166/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2008 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
ZÁKON
z 2. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 537/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slovo „úrade“ vkladajú slová „alebo v zahraničí“.
2.
V § 4 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o nadriadeného colníkov zaradených mimo priameho výkonu štátnej služby podľa § 85 ods. 5, ktorého právne postavenie určuje osobitný predpis1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Napríklad § 9 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa slovo „základného“.
4.
V § 14 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a) až d) a g)“.
5.
V § 14 ods. 6 sa slová „účely podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „účely podľa odseku 4“.
6.
V § 16 ods. 3 sa slová „deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo štátny sviatok10)“ nahrádzajú slovami „štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja10) (ďalej len „sviatok“) alebo na deň nepretržitého odpočinku v týždni“.
7.
V § 20 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Colníkom v služobnom pomere sa ustanovujú tieto hodnosti, a ak tento zákon neustanovuje inak, doba výsluhy rokov v hodnosti je
a)
v práporčíckej hodnosti
1. strážmajster dva roky,
2. nadstrážmajster tri roky,
3. podpráporčík štyri roky,
4. práporčík päť rokov,
5. nadpráporčík  
b)
v dôstojníckej hodnosti
1. podporučík jeden rok,
2. poručík dva roky,
3. nadporučík tri roky,
4. kapitán štyri roky,
5. major päť rokov,
6. podplukovník šesť rokov,
7. plukovník  
c)
v generálskej hodnosti
generál.
(3)
Pre hodnosti nadpráporčík, plukovník a generál sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.“.
8.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa slovo „colného“.
9.
V § 21 ods. 2 sa slová „colného asistenta“ nahrádzajú slovom „podporučíka“.
10.
V § 21 ods. 3 prvej vete sa slová „colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „poručíka“.
11.
V § 21 ods. 3 druhej vete sa slová „hlavného colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“.
12.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Doba výkonu odborných činností podľa odseku 3 je na vymenovanie do hodnosti
a) nadporučíka tri roky,
b) kapitána šesť rokov,
c) majora desať rokov,
d) podplukovníka 15 rokov,
e) plukovníka 21 rokov.“.
13.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „hlavný colný kontrolór“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“, slová „hlavného colného inšpektora“ sa nahrádzajú slovom „majora“ a slová „colného radcu“ sa nahrádzajú slovom „podplukovníka“.
14.
V § 23 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
od jeho vymenovania do hodnosti alebo posledného povýšenia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v hodnosti,“.
15.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Colník v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. b), má nárok na povýšenie do hodnosti podporučík, ak je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná dôstojnícka hodnosť, a spĺňa kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania na povýšenie do tejto hodnosti.“.
16.
V § 23 ods. 3 písm. a) sa slová „colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „poručíka“.
17.
V § 23 ods. 3 písm. b) sa slová „hlavného colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“.
18.
V § 23 ods. 4 druhej vete sa slová „hlavného colného kontrolóra“ nahrádzajú slovom „nadporučíka“ a slovo „colný“ sa vypúšťa dvakrát.
19.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti sú:
a)
pre hodnosť strážmajster až do hodnosti nadpráporčík
1.
úplné stredné vzdelanie,
2.
základné colnícke vzdelanie,
b)
pre hodnosť podporučík až do hodnosti nadporučík
1.
úplné stredné vzdelanie,
2.
odborné colnícke vzdelanie,
c)
pre hodnosť kapitán a hodnosť major
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
2.
odborné colnícke vzdelanie,
d)
pre hodnosť podplukovník až do hodnosti generál
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,3)
2.
odborné colnícke vzdelanie.“.
20.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Colníka do hodnosti s výnimkou hodnosti generála vymenúva a povyšuje nadriadený.
(2)
Návrh na vymenovanie colníka do hodnosti generála predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda.“.
21.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Organizačnou zmenou sa na účely tohto zákona rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia colníka a
a)
nevytvorila sa nová funkcia,
b)
vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činností alebo
c)
vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činností v inom služobnom úrade.“.
22.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu v štátnej službe.“.
23.
V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj tehotná colníčka a colníčka do konca deviateho mesiaca po pôrode za podmienok podľa § 140 ods. 2.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
24.
V § 40 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:
„14aa)
§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 a § 15 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 13 až 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.
26.
V § 44 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „Úradu pre finančný trh,14ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14ab znie:
„14ab)
§ 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 44 ods. 7 druhej vete sa čiarka za slovom „celok“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo pre Úrad pre finančný trh14ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14ad sa vypúšťa.
28.
V § 47 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
29.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Colníka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne povýšiť do vyššej hodnosti in memoriam.“.
30.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
Disciplinárne opatrenie zníženia hodnosti o jeden stupeň nemožno uložiť colníkovi v hodnosti strážmajstra, podporučíka alebo generála.“.
31.
V § 59 ods. 3 sa za slovom „sviatky“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú dňami pracovného pokoja10) (ďalej len „sviatok“)“.
32.
V § 76 ods. 1 písm. e) prvom bode sa odkaz 10 nahrádza odkazom 11.
33.
V § 82 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Colníkovi patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnosť Sk mesačne
strážmajster 2 450
nadstrážmajster 2 650
podpráporčík, podporučík 2 950
práporčík, poručík 3 150
nadpráporčík, nadporučík 3 350
kapitán 3 550
major 3 750
podplukovník 3 950
plukovník 4 150
generál 4 350.
(2)
Colníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade jeho povýšenia do dôstojníckej hodnosti, ako aj v prípade jeho ďalšieho povýšenia v dôstojníckej hodnosti, ak je to preňho výhodnejšie.“.
34.
V § 83 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
35.
V § 83 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colníkovi, ktorý vykonáva služobnú činnosť v oblasti vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti pod vedením vyšetrovateľa Policajného zboru,21) patrí osobitný príplatok vo výške 1 000 až 8 000 Sk mesačne.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 10 ods. 8 písm. a) Trestného poriadku.“.
36.
V § 83 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Výšku osobitného príplatku podľa odsekov 1 a 3 určuje generálny riaditeľ v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby, miery ohrozenia života alebo zdravia colníka, alebo iných závažných rizík.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
37.
V § 101a ods. 4 sa slová „§ 40 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 3 a 7“.
38.
V § 101a ods. 9 prvej vete sa za slovo „zúčastňuje“ vkladajú slová „alebo v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou (ďalej len „medzinárodné organizácie“)“.
39.
V § 102 ods. 3 sa za slovo „zúčastňuje“ vkladajú slová „alebo colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami“.
40.
§ 102 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, patrí denná náhrada výdavkov v cudzej mene vo výške 60 až 160 eur. Výšku dennej náhrady výdavkov určuje minister na návrh generálneho riaditeľa.
(5)
Na colníka vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami sa nevzťahujú ustanovenia § 103 až 111, 113 až 120 a 122 až 126.
(6)
Ak colníkovi vyslanému v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, denné náhrady výdavkov podľa odseku 4 mu nepatria. Ak medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba preukázane poskytne colníkovi dennú náhradu výdavkov len čiastočne, colníkovi patrí zostávajúca časť dennej náhrady výdavkov do výšky určenej podľa odseku 4.“.
41.
V § 121 ods. 1 druhej vete sa slová „zabezpečenie obmeny“ nahrádzajú slovom „obnovu“.
42.
V § 121 ods. 2 písm. b) a odsekoch 3 až 5 sa slovo „ceny“ nahrádza slovom „hodnoty“.
43.
V § 121 ods. 6 a 7 sa vypúšťajú slová „alebo peňažného plnenia“ a slovo „ceny“ sa nahrádza slovom „hodnoty“.
44.
V § 121 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Colník môže uplatniť nárok na náhradu na obnovu naturálnych náležitostí formou nepeňažného plnenia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa vzniku nároku, inak nárok zanikne.“.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.
45.
§ 121 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Colníkovi, u ktorého bolo rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru alebo ktorý požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru, nepatrí náhrada na obnovu naturálnych náležitostí podľa odsekov 5 až 7 a nárok na nevyčerpanú náhradu na obnovu naturálnych náležitostí takémuto colníkovi zaniká.
(14)
Hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
46.
V § 137 ods. 1 sa slová „dvoch týždňov“ nahrádzajú slovami „14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní“.
47.
V § 137 ods. 5 sa za slovo „pomeru,“ vkladajú slová „colníkom zaradeným do neplatenej zálohy,“, slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo colníčkam počas materskej dovolenky a colníkom počas rodičovskej dovolenky podľa § 143 ods. 1“.
48.
V § 137 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré je povinný preukázať.“.
49.
V § 137 ods. 9 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
50.
V § 183 ods. 1 písm. h) sa číslo „5“ nahrádza číslom „8“.
51.
V § 216 ods. 1 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
52.
V § 224 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak nejde o konanie vo veci služobného hodnotenia, ukladania disciplinárneho opatrenia alebo prepustenia zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 183 ods. 1 písm. d), prvým úkonom ministra alebo služobného úradu voči účastníkovi konania je oznámenie rozhodnutia; v tomto prípade sa na vydanie rozhodnutia primerane vzťahuje postup podľa § 222.“.
53.
V § 242 ods. 3 sa za slová „§ 53 a 54,“ vkladajú slová „§ 121 ods. 9,“.
54.
Za § 268g sa vkladá § 268h, ktorý znie:
㤠268h
Colníkovi, ktorý bol vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami pred 1. júnom 2008, sa ukončí vyslanie podľa predpisov účinných v čase jeho vyslania.“.
55.
Za § 268h sa vkladá § 268i, ktorý znie:
㤠268i
Hodnosti colníkov dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za zodpovedajúce hodnosti podľa tohto zákona, s výnimkou hodnosti hlavný colný radca, ktorého do hodnosti generála vymenúva prezident Slovenskej republiky.“.
56.
V prílohe č. 1 v 7. platovej triede sa skratka „CR SR“ nahrádza slovami „colného riaditeľstva a colného kriminálneho úradu“.
57.
V prílohe č. 1 v 8. platovej triede sa skratka „CR“ nahrádza slovami „colného riaditeľstva“ trikrát.
58.
V prílohe č. 2 časti 1. sa vypúšťa skratka „SR“ a v bode 1.06 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zástupca vedúceho samostatného oddelenia“.
59.
V prílohe č. 2 časti 3. Colný kriminálny úrad v bode 3.06 sa na konci pripájajú tieto slová: „Vedúci zmeny“.
60.
Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).“.
61.
Slová „štátny sviatok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „sviatok“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predstavený podľa odseku 1 je aj nadriadený štátny zamestnanec na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky, colnom úrade alebo colnom kriminálnom úrade, ktorého právne postavenie určuje osobitný predpis.4ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ca znie:
4ca)
Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z. a zákona č. 537/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 4 sa za slovo „organizácií“ vkladá čiarka a slová „operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zmluvou“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
4.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou.“.
5.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
informuje Európsku komisiu v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom10a) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,11a)“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa na konci pripája táto citácia:
„čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení“.
7.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno y) vkladá nové písmeno z), ktoré znie:
„z)
informuje Európsku komisiu v ďalších prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom18a) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,“.
Doterajšie písmeno z) sa označuje ako písmeno za).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a čl. 458 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.