164/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
ZÁKON
z 1. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z. a zákona č. 461/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V celom texte zákona sa slová „plnenie úloh štátnej správy“ v súvislosti s kontrolnou pôsobnosťou Úradu vlády Slovenskej republiky vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy“ v príslušnom tvare.
2.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Kontrolu plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy vykonávajú
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“),
b)
iné orgány štátnej správy podľa § 6.
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 sú orgány kontroly podľa tohto zákona. Orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi1) a vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 2 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády vykonáva podľa tohto zákona kontrolu využívania a efektívnosti prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a na účely ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva.1a) Vykonáva kontrolu procesu poskytovania a využívania prostriedkov Európskeho spoločenstva.1b)
(3)
Úrad vlády plní úlohy súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskeho spoločenstva a spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.1a) Pri plnení týchto úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy, právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky vrátane prostriedkov Európskeho spoločenstva. Tieto subjekty sú úradu vlády povinné poskytovať súčinnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a) Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred podvodmi a inými nezrovnalosťami.
Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.
1b)
§ 24 zákona č. 575/2001 Z. z.“.
4.
V § 2 sa za doterajší odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely tohto zákona sa fondmi Európskeho spoločenstva rozumie Európsky fond regionálneho rozvoja,1c) Európsky sociálny fond,1d) Kohézny fond,1e) Európsky fond pre rybné hospodárstvo,1f) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka1g) a Európsky poľnohospodársky záručný fond.1h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1h znejú:
„1c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
1d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
1e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/1994 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
1f) Nariadenie (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
1g) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
1h) Nariadenie (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
5.
§ 2a znie:
㤠2a
(1)
Efektívnosť štátnej správy predstavuje plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy na požadovanej úrovni, rozsahu a kvalite, vo vzťahu k disponibilným zdrojom prostriedkov štátneho rozpočtu vyčleneným na plnenie týchto úloh, k materiálnym zdrojom a ľudským zdrojom, pričom minimalizácia zdrojov nie je na úkor kvality plnenia úloh.
(2)
Na účely ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva sa pod efektívnosťou štátnej správy rozumie aj efektívnosť poskytovania a využívania prostriedkov verejnej správy a prostriedkov Európskeho spoločenstva.
(3)
Kontrola efektívnosti štátnej správy je činnosť, ktorou sa zisťuje stav a úroveň plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, stav využívania disponibilných zdrojov prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na plnenie týchto úloh, materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov vrátane kontroly spôsobu riadenia štátnej správy.“.
6.
V § 3 písmeno c) znie:
„c)
orgány územnej samosprávy pri plnení úloh štátnej správy.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad vlády spolupracuje s orgánmi štátnej správy6) a koordinuje kontrolnú činnosť podľa tohto zákona. Na účely tohto zákona spolupracuje aj s ďalšími orgánmi štátnej správy (§ 6) a právnickými osobami a fyzickými osobami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z., zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa v prvej vete za slová „vykonávajúcich kontrolnú činnosť“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a v druhej vete sa slovo „obce“ nahrádza slovami „orgánov územnej samosprávy im“ a slovo „obci“ sa vypúšťa.
9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
Zákon č. 515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 5 sa slová „Rade obrany štátu“ nahrádzajú slovami „Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Čl. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
11.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa odkaz 6 nahrádza odkazom 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 534/2003 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Orgány kontroly sú povinné vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti organizačné a personálne podmienky na vykonávanie vnútornej kontroly. Orgán kontroly upraví systém vnútornej kontroly interným predpisom. Pri výkone vnútornej kontroly sa postupuje primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.
(2)
Vnútorná kontrola podľa tohto zákona je kontrola plnenia úloh štátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly a ostatnými odbornými útvarmi orgánu štátnej správy, právnickej osoby zriadenej orgánom štátnej správy a právnickej osoby založenej orgánom štátnej správy, alebo zamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly. Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh štátnej správy zverených zákonom orgánom územnej samosprávy, vykonávaná odborným útvarom príslušného orgánu štátnej správy.
(3)
Orgány kontroly v rámci vnútornej kontroly a v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú najmä
a)
plnenie úloh štátnej správy,
b)
efektívnosť štátnej správy (§ 2a),
c)
prešetrovanie a vybavovanie petícií2) a prešetrovanie a vybavovanie sťažností,3)
d)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
e)
plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.“.
14.
V § 8 ods. 2 sa za slovom „Orgány“ vypúšťajú slová „miestnej a“.
15.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Kontrolnou činnosťou sa zisťuje
a)
stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a s uzneseniami vlády Slovenskej republiky,
b)
príčiny a škodlivé následky nedostatkov zistených kontrolou,
c)
úroveň efektívnosti plnenia úloh štátnej správy a spôsob riadenia štátnej správy,
d)
splnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich účinnosť.“.
16.
V § 9 ods. 2 sa za slovom „účelnosť“ vypúšťa čiarka a vkladá slovo „a“, a vypúšťajú sa slová „a hospodárnosť“.
17.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Kontrolu vykonávajú zamestnanci orgánu kontroly (ďalej len „pracovníci kontroly“) na základe písomného poverenia vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.11)“.
18.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Písomné poverenie na vykonanie kontroly spravidla obsahuje
a)
označenie orgánu kontroly,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
mená a priezviská osôb poverených vykonaním kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum začatia kontroly,
g)
podpis vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
19.
V § 9 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.
20.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najneskôr do začatia kontroly,“ a slová „príslušnému orgánu kontroly“ sa nahrádzajú slovami „vedúcemu orgánu kontroly vykonávajúceho kontrolu alebo ním splnomocnenému zástupcovi“.
21.
V § 10 ods. 2 sa slovo „môžu“ nahrádza slovami „môže vedúci kontrolovaného subjektu“ a za slovo „námietky“ sa vkladá slovo „vedúcemu“.
22.
V § 10 ods. 3 sa za slová „prizvané osoby,“ vkladajú slová „ktorí oznámili vedúcemu orgánu kontroly alebo ním splnomocnenému zástupcovi pochybnosti o svojej nepredpojatosti alebo“ a slová „kontrolovaný subjekt“ sa nahrádzajú slovami „vedúci kontrolovaného subjektu“.
23.
V § 10 ods. 4 sa slová „alebo ním určený vedúci pracovník kontroly“ nahrádzajú slovami „alebo ním splnomocnený zástupca“, za slová „rozhodnúť o“ sa vkladajú slová „oznámených skutočnostiach alebo o“ a slová „do troch dní“ sa nahrádzajú slovami „do piatich pracovných dní“.
24.
V § 11 ods. 1 a 2 sa v úvodnej vete slová „pri výkone kontroly“ nahrádzajú slovami „v súvislosti s výkonom kontroly“.
25.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „predmet štátneho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup ustanovený osobitnými predpismi“ nahrádzajú slovami „utajované skutočnosti alebo osobné údaje je potrebné dodržať postup ustanovený osobitnými predpismi,16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Zákon č. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 11 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
na účely dokumentácie k protokolu o výsledku kontroly vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
27.
V § 11 ods. 1 písm. e) druhá veta znie: „Od právnických osôb a od fyzických osôb možno vyžadovať súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a s ich súhlasom; v súvislosti so zisťovaním správnosti postupov pri poskytovaní a využití prostriedkov Európskeho spoločenstva vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých na plnenie týchto úloh sú tieto osoby povinné poskytnúť požadovanú súčinnosť.“.
28.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slovo „účel“ sa vkladajú slová „a dobu trvania“, a slová „svojím oprávnením“ sa nahrádzajú slovom „poverením“ a slová „preukazom totožnosti“ sa nahrádzajú slovami „dokumentom preukazujúcim ich totožnosť“.
29.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „tieto veci“ nahrádzajú slovami „odobraté materiály“ .
30.
V § 11 ods. 2 písmená c) až e) znejú:
„c)
oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ďalším orgánom oznámiť skutočnosti podľa osobitných predpisov;18) na tieto účely sú pracovníci kontroly oprávnení vykonať opatrenia na zabezpečenie dôkazných materiálov pred ich stratou alebo znehodnotením,
d)
oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom o výsledku kontroly (§ 13) pred jeho prerokovaním a v primeranej lehote určenej pracovníkmi kontroly vyžiadať od neho písomné vyjadrenia ku všetkým kontrolným zisteniam; písomné vyjadrenia predložené v určenej lehote, ktorými vedúci kontrolovaného subjektu spochybňuje kontrolné zistenia, sú námietky; k vyjadreniam predloženým po určenej lehote sa neprihliada,
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam, opodstatnené námietky zohľadniť v dodatku k protokolu a oboznámiť s ním vedúceho kontrolovaného subjektu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Napríklad zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 11 ods. 2 písm. f) sa slovo „oznámiť“ nahrádza slovom „zdôvodniť“ a slová „zodpovedným zamestnancom“ nahrádzajú slovom „vedúcemu“.
32.
V § 11 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
prerokovať protokol o výsledku kontroly vrátane jeho súčastí, priebežného protokolu, čiastkového protokolu a dodatku k protokolu s vedúcim kontrolovaného subjektu; pred prerokovaním protokolu upozorniť vedúceho kontrolovaného subjektu na dôsledky porušenia právnej povinnosti podľa § 12 ods. 4,“.
33.
V § 11 ods. 2 písm. h) sa za slová „príčin ich vzniku“ vkladá čiarka a slová „a v určenej lehote predložil aj písomnú správu o ich splnení“ sa nahrádzajú slovami „určil zamestnancov zodpovedných za kontrolou zistené nedostatky a v určenej lehote predložil orgánu kontroly písomnú správu o splnení prijatých opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti“.
34.
V § 11 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
odovzdať vedúcemu kontrolovaného subjektu protokol o výsledku kontroly, priebežný protokol, čiastkový protokol, dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu alebo záznam o kontrole,“.
35.
V § 11 ods. 2 písm. k) sa slová „štátnom a služobnom tajomstve16)“ nahrádzajú slovami „utajovaných skutočnostiach a osobných údajoch16)“.
36.
V § 11 ods. 3 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Na pracovníkov kontroly pri výkone vnútornej kontroly sa povinnosti podľa odseku 2 vzťahujú v rozsahu upravenom interným predpisom.“.
37.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam. V čase oboznámenia sa s protokolom, do termínu určeného pracovníkmi kontroly, je oprávnený podať ku kontrolným zisteniam námietky.“.
38.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný orgánu kontroly poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam pracovníkov kontroly podľa § 11 ods. 1.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
39.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný
a)
oboznámiť pracovníkov kontroly a prizvané osoby s osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu, najneskôr v deň začatia kontroly,
b)
predložiť pracovníkom kontroly na základe ich požiadania výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly,
c)
vydať pracovníkom kontroly potvrdenie o prevzatí vrátených dokladov a o ich úplnosti,
d)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly.“ .
40.
V § 12 ods. 4 sa slová „a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“.
41.
V § 12 ods. 5 sa slová „Kontrolovaný subjekt“ nahrádzajú slovami „Vedúci kontrolovaného subjektu“.
42.
Nadpis pod § 13 znie: „Výsledné materiály z vykonanej kontroly“.
43.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú pracovníci kontroly protokol, ktorý obsahuje najmä
a)
označenie orgánu kontroly, ktorý kontrolu vykonal,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
meno, priezvisko a titul pracovníkov kontroly, ktorí kontrolu vykonali,
d)
miesto a čas vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
kontrolované obdobie,
g)
preukázané kontrolné zistenia,
h)
zoznam príloh protokolu,
i)
dátum vypracovania protokolu,
j)
dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom,
k)
vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly,
l)
podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený,
m)
prílohy k protokolu,
n)
správu o zistenej nezrovnalosti, ak kontrolou zistený nedostatok je nezrovnalosťou podľa osobitného predpisu.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) Napríklad čl. 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15. 12. 2006).“.
44.
V § 13 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Pri kontrole, ktorej predmet je osobitý alebo náročný a vyžaduje
a)
zaznamenať stav predmetu kontroly priamo na mieste v určenom čase, vypracujú pracovníci kontroly za účasti zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo ďalších zamestnancov, priebežný protokol,
b)
zaznamenať stav časti predmetu kontroly z dôvodu potreby osobitného postupu pri kontrole alebo osobitného spôsobu riešenia zistených nedostatkov, vypracujú pracovníci kontroly čiastkový protokol.
(3)
Pri vypracovaní priebežného protokolu a čiastkového protokolu sa postupuje rovnako ako pri vypracovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly.
(4)
Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky podľa § 11 ods. 2 písm. e), pracovníci kontroly vypracujú dodatok k protokolu, ktorý je jeho súčasťou. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.“.
45.
V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia, písomné potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností, priebežný protokol, čiastkový protokol a dodatok k protokolu sú súčasťou protokolu o výsledku kontroly.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
46.
V § 13 ods. 6 sa v prvej vete slová „kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov“ nahrádzajú slovami „vedúceho kontrolovaného subjektu“ a vkladá sa nová druhá veta, ktorá znie: „Zápisnica o prerokovaní protokolu sa prikladá k protokolu o výsledku kontroly.“.
47.
V § 13 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
48.
V § 13 ods. 6 písm. c) sa za slovo „príčin“ vkladajú slová „a uplatnení právnej zodpovednosti“.
49.
V § 13 ods. 7 sa vypúšťa slovo „len“.
50.
V § 13 odsek 8 znie:
„(8)
Kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovaného subjektu bezdôvodne nedostaví na prerokovanie protokolu alebo odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Tieto skutočnosti pracovníci kontroly uvedú v zápisnici o prerokovaní protokolu. Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skončená jeho podpísaním pracovníkmi kontroly a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného subjektu.“.
51.
Nadpis pod § 14 znie: „Súčinnosť“.
52.
V § 14 ods. 1 sa slová „v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontrolnej činnosti“ nahrádzajú slovami „pri plnení povinností podľa tohto zákona“.
53.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých je orgán kontroly oprávnený vykonať kontrolu, sú povinné tomuto orgánu poskytovať informácie, doklady, vyjadrenia a ďalšie materiály vzťahujúce sa na plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly a na plnenie povinností podľa tohto zákona.“.
54.
§ 15 znie:
㤠15
Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, na jej vykonanie môže orgán kontroly prizvať zamestnancov iného orgánu štátnej správy, orgánu samosprávy a právnickej osoby alebo fyzické osoby s ich súhlasom (ďalej len „prizvané osoby“). Účasť týchto zamestnancov na kontrole je iným úkonom vo všeobecnom záujme.19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
55.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Poriadková pokuta
(1)
Kontrolovanému subjektu, ktorý neplní povinnosti podľa tohto zákona a tým znemožňuje priebeh kontroly, marí výsledok kontroly alebo nápravu zistených nedostatkov, môže orgán kontroly uložiť poriadkovú pokutu do výšky 20 000 Sk. Pri určovaní výšky poriadkovej pokuty orgán kontroly prihliada na mieru sťaženia výkonu kontroly alebo marenia výsledku kontroly.
(2)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť opakovane, avšak najviac do úhrnnej výšky pokuty 200 000 Sk.
(3)
Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia právnej povinnosti, najneskôr do jedného roka od porušenia právnej povinnosti.
(4)
Uloženie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaný subjekt povinnosti postupovať v súlade s týmto zákonom.
(5)
Pri ukladaní poriadkovej pokuty orgán kontroly postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.13)
(6)
Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
56.
V § 17 sa dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Začaté konanie o uložení poriadkovej pokuty do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí orgán kontroly podľa doterajšieho predpisu.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.