny na menu euro do obchodného registra sa do jedného roka po zavedení meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) podáva na tlačive s úradne osvedčenými podpismi oprávnených osôb, ktorého vzor sa uvádza v prílohe.
§ 3
Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na menu euro do obchodného registra sa po uplynutí jedného roka od zavedenia eura podáva na tlačive určenom na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri, ktorého vzor ustanovuje osobitný predpis.3)
§ 4
Návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na menu euro do obchodného registra spojený s návrhom na zápis iných údajov do obchodného registra sa podáva na tlačive určenom na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri, ktorého vzor ustanovuje osobitný predpis.3)
§ 5
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, k návrhom podľa § 2 až 4 sa prikladajú aj tieto listiny:
a)
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na menu euro a o zmene spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy alebo stanov,
b)
splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak sa návrh podáva prostredníctvom splnomocnenej osoby.
§ 6
Pri podávaní návrhu na zápis premeny menovitej hodnoty nadačného imania zo slovenskej meny na menu euro sa postupuje podľa osobitného predpisu.4)
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. júla 2008.
v z. Anna Vitteková v. r.
Príloha k vyhláške č. 246/2008 Z. z.
VZOR
NÁVRH NA ZÁPIS PREMENY MENOVITEJ HODNOTY VKLADOV DO IMANIA A MENOVITEJ HODNOTY ZÁKLADNÉHO IMANIA ZO SLOVENSKEJ MENY NA MENU EURO
1)
§ 154 ods. 1, § 155 až 159 a § 176 Obchodného zákonníka.

§ 13 ods. 4 prvá veta zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad § 15 ods. 9 zákona č. 659/2007 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá.
3)
Prílohy č. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24 a 27 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.