192/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. mája 2008,
ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:
§ 1
Prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry pri zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu spotrebnej dane z minerálneho oleja ani na sadzbu tejto dane, sa ustanovuje takto:
Pôvodný kód 3824 90 99 sa nahradí kódmi 3824 90 91 a 3824 90 97.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Ján Počiatek v. r.