140/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
ZÁKON
z 1. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa slová „v nevyhnutnom rozsahu“ nahrádzajú slovami „v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová „pracovnou zdravotnou službou“ nahrádzajú slovami „podľa § 26“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6a sa citácia „Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.
4.
V § 16 ods. 1 prvej vete sa za slovami „a vzdelávanie“)“ vypúšťa čiarka a slová „alebo inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa právnych predpisov alebo ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.
5.
V § 19 ods. 2 sa slová „kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti“ nahrádzajú slovami „kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností“.
6.
V § 21 ods. 6 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý zamestnáva menej ako 19 zamestnancov alebo ktorý na pracovisku odlúčenom mimo obce jeho sídla zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, je povinný zabezpečiť, aby bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba vykonali spoločnú previerku jeho pracovísk alebo jeho odlúčeného pracoviska najmenej raz za päť rokov.“.
7.
V § 22 ods. 3 a 6 sa slová „kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti“ nahrádzajú slovami „kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností“.
8.
V § 24 ods. 4 sa slová „odvetvia ekonomickej činnosti“ nahrádzajú slovami „kódu a názvu ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností“.
9.
V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „u zamestnávateľa“ nahrádzajú slovami „poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, pri ktorom“.
10.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „zisťuje nebezpečenstvá“ nahrádzajú slovami „spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev“.
11.
V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,“.
12.
V § 26 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.“.
13.
V § 26 ods. 2 sa slová „plnia odborní zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní“ nahrádzajú slovami „vykonáva tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných“.
14.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu a písm. g) u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie,28a) môže samostatne vykonávať aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci a verejné zdravotníctvo alebo asistent po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo alebo vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah.
(4)
Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,28b) ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, môže plniť aj ním určený jeden alebo viacerí odborní zdravotnícki pracovníci, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah; poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou, môže úlohy pracovnej zdravotnej služby plniť osobne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:
„28a)
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.
28b)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 27 ods. 3 prvá veta znie: „Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru;29) oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu na prípravu žiakov a študentov na výkon povolania a pre zamestnávateľa na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vlastných zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa prílohy č. 2 skupiny 01 bodu 01.1.“.
16.
V § 27 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
17.
V § 27 ods. 8 písmeno a) znie:
„a)
názov, sídlo a právnu formu,“.
18.
V § 27 ods. 12 písm. a) sa vypúšťajú slová „obchodné meno a“.
19.
V § 27 ods. 13 písmeno a) znie:
„a)
bezodkladne písomne oznámiť Národnému inšpektorátu práce zmenu údajov podľa odseku 7 písm. a) až c) a podľa odseku 8 písm. a) až d) a zmenu ďalších podmienok, za ktorých bolo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané, spolu s predložením príslušných dokladov,“.
20.
V § 27 ods. 14 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
21.
V § 27 ods. 15 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
22.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:
㤠39a
O vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 39 ods. 4 možno Národný inšpektorát práce písomne požiadať najneskôr do 30. júna 2008.“.
23.
Príloha č. 1 znie:
Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.
ZOZNAM činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia
Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, podľa tohto zákona sa na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností33) rozdeľujú takto:
Kód podľa
štatistickej
klasifikácie
ekonomických
činností
Názov
Divízia Skupina  
01   Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02   Lesníctvo a ťažba dreva
05   Ťažba uhlia a lignitu
06   Ťažba ropy a zemného plynu
07   Dobývanie kovových rúd
08   Iná ťažba a dobývanie
09   Pomocné činnosti pri ťažbe
10   Výroba potravín
11   Výroba nápojov
12   Výroba tabakových výrobkov
15   Výroba kože a kožených výrobkov
16   Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17   Výroba papiera a papierových výrobkov
  18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou
19   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
20   Výroba chemikálií a chemických produktov
21   Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
22   Výroba výrobkov z gumy a plastu
23   Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24   Výroba a spracovanie kovov
25   Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
26   Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27   Výroba elektrických zariadení
28   Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
29   Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30   Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31   Výroba nábytku
32   Iná výroba
35   Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
36   Zber, úprava a dodávka vody
41   Výstavba budov
42   Inžinierske stavby
43   Špecializované stavebné práce
49   Pozemná doprava a doprava potrubím
50   Vodná doprava
52   Skladové a pomocné činnosti v doprave
53   Poštové služby a služby kuriérov
75   Veterinárne činnosti
86   Zdravotníctvo
87   Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
88   Sociálna práca bez ubytovania
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„“.
33)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.
24.
V prílohe č. 1a sa slová „kód odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti“ nahrádzajú slovami „kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností“.
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b)
zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa odseku 3,
c)
predložiť lekárovi pracovnej zdravotnej služby35)zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke podľa odsekov 4 až 6; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
d)
uchovávať posudky podľa odseku 12 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 20 rokov od skončenia práce,
e)
predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6),
f)
oznamovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky informácie súvisiace so zmenami zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci vrátane tých, ktoré môžu znamenať ohrozenie verejného zdravia.
(2)
Fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, je povinná
a)
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,34)
b)
zabezpečiť posudzovanie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa odseku 3,
c)
uchovávať 20 rokov od skončenia práce posudky podľa odseku 12,
d)
predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie jej pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6).
(3)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
a)
zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie,
b)
fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie,
c)
zamestnanca alebo inej fyzickej osoby, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.35a)
(4)
Ak ide o práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 u
a)
zamestnanca,
b)
fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
c)
fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie na výkon týchto prác.
(5)
Ak ide o práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, zamestnanca a fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,35a) vykonávajú lekári podľa odseku 11.
(6)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 4 sa vykonávajú
a)
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
b)
v súvislosti s výkonom práce,
c)
pred zmenou pracovného zaradenia,
d)
pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
e)
po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.
(7)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 6 písm. b) sa vykonávajú
a)
jedenkrát za dva roky u zamestnanca a u fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,
b)
jedenkrát za rok u zamestnanca a u fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie, a u pracovníka kategórie A.2)
(8)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 6 písm. e) sa vykonávajú jedenkrát za tri roky pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie.
(9)
Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nariadiť zamestnávateľovi a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko, alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vo vzťahu k vykonávanej práci.
(10)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 4 vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a služby zdravia pri práci. Na požiadanie lekára pracovnej zdravotnej služby vykonávajú ďalšie potrebné doplnkové preventívne vyšetrenia aj iní lekári príslušných špecializácií.36)
(11)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 5 môžu vykonávať okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa odseku 10 aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby.
(12)
Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamenáva výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do zdravotnej dokumentácie a vypracuje posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti.37) Posudok odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a kópiu posudku doručí lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.37a)
(13)
Posudok podľa odseku 12 obsahuje názov a sídlo zamestnávateľa alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, meno, priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska, pracovné zaradenie, faktor pracovného prostredia, kategóriu práce zamestnanca alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a záver posudku.
(14)
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 6 písm. e) uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34, 35, 35a, 36, 37 a 37a znejú:
„34)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.
35)
§ 26 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z.
36)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
37)
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 57 ods. 23 písm. d) sa slová „záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci“ nahrádzajú slovami „posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti“.
3.
V § 57 sa za odsek 23 vkladá nový odsek 24, ktorý znie:
„(24)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, ak
a)
nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 2 písm. a),
b)
nezabezpečí pre seba posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 2 písm. b) a ods. 3,
c)
neuchová posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti podľa § 30 ods. 2 písm. c),
d)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 30 ods. 2 písm. d).“.
Doterajšie odseky 24 až 51 sa označujú ako odseky 25 až 52.
4.
V § 57 odsek 47 znie:
„(47)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu
a)
od 5 000 Sk do 500 000 Sk za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 35 až 37 a 39 až 45,
b)
od 5 000 Sk do 50 000 Sk za správny delikt podľa odseku 24,
c)
od 50 000 Sk do 1 000 000 Sk za správne delikty podľa odsekov 23, 25 až 30,
d)
od 50 000 Sk do 3 000 000 Sk za správne delikty podľa odsekov 31 až 34 a 38.“.
5.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať do 31. decembra 2011 aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a služby zdravia pri práci.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.