144/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
ZÁKON
z 1. apríla 2008
o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika (ďalej len „národná akadémia obrany“) sa zrušuje bez likvidácie.
§ 2
(1)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov národnej akadémie obrany vzniknuté do 31. augusta 2008 prechádzajú na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „akadémia ozbrojených síl“), ktorá je povinná uplatňovať nároky národnej akadémie obrany a uspokojiť nároky jej zamestnancov.
(2)
Práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov, ktorí k 31. augustu 2008 vykonávali štátnu službu v národnej akadémii obrany, prechádzajú na akadémiu ozbrojených síl.
(3)
Práva a povinnosti národnej akadémie obrany z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do 31. augusta 2008 prechádzajú na akadémiu ozbrojených síl.
(4)
Hnuteľný majetok štátu a nehnuteľný majetok štátu, ktorý do 31. augusta 2008 bol v správe národnej akadémie obrany, prechádza do správy akadémie ozbrojených síl.
(5)
Pohľadávky a záväzky národnej akadémie obrany prechádzajú na akadémiu ozbrojených síl.
(6)
O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych a iných vzťahov, prechode záväzkov a pohľadávok z národnej akadémie obrany na akadémiu ozbrojených síl je národná akadémia obrany povinná spísať s akadémiou ozbrojených síl protokoly do 31. augusta 2008.
Čl. II
Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 ods. 2 písm. b)“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 písm. a)“.
2.
§ 4 sa vypúšťa vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 4 až 9.
Čl. III
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 348/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 2 ods. 5, § 4 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a) až c), § 8 ods. 1, 3, 5 a § 9 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)“ nahrádza citáciou „Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
rektora vojenskej vysokej školy.“.
3.
V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vojenskej vysokej školy.“.
4.
V § 6 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
vojenská vysoká škola, je rektor vojenskej vysokej školy.“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo „spravodajstva“ vkladá čiarka a slová „rektorovi vojenskej vysokej školy“.
6.
V § 17 ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „vojenskú“.
7.
V § 18 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „vojenskej“.
8.
V § 21 ods. 11 sa za slovo „súdu“ vkladá čiarka a slová „rektora vojenskej vysokej školy“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa dopĺňa citáciou: „zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 25 ods. 2 písm. a) sa za slovo „získal“ vkladá slovo „najmenej“.
11.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo vysokoškolské vzdelanie,“.
12.
V § 26 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
špecializačnom štúdiu.“.
13.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Požadované druhy, študijné odbory a učebné odbory stredoškolského vzdelania, požadované študijné odbory a stupne vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a požadovanú odbornú spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
14.
Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré znejú:
㤠27a
(1)
Profesionálny vojak v hodnostnom zbore dôstojníkov môže byť v súlade s potrebami ozbrojených síl a na základe výsledkov služobného hodnotenia alebo hodnotenia prípravnej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme na náklady služobného úradu, ak o to požiada.
(2)
Profesionálny vojak v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov, ak o to požiada, môže byť v súlade s potrebami ozbrojených síl a na základe výsledkov služobného hodnotenia alebo hodnotenia prípravnej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme na náklady služobného úradu, ak má byť ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, na výkon ktorej sa podľa osobitného predpisu30b) vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
(3)
Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium podľa odsekov 1 a 2 pre jednotlivé služobné úrady ustanoví každoročne hlavný úrad.
(4)
O vyslaní profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium rozhodne a vyslanie ukončí vedúci služobného úradu na návrh veliteľa profesionálneho vojaka.
(5)
Podmienkou na vyslanie na vysokoškolské štúdium podľa odsekov 1 a 2 je prijatie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium.
§ 27b
(1)
Profesionálny vojak, ktorému služobný úrad umožnil zvýšenie kvalifikácie na náklady služobného úradu, je povinný po skončení vysokoškolského štúdia zotrvať v dočasnej štátnej službe po dobu dvojnásobku dĺžky trvania tohto štúdia alebo uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie alebo ich pomernú časť. Profesionálny vojak je povinný uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie alebo ich pomernú časť aj vtedy, ak štúdium neskončil a nezvýšil si kvalifikáciu.
(2)
Do nákladov na zvýšenie kvalifikácie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na plat,
b)
poskytovaním náhrad výdavkov podľa § 166a,
c)
úhradou časti nákladov na štúdium (ďalej len „školné“) a poplatkov spojených so štúdiom.17a)
(3)
Výšku nákladov spojených so zvýšením kvalifikácie vypočítava a ustanovuje služobný úrad podľa skutočných nákladov vynaložených na vysokoškolské štúdium v období, keď si profesionálny vojak zvyšoval kvalifikáciu.
(4)
Profesionálny vojak je povinný uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom, ak v príslušnom študijnom programe študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.
(5)
O povinnosti uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie alebo ich pomernú časť rozhodne vedúci služobného úradu, ktorý je oprávnený rozhodnúť aj o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru. Rozhodnutie musí obsahovať aj výšku nákladov, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť spolu s lehotou na ich úhradu.
(6)
Profesionálny vojak sa so služobným úradom môže dohodnúť na spôsobe úhrady nákladov spojených so zvýšením kvalifikácie. Ak nedôjde k dohode, pohľadávku možno uspokojiť na základe vykonateľného rozhodnutia o povinnosti profesionálneho vojaka uhradiť náklady na zvýšenie kvalifikácie mesačnými zrážkami z jeho platu; výška mesačnej zrážky z platu profesionálneho vojaka nesmie prekročiť hranicu sumy ustanovenej podľa osobitného predpisu upravujúceho rozsah zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.17b)
(7)
Povinnosť uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie nevznikne, ak
a)
služobný úrad nesúhlasil s tým, aby po zrušení študijného programu pokračoval profesionálny vojak v štúdiu v inom študijnom programe alebo
b)
služobný pomer profesionálneho vojaka skončí podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), i) a k).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a) § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.“.
15.
V § 60 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „s výnimkou Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika,“.
16.
V § 68 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 a 2“.
17.
V § 70 ods. 1 písmeno m) znie:
„m) skončil výkon funkcie s plánovanou hodnosťou generál alebo výkon funkcie rektora vojenskej vysokej školy a nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,“.
18.
V § 70 ods. 4 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo zákazu“.
19.
V § 71 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem rektora vojenskej vysokej školy,“.
20.
V § 72 ods. 6 sa vypúšťajú slová „s plánovanou hodnosťou generál“.
21.
V § 82 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
o povinnosti profesionálneho vojaka uhradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie alebo ich pomernú časť.“.
22.
V § 82 ods. 3 písm. b) sa za slová „§ 39 ods. 1 až 4,“ vkladajú slová „§ 39a,“.
23.
V § 82 odsek 6 znie:
„(6)
Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) okrem § 14 až 17 a § 62 až 69.“.
24.
§ 83 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vydanému podľa § 82 ods. 1 písm. b).“.
25.
V § 84 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „aj na žiadosť profesionálneho vojaka,“.
26.
V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Prieskumné konanie možno v odôvodnených prípadoch vykonať aj na žiadosť profesionálneho vojaka po dobu trvania jeho dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
27.
Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:
㤠104a
(1)
Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného úradu nárok na poskytnutie služobného voľna
a)
na nevyhnutne potrebný čas na účasť na štúdiu, študijné sústredenie alebo na konzultácie podľa schváleného študijného programu,
b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky okrem skúšky podľa písmena c),
c)
40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie štátnych skúšok,
d)
desať dní na vypracovanie záverečnej práce,
e)
na nevyhnutne potrebný čas na prepravu do príslušnej vysokej školy a späť, ak je táto škola v inom mieste ako je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(2)
Služobné voľno možno čerpať po celý akademický rok.
(3)
Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v inom akademickom roku.
(4)
Čerpanie študijného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karantény.
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1, patrí plat, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(6)
Za služobné voľno poskytnuté profesionálnemu vojakovi na prípravu a vykonanie opravnej skúšky alebo opravnej štátnej skúšky nepatrí plat a náhrady výdavkov podľa § 166a.
(7)
Na účasť na prijímacích skúškach na vysokú školu možno profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť poskytnúť služobné voľno s nárokom na plat v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
(8)
Profesionálny vojak je povinný preukázať skutočnosti oprávňujúce nárok na poskytnutie služobného voľna.“.
28.
§ 106 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na profesionálneho vojaka sa pri plnení úloh ozbrojených síl33a) vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,33b) len ak to technické možnosti zbraní, zbraňových systémov, výzbroje a vojenskej techniky používanej v ozbrojených silách umožňujú; ak to technické možnosti neumožňujú, veliteľ zabezpečí najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
„33a)
§ 4, 9 a § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z.
33b)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.“.
29.
V § 147 ods. 1 sa za slová „republiky na účely“ vkladajú slová „humanitárnej pomoci podľa osobitného predpisu43a) a slová „500 až 5 000 USD“ sa nahrádzajú slovami „400 až 4 000 EUR“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 321/2002 Z. z.“.
30.
V § 147 ods. 2 sa suma „1 000 USD“ nahrádza sumou „800 EUR“.
31.
V § 147 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
32.
V § 147 ods. 5 sa slová „odsekov 1, 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 alebo 2“.
33.
Za § 166 sa vkladá § 166a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠166a
Náhrada výdavkov na zvyšovanie kvalifikácie
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného úradu, patria náhrady výdavkov ako pri služobnej ceste, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.
34.
V § 167 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
35.
V § 172 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
nasledujúceho po dni zahladenia odsúdenia, ku ktorému dochádza vykonaním trestu,51a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
„51a)
§ 92 ods. 2 Trestného zákona.“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
36.
V § 172 odsek 4 znie:
„(4)
Ak súd rozhodne o oslobodení profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe spod obžaloby, alebo ak dôjde k zastaveniu trestného stíhania profesionálneho vojaka, okrem zastavenia trestného stíhania tým, že sa schváli zmier medzi obvineným a poškodeným, patrí mu odo dňa vzatia do väzby alebo odo dňa začatia trestného stíhania príspevok na bývanie vo výške, ktorá mu patrila pred dňom vzatia do väzby alebo pred dňom začatia trestného stíhania.“.
Čl. IV
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/ 2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z. a zákona č. 363/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 43 odsek 1 znie:
„(1)
Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky29a) (ďalej len „štátna služba profesionálnych vojakov“). Môžu na nich študovať aj študenti, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníka bezpečnostných zborov30) a študenti vojenských vysokých škôl so sídlom v zahraničí. Zamestnanci vojenskej vysokej školy môžu štúdiom na vojenskej vysokej škole získať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.“.
2.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Vojenské vysoké školy vedú osobitne register študentov, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov, osobitne register študentov, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníka bezpečnostných zborov a osobitne register ostatných študentov. Na vedenie registrov študentov v služobnom pomere sa vzťahuje osobitný predpis upravujúci ochranu utajovaných skutočností.28aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 43 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky28a) (ďalej len „náčelník generálneho štábu“) a“.
4.
V § 43 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
5.
V § 43 ods. 5 písm. e) sa slová „generálneho štábu“ nahrádzajú slovami „Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky28a)“.
6.
V § 43 ods. 5 písm. f) sa za slovo „štruktúru“ vkladajú slová „profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu, ktorí sú dočasne vyčlenení na plnenie úloh vojenských vysokých škôl a“.
7.
V § 43 ods. 5 písm. g) sa za slovo „vývojové“ vkladá slovo „výcvikové,“.
8.
V § 43 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky„.
9.
V § 43 ods. 12 sa za slovo „vývojových“ vkladá slovo „výcvikových,“.
10.
V § 43 odsek 14 znie:
„(14)
Praktická výučba podľa študijných programov a výcvikové činnosti sa uskutočňujú najmä vo výrobných a výskumných organizáciách; možno ich uskutočňovať aj vo vojenských jednotkách, útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl Slovenskej republiky, s ktorými majú vojenské vysoké školy uzatvorené zmluvy.“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b sa vypúšťa.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa citácia „zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
13.
V § 73 ods. 1 sa v tretej vete na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov.“.
14.
V § 73 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo obrany môže využívať údaje o študentoch vojenských vysokých škôl, ktorí nevykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov.“.
Čl. V
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z. a zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 11 sa slová „Akadémia ozbrojených síl a Národná akadémia obrany11) nahrádzajú slovami „vojenské vysoké školy11)“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem § 2 ods. 6 v čl. I a dvadsiateho ôsmeho až tridsiateho druhého bodu v čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.