191/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. l) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške štátnych zamestnancov ministerstva, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, krajského lesného úradu a obvodného lesného úradu, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva1) a štátnu správu na úseku poľovníctva, lesného reprodukčného materiálu, rastlinolekárskej starostlivosti, pozemkových spoločenstiev, registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
§ 2
(1)
Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie odborných vedomostí a praktických zručností potrebných na výkon štátnej správy podľa § 1.
(2)
Osobitný kvalifikačný predpoklad sa overuje skúškou po absolvovaní odbornej prípravy.
§ 3
(1)
Odborná príprava na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu trvá najmenej 40 hodín. Odbornú prípravu tvorí všeobecná časť a odborná časť v rozsahu podľa prílohy.
(2)
Odbornú prípravu vykonáva akreditovaná odborná vzdelávacia inštitúcia.
(3)
Odborná príprava štátneho zamestnanca sa uskutočňuje najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru.
§ 4
(1)
Obsahom skúšky je overenie odborných vedomostí a praktických zručností potrebných na výkon štátnej správy podľa § 1 v rozsahu uvedenom v prílohe.
(2)
Organizačné práce spojené s odbornou prípravou a vykonaním skúšky zabezpečuje odborná vzdelávacia inštitúcia podľa § 3 ods. 2.
(3)
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, ktoré sa konajú v jeden deň. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Test je hodnotený ako úspešný, ak účastník skúšky správne zodpovedal aspoň 75 % otázok.
(4)
Ústnu časť skúšky možno vykonať až po úspešnom vykonaní písomnej časti skúšky.
(5)
Skúška sa vykonáva pred päťčlennou skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“) vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Komisiu tvoria predseda komisie a štyria členovia komisie. Predseda komisie je zamestnancom ministerstva. Členstvo v komisii je čestné.
(6)
Termín a miesto skúšky oznámi predseda komisie štátnemu zamestnancovi písomne tak, aby sa o skúške dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním.
(7)
Činnosť komisie riadi predseda komisie. Komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(8)
Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(9)
Po ukončení skúšky predseda komisie oznámi účastníkovi skúšky jej výsledok, ktorý sa zapíše do samostatného protokolu o výsledku skúšky. Protokol podpísaný predsedom komisie sa predloží služobnému úradu štátneho zamestnanca, ktorý ho vloží do osobného spisu štátneho zamestnanca.
(10)
Ak štátny zamestnanec na skúške nevyhovel, môže skúšku len raz opakovať, najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky.
(11)
Ak sa štátny zamestnanec z vážneho dôvodu nemohol zúčastniť na skúške alebo opakovanej skúške, môže vykonať skúšku v náhradnom termíne určenom komisiou.
(12)
Vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúške je súčasťou registratúry ministerstva.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Zdenka Kramplová v. r.
Príloha k vyhláške č. 191/2008 Z. z.
ROZSAH OSOBITNÉHO KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU NA VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ŠTÁTNEJ SPRÁVY PODĽA § 1
I.
Všeobecná časť
(1) Základné právne poznatky a vedomosti
a) o ústavnom práve, správnom práve, občianskom práve a pracovnom práve,
b) o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,
c) o organizácii a kompetenciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
d) o slobodnom prístupe k informáciám a právnej ochrane údajov v informačných systémoch,
e) o kontrole v štátnej správe,
f) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
g) o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov,
h) o zásadách vyhotovovania úradných písomností,
i) o úradných postupoch vybavovania agendy podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta,
j) o užívateľskom ovládaní práce s počítačom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky a reprografickej techniky,
k) o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci,
l) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
m) o ochrane prírody a krajiny,
n) o katastri nehnuteľností,
o) o pozemkových úpravách,
p) o usporiadaní vlastníctva k pozemkom,
q) o pozemkových spoločenstvách,
r) o poľovníctve,
s) o lesnom reprodukčnom materiáli,
t) o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
(2) Praktické aplikačné úradné postupy v rámci
a) správneho konania,
b) prejednávania priestupkov,
c) vyberania správnych poplatkov.
II.
Odborná časť
Rozhodovacia a dozorná činnosť podľa
a) zákona o lesoch a predpisov vydaných na jeho základe,
b) zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a predpisov vydaných na jeho základe,
c) zákona o poľovníctve a predpisov vydaných na jeho základe.
1)
§ 29 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 56 až 62 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.