1/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

1
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 12. decembra 2007,
ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 59 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky úžitkového vzoru
§ 1
(1)
Prihláška úžitkového vzoru (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov (ďalej len „register“) v jednom vyhotovení; opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený nárok na ochranu v troch vyhotoveniach, ktoré umožňujú ďalšiu reprodukciu.
(2)
Prihláška obsahuje len výrazy alebo obrázky, ktoré
a)
sú v súlade s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi a
b)
neznevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo chránených technických riešení týchto osôb.
§ 2
Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a prihlasovateľovi úžitkového vzoru (ďalej len „prihlasovateľ“) sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.
§ 3
Žiadosť o zápis do registra
Žiadosť o zápis do registra obsahuje
a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodcu technického riešenia (ďalej len „pôvodca“), ak nie je prihlasovateľom,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
názov technického riešenia,
e)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do registra.
§ 4
Opis technického riešenia
Opis technického riešenia obsahuje
a)
názov technického riešenia,
b)
oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka,
c)
charakteristiku doterajšieho stavu techniky s uvedením dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,
d)
vysvetlenie podstaty technického riešenia a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu stavu techniky,
e)
stručný opis obrázkov na výkresoch, ak sú priložené,
f)
najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia,
g)
spôsob priemyselného využitia technického riešenia, ak to nie je zrejmé z údajov podľa písmen a) až f).
§ 5
Anotácia
(1)
Anotácia slúži výlučne ako technická informácia; obsahuje názov technického riešenia a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise technického riešenia, v nárokoch na ochranu, prípadne na výkresoch. V anotácii je uvedená oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka, a je spracovaná tak, že umožňuje pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia pomocou technického riešenia a základné možnosti využitia technického riešenia.
(2)
Anotácia obsahuje najviac 150 slov; anotáciu možno upraviť bez zmeny obsahu z úradnej moci.
(3)
Ak prihláška obsahuje výkresy, spolu s anotáciou sa zverejní obrázok alebo výnimočne obrázky, ktoré charakterizujú technické riešenie. Za technickými znakmi uvedenými v anotácii a zobrazenými na obrázku, ktorý je zverejnený s anotáciou, sú uvedené vzťahové značky.
§ 6
Výkresy
(1)
Na výkresoch sa podstata technického riešenia znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je technické riešenie založené.
(2)
Plocha využitá na výkresoch nesmie prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Využitá alebo využiteľná plocha výkresov nie je orámovaná. Okraje výkresov sú najmenej
a)
2,5 cm od hornej hrany výkresu,
b)
2,5 cm od ľavej hrany výkresu,
c)
1,5 cm od pravej hrany výkresu,
d)
1 cm od spodnej hrany výkresu.
(3)
Obrázky na výkresoch sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami.
(4)
Jedna strana výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov; ak obrázky vyhotovené na viacerých listoch znázorňujú jeden obrázok, sú usporiadané tak, že je z nich možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Obrázky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami nezávisle od číslovania strán výkresu.
(5)
Rezy v obrázku sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
(6)
Mierka obrázkov a ich grafické vyhotovenie je také, že elektronická reprodukcia alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňuje rozoznať aj podrobnosti; ak je na výkrese uvedená mierka, je znázornená graficky.
(7)
Čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné; zátvorky, krúžky a úvodzovky sa v spojení s číslami alebo písmenami nepoužívajú.
(8)
Jednotlivé prvky toho istého obrázka sa zobrazujú v rovnakej mierke; rôzna mierka môže byť použitá, ak je to nevyhnutné pre zrozumiteľnosť obrázka.
(9)
Výška čísel a písmen na výkresoch nesmie byť menšia ako 0,32 cm; písmená sú v latinskej abecede, a ak je to obvyklé, aj v gréckej abecede.
(10)
Výkresy neobsahujú text; to neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu.
(11)
Vzťahové značky použité na výkresoch sú vysvetlené v opise.
(12)
Technologické schémy a diagramy sa považujú za obrázky.
§ 7
Nároky na ochranu
(1)
Nároky na ochranu vymedzujú rozsah ochrany podľa § 14 ods. 1 zákona uvedením technických znakov technického riešenia; nároky na ochranu musia byť jasné, stručné a podložené opisom.
(2)
Ak to charakter technického riešenia nevylučuje, nároky na ochranu obsahujú
a)
úvodnú časť, ktorá obsahuje názov technického riešenia alebo časť názvu technického riešenia a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie technického riešenia a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a
b)
význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že“, obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.
(3)
Každý nárok na ochranu, ktorý obsahuje všetky znaky ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku na ochranu (ďalej len „závislý nárok“), odkazuje, ak je to možné v úvodnej časti, na tento predchádzajúci nárok na ochranu a vo význakovej časti definuje ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý nárok, ktorý odkazuje na iný predchádzajúci závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré odkazujú na predchádzajúci nárok na ochranu alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov na ochranu, sú uvedené v logickom usporiadaní.
(4)
Počet nárokov na ochranu je primeraný povahe technického riešenia, na ktorý sa požaduje ochrana. Nároky na ochranu sa číslujú vzostupne arabskými číslicami.
(5)
Nároky na ochranu neobsahujú odkazy na opis alebo výkresy; to neplatí, ak je uvedenie odkazov na opis alebo výkresy nevyhnutné na zabezpečenie jasnosti nároku na ochranu.
(6)
V nárokoch na ochranu sa technické znaky zobrazené a označené na výkresoch vzťahovými značkami uvádzajú s týmito vzťahovými značkami.
Forma prihlášky
§ 7a
Všeobecné ustanovenia o forme prihlášky
(1)
Prihláška sa predkladá vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, je bez trhlín, bez záhybov a nepokrčená.
(2)
Prihláška sa predkladá na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky sú orientované na výšku; orientácia na šírku je prípustná, len ak ide o strany obsahujúce len obrázky alebo tabuľky, ktoré sa nezmestia na výšku.
(3)
Každá časť prihlášky podľa § 3 až 7 sa začína na novej strane.
(4)
Okraje strán prihlášky, okrem strán žiadosti o zápis do registra a strán výkresov, sú najmenej
a)
2 cm od hornej hrany strany,
b)
2,5 cm od ľavej hrany strany,
c)
2 cm od pravej hrany strany,
d)
2 cm od spodnej hrany strany.
(5)
Strany častí prihlášky podľa § 4 až 7 sa číslujú vzostupne arabskými číslicami a čísla strán sa uvádzajú v strede spodného okraja strany; strany žiadosti o zápis do registra sa nečíslujú.
(6)
V prihláške sa nepoužívajú poznámky pod čiarou.
(7)
Žiadosť o zápis do registra, opis, nároky na ochranu a anotácia neobsahujú obrázky. Opis, nároky na ochranu a anotácia môžu obsahovať chemické vzorce, matematické vzorce a tabuľky. Ak anotácia obsahuje chemické vzorce, matematické vzorce alebo tabuľky, tie sa predkladajú na samostatnom liste.
(8)
Hodnoty fyzikálnych veličín sa v prihláške vyjadrujú v zákonných meracích jednotkách1) alebo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami. V prihláške sa použijú len pojmy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.
(9)
Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, v anotácii a v nárokoch na ochranu sa vzťahové značky uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, v iných častiach prihlášky sa vzťahové značky uvádzajú bez zátvoriek.
(10)
V prihláške sa nepoužívajú odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia s obsahom prihlášky.
(11)
Prihláška sa môže predložiť aj v inej forme, ako je uvedené v odsekoch 1 až 10, ak forma prihlášky umožní úradu jej priame elektronické spracovanie bez dodatočných nákladov.
§ 7b
Osobitné ustanovenia o prihláške vyhotovenej elektronickými prostriedkami
(1)
Prihláška sa vypracuje vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma je 12 až 14 bodov a všetky znaky v jednom odseku textovej časti majú rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu sa nepoužíva kurzíva, tučné písmo, horný index, dolný index, text sa neodsadzuje, nepodčiarkuje a nezarovnáva.
(2)
Pri vypracovaní prihlášky sa používa čierna farba a riadkovanie 1,5.
(3)
Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tie sú ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. V tabuľkách sa používa biele pozadie.
(4)
Odsek 1 sa nevzťahuje na obrázky, grafické symboly, značky, chemické vzorce a matematické vzorce, ktoré sú súčasťou prihlášky.
§ 8
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti
(1)
Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1a) v žiadosti o zápis do registra uvedie dátum podania prvej prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, a štát, v ktorom bola prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prihláška podaná.
(2)
Za doklad o práve prednosti podľa § 34 ods. 3 a 4 zákona sa pokladá rovnopis prvej prihlášky podľa § 34 ods. 2 zákona potvrdený orgánom, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru1a) podaná, alebo jeho úradne overená kópia; s dokladom o práve prednosti prihlasovateľ uvedie aj číslo tejto prihlášky.
§ 9
Podrobnosti o preklade medzinárodnej prihlášky
(1)
Preklad medzinárodnej prihlášky2) podľa § 57 ods. 1 zákona predkladá prihlasovateľ v troch vyhotoveniach.
(2)
Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali akékoľvek zmeny, prihlasovateľ predloží preklad pôvodného znenia medzinárodnej prihlášky, preklad zmeneného znenia medzinárodnej prihlášky a preklad dokladov vzťahujúcich sa na túto prihlášku.2)
§ 10
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky
Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
d)
dátum, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia prihlášky.
§ 11
Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra
Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra obsahujú
a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu namietateľa; ak je namietateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu namietateľa, ak je namietateľ zastúpený,
d)
návrh vo veci samej,
e)
dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží.
§ 12
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru
(1)
Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v dodatočnej lehote podáva majiteľ úžitkového vzoru, záložný veriteľ alebo účastník súdneho konania, ktorého predmetom je právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „právo na riešenie“), ak bola do registra zapísaná skutočnosť, že prebieha súdne konanie o právo na riešenie.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru v dodatočnej lehote obsahujú
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený.
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
§ 13
Návrh na výmaz
Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra (ďalej len „výmaz“) obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu navrhovateľa, ak je navrhovateľ zastúpený,
d)
návrh vo veci samej,
e)
dôkazy, o ktoré sa návrh na výmaz opiera, alebo označenie dôkazov, ktoré navrhovateľ výmazu predloží.
§ 14
Žiadosť o prepis
(1)
Žiadosť o prepis obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený.
(2)
Prílohou k žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona alebo jeho úradne overená kópia.
§ 15
Žiadosť o určenie
(1)
Žiadosť o určenie, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho úžitkového vzoru (ďalej len „žiadosť o určenie“), obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený.
(2)
K žiadosti o určenie žiadateľ priloží samostatný opis predmetu určenia, v ktorom sú uvedené technické znaky predmetu určenia tak, že je ich možné porovnať so znakmi uvedenými v nárokoch na ochranu konkrétneho úžitkového vzoru, ktorého sa žiadosť o určenie týka. Opis predmetu určenia môže obsahovať aj obrázky; technické znaky uvedené v opise predmetu určenia sa označujú vzťahovými značkami použitými v obrázkoch. Opis predmetu určenia žiadateľ priloží v troch vyhotoveniach.
§ 16
Žiadosť o pokračovanie v konaní a žiadosť o uvedenie do predošlého stavu
Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
d)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu.
Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o zápis práva, žiadosti o zápis súdneho sporu do registra a žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra
§ 17
(1)
Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie úžitkového vzoru (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy a dátum zániku licenčnej zmluvy, ak je licenčná zmluva uzatvorená na dobu určitú.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis licencie do registra je licenčná zmluva, úradne overená kópia licenčnej zmluvy, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami licenčnej zmluvy.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.
§ 18
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
dátum uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis záložného práva do registra je zmluva o zriadení záložného práva, úradne overená kópia zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overená kópia rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti, alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.
§ 19
(1)
Žiadosť o zápis súdneho sporu do registra, ktorého predmetom je právo na riešenie, obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis súdneho sporu do registra je súdom potvrdený rovnopis žaloby podľa § 49 ods. 4 zákona.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu o právo na riešenie v registri. K žiadosti o zápis ukončenia súdneho sporu o právo na riešenie žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo jeho úradne overenú kópiu.
§ 20
(1)
Žiadosť o zápis prevodu úžitkového vzoru alebo prechodu úžitkového vzoru do registra obsahuje
a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodného majiteľa; ak je pôvodným majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa alebo nového majiteľa; ak je nadobúdateľom alebo novým majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu úžitkového vzoru alebo prechodu úžitkového vzoru.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis prevodu úžitkového vzoru do registra je zmluva o prevode úžitkového vzoru, úradne overená kópia zmluvy o prevode úžitkového vzoru, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode úžitkového vzoru preukazujúci zmenu majiteľa úžitkového vzoru alebo iný doklad preukazujúci prevod úžitkového vzoru. Prílohou k žiadosti o zápis prechodu úžitkového vzoru do registra je doklad preukazujúci prechod úžitkového vzoru.3)
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky alebo na žiadosť o zápis prechodu práv z prihlášky.
§ 20a
(1)
Žiadosť o zápis skutočnosti, že úžitkový vzor alebo prihláška sú postihnuté exekúciou do registra (ďalej len „zápis exekúcie“), obsahuje
a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru.
(2)
K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.3a)
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že úžitkový vzor alebo prihláška nie je postihnutá exekúciou.
(4)
Ak došlo k výkonu exekúcie podľa osobitného predpisu,3b) správny poplatok za žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie podľa osobitného predpisu3c) žiadateľ neplatí.
§ 20b
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu
Žiadosť o vykonanie rešerše medzinárodného typu obsahuje
a)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
spisovú značku prihlášky,
d)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada, aby úrad umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš3d) vykonať rešerš medzinárodného typu na predmet prihlášky,
e)
určenie orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorému úrad umožní vykonať rešerš medzinárodného typu.
§ 21
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)
Do registra sa zapisuje
a)
číslo úžitkového vzoru,
b)
dátum zápisu úžitkového vzoru,
c)
dátum oznámenia zápisu úžitkového vzoru vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
d)
názov technického riešenia,
e)
spisová značka prihlášky,
f)
dátum podania prihlášky,
g)
dátum zverejnenia prihlášky,
h)
údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru,1a)
i)
spisová značka pôvodnej prihlášky pri vylúčenej prihláške,
j)
spisová značka patentovej prihlášky v prípade odbočenia z patentovej prihlášky,
k)
číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú prihlášku,
l)
číslo podania medzinárodnej prihlášky,2)
m)
číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky,2)
n)
zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,
o)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu pôvodcu,
p)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
q)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
r)
pri zápise licencie údaje uvedené v § 17 ods. 1 písm. c), e) a f); pri zápise nútenej licencie údaj o tom, že licencia je nútená; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,
s)
pri zápise prevodu práv z úžitkového vzoru údaje uvedené v § 20 ods. 1 písm. c) a dátum uzatvorenia zmluvy uvedenej v § 20 ods. 2; pri prechode práv z úžitkového vzoru údaje uvedené v § 20 ods. 1 písm. c); pri zápise záložného práva údaje uvedené v § 18 ods. 1 písm. c); pri zápise prepisu podľa § 47 zákona priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu osoby, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na riešenie; ak je táto osoba právnickou osobou, jej obchodné meno alebo názov a sídlo; pri zápise súdneho sporu o právo na riešenie údaj o existencii tohto súdneho sporu; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,
t)
dátum výmazu úžitkového vzoru, dátum čiastočného výmazu úžitkového vzoru,
u)
priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru,
v)
dátum zániku úžitkového vzoru, dôvod zániku úžitkového vzoru,
w)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Pri oznámení zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 4 zákona sa vo vestníku zverejní
a)
priezvisko a meno pôvodcu,
b)
priezvisko a meno prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov,
c)
priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru,
d)
anotácia a
e)
údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a h) až n).
(3)
Pri oznámení zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 43 ods. 2 zákona sa vo vestníku zverejní
a)
priezvisko a meno pôvodcu,
b)
priezvisko a meno majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru a
d)
údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až n).
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak nie je ustanovené inak, podanie urobené v listinnej podobe sa predkladá v takom počte rovnopisov s prílohami, že jeden rovnopis s prílohami sa založí do administratívneho spisu a každý ďalší účastník konania dostane jeden rovnopis s prílohami.
(2)
Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby4) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.
(3)
Ak listinné dôkazy alebo iné doklady predložené úradu nie sú v štátnom jazyku,5) úrad môže vyzvať predkladateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí do štátneho jazyka5) s ich vyznačením v pôvodnom texte.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Darina Kyliánová v. r.
1)
§ 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).
2)
Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 v znení neskorších predpisov).
3)
Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 113a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
3b)
§ 113 a 113a zákona č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
3d)
Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.).
4)
§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.