141/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. apríla 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
ďalšiu činnosť podľa zákona za
1.
spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,
2.
prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,
3.
doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný zákon,2)
4.
vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo ak tak ustanoví osobitný zákon,3)
5.
manipuláciu so spismi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
Napríklad § 45 Občianskeho súdneho poriadku.
3)
§ 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa slovo „vymáhanej“ nahrádza slovom „vymoženej“.
3.
V § 5 ods. 1 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
4.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 1 000 Sk.“.
5.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
6.
V § 21 písm. a) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „20 Sk“.
7.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2008
V exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Štefan Harabin v. r.