165/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
ZÁKON
z 2. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu vykonávaných podľa tohto zákona, ktoré sú súčasťou systému verejnej vnútornej finančnej kontroly zabezpečujúceho dodržiavanie osobitných predpisov1) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri iných činnostiach orgánu verejnej správy.
(2)
Tento zákon podrobnejšie upravuje pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky3) (ďalej len „ministerstvo financií“) a ostatných orgánov verejnej správy v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovaného subjektu, auditovaného subjektu, auditovanej osoby a súčinnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktoré majú ku kontrolovanému subjektu, auditovanému subjektu alebo auditovanej osobe vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb (ďalej len „tretia osoba“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002), nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006), nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 277, 27. 10. 2005), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vykonávanie auditu podľa osobitných predpisov4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 7 a 7a znejú:
„5)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, § 9 Zákonníka práce, § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
7a)
§ 2 písm. a), e) a f) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov6)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov1) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „účinnosti“ sa vkladajú slová „a účelnosti“.
6.
V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
verejnými prostriedkami prostriedky podľa osobitného predpisu7a) a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
„7c)
§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 2 ods. 2 písm. f) sa za slovami „fyzická osoba“ vypúšťa čiarka a slová „ak hospodária s verejnými prostriedkami“ sa nahrádzajú slovami „uvedené v § 6 ods. 4“.
9.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
auditujúcim orgánom ministerstvo financií, správa finančnej kontroly a iné ministerstvo, ak vykonávajú vládny audit,“.
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).
10.
V § 2 ods. 2 písmená h) až m) znejú:
„h)
auditovaným subjektom ústredný orgán, jeho vnútorný organizačný útvar a iná právnická osoba uvedené v § 27 ods. 1,
i)
auditovanou osobou orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar, iná právnická osoba a fyzická osoba, ak sa jej poskytujú verejné prostriedky, a ďalšia právnická osoba a fyzická osoba za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis,12a)
j)
finančnou operáciou príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,
k)
hospodárnosťou minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,
l)
efektívnosťou maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom,
m)
účinnosťou vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 19 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 Z. z.“.
11.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až t), ktoré znejú:
„n)
účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia,
o)
rizikom pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov,
p)
ústredným orgánom orgán verejnej správy, ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpočtu,8)
r)
systémom verejnej vnútornej finančnej kontroly systém zahrnujúci finančné riadenie, vnútorný audit, vládny audit a činnosti vykonávané ministerstvom financií pri plnení úloh Centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit,
s)
vedúcim orgánu verejnej správy štatutárny orgán,
t)
vládnym auditom nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa tohto zákona, osobitných predpisov12b) a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Napríklad zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 3 a 3a znejú:
㤠3
Ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit a v rámci tejto pôsobnosti
a)
koordinuje plánovanie a vykonávanie následnej finančnej kontroly a vládneho auditu s inými kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi; v rámci koordinácie je oprávnené požiadať o vykonanie vládneho auditu iný auditujúci orgán,
b)
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na vykonávanie vládneho auditu inému ministerstvu a správe finančnej kontroly podľa § 35a ods. 2 a 3; to neplatí, ak sa má vládny audit vykonať podľa požiadavky ministerstva financií,
c)
vykonáva činnosti Centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit, a to:
1.
usmerňuje vykonávanie finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu, zriaďovanie a činnosť výborov pre kontrolu a audit vrátane vypracovania vzorového štatútu výboru pre kontrolu a audit; príslušné orgány verejnej správy sú povinné tieto usmernenia dodržiavať,
2.
monitoruje a hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu, pričom na vykonávanie tejto činnosti sa ustanovenie § 35c ods. 3 prvej vety vzťahuje rovnako a ustanovenia § 35d, 35e a 35f sa vzťahujú primerane, navrhuje systémové opatrenia na zvýšenie ich kvality; na tieto účely sú orgány verejnej správy povinné poskytnúť ministerstvu financií súčinnosť a správu o výsledku následnej finančnej kontroly (ďalej len „správa“), správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „audítorská správa“) alebo správu z vládneho auditu,
3.
zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit,
4.
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
5.
predkladá vláde Slovenskej republiky spolu s návrhom štátneho záverečného účtu súhrnnú správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu na základe ročných správ podľa § 6 ods. 6, § 31a ods. 1 písm. b) a § 35e ods. 7,
d)
vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
e)
vykonáva činnosti orgánu auditu podľa osobitných predpisov,12c)
f)
vykonáva činnosti certifikačného orgánu podľa osobitných predpisov,12d)
g)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
h)
ukladá pokuty podľa § 36 ods. 1 a § 37 ods. 1 a 2.
§ 3a
(1)
Ministerstvo financií a iný ústredný orgán môže zriadiť výbor pre kontrolu a audit ako expertný orgán. Výbor pre kontrolu a audit plní najmä tieto úlohy:
a)
nezávisle hodnotí úroveň vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu a riadenia rizík s cieľom ich rozvíjania,
b)
sleduje efektívnosť a účinnosť finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu so zameraním na kvalitu ich vykonávania,
c)
vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre vedúceho ústredného orgánu a vedúcich zamestnancov.
(2)
Ďalšie úlohy výboru pre kontrolu a audit, jeho zloženie a spôsob rokovania upraví štatút výboru pre kontrolu a audit, ktorý schvaľuje minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“), ak ide o štatút výboru pre kontrolu a audit ministerstva financií, alebo vedúci iného ústredného orgánu, ak ide o štatút výboru pre kontrolu a audit iného ústredného orgánu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
„12c)
Čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
Čl. 61 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
12d)
Čl. 61 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
Čl. 20 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006).“.
13.
§ 6, 7 a 8 znejú:
㤠6
(1)
Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
(2)
Priebežnou finančnou kontrolou možno overiť finančnú operáciu vybranú vedúcim zamestnancom orgánu verejnej správy.
(3)
Predbežnú finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu nesmie vykonávať zamestnanec kontrolného orgánu, vnútorný audítor a vládny audítor okrem vedúcich zamestnancov pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním ich funkcie.
(4)
Kontrolný orgán s výnimkou podľa odseku 5 overuje následnou finančnou kontrolou vybranú finančnú operáciu v
a)
rámci svojho rozpočtu alebo kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto rozpočtu právnickým osobám a fyzickým osobám,
b)
štátnom účelovom fonde, ktorý spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto fondu právnickým osobám a fyzickým osobám,
c)
právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa,
d)
právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárske práva,
e)
štátnom podniku, ktorého je zakladateľom,
f)
právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky z jeho rozpočtu.
(5)
Kontrolný orgán, ktorým je ministerstvo financií, vykonáva v rámci kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje, následnú finančnú kontrolu vybranej finančnej operácie, ktorá je právnym úkonom alebo iným úkonom majetkovej povahy, a vybranej finančnej operácie týkajúcej sa hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, okrem
a)
prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b)
prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b).
(6)
Ústredné orgány sú povinné vypracovať ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol, v ktorej uvedú najmä údaje o počte nimi vykonaných následných finančných kontrol, kontrolných zisteniach a opatreniach na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, a zaslať ju ministerstvu financií do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.
(7)
Podrobnosti o obsahu ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 7
(1)
Kontrolné orgány, vnútorní audítori a auditujúce orgány sú povinné spolupracovať so zástupcami orgánov Európskej únie a informovať ich o predmete a účele auditu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávaného podľa osobitného predpisu.12e)
(2)
Ministerstvo financií poskytuje informácie súvisiace s uplatňovaním tohto zákona orgánom Európskej únie v lehotách a v rozsahu určenom orgánmi Európskej únie v súlade s osobitnými predpismi.12c) Na tento účel je ministerstvo financií oprávnené požadovať potrebné informácie od orgánov verejnej správy a iných osôb, ktorým sa poskytli verejné prostriedky na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, a tieto orgány a iné osoby sú povinné požadované informácie poskytnúť.
§ 8
Vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie
a)
vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia,
b)
vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu,
c)
vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva,
d)
zodpovedajúcej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti zamestnancov uvedených v písmenách b) a c) na vykonávanie ich činností,
e)
overovania vybraných finančných operácií následnou finančnou kontrolou podľa potrieb orgánu verejnej správy,
f)
prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
g)
určenia zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnenia opatrení voči nim podľa osobitného predpisu,13)
h)
riadenia rizík tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu osobitných predpisov1) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
i)
monitorovania činností vykonávaných orgánom verejnej správy s cieľom získavania informácií o nich, posudzovania úrovne ich vykonávania, oznamovania nedostatkov zistených v činnostiach vykonávaných orgánom verejnej správy a ich odstraňovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
„12e) Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002).“.
14.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy, s osobitnými predpismi,1) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, uzatvorenými zmluvami,13aa) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) alebo s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:
„13aa)
Občiansky zákonník.
Obchodný zákonník.
13ab)
Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.
15.
V § 9 ods. 6 sa za slovo „stráže“ vkladá čiarka a slová „Železničnej polície“ a na konci sa pripája táto veta: „Rovnako sa ustanovenie odseku 4 nepoužije v prípadoch odstraňovania dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme predchádzania ďalším škodám na majetku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Priebežná finančná kontrola
(1)
Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej pripravovanej finančnej operácie s osobitnými predpismi,1) uzatvorenými zmluvami,13aa) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) s cieľom predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčinnému a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov. Finančnú operáciu vyberie na základe písomného pokynu vedúceho orgánu verejnej správy vedúci organizačného útvaru, s ktorého činnosťou finančná operácia súvisí a ktorý je funkčne a organizačne nezávislý od organizačného útvaru zodpovedného za jej prípravu a realizáciu a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
(2)
Priebežnú finančnú kontrolu vykoná zamestnanec organizačného útvaru podľa odseku 1, ktorého určí vedúci zamestnanec tohto útvaru. Na vykonanie priebežnej finančnej kontroly organizačný útvar, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, poskytne potrebnú súčinnosť.
(3)
Ak zamestnanec podľa odseku 2 zistí, že vybraná pripravovaná finančná operácia je v súlade s osobitnými predpismi,1) uzatvorenými zmluvami,13aa) medzinárodnými zmluvami podľa odseku 1 alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,13ab) vypracuje záznam z priebežnej finančnej kontroly, v ktorom uvedie zistené skutočnosti, dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis a odovzdá ho vedúcemu organizačného útvaru podľa odseku 1 a vedúcemu organizačného útvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
(4)
Ak boli priebežnou finančnou kontrolou zistené nedostatky, ktoré predstavujú riziko, že by verejné prostriedky mohli byť použité neoprávnene, nehospodárne, neefektívne, neúčinne alebo neúčelne, zamestnanec podľa odseku 2 vypracuje správu z priebežnej finančnej kontroly, ktorá obsahuje okrem náležitostí záznamu z priebežnej finančnej kontroly podľa odseku 2 aj zistené nedostatky a upozornenie, že v realizácii vybranej pripravovanej finančnej operácie sa môže pokračovať až po ich odstránení. Zamestnanec podľa odseku 2 predloží správu z priebežnej finančnej kontroly vedúcemu organizačného útvaru podľa odseku 1 a vedúcemu organizačného útvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie.
(5)
Finančnú operáciu možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených priebežnou finančnou kontrolou.“.
17.
V § 11 písm. a) sa slová „so všeobecne záväznými právnymi predpismi6) a“ nahrádzajú slovami „s osobitnými predpismi,1) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) alebo s“.
18.
V § 11 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
dodržanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
19.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
20.
V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci kontrolného orgánu odôvodnene predpokladajú vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej kontrolným orgánom.“.
22.
V § 13 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo služobný preukaz“.
23.
V § 13 ods. 2 písm. d) sa slová „správou o výsledku následnej finančnej kontroly (ďalej len „správa“)“ nahrádzajú slovom „správou“.
24.
V § 13 ods. 2 písm. h) sa za slovo „vzniku“ vkladajú slová „a predložil písomný zoznam týchto opatrení “.
25.
§ 13a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.
26.
V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: „Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch13b)“.
27.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
prepracovať a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak kontrolný orgán vyžadoval podľa § 13 ods. 1 písm. f) ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 22 ods. 2 sa za slovo „nevyjadrí“ vkladá čiarka a slová „nedostaví sa na prerokovanie správy“.
30.
V § 22 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť písomný zoznam týchto opatrení“.
31.
V § 22 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu,13)“.
32.
V § 26 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a kontrolných“ a v druhej vete sa slová „minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“)“ nahrádzajú slovami „minister financií“.
33.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Vnútorný audit sa s výnimkou podľa odseku 2 vykonáva v
a)
ústrednom orgáne a v jeho vnútorných organizačných útvaroch, v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
štátnom účelovom fonde, ktorý ústredný orgán spravuje,
c)
právnickej osobe v pôsobnosti ústredného orgánu, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky.“.
34.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Útvar vnútorného auditu ministerstva financií vykonáva vnútorný audit v rámci kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
35.
V § 27 ods. 4 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
36.
V § 27 sa vypúšťa odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a sa vypúšťa.
37.
V § 28 ods. 2 a § 30 ods. 1 a 2 sa za slovo „pomeru“ vkladá čiarka a slová „služobného pomeru alebo pracovného pomeru“.
38.
V § 28 ods. 6 druhej vete sa za slovom „orgánu“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorého služobnom úrade vykonáva štátnu službu“.
39.
V § 29 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b sa vypúšťa.
40.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17c, 17d a 17e znejú:
„17c)
Napríklad § 35 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 Zákonníka práce, § 27 až 35a zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
Napríklad § 189 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 201/2004 Z. z., § 59 Zákonníka práce, § 39 ods. 1 a 2 a § 40 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 69 až 80 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
17e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 31 ods. 7 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
42.
V § 32 ods. 1 sa za slová „Oprávnenia podľa“ vkladajú slová „§ 12 ods. 3 a“.
43.
V § 35 ods. 8 sa slová „správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len “audítorská správa„)“ nahrádzajú slovami „audítorskú správu“.
44.
V § 35 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Čiastkovú audítorskú správu môže vnútorný audítor vypracovať, aj ak sa vnútorný audit vykonáva vo viacerých auditovaných subjektoch v rámci jednej audítorskej akcie.“.
45.
Za § 35 sa vkladajú nová Štvrtá časť a Piata časť, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
VLÁDNY AUDIT
§ 35a
(1)
Ministerstvo financií vykonáva vládny audit
a)
v ústrednom orgáne; v ústredných orgánoch, ktorými sú Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
b)
v službe Vojenského spravodajstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky13a) za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
c)
vo vnútornom organizačnom útvare ministerstva financií, ktorý plní úlohy certifikačného orgánu,12c) sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom18ab) alebo platobnej jednotky,
d)
v inom orgáne verejnej správy okrem rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva financií, pričom táto výnimka sa nevzťahuje na vládny audit
1.
prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
2.
prostriedkov zo zahraničia neuvedených v prvom bode poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
3.
prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa druhého bodu,
4.
prostriedkov odvádzaných Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej únie,18ac)
e)
v obci, vo vyššom územnom celku a v nimi zriadených právnických osobách, a to prostriedkov, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu,18ad) a ich použitie,
f)
v štátnom podniku,18ae)
g)
v právnickej osobe, ku ktorej ministerstvo financií alebo iný orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa, okrem rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva financií, pričom výnimka podľa písmena d) platí rovnako; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
h)
v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c), a to vlastných prostriedkov, pričom vlastnými prostriedkami právnickej osoby a fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumejú prostriedky týchto osôb na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná; v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné prostriedky, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,18aa)
i)
v právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárske práva ministerstvo financií alebo iný orgán verejnej správy, a v inej právnickej osobe s majetkovou účasťou štátu,
j)
v inej právnickej osobe a fyzickej osobe, ako je uvedená v písmenách e) až i), ak tak ustanovuje osobitný predpis.12a)
(2)
Správy finančnej kontroly vykonávajú vládny audit v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem auditovaných osôb uvedených v odseku 1 písm. a), b) a ministerstva financií.
(3)
Iné ministerstvo, ktoré plní úlohy riadiaceho orgánu,18ab) orgánov uvedených v odseku 1 písm. c) a orgánu auditu,12c) vykonáva v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem ministerstva financií, s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií alebo podľa požiadavky ministerstva financií vládny audit
a)
prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b)
prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b),
d)
vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky podľa písmen a) až c).
(4)
Správa finančnej kontroly vykonáva s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií alebo podľa požiadavky ministerstva financií v auditovaných osobách podľa odseku 2 vládny audit
a)
prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b)
prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b),
d)
vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky podľa písmen a) až c).
(5)
Správa finančnej kontroly vykonáva za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch18aa) vládny audit podľa odseku 2 v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné prostriedky. Iné ministerstvo uvedené v odseku 3 vykonáva za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch18aa) vládny audit podľa odseku 3 v Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe a službe Vojenského spravodajstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,13a) právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné prostriedky.
§ 35b
Vládnym auditom sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi12b)
a)
overuje a hodnotí
1.
dodržiavanie osobitných predpisov,1) uzatvorených zmlúv,13aa) medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov13ab) a interných aktov riadenia pri finančnom riadení a iných činnostiach18af) auditovanej osoby,
2.
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami a využití ľudských zdrojov v rámci plnenia úloh auditovanej osoby,
3.
splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia,
4.
efektívnosť a účinnosť finančného riadenia auditovanej osoby,
5.
bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov auditovanej osoby a primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém auditovanej osoby obsahuje vzhľadom na povahu a rozsah jeho činností,
6.
splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku a splnenie odporúčaní uvedených v čiastkovej správe z vládneho auditu (ďalej len „čiastková správa“) a správe z vládneho auditu,
7.
dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách a hospodárení auditovanej osoby,
8.
ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis,12a)
b)
identifikujú a hodnotia možné riziká súvisiace s finančným riadením a inými činnosťami auditovanej osoby,
c)
odporúča zlepšenie finančného riadenia auditovanej osoby a minimalizáciu rizík,
d)
vykonávajú ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.12c)
§ 35c
(1)
Vládny audit vykonávaný ministerstvom financií je oprávnený vykonávať vládny audítor ministerstva financií, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií a vnútorný audítor ministerstva financií. Vládny audit vykonávaný správou finančnej kontroly sú oprávnení vykonávať vládny audítor správy finančnej kontroly a štátny zamestnanec správy finančnej kontroly. Vládny audit vykonávaný ministerstvom podľa § 35a ods. 3 je oprávnený vykonávať vládny audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo podľa § 35a ods. 3 a vnútorný audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3.
(2)
Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, vládny audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo podľa § 35a ods. 3 a vnútorný audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3, sa so súhlasom príslušného ministra môžu podieľať na vykonávaní vládneho auditu, ak ministerstvo financií vykonáva vládny audit
a)
prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b)
prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b),
d)
vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú tieto prostriedky.
(3)
Vládny audit sa vykonáva na základe písomného poverenia na vykonanie vládneho auditu, ktoré vydáva vedúci auditujúceho orgánu. Vládny audit podľa odseku 1 možno vykonávať len pod vedením vládneho audítora, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Vládneho audítora ministerstva financií a správy finančnej kontroly vymenúva a odvoláva minister financií.
(5)
Vládneho audítora ministerstva podľa § 35a ods. 3 vymenúva a odvoláva príslušný minister po prerokovaní s ministrom financií. Vymenovanie a odvolanie vládneho audítora oznamuje príslušný minister ministerstvu financií v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa vymenovania alebo odvolania vládneho audítora.
(6)
Za vládneho audítora možno vymenovať štátneho zamestnanca, ktorý spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady, ktorými sú:
a)
odborná spôsobilosť,
b)
najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti finančnej kontroly, kontroly vykonávanej podľa osobitných predpisov,4) vnútorného auditu alebo auditu vykonávaného podľa osobitných predpisov.4a)
(7)
Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností potrebných na vykonávanie vládneho auditu. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky.
(8)
Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej praxe v oblastiach podľa odseku 6 písm. b).
(9)
Kvalifikačná skúška je zameraná na overenie vedomostí z
a)
tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov1) súvisiacich s vládnym auditom,
b)
medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
c)
postupov, koncepcií a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním vládneho auditu, ktoré sú verejne prístupné.
(10)
Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikačná skúška, termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky sa zverejnia na internetovej stránke ministerstva financií najneskôr 60 dní pred termínom konania kvalifikačnej skúšky.
(11)
Kvalifikačná skúška sa koná na základe písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky podanej uchádzačom, ktorý je štátnym zamestnancom auditujúceho orgánu (ďalej len „uchádzač“), najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Písomnú žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky predkladá uchádzač ministrovi financií po predchádzajúcom písomnom súhlase vedúceho auditujúceho orgánu; tento predchádzajúci písomný súhlas sa nevyžaduje, ak je auditujúcim orgánom ministerstvo financií.
(12)
Kvalifikačná skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou. Kvalifikačná skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Na ústnej časti kvalifikačnej skúšky sa môže uchádzač zúčastniť, ak vyhovel v jej písomnej časti.
(13)
Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister financií. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku kvalifikačnej skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov. Podrobnosti o skúšobnej komisii a jej činnosti upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá ministerstvo financií.
(14)
Každú časť kvalifikačnej skúšky skúšobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu kvalifikačnej skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. Obsah zápisnice a priebeh kvalifikačnej skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá ministerstvo financií.
(15)
Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo financií uchádzačovi do 30 dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku kvalifikačnej skúšky je osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške nevyhovel, môže na základe novej písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky vykonať kvalifikačnú skúšku v najbližšom nasledujúcom termíne, pričom ustanovenie odseku 11 druhej vety platí rovnako.
Základné pravidlá vládneho auditu
§ 35d
(1)
Okrem oprávnení podľa § 13 ods. 1 sú osoby uvedené v § 35c ods. 1 oprávnené vyžadovať od auditovanej osoby písomné oznámenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku.
(2)
Povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a), b), c) a k) sa vzťahujú na osoby uvedené v § 35c ods. 1 rovnako.
(3)
O zisteniach auditu vypracuje auditujúci orgán predbežnú správu z vládneho auditu (ďalej len „predbežná správa“), predbežnú čiastkovú správu z vládneho auditu (ďalej len „predbežná čiastková správa“), čiastkovú správu a správu z vládneho auditu.
(4)
Čiastková správa sa
a)
vypracúva, ak
1.
je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku,
2.
nedostatky zistené vládnym auditom odôvodnene nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt,
b)
môže vypracovať, ak sa vládny audit vykonáva vo viacerých auditovaných osobách.
(5)
Osoby uvedené v § 35c ods. 1 sú ďalej povinné
a)
odovzdať auditovanej osobe na oboznámenie predbežnú správu, vyžiadať od nej v určenej lehote písomné námietky voči pravdivosti a preukázateľnosti nedostatkov zistených vládnym auditom a voči odporúčaniam uvedeným v predbežnej správe,
b)
preveriť opodstatnenosť námietok podľa písmena a) a písomne oznámiť ich neopodstatnenosť auditovanej osobe najneskôr do prerokovania predbežnej správy,
c)
prerokovať predbežnú správu s auditovanou osobou so zameraním najmä na námietky podľa písmena a), ktoré auditujúci orgán posúdil ako neopodstatnené, a výsledky uviesť v zápisnici z tohto prerokovania,
d)
vypracovať správu z vládneho auditu po prerokovaní predbežnej správy,
e)
doručiť správu z vládneho auditu auditovanej osobe.
(6)
Okrem oprávnení podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) je auditovaná osoba oprávnená
a)
predložiť v určenej lehote písomné námietky podľa odseku 5 písm. a),
b)
vyžadovať odovzdanie predbežnej správy a správy z vládneho auditu.
(7)
Povinnosti podľa § 14 ods. 2 písm. a) až e) a i) sa vzťahujú na auditovanú osobu a jej zamestnancov rovnako.
(8)
Auditovaná osoba a jej zamestnanci sú ďalej povinní
a)
dostaviť sa na prerokovanie predbežnej správy,
b)
zohľadniť odporúčania uvedené v správe z vládneho auditu prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, písomne ich oznámiť auditujúcemu orgánu alebo oznámiť dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúčania zohľadnené, a to v lehote uvedenej v správe z vládneho auditu,
c)
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ku ktorým nie sú v správe z vládneho auditu uvedené odporúčania, a písomne ich oznámiť auditujúcemu orgánu, a to v lehote uvedenej v správe z vládneho auditu,
d)
predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní podľa písmena b) v lehote uvedenej v správe z vládneho auditu.
(9)
Ustanovenia § 13 ods. 1 úvodnej vety, § 14 ods. 2 úvodnej vety a § 14a sa na vládny audit vzťahujú rovnako.
(10)
Ustanovenie odseku 4 sa na predbežnú čiastkovú správu vzťahuje rovnako. Postup podľa odsekov 5, 6, 8 a 9 sa na predbežnú čiastkovú správu a čiastkovú správu vzťahuje rovnako.
§ 35e
(1)
Predbežná správa obsahuje
a)
označenie auditujúceho orgánu,
b)
číslo písomného poverenia, na ktorého základe sa vládny audit vykonal, a dátum jeho vydania,
c)
mená a priezviská osôb uvedených v § 35c ods. 1,
d)
označenie, adresu auditovanej osoby a jej identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
e)
predmet vládneho auditu a auditované obdobie,
f)
miesto a obdobie, v ktorom sa vládny audit vykonal,
g)
opis zistených skutočností, prípadne opis nedostatkov zistených vládnym auditom s uvedením porušených osobitných predpisov,1) uzatvorených zmlúv,13aa) medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, alebo rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov13ab) a s uvedením účtovných dokladov, iných dokladov a písomností preukazujúcich nedostatky zistené vládnym auditom,
h)
odporúčania na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou, ak je to vzhľadom na závažnosť zistených skutočností odôvodnené,
i)
dátum vyhotovenia predbežnej správy,
j)
podpisy osôb uvedených v § 35c ods. 1,
k)
lehotu na predloženie námietok podľa § 35d ods. 5 písm. a),
l)
informáciu o vypracovaní a obsahu čiastkovej správy,
m)
iné údaje, ak je to vzhľadom na predmet vládneho auditu a závažnosť zistených skutočností odôvodnené.
(2)
Na náležitosti predbežnej čiastkovej správy sa vzťahuje odsek 1 rovnako.
(3)
Na náležitosti správy z vládneho auditu sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až f), i), l) a m) rovnako. Okrem týchto náležitostí správa z vládneho auditu obsahuje
a)
dátum doručenia predbežnej správy auditovanej osobe,
b)
informáciu o tom, či auditovaná osoba podala námietky podľa § 35d ods. 5 písm. a),
c)
dátum prerokovania predbežnej správy,
d)
spôsob vysporiadania námietok podľa § 35d ods. 5 písm. a),
e)
náležitosti uvedené v odseku 1 písm. g) a h) so zohľadnením výsledkov prerokovania predbežnej správy uvedených v zápisnici z tohto prerokovania,
f)
lehotu na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku,
g)
lehotu na predloženie písomnej správy o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku.
(4)
Na náležitosti čiastkovej správy sa vzťahuje odsek 3 rovnako.
(5)
Vládny audit je skončený doručením správy z vládneho auditu auditovanej osobe. Doručením čiastkovej správy je skončená tá časť vládneho auditu, ktorej sa čiastková správa týka.
(6)
Správa z vládneho auditu alebo čiastková správa sa považuje za doručenú, aj ak ju auditovaná osoba odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia.
(7)
Auditujúci orgán je povinný vypracovať ročnú správu o výsledkoch vládneho auditu, v ktorej uvedie najmä údaje o počte ním vykonaných vládnych auditov, nedostatkoch zistených vládnym auditom, odporúčaniach na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou a o opatreniach na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, a zaslať ju ministerstvu financií do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.
(8)
Podrobnosti o obsahu ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 35f
(1)
Na vykonanie vládneho auditu môže byť na základe žiadosti vedúceho auditujúceho orgánu prizvaný zamestnanec iného orgánu verejnej správy, okrem zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, so súhlasom vedúceho tohto orgánu, zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby s ich súhlasom, ak je to na dosiahnutie účelu a cieľa vládneho auditu vzhľadom na zložitosť a odborné zameranie auditovanej činnosti nevyhnutné. Účasť prizvaných osôb na vykonávaní vládneho auditu sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
(2)
Na náklady vzniknuté s vykonávaním vládneho auditu sa vzťahuje § 25 rovnako.
§ 35g
Odborné vzdelávanie vládnych audítorov
(1)
Odborné vzdelávanie vládnych audítorov je priebežné získavanie, obnovenie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odborných schopností po celý čas vykonávania vládneho auditu.
(2)
Vládny audítor je povinný zúčastňovať sa odborného vzdelávania vládnych audítorov, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií. Do určeného rozsahu odborného vzdelávania vládnych audítorov môže ministerstvo financií uznať i účasť vládneho audítora na iných formách vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnateľnosti s odborným vzdelávaním vládnych audítorov zabezpečovaným ministerstvom financií.
(3)
Do určeného rozsahu odborného vzdelávania vládnych audítorov môže ministerstvo financií uznať vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú aktívnu lektorskú činnosť, pričom rovnakú tému možno do odborného vzdelávania vládnych audítorov započítať len raz.
(4)
Kritériá a spôsob hodnotenia odborného vzdelávania vládnych audítorov určí ministerstvo financií. Kontrolu plnenia podmienok odborného vzdelávania vládnych audítorov vykonáva ministerstvo financií.
(5)
Ak sa vládny audítor na odbornom vzdelávaní vládnych audítorov nezúčastňuje, môže byť odvolaný podľa § 35c ods. 4 a 5.
PIATA ČASŤ
POKUTY
§ 36
(1)
Kontrolný orgán alebo auditujúci orgán môže uložiť za nesplnenie povinností uvedených v § 14 ods. 2, § 14a alebo § 35d ods. 7 a 8
a)
kontrolovanému subjektu alebo auditovanej osobe pokutu do 1 000 000 Sk,
b)
zamestnancovi kontrolovaného subjektu, zamestnancovi auditovanej osoby alebo tretej osobe pokutu do 30 000 Sk.
(2)
Uložením pokuty podľa odseku 1 nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie sa pokuta uložila.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť opakovane.
(4)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 kontrolný orgán alebo auditujúci orgán vychádza z povahy, zo závažnosti, z doby trvania a následkov porušenia povinností.
(5)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný orgán alebo auditujúci orgán dozvedel o porušení povinností, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia povinností.
(6)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
§ 37
(1)
Ministerstvo financií môže uložiť ústrednému orgánu alebo auditujúcemu orgánu pokutu do 100 000 Sk za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 6, § 26 ods. 1 a § 35e ods. 7.
(2)
Ministerstvo financií môže uložiť vedúcemu útvaru vnútorného auditu, samostatnému vnútornému audítorovi alebo odvolanému vnútornému audítorovi pokutu do 100 000 Sk za nesplnenie povinností uvedených v § 31a ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2.
(3)
Pri ukladaní pokút podľa odsekov 1 a 2 sa použijú ustanovenia § 36 ods. 2 až 6 rovnako.
§ 38
(1)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku podľa toho, ktorý kontrolný orgán alebo auditujúci orgán ich uložil.
(2)
Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18aa, 18ab, 18ac, 18ad, 18ae a 18af znejú:
„18aa) Čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
18ab) Čl. 59 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
18ac) Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03) v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. L 352, 27. 11. 2004).
18ad)
§ 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona č. 583/2004 Z. z.
18ae)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
18af) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006), čl. 2 až 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú presné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 ohľadne riadiacich a kontrolných systémov v súvislosti s finančnou pomocou, ktorá sa poskytuje z Kohézneho fondu a postupom pri vykonávaní finančných opráv (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 14/zv. 01), čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006), čl. 59 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).“.
Doterajšia Štvrtá časť sa označuje ako Šiesta časť.
46.
Šiesta časť vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 39
(1)
Zamestnanec kontrolného orgánu, prizvaná osoba, vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru, vykonávania štátnej služby, vykonávania prác vo verejnom záujme alebo výkonu činnosti.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.18)
(3)
Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti vedúci kontrolného orgánu, vedúci ústredného orgánu alebo vedúci auditujúceho orgánu.
§ 40
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva,18a) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 41
(1)
Na finančné kontroly, kontroly hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy a kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane ukladania poriadkových pokút začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Ústredné orgány sú povinné zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Ročné správy podľa § 6 ods. 4 a § 31a ods. 1 písm. b) sa prvý raz predložia v roku 2003.
(4)
Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný vypracovať a predložiť na schválenie vedúcemu ústredného orgánu Chartu vnútorného auditu príslušného ústredného orgánu v súlade s etickým kódexom vnútorného audítora, ktorá bude definovať ciele, aktivity, postavenie vnútorného auditu v ústrednom orgáne a jeho vzťahy s ostatnými organizačnými útvarmi a organizáciami v pôsobnosti ústredného orgánu, najneskôr do 31. decembra 2005.
§ 41a
Na finančné kontroly a vnútorné audity začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 41b
(1)
Finančná kontrola a vnútorný audit začaté pred 1. júnom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Lehoty na uloženie pokuty podľa § 36 ods. 5 v znení účinnom od 1. júna 2008 sa prvýkrát uplatnia v konaní o uložení pokuty za porušenie povinnosti, o ktorom sa kontrolný orgán dozvedel po 31. máji 2008.
(3)
Ročná správa podľa § 35e ods. 7 v znení účinnom od 1. júna 2008 sa prvýkrát vypracúva v roku 2009 za rok 2008.
(4)
Vládny audit možno najneskôr do 1. januára 2011 vykonávať aj pod vedením zamestnanca kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií, vnútorného audítora ministerstva financií, štátneho zamestnanca správy finančnej kontroly, zamestnanca kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo podľa § 35a ods. 3 v znení účinnom od 1. júna 2008 alebo vnútorného audítora ministerstva podľa § 35a ods. 3 v znení účinnom od 1. júna 2008.
(5)
Ak osoby uvedené v odseku 4 chcú viesť vykonávanie vládneho auditu po 1. januári 2011, sú povinné splniť najneskôr do 1. januára 2011 osobitné kvalifikačné predpoklady uvedené v § 35c ods. 6 v znení účinnom od 1. júna 2008.“.
47.
Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „ministerstvo financií“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 178/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 12 a 13 vrátane nadpisov znejú:
㤠12
Osobitosti nakladania s majetkom štátu
Pri správe majetku štátu, ktorý je určený na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a na ochranu utajovaných skutočností, môže informačná služba podľa rozhodnutia riaditeľa používať osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu.
§ 13
Oprávnenie na používanie osobitných finančných prostriedkov
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky a príjmy získané z činnosti spravodajského krycieho subjektu, ktoré je informačná služba oprávnená používať na uhrádzanie výdavkov spojených s plnením úloh podľa tohto zákona, vrátane výdavkov spojených so zriadením, založením, s činnosťou alebo so zrušením spravodajského krycieho subjektu informačnou službou. Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte informačnej služby.1e)
(2)
Spravodajským krycím subjektom na účely tohto zákona je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ vystupujúca pod legendou na účel utajenia činnosti informačnej služby alebo utajenia činnosti jej príslušníkov pri výkone pôsobnosti informačnej služby a pri plnení jej úloh podľa zákona alebo utajenia príslušnosti príslušníkov k informačnej službe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„“.
1e)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z. a zákona č. 325/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 3 druhej vete sa za slová „je povinný“ vkladajú slová „otvoriť obálky a“.
2.
V § 8a ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
majetku štátu na účely poskytovania starostlivosti alebo výchovy a vzdelávania zariadeniu sociálnych služieb,13d) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,13e) škole alebo školskému zariadeniu,13f) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom13g) a preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,13d) najmenej jeden rok poskytuje zdravotnú starostlivosť13e) alebo je najmenej jeden rok zaradená do siete škôl a školských zariadení,13f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13d a 13e znejú:
„13d)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 330/2007 Z. z.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13e)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 8a ods. 7 písm. b) sa slová „zdravotníckemu zariadeniu“ nahrádzajú slovami „poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti“.
4.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Správca môže uzavrieť zámennú zmluvu, ktorou nadobudne do svojej správy majetok, ktorý mu bude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Nadobúdaný majetok musí byť vzhľadom na všetky okolnosti pre štát vhodnejší než vymieňaný majetok štátu. Zámennou zmluvou možno vymeniť i majetok štátu, ktorý nie je prebytočný; v tomto prípade sa rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu nevydáva. Zámenná zmluva musí obsahovať účel zámeny. Správca nie je oprávnený uzatvoriť zámennú zmluvu, ktorou sa vymieňa nehnuteľný majetok štátu za hnuteľný majetok.“.
5.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Stanovenie hodnoty vymieňaného nehnuteľného majetku sa musí vykonať podľa osobitného predpisu.13b) Ak cena zamieňaných nehnuteľností nie je rovnaká, zmluva musí obsahovať aj dohodu o dobe splatnosti rozdielu v cene, ktorú je nadobúdateľ majetku štátu povinný zaplatiť správcovi do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy. Rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností je nadobúdateľ majetku štátu povinný zaplatiť pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je oprávnený podať len správca, a to až po zaplatení rozdielu v cene. Ak nadobúdateľ majetku štátu nezaplatí rozdiel v cene najneskôr v posledný deň dohodnutej doby splatnosti, je správca povinný odstúpiť od zmluvy. Na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dáva nehnuteľný majetok štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva financií.
(10)
Správca môže uzatvoriť zámennú zmluvu, ktorou výmenou dáva hnuteľný majetok štátu a súčasne výmenou prijíma nový nepoužívaný hnuteľný majetok do vlastníctva štátu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.18c) Ocenenie vymieňaného hnuteľného majetku sa musí vykonať podľa osobitného predpisu13b) okrem nového nepoužívaného hnuteľného majetku nadobúdaného do vlastníctva štátu. Ak cena zamieňaného majetku nie je rovnaká, zmluva musí obsahovať aj dohodu o dobe splatnosti rozdielu v cene, ktorú je nadobúdateľ majetku štátu povinný zaplatiť správcovi najneskôr v deň nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy. Nadobúdateľ hnuteľného majetku štátu je povinný zaplatiť rozdiel v cene zamieňaného majetku ešte pred prevodom vlastníckeho práva. Na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dávajú hnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojím opatrením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:
„18c)
Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Nájom a výpožička
(1)
Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou20) len za nájomné platené v peňažných prostriedkoch. Správca je povinný ponúknuť dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v dennej tlači a dohodnúť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti (ďalej len „trhové nájomné“). Ponuka musí obsahovať najmä identifikáciu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu, lehotu na doručovanie cenových ponúk, výhradu správcu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca písomne pozve na vyhodnotenie cenových ponúk všetkých záujemcov najneskôr päť dní pred konaním vyhodnotenia; neúčasť niektorého záujemcu nie je prekážkou uskutočnenia ich vyhodnotenia. Správca je povinný vyhodnotiť cenové ponuky záujemcov v komisii, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán správcu. Pri rovnosti cenových ponúk je správca na vyhodnotení povinný vyzvať zúčastnených záujemcov na zvýšenie cenovej ponuky. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
(2)
Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu nájmu, dohodnuté nájomné, vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním, výpovednú lehotu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.20) Ak sa prenajíma len časť nehnuteľnosti, správca ju nemôže prenajať na také účely, ktoré by boli v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel. Ak sa prenajíma celá stavba, správca je povinný prenajať aj pozemok zastavaný touto stavbou vrátane priľahlej zastavanej plochy a nádvoria,12a) ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou, ak sú tieto pozemky vo vlastníctve štátu. Nájom nehnuteľného majetku štátu sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dohodol; ustanovenie osobitného predpisu o obnove nájomnej zmluvy 20aa) sa nepoužije.
(3)
Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou najviac na päť rokov. Ak je taký majetok štátu po ukončení nájomného vzťahu naďalej dočasne prebytočný, možno ho prenechať do nájmu len na základe ponuky podľa odseku 1 nájomnou zmluvou uzavretou najviac na päť rokov.
(4)
Ak sa prenajíma celá nehnuteľnosť, správca ju môže prenechať do nájmu len na dobu určitú, najviac na päť rokov. Po uplynutí tejto doby je správca povinný s týmto nehnuteľným majetkom štátu naložiť podľa § 8 až 11, ak tým nebudú dotknuté práva tohto správcu k inému nehnuteľnému majetku štátu v jeho správe, ktorý tvorí s týmto nehnuteľným majetkom štátu neoddeliteľný celok.
(5)
Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do krátkodobého nájmu; v tom prípade sa rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu nevydáva. Za krátkodobý nájom sa považuje nájom, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci.
(6)
Správca nie je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť v dennej tlači a je povinný dohodnúť trhové nájomné, ak
a)
nájomcom je vlastník stavby a predmetom nájmu je pozemok zastavaný touto stavbou vrátane priľahlej zastavanej plochy a nádvoria12a) určeného na spoločné užívanie s touto stavbou,
b)
nájomcom je doterajší nájomca rodinného domu vo vlastníctve štátu vrátane pozemku zastavaného týmto rodinným domom a priľahlej zastavanej plochy a nádvoria12a) určeného na spoločné užívanie s týmto rodinným domom alebo
c)
ide o krátkodobý nájom.
(7)
Správca nie je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť v dennej tlači a je oprávnený dohodnúť nižšie než trhové nájomné, ak nájomcom je
a)
štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,
b)
zariadenie sociálnych služieb,13d) ktoré nie je podnikateľom,13g) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,13g) ktorá zriadila zariadenie sociálnych služieb bez právnej subjektivity, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,13d)
c)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,13e) ktorý nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje zdravotnú starostlivosť,13e)
d)
nezisková organizácia13f) alebo iná právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom,13g) za podmienky, že ide o krátkodobý nájom a nehnuteľný majetok štátu bude využívať na vzdelávacie, kultúrne a osvetové účely,
e)
právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca správcovi služby, pri ktorých je správca povinný používať metódy verejného obstarávania.20c)
(8)
Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke. Zmluva o výpožičke musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu výpožičky, vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním, výpovednú lehotu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.21) Zmluvu o výpožičke dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu môže správca uzavrieť
a)
so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. a) a b),
b)
so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. c) a d), len ak im nehnuteľný majetok štátu bude slúžiť na plnenie verejnoprospešných úloh, na ktoré boli zriadení,
c)
s obcou alebo vyšším územným celkom, ak im budú nehnuteľné veci štátu slúžiť na prenesený výkon štátnej správy, alebo
d)
so školou alebo školským zariadením zaradenými najmenej jeden rok do siete škôl a školských zariadení po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ak im budú nehnuteľné veci štátu slúžiť na vyučovací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu.21a)
(9)
Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke uzavretou najviac na päť rokov. Ak sa prenecháva do výpožičky celá nehnuteľnosť, správca ju môže prenechať do výpožičky len na dobu určitú najviac na päť rokov; po uplynutí tejto doby je správca povinný s týmto nehnuteľným majetkom štátu naložiť podľa § 8 až 11, ak tým nebudú dotknuté práva tohto správcu k inému nehnuteľnému majetku štátu v jeho správe, ktorý tvorí s týmto nehnuteľným majetkom štátu neoddeliteľný celok.
(10)
Na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva financií. Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojím opatrením. Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej s osobami uvedenými v odseku 8 písm. b) a c) sa vyžaduje súhlas ministerstva financií, v ostatných prípadoch súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojím opatrením.
(11)
Nájomca alebo vypožičiavateľ môže nehnuteľný majetok štátu užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke. Nájomca ani vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom majetku štátu prenechanom do nájmu alebo výpožičky môže nájomca alebo vypožičiavateľ vykonať len s písomným súhlasom správcu. Nájomca alebo vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na veci, len ak správca dal predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súčasne sa zaviazal uhradiť tieto náklady. Nájomca a vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu tejto veci s výnimkou uvedenou v § 11 ods. 2. Správca nie je oprávnený dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke zmluvnú pokutu v neprospech štátu ako vlastníka. Ak správca v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke povolí nájomcovi alebo vypožičiavateľovi prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky alebo dohodne v prospech nájomcu prednostné právo na kúpu tejto veci, alebo dohodne zmluvnú pokutu v neprospech štátu ako vlastníka, je zmluva neplatná.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:
„20aa)
§ 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
7.
V § 13a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri nájme na účely podľa odseku 1 sa pozemok vo vlastníctve štátu neponúka v dennej tlači.“.
8.
V § 13a ods. 3 sa za slovo „výstavby“ vkladajú slová „alebo prevádzkovania“.
9.
V § 14a odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Ministerstvo financií a správy finančnej kontroly vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku štátu vykonávanej správcami uvedenými v § 1 ods. 1, okrem Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zriaďovateľmi pri udeľovaní súhlasu podľa tohto zákona a dodržiavania povinností uložených týmto zákonom pri nakladaní s majetkom štátu prevedeným, prenajatým alebo vypožičaným fyzickým osobám a právnickým osobám.
(2)
V pôsobnosti ministerstva financií je vykonávanie vládneho auditu dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku štátu vykonávanej ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky,23a) pri udeľovaní súhlasu ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky ako zriaďovateľmi a vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré nadobudli majetok štátu za cenu nižšiu než primeranú alebo majú majetok štátu v nájme alebo vo výpožičke od ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.23a)
(3)
Správy finančnej kontroly23bb) vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku štátu vykonávanej správcami, ktorí nie sú uvedení v odseku 2, a dodržiavania ustanovení tohto zákona fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré nadobudli majetok štátu za cenu nižšiu než primeranú alebo majú majetok štátu v nájme alebo vo výpožičke od správcov, ktorí nie sú uvedení v odseku 2.“.
10.
V § 14a ods. 7 prvá veta znie: „Na vládny audit podľa odseku 1 sa vzťahujú základné pravidlá vládneho auditu podľa osobitného predpisu.23c)“.
11.
Slovo „periodická“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „denná“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 518/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ak je poskytovateľom ministerstvo financií, vládneho auditu“.
2.
V § 19 ods. 2 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „a vládneho auditu“.
3.
V § 22 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „meno a priezvisko alebo“ a slová „trvalého pobytu alebo“.
4.
V § 24 ods. 1 prvej vete sa slová „kontrolovať poskytnutie“ nahrádzajú slovami „vykonať vládny audit poskytnutia“.
5.
V § 24 ods. 2 a 3 sa slovo „kontroly“ nahrádza slovami „vládneho auditu“.
Čl. V
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z. a zákona č. 618/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa slovo „kontrolnými“ a slová „výkone kontroly“ sa nahrádzajú slovami „výkone svojej činnosti“.
2.
V § 2a sa slová „výkonom kontroly“ nahrádzajú slovami „výkonom činností podľa § 3“.
3.
V § 3 písm. a) sa slová „následnú finančnú kontrolu“ nahrádzajú slovami „vládny audit“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 písm. c) sa slová „kontroluje správu a nakladanie“ nahrádzajú slovami „vykonáva vládny audit správy a nakladania“.
5.
V § 3 písmeno d) znie:
„d)
rozhoduje v konaní o porušení cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu2) a v konaní o porušení finančnej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu4) okrem prostriedkov poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,4a) na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,4b) “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a a 4b znejú:
„4)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4b)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.
6.
V § 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:
„e)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu,4c)
f)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane,4c) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
g)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia, podľa osobitného predpisu4d) poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov zo zahraničia,
h)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia a prostriedkami štátneho rozpočtu podľa písmena g),“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená i) až l).
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c, 4d , 5 a 6 znejú:
„4c)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 35a ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z. a zákona č. 218/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 1 prvej vete sa slová „finančnej kontroly a vnútorného auditu“ nahrádzajú slovami „finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu“.
Čl. VII
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z. a zákona č. 323/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na poskytovanie prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa vzťahuje osobitný predpis.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.
2.
V § 29 ods. 2 písm. i) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „vládneho auditu21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 31 ods. 4 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „alebo vládneho auditu“.
4.
V § 31 ods. 9 prvej vete sa za slová „kontrolný orgán“ vkladá čiarka a slová „auditujúci orgán“, za slovo „kontrolu“ sa vkladá čiarka a slová „vládny audit“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ustanovenie druhej vety sa nevzťahuje na ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie46a) a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a) Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005).“.
5.
V § 31 ods. 10 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „alebo vládneho auditu“ a za slová „kontrolnému orgánu“ sa vkladá čiarka a slová „auditujúcemu orgánu“.
6.
V § 31 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem postupu pri úhrade odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis24a)“.
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 618/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.