214/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
ZÁKON
z 15. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z. a zákona č. 275/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno l) znie:
„l)
akreditovanou certifikačnou službou
1.
vydávanie kvalifikovaných certifikátov, zrušovanie platnosti kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov (ďalej len „správa kvalifikovaných certifikátov“),
2.
dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom,
3.
vydávanie časových pečiatok,“.
2.
V § 2 písm. p) sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba – podnikateľ“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „§ 1 ods. 2 zákona č. 241/2001 Z. z.“.
4.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.“.
5.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo orgánmi verejnej správy“ a slová „jeho kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou“ sa nahrádzajú slovami „kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou a musí obsahovať rodné číslo držiteľa certifikátu“.
6.
§ 6 a 7 znejú:
㤠6
Certifikát
(1)
Certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (ďalej len „držiteľ certifikátu“).
(2)
Certifikát sa skladá z tela certifikátu a z elektronického podpisu tela certifikátu.
(3)
Telo certifikátu je elektronický dokument, ktorý obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje vydavateľa certifikátu,
b)
identifikačné číslo certifikátu,
c)
identifikačné údaje držiteľa certifikátu,
d)
dátum a čas začiatku a konca platnosti certifikátu,
e)
verejný kľúč držiteľa certifikátu,
f)
identifikáciu algoritmov, pre ktoré je uvedený verejný kľúč určený,
g)
identifikáciu algoritmov použitých pri vyhotovení elektronického podpisu tela certifikátu.
(4)
Elektronický podpis tela certifikátu vyhotoví vydavateľ certifikátu použitím súkromného kľúča, ktorý je na to určený.
(5)
Ako identifikačný údaj držiteľa certifikátu podľa odseku 3 písm. c) možno použiť aj pseudonym, ak na základe údajov, ktoré certifikačná autorita pri podávaní žiadosti o vydanie certifikátu od žiadateľa získala, možno jednoznačne určiť totožnosť držiteľa certifikátu. Certifikačná autorita v certifikáte výslovne uvedie, že sa v ňom ako identifikačný údaj držiteľa certifikátu uvádza pseudonym.
(6)
Krížový certifikát je certifikát, ktorý vydá certifikačná autorita na verejný kľúč inej certifikačnej autority.
(7)
Certifikát akreditovanej certifikačnej autority je certifikát, ktorý
a)
vydal úrad akreditovanej certifikačnej autorite,
b)
obsahuje účel, na ktorý je určený,
c)
má telo certifikátu podpísané elektronickým podpisom úradu.
(8)
Krížový certifikát akreditovanej certifikačnej autority je krížový certifikát, ktorý
a)
vydala akreditovaná certifikačná autorita akreditovanej certifikačnej autorite,
b)
obsahuje údaj, že ide o krížový certifikát,
c)
má telo certifikátu podpísané elektronickým podpisom akreditovanej certifikačnej autority.
(9)
Certifikát úradu je certifikát, ktorý spĺňa požiadavky podľa odseku 7 písm. b) a c) a vydal ho úrad na vlastný verejný kľúč úradu.
(10)
Formát a obsah certifikátov podľa odsekov 7 až 9 a podrobnosti o ich správe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 7
Kvalifikovaný certifikát
(1)
Kvalifikovaný certifikát je certifikát fyzickej osoby, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 6 a
a)
ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita fyzickej osobe,
b)
v ktorom je uvedené, že je kvalifikovaný,
c)
v ktorom sú uvedené obmedzenia na jeho použitie, ak tretia strana také obmedzenia rozlišuje,
d)
ktorý má telo certifikátu podpísané elektronickým podpisom akreditovanej certifikačnej autority, ktorý bol vyhotovený použitím súkromného kľúča určeného na tento účel.
(2)
Kvalifikovaný certifikát je platný v čase, pre ktorý sa overuje jeho platnosť, ak
a)
takýto čas je medzi začiatkom a koncom platnosti certifikátu,
b)
elektronický podpis tela certifikátu je platný,
c)
v tomto čase nebol certifikát zrušený.
(3)
Kvalifikovaný certifikát podľa odseku 1 môže byť vydaný aj
a)
fyzickej osobe konajúcej v mene inej fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby (ďalej len „zastupovaná osoba“),
b)
fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu,2b)
c)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu,2c)
d)
fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom.2d)
(4)
Akreditovaná certifikačná autorita vydá kvalifikovaný certifikát fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a), ktorá predloží oprávnenie konať v mene zastupovanej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá preukáže svoje postavenie podľa odseku 3 písm. b) až d).
(5)
Kvalifikovaným certifikátom vydaným podľa odseku 3 preukazuje jeho držiteľ oprávnenie podľa odseku 3 písm. a) a b) alebo postavenie podľa odseku 3 písm. c) a d).
(6)
Ak oprávnenie osôb podľa odseku 3 písm. a) bolo zrušené alebo zaniklo, o zrušenie certifikátu je povinná bezodkladne požiadať zastupovaná osoba. Ak zastupovaná osoba zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu, zanikla alebo bola zrušená, o zrušenie certifikátu je povinný požiadať držiteľ certifikátu. Ak oprávnenie osôb podľa odseku 3 písm. b) alebo postavenie osôb podľa odseku 3 písm. c) a d) bolo zrušené alebo zaniklo, o zrušenie certifikátu je povinný bezodkladne požiadať príslušný orgán verejnej moci.
(7)
Kvalifikovaný certifikát vydaný pre fyzickú osobu podľa odseku 3 písm. b) až d) nemôže obsahovať pseudonym podľa § 6 ods. 5.
(8)
Formát a obsah kvalifikovaných certifikátov a podrobnosti o ich správe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b až 2d znejú:
„2b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c)
Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
2d)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.“.
7.
V § 9 ods. 1 písm. e) a v § 10 ods. 2 písm. c) až e) a h) sa slovo „kvalifikovaný“ vo všetkých tvaroch vypúšťa.
8.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 7“.
9.
V § 10 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 7 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 9“.
10.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:
„l)
poskytuje akreditované certifikačné služby príslušníkom a zamestnancom úradu a na požiadanie príslušníkom Policajného zboru a zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre plnenie úloh ustanovených osobitným predpisom,2e) príslušníkom ozbrojených síl a zamestnancom Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre plnenie úloh ustanovených osobitným predpisom,2f) príslušníkom a zamestnancom Slovenskej informačnej služby, zamestnancom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdom Slovenskej republiky a prokuratúre pre plnenie úloh ustanovených osobitnými predpismi,2g)
m)
vedie zoznam všetkých vydaných kvalifikovaných certifikátov spolu s informáciami o ich platnosti zaslaných podľa § 14 ods. 3 písm. e) a poskytuje z neho informácie,
n)
vydáva certifikáty ním akreditovaným certifikačným autoritám pre službu časovej pečiatky podľa § 2 písm. l) tretieho bodu,
o)
poskytuje Európskej komisii a členským štátom Európskej únie zoznamy akreditovaných certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky, zoznamy certifikačných autorít, ktorým odňal akreditáciu, údaje z registra zahraničných certifikačných autorít, ktorých certifikáty boli úradom uznané na použitie v Slovenskej republike a bezodkladne im oznamuje každú zmenu a doplnenie poskytovaných informácií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2e až 2g znejú:
„2e)
§ 11 písm. a) a d) zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2f)
§ 12 písm. a) až g) zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 78/2005 Z. z.
2g)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 11 ods. 1 druhej vete sa slovo „akreditovanej“ vypúšťa.
12.
V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak má certifikačná autorita alebo akreditovaná certifikačná autorita prevádzkové alebo obchodné priestory umiestnené mimo územia Slovenskej republiky, kontrola podľa § 11 sa nahradí vykonaním auditu podľa § 25 a požiadaviek úradu.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
13.
V § 11 ods. 6 a 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 6 ods. 8 a § 48 zákona č. 241/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 8 a § 49 a 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri výkone kontroly podľa tohto zákona, okrem postupov ustanovených v odseku 4, postupuje úrad podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „Poskytovanie“ vkladá slovo „akreditovaných“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem výkonu certifikačných činností podľa § 10 ods. 2 písm. l)“.
17.
V § 13 ods. 2 sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba – podnikateľ“.
18.
V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „alebo adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky“.
19.
V § 13 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
informáciu o tom, ktoré akreditované certifikačné služby chce poskytovať,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
20.
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zasielať úradu zoznamy vydaných kvalifikovaných certifikátov a zoznamy zrušených kvalifikovaných certifikátov; formát, spôsob a periodicitu zasielania týchto zoznamov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná osoba na to určená v zmluve s držiteľom certifikátu,“.
23.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
o zrušenie certifikátu požiada držiteľ certifikátu podľa § 7 ods. 3 alebo zastupovaná osoba.“.
24.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Certifikát sa považuje za zrušený od času, ktorý je uvedený ako čas zrušenia v zozname podľa § 8 alebo v informácii podľa odseku 5. Platnosť zrušeného certifikátu nemožno obnoviť.“.
25.
V § 15 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Certifikačná autorita poskytuje informácie o stave certifikátu poskytnutím zoznamu zrušených certifikátov podľa § 8 obsahujúceho všetky certifikáty, ktorých platnosť bola predčasne zrušená. Certifikát, ktorého platnosť bola predčasne zrušená, musí byť minimálne jedenkrát uvedený v zozname podľa § 8.
(5)
Ak má certifikačná autorita vytvorené technické podmienky, poskytuje informácie o stave certifikátu aj vo forme potvrdenia existencie a platnosti kvalifikovaného certifikátu. Podrobnosti o formáte potvrdenia existencie a platnosti kvalifikovaného certifikátu ustanoví všeobecne záväzný právny prepis, ktorý vydá úrad.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
26.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „kvalifikovaného krížového certifikátu“ nahrádzajú slovami „krížového certifikátu“.
27.
V § 18 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 15 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 6“.
28.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 24 odsek 7 znie:
„(7)
Súlad technických zariadení a procedúr na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov, časových pečiatok a iných produktov pre elektronický podpis s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe žiadosti v procese certifikácie.“.
30.
V § 24 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 16, ktoré znejú:
„(8)
Súlad elektronickej podateľne s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a potvrdzuje úrad na základe žiadosti a vydáva osvedčenie o zhode s požiadavkami podľa tohto zákona.
(9)
Úrad v konaní podľa odseku 7 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o certifikáciu bezpečného produktu pre zaručený elektronický podpis. Ak úrad rozhodne o súlade bezpečného produktu pre zaručený elektronický podpis s požiadavkami tohto zákona, vydá certifikát bezpečného produktu pre zaručený elektronický podpis, ktorého platnosť je najviac päť rokov.
(10)
Úrad v konaní podľa odseku 8 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami tohto zákona. Ak úrad rozhodne o jej súlade s požiadavkami tohto zákona, vydá osvedčenie o zhode s požiadavkami tohto zákona, ktorého platnosť je najviac päť rokov.
(11)
Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odsekov 7 a 8 predložiť úradu
a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti nevyhnutnú ku konaniu o zhode,
b)
certifikáty alebo bezpečnostný audit predmetu žiadosti; k žiadosti podľa odseku 8 sa bezpečnostný audit nepredkladá,
c)
predmet žiadosti.
(12)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 11. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 pracovných dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, úrad konanie podľa odsekov 7 a 8 zastaví.
(13)
Na posúdenie súladu bezpečných zariadení na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu s bezpečnostnými požiadavkami je úrad oprávnený požadovať od žiadateľa predloženie vykonaného bezpečnostného auditu predmetu žiadosti.
(14)
Ak sa počas doby platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis vydaného úradom na základe konania o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovovanie a overovanie elektronického podpisu nezmenili bezpečnostné požiadavky tohto zákona, úrad na základe žiadosti rozhodne v skrátenom konaní do 60 dní o predĺžení platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis.
(15)
Podanie žiadosti o uznanie zhody bezpečných zariadení na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu, podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami tohto zákona a podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu produktu pre elektronický podpis podlieha správnemu poplatku.5)
(16)
Produkty pre elektronický podpis používané na vyhotovenie elektronického podpisu, ktorých súlad bol posúdený orgánom podľa čl. 3 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy, sú produktmi pre elektronický podpis podľa tohto zákona.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 17.
31.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na audit certifikačnej autority a akreditovanej certifikačnej autority nahrádzajúci kontrolu (§ 11 ods. 4), sa požiadavky podľa odsekov 1 až 3 vzťahujú primerane.“.
32.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
zneužije súkromný kľúč podpisovateľa,
b)
predloží nepravdivé údaje pri podávaní žiadosti o vydanie certifikátu,
c)
poruší povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie certifikátu podľa § 7 ods. 6.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 100 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) možno uložiť pokutu do 200 000 Sk.
(3)
Priestupky na úseku elektronického podpisu prejednáva úrad.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.8a)
(5)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
33.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Správne delikty
(1)
Úrad uloží pokutu za porušenie povinností
a)
do 10 000 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá poskytuje akreditované certifikačné služby bez akreditácie,
b)
do 10 000 000 Sk akreditovanej certifikačnej autorite, ktorá
1.
neposkytuje certifikačné služby v súlade s týmto zákonom a s bezpečnostnými pravidlami podľa § 14 ods. 2,
2.
neposkytuje službu zrušovania certifikátov,
3.
nezverejňuje ňou zrušené certifikáty,
4.
nezverejňuje svoje identifikačné údaje alebo certifikáty, ktoré používa pri poskytovaní certifikačných služieb,
5.
poruší povinnosť ohlásiť úradu začiatok svojej činnosti podľa § 12 ods. 6 písm. b),
6.
vykonáva činnosť, ktorá jej bola dočasne pozastavená,
c)
do 5 000 000 Sk, a to aj opakovane, akreditovanej certifikačnej autorite, ktorá neposkytne alebo zatají informácie týkajúce sa poskytovania akreditovaných certifikačných služieb,
d)
do 1 000 000 Sk, a to aj opakovane, certifikačnej autorite, ktorá poruší povinnosti certifikačnej autority podľa § 14 ods. 1 písm. c),
e)
do 1 000 000 Sk certifikačnej autorite, ktorá poruší povinnosť zrušiť certifikát alebo poruší povinnosť viesť požadovanú dokumentáciu podľa § 15 ods. 4,
f)
do 1 000 000 Sk certifikačnej autorite, ktorej registračná autorita
1.
neposkytuje služby podľa postupov a v súlade s bezpečnostnými pravidlami certifikačnej autority,
2.
nezabezpečí presnosť, pravdivosť a úplnosť údajov o registrovaných osobách,
3.
nevedie dokumentáciu o spôsobe poskytovania a bezpečnosti poskytovaných služieb, nechráni osobné údaje registrovaných osôb podľa osobitného predpisu,
g)
do 1 000 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá zneužila súkromný kľúč podpisovateľa,
h)
do 1 000 000 Sk zastupovanej osobe, ktorá poruší povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie certifikátu podľa § 7 ods. 6,
i)
do 500 000 Sk, a to aj opakovane, akreditovanej certifikačnej autorite, ktorá nesplní povinnosti podrobiť sa auditu podľa § 25 ods. 1 alebo nepredloží záverečnú správu o výsledku auditu v lehote podľa § 25 ods. 2,
j)
do 500 000 Sk certifikačnej autorite, ktorá
1.
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),
2.
neoznámi úradu v lehote ustanovenej týmto zákonom ukončenie svojej činnosti,
3.
poruší povinnosti držiteľa certifikátu podľa § 22,
4.
poruší povinnosť vedenia archívu podľa § 18 ods. 1.
(2)
Pri určení výšky pokuty úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinností na úseku elektronického podpisu, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
34.
Za § 28 sa vkladajú § 29 a 30, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠29
Prechodné ustanovenia
(1)
Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť úradu elektronickú adresu elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme elektronických dokumentov podpísané elektronickým podpisom alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zoznam elektronických adries zverejňuje úrad na svojej internetovej stránke.
(2)
Akreditovaná certifikačná autorita je povinná požiadať úrad o vydanie certifikátu pre akreditovanú certifikačnú službu vydávania časových pečiatok do 31. januára 2009.
(3)
Akreditovaná certifikačná služba vydávania a overovania časových pečiatok poskytovaná akreditovanou certifikačnou autoritou podľa doterajších predpisov sa môže poskytovať do 31. januára 2009.
§ 30
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
35.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 215/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 19.1. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24).“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z a zákona č. 568/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 40 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
2.
V prílohe k zákonu č. 40/1964 Zb. sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 19. 1. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24).“.
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z. a zákona č. 112/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha k zákonu Sadzobník správnych poplatkov v XX. časti ELEKTRONICKÝ PODPIS, sa položka 268 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
Podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami zákona ............. 10 000 Sk,
d)
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu pre elektronický podpis vydaného na základe konania o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu ........................................................... 5 000 Sk“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 679/2004 Z. z., zákonom č. 25/2006 Z. z., zákonom č. 275/2006 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.