Predpis bol zrušený predpisom 296/2014 Z. z.

180/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2008 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. mája 2008
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú:
a)
98 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
149 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
230 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Viera Tomanová v. r.