107/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

107
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. marca 2008
o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje:
§ 1
Úhradu za vykonanie štátnych veterinárnych činností1) súkromnými veterinárnymi lekármi tvorí
a)
paušálna úhrada za úkon,
b)
hodinová sadzba,
c)
úhrada výdavkov.2)
§ 2
(1)
Suma paušálnej úhrady určená podľa druhu zvieraťa a vykonanej štátnej veterinárnej činnosti patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi vždy za vykonanie štátnych veterinárnych činností.
(2)
Sumy paušálnych úhrad za jeden úkon za vykonanie štátnych veterinárnych činností sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Hodinová sadzba za vykonanie štátnych veterinárnych činností sa ustanovuje na 15 eur.
(2)
Popri paušálnej úhrade patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi za vykonanie štátnych veterinárnych činností aj hodinová sadzba podľa
b)
prílohy č. 2 časti B, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako desať,
c)
prílohy č. 2 časti C, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako päť.
(3)
Za vykonanie štátnych veterinárnych činností môže súkromný veterinárny lekár účtovať sumu, ktorá predstavuje 25 % hodinovej sadzby za každú začatú štvrťhodinu.
§ 4
Súkromnému veterinárnemu lekárovi za vykonanie štátnych veterinárnych činností patrí úhrada výdavkov, a to cestovné výdavky3) a výdavky na biopreparáty a použitý materiál.
§ 5
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2004 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.
SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odborná veterinárna činnosť Sadzba paušálnej
úhrady za jeden
úkon v eurách
I. HOVÄDZÍ DOBYTOK (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 1,40
2. Slintačka a krívačka – probang test 3,80
3. Aborty – plodové obaly 10
4. Tuberkulinácia jednoduchá 2,20
5. Tuberkulinácia simultánna 3
6. i.m. injekcia 1,40
7. i.v. injekcia 2,20
8. s.c. injekcia 1,40


II. OŠÍPANÉ (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 2,50
2. Tuberkulinácia 3
3. Aborty – plodové obaly 10
4. i.m. injekcia 1,40
5. i.v. injekcia 2,20
6. s.c. injekcia 1,40


III. OVCE/KOZY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 2
2. Slintačka a krívačka – probang test 3,80
3. Aborty – plodové obaly 10
4. Tuberkulinácia jednoduchá 2,20
5. Tuberkulinácia simultánna 3
6. i.m. injekcia 1,40
7. i.v. injekcia 2,20
8. s.c. injekcia 1,40


IV. KONE (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Odber krvi 5
2. Vaginálne výtery, prepuciálne výplachy a pod. 7,50
3. Aborty – plodové obaly 10
4. i.m. injekcia 3,80
5. i.v. injekcia 5,20
6. s.c. injekcia 3,80


V. DIVIAČIA ZVER (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Klasický mor ošípaných – pitva, odber vzorky 5


VI. VČELY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
Choroby včiel – mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu – klinické vyšetrenie, odber vzorky 2,50


VII. VŠETKY DRUHY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Besnota – klinické vyšetrenie 5
2. Besnota – indikovaný odber vzoriek 15
3. Klinické vyšetrenie (nie každé zviera, ale hromadné vyšetrenie pred vykonaním štátnej veterinárnej činnosti) 3,50
4. Odber vzorky – TSE
12
5. Odber krvi, vakcinácia 2


VIII. PITVY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
1. Pitva veľkého zvieraťa – kravy, jalovice, jednokopytníky, prasnice, kance, plemenné barany a capy 20
2. Pitva malého zvieraťa – teľce a žriebätá do veku šesť mesiacov, ošípané, ovce, kozy, psy, mačky a kožušinové zvieratá 12
3. Pitva drobného zvieraťa – hydina, ciciaky do odstavu, včely 5
4. Pitva ZOO zvierat alebo neuvedených druhov zvierat sa kategorizuje podľa prvého bodu až tretieho bodu po dohode so
zmluvným súkromným veterinárnym lekárom a príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.
HODINOVÁ SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ČASŤ A
I.
HOVÄDZÍ DOBYTOK
Odborná veterinárna činnosť
1.
Aborty – plodové obaly
2.
Pitva – do šesť mesiacov veku
3.
Slintačka a krívačka
II.
OŠÍPANÉ
1.
Slintačka a krívačka
2.
Pitva – ciciak
3.
Aborty – plodové obaly
III.
OVCE/KOZY
1.
Slintačka a krívačka
2.
Aborty – plodové obaly
3.
Pitva – jahňatá a kozľatá
IV.
KONE
1.
Infekčná metritída koní
2.
Aborty – plodové obaly
3.
Pitva – do šesť mesiacov veku
V.
HYDINA HRABAVÁ
VI.
MÄSOŽRAVCI
VII.
ZAJACE
VIII.
DIVIAČIA ZVER
Klasický mor ošípaných
IX.
VŠETKY DRUHY ZVIERAT
1.
Besnota – klasické vyšetrenie
2.
Besnota – indikovaný odber vzoriek
3.
Iná štátna veterinárna činnosť nariadená orgánom veterinárnej správy
ČASŤ B
I.
HOVÄDZÍ DOBYTOK
1.
odber krvi
2.
tuberkulinácia jednoduchá
3.
tuberkulinácia simultánna
4.
i. m. injekcia
5.
i. v. injekcia
6.
s. c. injekcia
II.
OŠÍPANÉ
1.
odber krvi
2.
tuberkulinácia
3.
i. m. injekcia
4.
i. v. injekcia
5.
s. c. injekcia
III.
OVCE/KOZY
1.
odber krvi
2.
tuberkulinácia jednoduchá
3.
tuberkulinácia simultánna
4.
i. m. injekcia
5.
i. v. injekcia
6.
s. c. injekcia
ČASŤ C
I.
KONE
1.
odber krvi
2.
i. m. injekcia
3.
i. v. injekcia
4.
s. c. injekcia
1)
§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
2)
§ 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 4 ods. 1 písm. a) a § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 81/2005 Z. z.