205/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 30. apríla 2008
V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2008 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade § 2 ods. 3 slova „zriaďuje“, ods. 4 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 66 ods. 2 a s čl. 67 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky za účasti Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 67 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Návrh o súlade § 2 ods. 3 slova „zriaďuje“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky sa zamieta.
3.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca § 2 ods. 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík v. r.