181/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. mája 2008
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a)
jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,50 Sk,
b)
osobné cestné motorové vozidlá je 5,50 Sk.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Viera Tomanová v. r.