219/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
ZÁKON
z 21. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
odnímanou plochou pozemok alebo tá jeho časť, na ktorej dochádza k zmene druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku pôdu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 9 zákona č. 162/1995 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 12 až 16 a § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve v znení zákona č. 283/2007 Z. z., zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov“.
5.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odborné stanovisko pôdnej služby“.
6.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.“.
7.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len „odvod“); povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17. Ak odvod nebol zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
8.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) môže udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
9.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Súhlas podľa § 13 až 15 sa nevyžaduje, ak ide o celkovú a konečnú výmeru odňatia poľnohospodárskej pôdy do 1 000 m2, ak ide o usporiadanie neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy, alebo ak ide o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.“.
10.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať,
a)
ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2,
b)
ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i).“.
11.
V § 17 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,“.
12.
V § 17 ods. 5 písm. d) sa slová „právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na jeho vypracovanie“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,“.
13.
V § 17 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia s výnimkou podľa § 17a.“.
14.
V § 17 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a s trvalým alebo dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy“.
15.
V § 17 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.“.
16.
V § 17 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.“.
17.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Oslobodenie od odvodov
(1)
Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy na
a)
stavby, zariadenia a opatrenia slúžiace na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskych pozemkov (napríklad poľné cesty, protierózne a protipovodňové opatrenia),
b)
výstavbu diaľnic, ciest pre motorové vozidlá I., II. a III. triedy a obecné komunikácie vo vlastníctve obce podľa schváleného územného plánu,
c)
výstavbu zariadení na zabezpečenie úloh obrany štátu,
d)
individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2,
e)
výstavbu v zastavaných areáloch poľnohospodárskych a priemyselných podnikov,
f)
výstavby bytov a verejnoprospešných stavieb, ktorých investorom je obec,
g)
výstavbu podniku, ktorému bolo vydané rozhodnutie o investícii vo verejnom záujme,12a)
h)
stavby, o ktorých vo výnimočnom prípade rozhodne vláda Slovenskej republiky,
i)
účely usporiadania druhu pozemku zastavaných stavbami na poľnohospodárske a priemyselné účely do 24. júna 1991.
(2)
Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť, ak sa v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 24 ods. 3 písm. c) sa slová „odborné stanoviská podľa § 9, 10 a 19“ nahrádzajú slovami „odborné stanoviská podľa § 10 a 19“.
19.
V § 26 ods. 1 až 3 a ods. 8 sa slovo „podnikateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ“ v príslušnom tvare.
Súčasne sa vypúšťa odkaz 15 vrátane poznámky pod čiarou.
20.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo nepoľnohospodárskej pôdy“.
21.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vykoná zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 ods. 1 bez súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.“.
22.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Výšku odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktorá nie je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do skupiny 5., 6., 7., 8., 9., ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
23.
V § 29 ods. 4 sa slová „do 1. mája 2009“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2015“.
24.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
㤠29a
Konania začaté do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 275/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 sa na konci pripája tento text: „Na vyňatie a obmedzenie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa nie je potrebný súhlas vlastníka alebo správcu lesného pozemku so zámerom podľa osobitného predpisu8) ak ide o diaľničný stavebný pozemok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí alebo obmedzení využívania určí navrhovateľovi primeranú lehotu na uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 7 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia čl. II, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.