182/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5, § 19 ods. 4, § 38 ods. 6 a § 137 ods. 10 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos zo 14. mája 2008 č. MF/12138/2008-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnosom sa nahrádzajú doterajšie colnícke hodnosti hodnosťami policajtov. Modifikuje sa rozsah a obsah vzdelávania colníkov v základnom a odbornom colnom kurze, precizuje sa spôsob hodnotenia vedomostí a zručností colníka v jednotlivých učebných predmetoch. Zároveň sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa výkonu preventívnej rehabilitácie colníkov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.