112/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z. a zákona č. 107/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
2.
V § 2 písm. a) bod 10 znie:
„10.
bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,“.
3.
V § 2 písm. a) body 12 a 13 znejú:
„12.
národnou prenosovou sústavou alebo prepravnou sieťou sústava alebo sieť, ktorá prepravuje elektrinu alebo plyn na vymedzenom území,
13.
prepojením sústavy alebo siete prepojenie národnej prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo sieťou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území tretích štátov,“.
4.
V § 2 písm. a) bod 16 znie:
„16.
horizontálne integrovaným podnikom podnik vykonávajúci jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v elektroenergetike alebo podnik vykonávajúci jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu alebo dodávka plynu a inú činnosť, ktorá nie je predmetom podnikania v plynárenstve,“.
5.
V § 2 sa písmeno a) dopĺňa bodmi 21 až 30, ktoré znejú:
„21.
pripojením do sústavy alebo do siete fyzické pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia do sústavy alebo fyzické pripojenie plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia do siete,
22.
prístupom do sústavy alebo do siete prístup na základe zmluvy o prístupe do
22.1. prenosovej sústavy a prenose elektriny,
22.2. distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
22.3. prepravnej siete a preprave plynu,
22.4. distribučnej siete a distribúcii plynu,
22.5. ťažobnej plynovodnej siete a doprave plynu,
22.6. zásobníka a uskladňovaní plynu,
23.
dodávateľom poslednej inštancie držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
24.
prevádzkovou bezpečnosťou prenosovej a distribučnej sústavy nepretržitá prevádzka prenosovej a distribučnej sústavy za podmienok, ktoré možno v prevádzke predvídať,
25.
malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh,
26.
koncovým dodávateľom elektriny alebo plynu pre domácnosti a pre malé podniky na časti vymedzeného územia je príslušný dodávateľ elektriny alebo plynu, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku a súčasne vykonáva distribúciu elektriny alebo plynu na časti vymedzeného územia a dodávku elektriny alebo plynu pre odberateľov v domácnosti a pre malé podniky,
27.
chráneným odberateľom odberateľ elektriny alebo plynu, ktorého ceny sú regulované podľa osobitného predpisu,1)
28.
univerzálnou službou služba pre domácnosti a malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo plynu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku,
29.
novým účastníkom trhu účastník trhu s elektrinou alebo s plynom, ktorý začal pôsobiť ako účastník trhu s elektrinou alebo s plynom,
30.
spoločnosťou s malým podielom na trhu dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou s podielom na trhu s elektrinou menším ako 1 % alebo dodávateľ plynu s podielom na trhu s plynom menším ako 1 %.“.
6.
V § 2 písm. b) body 5 a 6 znejú:
„5.
prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepojených sústav členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov,
6.
prenosovou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy,“.
7.
V § 2 písm. b) bod 9 znie:
„9.
distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov; na takomto elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení sa preprava elektriny uskutočňuje v režime odsúhlasenom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,“.
8.
V § 2 písm. b) bod 12 znie:
„12.
spojovacím vedením vedenie, ktoré spája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov Európskej únie alebo prenosovou sústavou tretích štátov,“.
9.
V § 2 písm. b) bod 15 znie:
„15.
podpornou službou služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy,“.
10.
V § 2 písm. b) bod 18 znie:
„18.
typovým diagramom odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorého základe je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania a je využívaný pre potreby zúčtovania odchýlky subjektu zúčtovania.“.
11.
V § 2 písm. b) sa vypúšťa bod 21.
Doterajšie body 22 až 35 sa označujú ako body 21 až 34.
12.
V § 2 písm. b) bod 22 znie:
„22.
obchodníkom s elektrinou fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja, a ktorá je držiteľom povolenia na dodávku elektriny podľa tohto zákona,“.
13.
V § 2 písm. b) bode 23 sa na konci dopĺňa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,“.
14.
V § 2 písm. b) bod 28 znie:
„28.
regulačnou elektrinou elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie rovnováhy spotreby a výroby na trhu s elektrinou na vymedzenom území s ohľadom na dovoz a vývoz elektriny,“.
15.
V § 2 písm. b) sa vypúšťa bod 29.
Doterajšie body 30 až 34 sa označujú ako body 29 až 33.
16.
V § 2 sa písmeno b) dopĺňa bodmi 34 a 35, ktoré znejú:
„34.
užívateľom sústavy osoba, ktorá elektrinu dodáva alebo elektrinu odoberá prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo má s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy zmluvný vzťah,
35.
rovnováhou medzi ponukou a dopytom elektriny uspokojenie predvídateľného dopytu zákazníkov pri využívaní elektriny bez potreby uskutočnenia opatrení na zníženie spotreby elektriny,“.
17.
V § 2 písm. c) bode 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do zásobníka“.
18.
V § 2 písm. c) bode 8 sa za slová „s výnimkou tých zásobníkov3)“ vkladajú slová „alebo ich častí“.
19.
V § 2 písm. c) bode 24 sa na konci dopĺňa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu“.
20.
V § 2 sa písmeno c) dopĺňa bodmi 36 a 37, ktoré znejú:
„36.
dlhodobou zmluvou o dodávke plynu zmluva o dodávke plynu, ktorej platnosť je dlhšia ako 10 rokov,
37.
typovým diagramom dodávky plynu náhradná metóda na stanovenie denných odberov plynu, zúčtovanie odchýlok a na účely náhradného odpočtu u skupín koncových odberateľov plynu, ktorých údaje o odbere plynu nie sú dodávateľovi plynu na dennej báze k dispozícii.“.
21.
V § 3 ods. 2 písmená d) až f) znejú:
„d)
prijíma opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu,
e)
určuje rozsah kritérií technickej bezpečnosti sústavy a siete,
f)
určuje povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 15,“.
22.
V § 3 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú body 1, 4 a 5.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
23.
V § 3 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
uverejňuje každoročne do 31. júla správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a o všetkých prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu; správy uverejňuje vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva,“.
24.
V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d) zohľadní
a)
význam zabezpečenia kontinuity dodávok elektriny a plynu,
b)
význam transparentného a stabilného regulačného rámca,
c)
vplyv opatrení na cenu elektriny a plynu pre koncových odberateľov,
d)
vnútorný trh a možnosti cezhraničnej spolupráce v súvislosti s bezpečnosťou dodávok elektriny a plynu,
e)
význam podpory hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a plynom,
f)
potrebu pravidelnej údržby, podľa potreby aj obnovy prenosovej sústavy a prepravnej siete a distribučných sústav a sietí na zachovanie výkonu sústavy a sietí,
g)
význam podpory elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a podpory kombinovanej výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s elektrinou,
h)
potrebu zabezpečiť dostatočnú prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné fungovanie trhu.
(4)
Opatrenia podľa odseku 2 písm. d) nesmú byť diskriminačné a nesmú predstavovať neprimerané zaťaženie účastníkov trhu, vrátane nových účastníkov trhu a spoločností s malým podielom na trhu a nesmú vytvárať prekážky liberalizovanému trhu s elektrinou a plynom.
(5)
Pri návrhu opatrení podľa odseku 2 písm. d), pri zabezpečovaní vhodného stupňa prepojenia medzi členskými štátmi ministerstvo osobitnú pozornosť venuje:
a)
geografickej polohe štátu,
b)
zachovaniu primeranej rovnováhy medzi nákladmi na výstavbu nových prepojení a úžitkom pre koncových odberateľov,
c)
zabezpečeniu čo najúčinnejšieho používania existujúcich spojovacích vedení.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.
25.
V § 3 ods. 6 sa slová „podľa odseku 2 písm. f), h) a i)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. d), f), h) a i)“.
26.
V § 3 odsek 7 znie:
„(7)
Pri ukladaní opatrení podľa odseku 6 sa môže narušiť fungovanie trhu s elektrinou alebo trhu s plynom len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas potrebný na dosiahnutie účelu uloženého opatrenia. Pri uložených opatreniach nie je prípustné robiť rozdiely medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi zmluvami. Ministerstvo je povinné uložené opatrenia zrušiť, ak odpadnú dôvody ich uloženia. Zodpovednosť osoby, ktorej boli uložené opatrenia podľa odseku 6, za škodu spôsobenú v dôsledku plnenia uložených opatrení, je vylúčená.“.
27.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny podľa odseku 2 písm. m)
a)
obsahovala celkovú schopnosť sústavy pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrine vrátane
1.
prevádzkovej bezpečnosti sústavy,
2.
predpokladanej rovnováhy medzi dodávkou a dopytom elektriny na nasledujúcich päť rokov,
3.
perspektívy zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie 5 až 15 rokov odo dňa vypracovania správy,
4.
investičných zámerov prevádzkovateľa prenosovej sústavy a im známych investičných zámerov akejkoľvek inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prenosovej kapacity na nasledujúcich päť alebo viac kalendárnych rokov; ministerstvo pripraví správu v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
b)
zohľadnila
1.
zásady riadenia preťaženia ustanovené v osobitnom predpise,4a)
2.
existujúce a plánované prenosové vedenia,
3.
predpokladaný vývoj objemu výroby, dodávky, cezhraničnej výmeny elektriny a spotreby elektriny pri zohľadnení opatrení riadenia na strane dopytu,
4.
regionálne, vnútroštátne a európske ciele udržateľného rozvoja vrátane tých projektov, ktoré tvoria časť osi pre prioritné projekty ustanovené v osobitnom predpise.4b)
(11)
Ministerstvo zabezpečí, aby správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu podľa odseku 2 písm. m) obsahovala
a)
výsledky monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a prijaté a predpokladané opatrenia na riešenie bezpečnosti dodávok plynu,
b)
vplyvy opatrení stanovených na účel zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu na hospodársku súťaž,
c)
kapacitu zásobníkov,
d)
rozsah dlhodobých zmlúv o dodávke plynu, ktoré uzavreli účastníci trhu s plynom, vrátane zostávajúcej doby ich platnosti, s výnimkou obchodne citlivých informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,
e)
regulačné rámce poskytujúce primerané stimuly pre nové investície v oblasti prieskumu plynu, výroby plynu, uskladňovania plynu, zariadení na skvapalňovanie zemného plynu a prepravy plynu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
4b) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES (Ú. v. EÚ L 262, 22. 9. 2006).“.
28.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny a dodávka plynu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia; cena za jednotku takto dodanej elektriny a plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu, ak nejde o podnikanie podľa osobitného predpisu.4c) Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 11 až 13. Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.“.
29.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „1“.
30.
V § 5 ods. 4 písm. b) sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „1“.
31.
V § 5 ods. 4 písm. a) až d) sa za slovo „výroba“ vkladajú slová „a dodávka“ a v § 5 ods. 4 písm. b) sa za slovo „výrobu“ vkladajú slová „a dodávku“.
32.
V § 5 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať.“.
33.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,“.
34.
V § 6 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu elektriny a distribúciu plynu je povinný v prípade nových distribučných sústav a sietí okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať aj osvedčenie podľa § 11.“.
35.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Za zmenu povolenia sa nepovažuje zmena zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukazoval technické predpoklady na výkon povoľovanej činnosti, ak tieto zariadenia majú obdobný účel a ak pri výmene alebo doplnení zariadení nedošlo k zníženiu alebo k zvýšeniu kapacity sústavy alebo siete.“.
36.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „písomná výzva musí byť vlastníkovi doručená najmenej tri mesiace pred plánovaným začiatkom odstraňovania alebo okliesňovania stromov,“.
37.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 10 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), b) a d)“.
39.
V § 10 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada preukázaných nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia.“.
40.
V § 10 ods. 5 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a sú spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností“.
41.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Výstavba elektroenergetického a plynárenského zariadenia
(1)
Stavať elektroenergetické zariadenie a plynárenské zariadenie možno iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky (ďalej len „osvedčenie“). To neplatí, ak ide o výstavbu elektroenergetického a plynárenského zariadenia na
a)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW,
b)
výrobu plynu,
c)
distribúciu elektriny a distribúciu plynu, ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ sústavy alebo siete v rámci časti vymedzeného územia.
(2)
Dlhodobú koncepciu energetickej politiky schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
(3)
Osvedčenie vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorá obsahuje
a)
obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, pri fyzickej osobe meno a priezvisko, dátum narodenia, pobyt na vymedzenom území, pri právnickej osobe právnu formu, sídlo a meno a priezvisko, dátum narodenia členov štatutárneho orgánu,
b)
investičný zámer, ktorý obsahuje
1.
charakteristiku elektroenergetického a plynárenského zariadenia,
2.
údaje o umiestnení elektroenergetického a plynárenského zariadenia,
3.
predpokladaný vplyv elektroenergetického a plynárenského zariadenia na sústavu alebo na sieť na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
4.
údaje o primárnych zdrojoch energie,
5.
ekonomickú a energetickú efektívnosť elektroenergetického a plynárenského zariadenia,
6.
predpokladaný vplyv elektroenergetického a plynárenského zariadenia na životné prostredie,
7.
finančné zabezpečenie investičného zámeru,
8.
vplyv na bezpečnosť dodávok elektriny alebo plynu na vymedzenom území,
9.
súlad investičného zámeru s územným plánom,
10.
spôsob pripojenia elektroenergetického zariadenia do sústavy a plynárenského zariadenia do siete.
(4)
Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa podľa odseku 3 písm. b) je stanovisko prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodov 2, 3, 8 a 10 a stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie a plynárenské zariadenie pripojené, k údajom podľa odseku 3 písm. b) bodov 3 a 10.
(5)
Ak investičný zámer žiadateľa je v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ministerstvo osvedčenie vydá v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; táto lehota môže byť predĺžená o 30 dní. Ak investičný zámer žiadateľa nie je v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, ministerstvo žiadosť zamietne. Dôvody na zamietnutie žiadosti musia byť objektívne, nediskriminačné a riadne podložené.
(6)
Podmienkou na vydanie osvedčenia na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je, že na vymedzenom území alebo jeho časti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia vzťahuje, ešte nie je vybudovaná distribučná sústava alebo distribučná sieť, alebo nie je takáto sústava alebo sieť plánovaná na vybudovanie, alebo ak je úplne využitá kapacita súčasnej alebo navrhovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete.
(7)
Na posúdenie žiadosti ministerstvo požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete o vyjadrenie, či
a)
v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sústava alebo sieť,
b)
súčasná distribučná sústava alebo sieť je využitá a pokrýva potreby predpokladané v investičnom zámere,
c)
sa podľa plánu rozvoja distribučnej sústavy alebo siete podľa § 24 ods. 2 písm. p) a § 43 ods. 6 písm. u) v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučnú sústavu alebo sieť a či táto pokryje potreby predpokladané v investičnom zámere.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný predložiť vyjadrenie podľa odseku 7 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky. Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete v tomto termíne nepredloží vyjadrenie, znamená to, že v oblasti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia vzťahuje nie je vybudovaná distribučná sústava alebo sieť alebo že jej existujúca alebo plánovaná kapacita je využitá.
(9)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo distribučnej siete vo vyjadrení podľa odseku 7 uvedie, že v oblasti v rámci vymedzeného územia alebo jeho časti, na ktorú sa žiadosť o vydanie osvedčenia vzťahuje už bola vybudovaná distribučná sústava alebo sieť alebo je plánovaná na vybudovanie a jej existujúca alebo plánovaná kapacita nie je využitá, v primeranom čase zohľadňujúcom vybudovanie elektroenergetického zariadenia alebo plynárenského zariadenia podľa predloženého investičného zámeru, vrátane opatrení na jej úpravu, bude schopná pokryť potreby investičného zámeru uvedeného v žiadosti o vydanie osvedčenia, ministerstvo žiadosť zamietne.
(10)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo distribučnej siete nedoloží ministerstvu právoplatné územné rozhodnutie8) na výstavbu plánovanej distribučnej sústavy alebo distribučnej siete v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podľa odseku 8, ministerstvo môže vydať osvedčenie.
(11)
Osvedčenie je dokladom pre územné konanie8) a stavebné konanie.9) Osvedčenie na výstavbu distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v energetike podľa § 5 a 6. Osvedčenie pre zariadenie pre kombinovanú výrobu sa posudzuje aj podľa osobitného predpisu.9a)
(12)
Podmienky pre vydanie osvedčenia je ministerstvo povinné zverejniť na svojej internetovej stránke a vo vestníku.
(13)
Ministerstvo vedie evidenciu všetkých žiadateľov o vydanie osvedčenia a zverejňuje zoznam vydaných osvedčení podľa odseku 5, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) a b) bodov 1 a 2 vo vestníku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva.
(14)
Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia je tri roky odo dňa jeho právoplatnosti. Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je sedem rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadateľ, ktorému ministerstvo vydalo osvedčenie, je povinný od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní osvedčenia raz za kalendárny rok písomne informovať ministerstvo o stave prípravy a postupe výstavby elektroenergetického zaradenia a plynárenského zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 12 a 13 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.“.
42.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zoznam priamych vedení a množstvo elektriny prepravené týmito vedeniami uverejňuje na svojej internetovej stránke príslušný prevádzkovateľ sústavy, do ktorej je výrobca elektriny, alebo odberateľ elektriny využívajúci priame vedenie, pripojený.“.
43.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Stav núdze
(1)
Stavom núdze v energetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok jednotlivých druhov energie, v elektrizačnej sústave aj zmena frekvencie nad alebo pod úroveň stanovenú pre technické prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami podľa § 17, alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok energie alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku
a)
mimoriadnych udalostí,10)
b)
opatrení štátnych orgánov počas hospodárskej mobilizácie,11)
c)
havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny, aj mimo vymedzeného územia,
d)
havárií na zariadeniach pre výrobu, prepravu, uskladňovanie a distribúciu plynu, aj mimo vymedzeného územia,
e)
ohrozenia bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy,
f)
ohrozenia bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti plynárenskej siete,
g)
nedostatku zdrojov energie,
h)
teroristického činu.
(2)
Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov v odseku 1 vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlásenie a odvolanie stavu núdze bezodkladne oznamuje ministerstvu.
(3)
Stav núdze v plynárenstve na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov v odseku 1 vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tento prevádzkovateľ distribučnej siete vyhlásenie a odvolanie stavu núdze bezodkladne oznamuje ministerstvu.
(4)
Ak bol vyhlásený stav núdze, účastníci trhu sú povinní podieľať sa na odstránení príčin a dôsledkov uvedených v odseku 1 písm. a) až h) a na obnove dodávok elektriny a plynu.
(5)
Každý účastník trhu je povinný podrobiť sa opatreniam zameraným na predchádzanie stavu núdze a pri stave núdze (ďalej len „obmedzujúce opatrenia“) a opatreniam zameraným na odstránenie stavu núdze. Obmedzujúce opatrenia sa uplatňujú v tomto poradí
a)
obmedzenie odberu energie u odberateľov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby náročné na spotrebu energie,
b)
prerušenie dodávok energie pre odberateľov podľa písmena a),
c)
obmedzenie a prerušenie dodávok energie pre ostatných odberateľov mimo domácností a zariadení verejnoprospešných služieb,
d)
obmedzenie a prerušenie dodávok energie pre zariadenia verejnoprospešných služieb,
e)
obmedzenie a prerušenie dodávok energie pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti.
(6)
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia.
(7)
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia.
(8)
Obmedzenie dodávok pri vyhlásení stavu núdze v elektroenergetike sa uskutoční podľa vopred stanovených pravidiel pre vyrovnanie nerovnováhy prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Obmedzujúce opatrenia sa prijímajú po porade s ďalšími významnými prevádzkovateľmi prenosových sústav pri dodržiavaní príslušných dvojstranných dohôd vrátane dohôd o výmene informácií.
(9)
Ak sa nedodržia obmedzujúce opatrenia počas ich vyhlásenia, má prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, právo požadovať od účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom náhradu škody.
(10)
Podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Pri stave núdze až do jeho odvolania je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení vylúčené. V elektroenergetike je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený alebo z dôvodu plnenia obmedzujúcich opatrení vylúčené aj v prípade, ak bolo zariadenie užívateľa sústavy odpojené v dôsledku činnosti technických prostriedkov zabezpečujúcich automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami podľa § 17.
(12)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a koncový odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze sú povinní zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu pre koncových odberateľov plynu. Informácie o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie predkladajú ministerstvu každoročne do 31. marca a do 31. októbra. Podrobnosti o štandardoch bezpečnosti dodávok plynu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(13)
Dodávateľ plynu a koncový odberateľ plynu uvedení v odseku 12 môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom. Prenesením zodpovednosti nie je dotknutá povinnosť predkladania informácie podľa odseku 12.“.
44.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).
45.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Technické podmienky obsahujú tiež kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete, spôsob vypracovania a zverejnenia minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. V technických podmienkach prevádzkovateľa sústavy sú vymedzené postupy na zachovanie prevádzkovej bezpečnosti sústavy.“.
46.
V § 17 ods. 8 sa slová „podľa § 18 ods. 6 a 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 18 ods. 6 a 11“.
47.
V § 18 ods. 2 písm. e) sa slová „22. bod“ nahrádzajú slovami „21. bod“.
48.
V § 18 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Účastník trhu s plynom s právom regulovaného prístupu na trh je zodpovedný za odchýlku účastníka trhu s plynom a je subjektom zúčtovania odchýlky siete. Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom môže byť na základe zmluvy prenesená aj na iný subjekt. Ak odchýlka účastníka trhu s plynom bola prenesená na základe zmluvy na iný subjekt, tento sa stáva subjektom zúčtovania odchýlky siete.
(9)
Subjekt zúčtovania je povinný odovzdať zúčtovateľovi odchýlky údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, v rozsahu podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 16.
49.
V § 19 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií sú prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ zásobníka povinní viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o aktívach, pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností prenos elektriny, distribúcia elektriny, preprava plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu.
(2)
Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní viesť oddelenú evidenciu skutočností aj za inú činnosť, ktorú vykonávajú v rámci podnikania, ako je činnosť uvedená v odseku 1.
(3)
Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný viesť oddelenú evidenciu skutočností podľa odseku 1 pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti a pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo plynu v domácnosti.“.
50.
V § 19 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.
51.
V § 19 ods. 4 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
52.
V § 19 ods. 6 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
53.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa bod 3.
Doterajšie body 4 až 12 sa označujú ako body 3 až 11.
54.
V § 20 odsek 4 znie:
„(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia je povinný za podmienok stanovených úradom a pri dodržaní ceny alebo metodiky jej tvorby určenej úradom zabezpečiť pripojenie odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti do sústavy a siete, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení musí obsahovať aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ distribučnej sústavy a distribučnej siete povinný zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného plynového zariadenia.“.
55.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre17) odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu.“.
56.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Dodávateľ poslednej inštancie
(1)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, ktorí využili právo voľby dodávateľa a ktorých dodávateľovi bolo v priebehu výkonu činnosť odňaté povolenie alebo dodávateľ nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektriny alebo plynu a odberatelia ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.
(2)
Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom podľa odseku 1 najviac po dobu troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie túto skutočnosť bezprostredne oznámi úradu.
(3)
Skutočnosť, že dodávateľ elektriny alebo plynu nemôže uskutočňovať dodávky odberateľom, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo distribučnej siete na ktorú je odberateľ elektriny alebo plynu pripojený, povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie tieto skutočnosti po oznámení prevádzkovateľa prenosovej sústavy o skutočnostiach týkajúcich sa neodovzdania denného diagramu zo strany subjektu zúčtovania podľa § 22 ods. 2 písm. zt).
(5)
Kritériá výberu dodávateľa poslednej inštancie a rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie pre dané územie oznamuje úrad vo vestníku úradu a na internetovej stránke úradu. Rozhodnutie o výbere dodávateľa poslednej inštancie doručí úrad vybranému dodávateľovi a ostatným uchádzačom.
(6)
Dodávateľ elektriny alebo plynu môže odmietnuť dodávku poslednej inštancie v prípade, ak u odberateľa bol zistený neoprávnený odber alebo v prípade, ak odberateľ stratil dodávateľa elektriny alebo plynu z iných dôvodov, ako je uvedené v odseku 1.“.
57.
V § 21 ods. 2 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h), i), j) a k), ktoré znejú:
„h)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej,
i)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebováva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení,
k)
poskytovať prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený a zúčtovateľovi odchýlky, údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému, najmä údaje o množstve elektriny meranej na svorkách výrobných zariadení, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebúva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení a dodáva vyrobenú elektrinu koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, do ktorej je výrobné zariadenie výrobcu pripojené a ktorej distribúcia elektriny v uplynulom roku bola nižšia ako 1 500 000 MWh,“.
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená l) až p).
58.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, môže predávať elektrinu formou aukcií; záväzné pravidlá na predaj elektriny formou aukcií pre výrobcu elektriny schváli úrad.
(4)
Výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, je povinný
a)
predložiť úradu návrh záväzných pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií do 30. apríla kalendárneho roka,
b)
dodržiavať záväzné pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií schválené úradom.“.
59.
V § 22 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy, na riadenie prevádzky sústavy, na riadenie preťaženia sústavy, pre potreby zúčtovania odchýlok a na finančné vysporiadanie za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému,“.
60.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
vyžadovať od účastníkov trhu údaje potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny.“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
61.
V § 22 ods. 2 písmeno q) znie:
„q)
určiť zásady a metódy riadenia preťaženia sústavy,16) riadiť prenos elektriny v sústave na vymedzenom území a koordinovať prepojenie sústavy so sústavou na území Európskej únie alebo so sústavou na území tretích štátov bez zvýhodnenia a diskriminácie medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými dodávkami,“.
62.
V § 22 ods. 2 písmeno s) znie:
„s)
určiť pravidlá pre vyrovnanie nerovnováhy sústavy a zabezpečiť dostupnosť výrobnej rezervnej kapacity na účely operatívneho riadenia sústavy,“.
63.
V § 22 ods. 2 písmeno zd) znie:
„zd) vypracovávať v spolupráci s účastníkmi trhu plán prípravy prevádzky sústavy v etapách ročná, mesačná, týždenná, denná prevádzka. Plán prípravy prevádzky v jednotlivých etapách odsúhlasuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je pre účastníkov trhu záväzný; podrobnosti stanovia technické podmienky podľa § 17,“.
64.
V § 22 ods. 2 písm. zh) sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.
65.
V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zj) až zu), ktoré znejú:
„zj) pripravovať, vyhodnocovať a schvaľovať výmenu elektriny medzi sústavou na vymedzenom území so sústavou na území členských štátov Európskej únie a medzi sústavou na vymedzenom území so sústavou na území tretích štátov,
zk) zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu prenosovej sústavy pre udržanie kapacity prenosovej sústavy,
zl) zabezpečiť efektívne využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení, pri zohľadnení vyváženosti medzi nákladmi na ich výstavbu a prospechom koncových odberateľov na vymedzenom území, pri výstavbe nových spojovacích vedení spolupracovať s dotknutými prevádzkovateľmi prenosových sústav členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov,
zm) poskytovať ministerstvu informácie na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny podľa § 3 ods. 2 písm. m), informácie o dostupnosti výrobných rezervných kapacít na vymedzenom území a navrhovať uskutočňovanie opatrení pre zachovanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom,
zn) stanoviť minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; pri stanovení minimálnych prevádzkových pravidiel spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav členských štátov Európske únie a tretích štátov,
zo) dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
zp) zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľmi prepojených prenosových sústav,
zq) vypracovať návrhy na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na obdobie 5 rokov a perspektívu zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie 5 až 15 rokov na účel spracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a v prípade potreby spolupracovať s prevádzkovateľmi prenosových sústav susediacich štátov; pri získavaní potrebných údajov zabezpečiť nešírenie dôverných informácií,
zr) poskytnúť prevádzkovateľom prepojených prenosových a distribučných sústav členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov v prípade potreby informácie potrebné na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti sústav v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi,
zs) predkladať ministerstvu každoročne do 30. mája informácie o investičných zámeroch súvisiacich s cezhraničným prenosom cez spojovacie vedenia a s prenosom cez vedenia na vymedzenom území, ktorý významne ovplyvní cezhraničný prenos na nasledujúcich päť alebo viac kalendárnych rokov,
zt) oznamovať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy skutočnosti týkajúce sa neodovzdania denného diagramu zo strany subjektu zúčtovania,
zu) registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu pripojených do prenosovej sústavy.“.
66.
V § 22 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
67.
V § 24 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vyžadovať od účastníkov trhu s elektrinou údaje potrebné na prípravu a riadenie prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej, na plánovanie kapacity sústavy a na finančné vysporiadanie za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému,“.
68.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu na iný subjekt na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku.“.
69.
V § 24 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt podľa odseku 1 písmena h)“.
70.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až x) sa označujú ako písmená j) až w).
71.
V § 24 ods. 2 písm. t) sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.
72.
V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenami x) až zf), ktoré znejú:
„x)
registrovať a viesť evidenciu registrovaných odberných miest účastníkov trhu pripojených do distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia,
y)
predkladať úradu v termíne 31. január každý rok zoznam odberateľov elektriny, ktorí v priebehu uplynulého kalendárneho roku zmenili dodávateľa elektriny,
z)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy technické údaje potrebné na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, a to ročnej, mesačnej, týždennej a dennej a pre potreby zúčtovania odchýlok podľa § 22 ods. 2 písm. j),
za) zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy pre udržanie kapacity distribučnej sústavy,
zb) dodržiavať minimálne prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy a zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy,
zc) zabezpečiť technickú distribučnú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy a pri jej zabezpečení spolupracovať s prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území,
zd) poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny,
ze) poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na finančné vysporiadanie za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému,
zf) určiť pre oprávneného odberateľa typový diagram odberu elektriny, ak oprávnený odberateľ nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie elektriny; prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť určený typový diagram dodávateľovi elektriny, obchodníkovi s elektrinou a zúčtovateľovi odchýlok.“.
73.
V § 24 odsek 6 znie:
„(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý zabezpečuje distribúciu elektriny pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov, na pokrytie strát pri distribúcii elektriny prednostne nakupuje elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a z výrobných zariadení kombinovanej výroby.“.
74.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa § 2 písm. b) bodu 9, ktoré odsúhlasí úrad v lehote najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje.“.
75.
V § 26 ods. 1 sa za slová „riadi elektroenergetický dispečing“ vkladajú slová „prevádzkovateľa prenosovej sústavy“.
76.
V § 26 ods. 2, 3, 5, a 7 sa slová „dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovom „dispečing“ v príslušnom tvare.
77.
V § 26 odsek 4 znie:
„(4)
Dispečing je povinný
a)
zabezpečovať dodržiavanie pravidiel operatívneho riadenia sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav na území Európskej únie a na území tretích štátov,
b)
určiť transparentným a nediskriminačným spôsobom pravidlá riadenia sústavy a pravidlá využívania spojovacích vedení, pričom prihliada na povinnosti uložené vo všeobecnom hospodárskom záujme, ako aj na technické obmedzenia sústavy,
c)
zverejniť pravidlá riadenia sústavy a pravidlá prevádzkovania sústavy na internetovej stránke prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
d)
vyhlásiť obmedzujúce opatrenia pri stave núdze podľa § 14,
e)
určiť opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.“.
78.
V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dispečing má právo na informácie od dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinou o objeme všetkých plánovaných obchodných transakcií na vymedzenom území a od prevádzkovateľa distribučnej sústavy o plánovaných výmenách elektriny po cezhraničných vedeniach, ktoré nie sú súčasťou prenosovej sústavy na vymedzenom území.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
79.
V § 26 odsek 9 znie:
„(9)
Pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dispečingami navzájom a medzi dispečingom distribučnej sústavy a dispečingom prenosovej sústavy, ako aj medzi ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou určí dispečerský poriadok tak, aby bol v súlade s odsekom 8. Dispečerský poriadok po schválení úradom vydá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.“.
80.
V § 27 ods. 2 písm. f) sa nad slovo „zákona“ umiestňuje odkaz 1.
81.
V § 27 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
informovať odberateľa elektriny v domácnosti a malý podnik o možnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba a v prípade, ak odberateľ elektriny v domácnosti a malý podnik o to požiada, uzatvoriť s odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom takúto zmluvu,“.
82.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
preukázať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak o to požiada, krajinu pôvodu elektriny určenej na vývoz, ak elektrina bola na vymedzené územie dovezená,
j)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje podľa osobitného predpisu16c) potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom pre vypracovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c)
§ 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 658/2004 Z. z.“.
83.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Dodávateľ elektriny môže predávať elektrinu formou aukcií; záväzné pravidlá na predaj elektriny formou aukcií pre dodávateľa elektriny schváli úrad.
(6)
Dodávateľ elektriny je povinný
a)
predložiť úradu návrh záväzných pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií do 30. apríla kalendárneho roka,
b)
dodržiavať záväzné pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií schválené úradom.“.
84.
V § 28 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
preukázať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak o to požiada, krajinu pôvodu elektriny určenej na vývoz, ak elektrina bola na vymedzené územie dovezená,“.
85.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje podľa osobitného predpisu16c) potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom pre vypracovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny,
h)
podnikať v energetike len na základe povolenia podľa § 5.“.
86.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Obchodník s elektrinou môže predávať elektrinu formou aukcií; záväzné pravidlá na predaj elektriny formou aukcií pre obchodníka s elektrinou schváli úrad.
(5)
Obchodník s elektrinou je povinný
a)
predložiť úradu návrh záväzných pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií do 30. apríla kalendárneho roka,
b)
dodržiavať záväzné pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií schválené úradom.“.
87.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
preniesť svoju zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu na iný subjekt na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku.“.
88.
V § 29 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nepreniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt podľa odseku 1 písm. e).“.
89.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Výrobca elektriny z výrobných zariadení kombinovanej výroby, ktorý dodáva elektrinu za regulované ceny, dodáva celý objem takto vyrobenej elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny iba jednému účastníkovi trhu s elektrinou s výnimkou regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Podrobnosti týkajúce sa dodávky elektriny z kombinovanej výroby sú ustanovené v pravidlách trhu s elektrinou.13)“.
90.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
biogénny energonosič.“.
91.
V § 32 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Biogénnym energonosičom je produkt prvotného spracovania biomasy, ktorý slúži na uloženie energie v chemickej forme pre potreby jej ďalšieho využitia a každá substancia s obsahom uvoľniteľnej energie v chemickej forme, pochádzajúca z účelového spracovania biomasy.“.
92.
V § 32 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý dodáva elektrinu za regulované ceny, dodáva celý objem takto vyrobenej elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny iba jednému účastníkovi trhu s elektrinou na časti vymedzeného územia s výnimkou regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Podrobnosti týkajúce sa dodávky elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sú ustanovené v pravidlách trhu s elektrinou.13)“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
93.
V § 35 ods. 2 sa za slová „zabezpečuje odberateľ“ vkladajú slová „a výrobca elektriny“.
94.
V § 36 ods. 2 predvetie znie:
„(2)
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí,“.
95.
V § 36 odsek 6 znie:
„(6)
Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.“.
96.
V § 39 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o
1.
pripojení k prenosovej sústave alebo o pripojení k distribučnej sústave,
2.
dodávke elektriny,
3.
zúčtovaní odchýlky účastníka trhu,
4.
prenesení zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu na subjekt zúčtovania, alebo
5.
distribúcii elektriny,“.
97.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Pri neoprávnenom odbere je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
98.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do zásobníka“.
99.
V § 40 ods. 2 písm. e) sa za slová „alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľovi zásobníka“.
100.
V § 40 ods. 2 písm. f) sa za slová „alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľovi zásobníka“.
101.
V § 40 ods. 2 písm. g) sa za slová „alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľovi zásobníka“.
102.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
103.
V § 43 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
104.
V § 43 ods. 6 písmeno i) znie:
„i)
zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané údaje alebo údaje určené na základe typového diagramu dodávky účastníkovi trhu, s ktorým je uzatvorená zmluva o distribúcii plynu na danom odbernom mieste,“.
105.
V § 43 ods. 6 písmeno v) znie:
„v)
oznámiť ministerstvu vyhlásenie a odvolanie stavu núdze.“.
106.
V § 45 odsek 3 znie:
„(3)
Plynárenský dispečing na vymedzenom území plní tieto úlohy:
a)
operatívne riadi vlastnú distribučnú sieť a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich distribučných sietí,
b)
riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri stave núdze a pri činnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jeho vzniku,
c)
technicky riadi rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí,
d)
vyhlasuje obmedzujúce opatrenia pri stave núdze podľa § 14,
e)
určuje opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.“.
107.
V § 45 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Účastník trhu s plynom je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť vyžadované informácie.“.
108.
V § 45 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, môže zabezpečiť plnenie úloh dispečerského riadenia prostredníctvom už zriadeného plynárenského dispečingu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu. Ak technické podmienky prevádzkovateľa toto neumožňujú, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu je povinný zriadiť vlastný dispečing. Takto zriadený dispečing plní na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej siete rovnaké úlohy ako plynárenský dispečing.“.
109.
V § 46 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
nakupovať plyn potrebný na krytie vlastných strát v zásobníku alebo pre vlastnú spotrebu, alebo na technologické účely.“.
110.
V § 48 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
na prepravu a distribúciu plynu, ktorý spĺňa technické a obchodné podmienky na prepravu a distribúciu plynu prepravnou sieťou a distribučnou sieťou podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)
c)
na uskladnenie plynu, ktorý spĺňa obchodné podmienky a technické podmienky podľa § 17 tohto zákona a podľa osobitného predpisu,1)“.
111.
V § 48 ods. 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
poskytovať odberateľom informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky a koncovým odberateľom plynu aj informácie týkajúce sa skladby ceny za dodávku plynu,
d)
poskytovať prevádzkovateľovi siete, ktorej je užívateľom, technické údaje zo zmlúv o dodávke plynu a údaje o odberateľoch potrebné na uzavretie zmluvy,“.
112.
V § 48 odsek 3 znie:
„(3)
Dodávateľ plynu, ktorý okrem dodávky plynu poskytuje aj univerzálnu službu, má okrem práv a povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 pri poskytovaní univerzálnej služby aj povinnosť
a)
informovať odberateľa plynu v domácnosti a malý podnik o možnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu, ktorou sa poskytuje univerzálna služba a v prípade, ak odberateľ plynu v domácnosti a malý podnik o to požiada, takúto zmluvu uzatvoriť,
b)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu so subjektom zúčtovania odchýlky siete,
c)
uzatvoriť zmluvu o preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete pre dodávku plynu tým odberateľom, pre ktorých zabezpečuje univerzálnu službu.“.
113.
V § 49 ods. 3 sa slová „odberateľ plynu, ktorý nie je oprávneným odberateľom plynu“ nahrádzajú slovami „odberateľ plynu v domácnosti“.
114.
V § 49 ods. 4 sa slová „odberateľ plynu, ktorý nie je oprávneným odberateľom plynu“ nahrádzajú slovami „odberateľ plynu v domácnosti“.
115.
V § 50 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí plynovými spotrebičmi odberateľa. Ak je odberné plynové zariadenie pripojené k spoločnému odbernému plynovému zariadeniu, každé odberné plynové zariadenie sa začína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného odberného plynového zariadenia. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.
(3)
Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Spoločné odberné plynové zariadenie sa začína za hlavným uzáverom plynu a končí uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
116.
V § 50 odsek 8 znie:
„(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 17 a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o distribúcii plynu.“.
117.
§ 54 vrátane nadpisu znie:
㤠54
Dodávka a meranie plynu
(1)
Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete určeným meradlom, ktoré koncovému odberateľovi plynu bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne overuje správnosť jeho merania.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo použiť typové diagramy dodávky v prípade, ak nemá k dispozícii údaje namerané určeným meradlom.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe uzatvorenej zmluvy o distribúcii plynu povinný umožniť prístup k nameraným údajom alebo k údajom určeným použitím typových diagramov dodávky o dodávke plynu.
(4)
Ak dodávateľ plynu dodáva plyn pre jedného odberateľa plynu na rovnakej tlakovej úrovni do viacerých odberných miest, fakturuje dodané množstvo plynu spoločne za všetky odberné miesta, ako keby dodával plyn do jedného odberného miesta.
(5)
Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách.
(6)
Základom pre účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom a odberateľom je dodané množstvo energie. Toto množstvo energie je súčinom spaľovacieho tepla objemového za účtovacie obdobie a dodaného objemu plynu. Podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu alebo na základe údajov o dodávke plynu určených typovým diagramom dodávky. Na príslušnom odbernom mieste sa vykoná odčítanie skutočne nameraných údajov o dodávke plynu minimálne raz v priebehu kalendárneho roka. Vo faktúre sa prehľadne osobitne uvedie suma za regulované dodávky a služby v súlade s rozhodnutím úradu a suma za neregulované dodávky a služby stanovené dodávateľom.
(8)
Ak má odberateľ plynu alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu alebo odbere plynu určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, má právo požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť výmenu určeného meradla a predložiť určené meradlo na preskúšanie.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné meradlo. V prípade zistenia chyby určeného meradla, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu,18a) náklady spojené s preskúšaním a výmenou hradí prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete. V prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, ktoré presahujú chybu povolenú podľa osobitného predpisu,18a) hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.
(10)
Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako prevádzkovateľom distribučnej siete je zakázaný.
(11)
Podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávky, merania plynu, použitia typových diagramov dodávky a spôsob bilancovania siete ustanovia technické podmienky prevádzkovateľa siete podľa § 17 a pravidlá trhu s plynom.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.
118.
V § 56 ods. 3 sa za slová „regulačné stanice“ vkladá čiarka a slová „stanice pre úpravu plynu“.
119.
V § 56 ods. 5 sa za slová „distribučnej siete,“ vkladajú slová „a ťažobnej siete“ a za slová „prepravnej siete“ sa vkladajú slová „a plynovodu, ktorý je súčasťou zásobníka“.
120.
V § 56 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia stavebný úrad vydá iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa siete.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
121.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme stavebný úrad vydá na základe vyjadrenia prevádzkovateľa siete.“.
122.
V § 59 ods. 1 písm. f) sa za slová „prevádzkovateľom prepravnej siete“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľom zásobníka“.
123.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
124.
V § 59 ods. 2 sa za slová „prevádzkovateľovi distribučnej siete“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľovi zásobníka skutočne vzniknutú“.
125.
V § 59 odsek 3 znie:
„(3)
Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
126.
V § 65 ods. 1 sa vypúšťajú slová „druhej časti“ a slová „osobitného predpisu“ sa nahrádzajú slovami „osobitných predpisov“.
127.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky.“.
128.
V § 65 ods. 1 písmeno a) sa slová „držiteľov povolení“ nahrádzajú slovami „účastníkov trhu s elektrinou a plynom“.
129.
V § 65 ods. 1 písm. a) bod 6 znie:
„6.
zabezpečenia rozvoja a prevádzkyschopnosti sústavy a siete.“.
130.
V § 65 ods. 14 sa za slová „Dozor podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a podľa osobitných predpisov19)“.
131.
V § 66 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
uložených v § 21 ods. 4, § 27 ods. 6 a § 28 ods. 5.“.
132.
V § 66 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
uložených v § 5 ods. 5, § 21, 22, 24, 27, 28, 40, 41, 43, 46 a § 48.“.
133.
V § 66 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
od 50 000 Sk do 10 miliónov Sk za nesplnenie uložených opatrení podľa § 65 ods. 7 písm. b) a § 65 ods. 8 písm. b) a za porušenie povinností podľa osobitných predpisov.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z.“.
134.
Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2008
(1)
Zmluvy o dodávke elektriny pre domácnosti uzatvorené pred 1. aprílom 2008, pri ktorých dohodnutá doba platnosti ešte neuplynula, zostávajú v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a sú považované za zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke plynu, ktorými sa poskytuje univerzálna služba.
(2)
Konania začaté pred 1. aprílom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)
Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti nemožno priznať, ak lehota na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa doterajších predpisov uplynula.
(4)
Živnostenské oprávnenia na činnosti, na ktoré sa nevyžadovalo povolenie podľa § 5 ods. 2, zanikajú23) 31. marca 2008.
(5)
Osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenia do 31. marca 2008, na činnosti podľa § 5 ods. 4, môžu pokračovať v činnosti do 30. septembra 2008.
(6)
Osoby, ktorým zanikli živnostenské oprávnenia podľa odseku 3, môžu požiadať najneskôr do
a)
31. mája 2008 o vydanie povolenia podľa § 5 ods. 2 alebo
b)
30. júna 2008 o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 5.
(7)
Osoby, ktoré vykonávali činnosť podľa § 4 ods. 2 do 31. marca 2008, môžu pokračovať vo vykonávaní tejto činnosti bez potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 5 do 30. júna 2008.
(8)
Do doby rozhodnutia úradu o výbere dodávateľa poslednej inštancie podľa § 20a je dodávateľom poslednej inštancie
a)
pre koncových odberateľov elektriny na časti vymedzeného územia držiteľa povolenia na distribúciu elektriny, ktorého zariadenie je pripojené k prenosovej sústave, ten dodávateľ elektriny, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku pôsobiaceho na tomto území,
b)
pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území držiteľa povolenia na distribúciu plynu, ktorého zariadenie je pripojené k prepravnej sieti, ten dodávateľ plynu, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku pôsobiaceho na tomto území.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.
135.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrickou energiou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
4. Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 3, Ú. v. L 127, 29. 4. 2004).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry (Ú. V. EÚ L 33, 4. 2. 2006).“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,17)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17)
§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z. a zákona č. 92/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V Sadzobníku správnych poplatkov položka 207 bod 1 znie:
1.
na výrobu elektriny
a)
nad 1 do 5 MWe................................... 1 000 Sk
b)
nad 5 do 50 MWe .............................. 50 000 Sk
c)
nad 50 MWe ....................................... 75 000 Sk.
2.
V Sadzobníku správnych poplatkov položka 209 písmeno f ) znie:
„“.
f)
na dodávku elektriny
alebo dodávku plynu .......................... 50 000 Sk.“.
Čl. IV
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z. a zákona č. 107/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
poskytovanie služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovanie sústavy.1f)“.
2.
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na pripojenie a prístup do národnej prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete alebo distribučnej siete,“.
3.
V § 5 ods. 1 písmeno ee) znie:
„ee) ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb poskytovaných podľa tohto zákona, spôsob ich sledovania, vyhodnocovania a zverejňovania regulovaným subjektom, ako aj spôsob výpočtu alebo výšku kompenzačnej platby za nedodržanie jednotlivých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb,“.
4.
V § 5 ods. 1 písm. nn) sa slovo „prijíma“ nahrádza slovom „ukladá“.
5.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami oo) až ss), ktoré znejú:
„oo) schvaľuje podľa osobitného predpisu1nc) záväzné pravidlá pre aukcie pre výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinou; tieto pravidlá musia zabezpečiť transparentný a nediskriminačný priebeh aukcií; podrobnosti záväzných pravidiel aukcií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
pp) vykonáva dohľad nad priebehom aukcií výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinou,
qq) určí kritériá pre výber dodávateľa poslednej inštancie a rozhoduje o jeho výbere; kritériá a rozhodnutie zverejní vo vestníku úradu a na internetovej stránke úradu,
rr) vydáva potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie na podnikanie podľa osobitného predpisu,1nd)
ss) odsúhlasuje podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu;1f) odsúhlasené podmienky zasiela úrad prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1nc a 1nd znejú:
„1nc)
§ 21 ods. 3, § 27 ods. 5 a § 28 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z.
1nd)
§ 5 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.“.
6.
V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
každý rok do 31. mája uverejňuje vo vestníku úradu a na internetovej stránke úradu správu o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom za uplynulý rok a o opatreniach na ich dodržiavanie,“.
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
8.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Cenovej regulácii podlieha
a)
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla,
b)
výroba elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
c)
pripojenie do sústavy a siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
d)
pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu do sústavy alebo do siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
e)
prístup do siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
f)
prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
g)
prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,
h)
dodávka elektriny pre domácnosti,
i)
poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
j)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom,
k)
preprava a distribúcia plynu,
l)
dodávka plynu pre domácnosti,
m)
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
n)
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
o)
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
p)
poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku a s úpravou, dodávkou a odberom povrchových vôd a odberom energetickej vody z vodných tokov.“.
9.
V § 12 ods. 5 písmená a) až c) znejú:
„a)
do 31. augusta kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. a), b), c), d), e), f), i), j), k) a p),
b)
do 30. septembra kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. g), n) a o),
c)
do 31. októbra kalendárneho roka pre ostatné činnosti uvedené v odseku 1,“.
10.
V § 12 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
do 30. novembra kalendárneho roka pre dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú regulovaný subjekt nakupuje od iného regulovaného subjektu.“.
11.
V § 12 ods. 6 druhá veta znie: „Posúdený návrh ceny podľa odseku 1 písm. a) až m) úrad predloží ministerstvu a podľa odseku 1 písm. n) až p) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na vyjadrenie spolu s potrebnými podkladmi na výpočet ceny.“.
12.
V § 12 ods. 6 štvrtá veta znie: „Ak je návrh úplný a je v súlade s odsekom 10 a § 14 ods. 3 písm. c) a ak je vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky kladné, návrh ceny úrad schváli do 30 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa odseku 1 písm. a) až l) a p) a do 60 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa odseku 1 písm. m), n) a o).“.
13.
V § 12 ods. 7 písm. c) sa za slová „osobitného predpisu“ vkladajú slová „a rozsah potrebných investícií do sústavy a siete zohľadní potrebu pravidelnej údržby a obnovy sústavy a siete“.
14.
V § 12 odsek 10 znie:
„(10)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví
a)
priame určenie maximálnej ceny, alebo minimálnej ceny, alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny, alebo určí spôsob výpočtu maximálnej ceny, alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny; jednotlivé určenia ceny a spôsoby výpočtu ceny možno vzájomne spájať alebo kombinovať,
b)
postup a podmienky uplatňovania cien,
c)
rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
d)
termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných oprávnených nákladov započítaných do ceny poskytnutých regulovaných tovarov a služieb,
e)
rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
f)
spôsob určenia výšky primeraného zisku; v tomto predpise môže v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia stavu núdze a vo všeobecnom hospodárskom záujme ustanoviť aj najvyššiu mieru primeraného zisku,
g)
podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe predkladania návrhu ceny,
h)
spôsob, postupy a podmienky pre predmet regulácie podľa § 3.“.
15.
V § 12 sa odsek 11 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
primeranosťou vynaložených nákladov je výška nákladov porovnateľná so všeobecnou hodnotou6d) alebo s hodnotou dosiahnutou konaním v súlade s dobrými mravmi.6e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6d a 6e znejú:
„6d)
§ 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
6e)
§ 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
16.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Pri výkupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie úrad určí spôsob tvorby výkupných cien po dobu najviac 12 rokov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa odseku 10.“.
17.
V § 12a ods. 2 sa za slovo „podmienky“ vkladajú slová „a spôsob uplatnenia“.
18.
V § 12a ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich úhrady“.
19.
V § 12a ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom národnej prenosovej sústavy a prepravnej siete,“.
20.
V § 12a ods. 4 písm. a) a c) sa vypúšťa slovo „za“.
21.
§ 12a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad vydá a na svojej internetovej stránke zverejní vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest a distribučnej sústavy, ktorej distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 000 MWh. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu pripojených na túto distribučnú sústavu. V prípade osobitných podmienok prevádzky takejto sústavy úrad vydá rozhodnutie o podmienkach a spôsobe prevádzkovania takejto sústavy.“.
22.
V § 13 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 12 ods. 10“.
23.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorý“.
24.
V § 14 ods. 4 prvá veta znie:
„Ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore s § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c), úrad vyzve účastníka cenového konania, aby v ním určenej lehote odstránil nedostatky.“.
25.
V § 15 ods. 1 sa za slová „podľa § 5 ods. 1 písm. e) až k)“ vkladajú slová „a qq)“.
26.
V § 15 ods. 2 sa za slová „podľa § 5 ods. 1 písm. e), j), bb) a dd)“ vkladajú slová „a qq)“.
27.
V § 15a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
overovanie primeranosti nákladov11aa) súvisiacich s činnosťami v sieťových odvetviach.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
„11aa)
§ 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
28.
V § 16 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
od 10 000 Sk do 100 miliónov Sk za porušenie § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, § 13 ods. 2 písm. a), g) a i) a od 10 000 do 5 miliónov pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)
b)
od 10 000 Sk do 100 miliónov Sk za porušenie záväzných pravidiel schválených podľa osobitného predpisu,1nc) za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. b), c), d), f), h), j), l), o), p) a q) a za porušenie povinností podľa osobitných predpisov1l) a za prekročenie primeranosti vynaložených nákladov podľa § 12 ods. 11 písm. f), od 10 000 Sk do 500 000 Sk pre regulované subjekty, ktoré prevádzkujú III. kategóriu verejného vodovodu alebo III. kategóriu verejnej kanalizácie,11b)
c)
od 10 000 Sk do l milióna Sk za porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. e), k), m) a n),“.
29.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva pre zlepšenie prehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (Ú. v. ES L 185, 17. 7. 1990, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 12/zv. 1) v znení smernice Rady 93/87/EHS z 22. 10. 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 12/zv. 1, Ú. v. ES L 277, 10. 11. 1993), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4, Ú. v. EÚ L 284, 31.10. 2003), smernice Rady 2006/108/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a rozhodnutia Komisie 2007/394/ES zo 7. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 148, 9. 6. 2007).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 555/2005 Z. z., zákonom č. 238/2006 Z. z., zákonom č. 107/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.