142/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 45 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 15. apríla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.