232/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2008 do 14.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
ZÁKON
z 21. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 102/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
na zákazku, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb,“.
2.
V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
na zákazku, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo ak sa pri jej plnení musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia na základe zákona, alebo ak si to vyžaduje ochrana bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,“.
3.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno u) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a.
4.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa ruší čiarka na konci odseku a pripájajú sa tieto slová: „a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu,6aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
„6aa)
§ 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.“.
5.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a znie:
„(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 7 ods. 1 až 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. a) a c) sa suma „154 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „z väčšej“.
10.
V § 7 písm. a) druhom bode sa suma „154 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“.
12.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „obstarávateľ podľa písmena a)“ v celom texte ustanovenia nahrádzajú slovami „verejný obstarávateľ“.
13.
V § 18 ods. 2 sa za slovom „kódovania“ vkladajú slová „a šifrovania“.
14.
V § 18 ods. 3 sa slová „k dispozícii v elektronickej forme,“ nahrádzajú slovami „vydávané v elektronickej podobe,“ a slová „v písomnej forme“ sa nahrádzajú slovami „v listinnej podobe“.
15.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Pri zadávaní zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3, ak
a)
predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom sa rovná alebo je vyššia ako 200 000 000 Sk a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike rovná alebo vyššia ako 6 000 000 EUR, sa použijú postupy zadávania podlimitných zákaziek; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23,
b)
predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávateľom je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 2 písm. e), sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek; verejný obstarávateľ určí technické požiadavky podľa § 34 a pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23,
c)
predpokladaná hodnota zákazky zadávaná obstarávateľom je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 2 písm. f), sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek; obstarávateľ určí technické požiadavky podľa § 34 a pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23.“.
16.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny“.
17.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
18.
V § 26 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.“.
19.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „nie starším ako tri mesiace“.
20.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
21.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„(5)
Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
(6)
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(7)
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.9b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
9b)
§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 28 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa slová „iný verejný obstarávateľ“ nahrádzajú slovami „tento verejný obstarávateľ“.
23.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmú byť ani požiadavky určené na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu.“.
24.
V § 36 ods. 1 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike nesmie byť vyššia ako 300 000 EUR“.
25.
V § 39 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Obsah ponuky možno sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe,
b)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe.
(5)
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“.
26.
V § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal postupy podľa § 39 ods. 3 a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
27.
V § 42 ods. 2 posledná veta znie: „Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.“.
28.
V § 42 odsek 4 znie:
„(4)
Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a dôkazy poskytnuté uchádzačom. Komisia vylúči ponuku, ak
a)
uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu alebo
b)
predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo 3.“.
29.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa dopĺňa citácia: „§ 4 ods. 1 písm. d) a § 6 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
30.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.“.
33.
V § 99 odsek 3 znie:
„(3)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uverejní na svojej internetovej stránke. Výzvu na predkladanie ponúk možno po takomto uverejnení poslať najmenej trom vybratým záujemcom.“.
34.
V § 104 ods. 2 písm. a) sa suma „154 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“.
35.
V § 112 sa za písmenom m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
„n)
zverejňuje na svojej internetovej stránke oznámenia podľa § 58 ods. 2 a § 88 ods. 2,
o)
zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie o podnikateľoch, o ktorých konaní sa konečným rozhodnutím rozhodlo ako o dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno p).
36.
§ 113 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Úrad vydáva vestník v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Vydavateľ zabezpečí zhodu listinnej podoby a elektronickej podoby vestníka. Ak je znenie obidvoch podôb odlišné, je záväzná listinná podoba vestníka.“.
37.
V § 125 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
kto sa bezdôvodne nezúčastnil preskúšania po písomnej výzve úradu.“.
38.
V § 127 ods. 1 posledná veta znie: „Odborne spôsobilá osoba je povinná zúčastniť sa na výzvu úradu preškolenia a preskúšania.“.
39.
V § 130 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1“.
40.
V § 132 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1“.
41.
V § 134 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1“.
42.
V § 136 ods. 5 posledná veta znie: „Právo podať námietky podľa § 138 zaniká, ak žiadosť o nápravu nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 v lehote uvedenej v odseku 3.“.
43.
V § 138 odsek 8 znie:
„(8)
Kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia námietok. Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu. Ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v uvedenej lehote, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania o námietkach, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatočnej lehote určenej úradom. Prerušenie konania o námietkach trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa toto konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia písomného vyjadrenia a kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej úradu na účely plnenia si povinností pri uplatnení revíznych postupov.“.
44.
V § 138 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Odkladný účinok námietok na konanie kontrolovaného podľa odseku 10 alebo 11 nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 19.
47.
V § 138 odsek 18 znie:
„(18)
Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté, inak úrad vráti kauciu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.
48.
V § 138 sa vypúšťa odsek 19.
49.
V § 139 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zruší rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, a ak je to potrebné aj rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, rozhodnutie kontrolovaného o výbere záujemcov alebo účastníkov alebo rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov a súčasne nariadi znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti.“.
50.
V § 139 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad rozhodne o námietkach podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) a e) až g) do 14 dní od doručenia námietok úradu,
b)
odseku 1 písm. d) bezodkladne,
c)
odsekov 2 až 4 do 30 dní od doručenia námietok úradu.“.
51.
V § 140 odsek 1 znie:
„(1)
Námietky nemožno podať
a)
pri zadávaní podprahovej zákazky okrem námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b),
b)
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou,
c)
proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk.“.
52.
V § 140 ods. 3 sa za slovo „doručenia“ vkladajú slová „účastníkom konania“.
53.
V § 146 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak úrad počas kontroly podľa odseku 1 vydá predbežné opatrenie podľa § 138 ods. 11 a nepostupuje podľa § 139, rozhodnutím zruší rozhodnutie o predbežnom opatrení.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5 .
54.
V § 147 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „týmto nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.“.
56.
V § 149 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Za deň, kedy sa úrad dozvedel o porušení zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu o výkone kontroly.“.
57.
§ 152 vrátane nadpisu znie:
㤠152
Postup pri posudzovaní činnosti podľa § 8 ods. 3 až 9
(1)
Ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 je priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup, môže podať vecne príslušný orgán štátnej správy prostredníctvom úradu alebo obstarávateľ žiadosť o rozhodnutie v tejto veci Európskej komisii.
(2)
Žiadosť o rozhodnutie podľa odseku 1 musí mať predpísané náležitosti26) a uvedú sa v nej všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa najmä právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov alebo dohôd súvisiacich s posúdením, či je príslušná činnosť uvedená v § 8 ods. 3 až 9 priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.
(3)
Vecne príslušný orgán štátnej správy je povinný v prípade požiadavky obstarávateľa vykonávajúceho niektorú činnosť uvedenú v § 8 ods. 3 až 9 alebo v prípade požiadavky Európskej komisie posúdiť, či vo vzťahu k tejto činnosti existuje odôvodnený predpoklad podľa odseku 1.
(4)
Ak žiadosť o rozhodnutie podáva obstarávateľ, zašle kópiu žiadosti úradu a vecne príslušnému orgánu štátnej správy.
(5)
Obstarávateľ nepostupuje podľa tohto zákona pri zadávaní zákazky súvisiacej s činnosťou podľa § 8 ods. 3 až 9 odo dňa účinnosti rozhodnutia Európskej komisie, na ktorého základe je činnosť podľa § 8 ods. 3 až 9 vyňatá z pôsobnosti tohto zákona alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty ustanovenej na vydanie takéhoto rozhodnutia, ak Európska komisia v tejto lehote nerozhodla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) Rozhodnutie Komisie č. 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 7, 11. januára 2005, s. 7).“.
58.
V § 153 sa za slová „§ 130,“ vkladajú slová „§ 132 ods. 3,“.
59.
Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2008
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, súťaž návrhov alebo koncesia, ktorá sa vyhlásila do 30. júna 2008, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 30. júna 2008, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaní, ktoré začal úrad do 30. júna 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(4)
V konaní, ktoré začne úrad po 1. júli 2008 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(5)
Doterajšie ustanovenia týkajúce sa závažného porušenia odborných povinností sa použijú na prípady, ktorých sa uchádzači dopustili pred 1. júlom 2008.“.
60.
Suma „236 000 EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „206 000 EUR“.
61.
Suma „473 000 EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „412 000 EUR“.
62.
Suma „5 923 000 EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.
Čl. II
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z. a zákona č. 594/2007 Z. z. sa mení takto:
§ 86c znie:
㤠86c
Na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 až 3, sa nevzťahujú osobitné predpisy o verejnom obstarávaní.99)“.
Čl. III
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 druhá veta znie: „Súčasti diaľnic môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát alebo koncesionár vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a) po odsúhlasení ministerstvom, prenechať do nájmu 6) na dobu určitú, najviac na 30 rokov.7)“.
2.
V § 6 ods. 3 a 4 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovom „majetku“.
3.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a správe ministerstva, ktoré budú použité na plnenie úloh diaľničnej spoločnosti podľa § 12 ods. 1, môžu byť použité ako nepeňažný vklad do základného imania diaľničnej spoločnosti. V takomto prípade povinnosť ministerstva ako správcu majetku štátu tento majetok užívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia podľa osobitného predpisu10a) zaniká dňom rozhodnutia ministerstva o vložení týchto nehnuteľností ako nepeňažného vkladu do základného imania diaľničnej spoločnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.