240/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 24. júna 2008,
ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá
Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 9 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Pri premene menovitej hodnoty majetkových cenných papierov1) s výnimkou podielových listov zo slovenskej meny na eurá sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní menovitej hodnoty jedného cenného papiera najviac na šesť desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol najmenej na dve desatinné miesta.
§ 2
Pri premene menovitej hodnoty dlhových cenných papierov1) zo slovenskej meny na eurá sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní menovitej hodnoty jedného cenného papiera na dve desatinné miesta.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. júla 2008.
Ivan Šramko v. r.
1)
§ 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.