118/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 650 z 5. decembra 2007 vyslovila súhlas s vypovedaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou (oznámenie č. 441/1990 Zb. a 22. bod oznámenia č. 110/1997 Z. z.).
Prezident Slovenskej republiky listinu o vypovedaní dohovoru podpísal 22. januára 2008.
Listina o vypovedaní dohovoru bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 20. februára 2008.
Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončí 20. februára 2009 v súlade s článkom 7 ods. 1 dohovoru.