235/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. júna 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády č. 327/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
2.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „výťahom“ vkladá slovo „zdvíhacie“ a slovo „klietkou“ sa nahrádza slovami „nosnou plošinou“.
3.
V § 1 ods. 2 písm. a) tretí bod znie:
„3.
len nákladov, ak je nosná plošina prístupná osobám, možno do nej voľne vstúpiť a je vybavená ovládacím zariadením nachádzajúcim sa vnútri alebo v dosahu osoby, ktorá je vnútri,“.
4.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa za slovo „výťahom“ vkladá slovo „zdvíhacie“ a vypúšťajú sa slová „napr. výťahy s nožnicovým mechanizmom,“.
5.
V § 1 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nosnou plošinou časť výťahu, na ktorej sa nachádzajú prepravované osoby alebo prepravované náklady,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
6.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť nie je vyššia ako 0,15 m/s,
b)
stavebné výťahy,
c)
lanové dráhy vrátane pozemných lanových dráh,
d)
výťahy špeciálne projektované a konštruované na vojenské účely alebo policajné účely,
e)
zdvíhacie zariadenia určené na vykonávanie práce z nich,
f)
banské ťažobné zariadenia,
g)
zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie osôb pri umeleckých vystúpeniach,
h)
zdvíhacie zariadenia v dopravných prostriedkoch,
i)
zdvíhacie zariadenia spojené so strojovým zariadením, ktoré sú určené výhradne na zabezpečovanie prístupu na pracovné miesto vrátane prístupu na vykonávanie údržby a kontroly strojového zariadenia,
j)
ozubnicové dráhy,
k)
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.“.
7.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.“.
8.
V prílohe č. 1 bod 1.2 znie:
„1.2 Nosná plošina
Nosnou plošinou každého výťahu musí byť klietka.
Klietka výťahu musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby jej priestor a pevnosť zodpovedali maximálnemu počtu osôb a nosnosti výťahu, ktoré určil dodávateľ.
Ak to rozmery výťahu umožňujú, klietka výťahu určeného na prepravu osôb musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby jej konštrukcia neprekážala alebo nebránila prístupu a použitiu výťahu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a aby umožňovala všetky vhodné úpravy, ktoré uľahčujú jeho používanie týmto osobám.“.
9.
Príloha č. 15 znie:
„Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČIENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. decembra 2009.
Robert Fico v. r.