91/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

91
ZÁKON
zo 6. februára 2007
o európskom družstve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje otázky týkajúce sa postavenia európskeho družstva so sídlom na území Slovenskej republiky a otázky súvisiace so založením, riadením a kontrolou európskeho družstva, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom.1)
(2)
Na postavenie a právne vzťahy týkajúce sa európskeho družstva, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom1) ani týmto zákonom, sa primerane použijú ustanovenia o družstve podľa osobitných zákonov.2)
(3)
Na postavenie a právne vzťahy týkajúce sa európskeho družstva sa v prípadoch ustanovených osobitným predpisom1) primerane použijú ustanovenia o akciovej spoločnosti podľa osobitného zákona.3)
(4)
Týmto zákonom nie sú dotknuté požiadavky na európske družstvá, ktoré podnikajú podľa osobitného zákona.4)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ústredím riadenia európskeho družstva miesto, z ktorého sa riadi činnosť európskeho družstva,
b)
sídlom európskeho družstva sídlo podľa osobitného zákona,5)
c)
členským štátom členský štát Európskej únie a zmluvný štát Európskeho hospodárskeho priestoru,6)
d)
dualistickým systémom systém, v ktorom riadenie európskeho družstva vykonáva predstavenstvo a kontrolu kontrolná komisia,
e)
monistickým systémom systém, v ktorom riadenie a kontrolu európskeho družstva vykonáva správna rada,
f)
zverejnením zverejnenie v Obchodnom vestníku, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný zákon3) ustanovuje pôsobnosť predstavenstva, rozumie sa tým, v prípade európskeho družstva, ktoré má podľa stanov monistický systém, pôsobnosť generálneho riaditeľa, ak z ustanovenia tohto zákona alebo z osobitného predpisu1) nevyplýva, že ide o pôsobnosť správnej rady.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný zákon3) ustanovuje pôsobnosť kontrolnej komisie, rozumie sa tým, v prípade európskeho družstva, ktoré má podľa stanov monistický systém, pôsobnosť správnej rady, ak z ustanovenia tohto zákona nevyplýva, že ide o pôsobnosť generálneho riaditeľa.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na pôsobnosť správnej rady sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona3) upravujúce pôsobnosť predstavenstva alebo kontrolnej komisie.
Založenie európskeho družstva
§ 4
Európske družstvo je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra podľa osobitného zákona.7)
§ 5
Na založení európskeho družstva so sídlom v Slovenskej republike sa môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom8) podieľať aj právnická osoba s ústredím riadenia mimo územia členského štátu.
§ 6
(1)
Ak stanovy európskeho družstva (ďalej len „stanovy“) určujú monistický systém, návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra podáva a podpisuje generálny riaditeľ.
(2)
Do obchodného registra sa pri európskom družstve, ktoré má podľa stanov monistický systém, okrem údajov podľa osobitného zákona9) zapisuje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom správnej rady, s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej zániku dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,10) zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené.
(3)
Do zbierky listín sa pri európskom družstve okrem listín podľa osobitného zákona11) ukladá
a)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva uzatvorená podľa tretej časti tohto zákona alebo rozhodnutie podľa tretej časti tohto zákona, alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu, že uplynula lehota podľa tretej časti tohto zákona bez uzavretia dohody,
b)
návrh na premiestnenie sídla európskeho družstva podľa osobitného predpisu,12)
c)
návrh zmluvy o splynutí alebo návrh zmluvy o zlúčení podľa osobitného predpisu,13)
d)
návrh podmienok zmeny právnej formy podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Európske družstvo vzniká ku dňu zápisu do obchodného registra; to neplatí v prípade premiestnenia sídla podľa osobitného predpisu.15)
Nesúlad stanov s dohodou o účasti zamestnancov
§ 7
Ak sa stanovy dostanú do rozporu s dohodou o účasti zamestnancov v európskom družstve uzatvorenou podľa tretej časti tohto zákona, sú predstavenstvo alebo správna rada povinné do jedného mesiaca od uzavretia dohody uviesť stanovy do súladu s touto dohodou, inak sú v časti, ktorá je v rozpore s dohodou o účasti zamestnancov v európskom družstve, neplatné. Rozhodnutie členskej schôdze o zmene stanov sa v tomto prípade nevyžaduje.
Premiestnenie sídla európskeho družstva
§ 8
Ochrana veriteľov
(1)
Veritelia európskeho družstva, ktoré premiestňuje svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,15) ktorí majú voči tomuto európskemu družstvu nesplatné pohľadávky, majú právo, ak sa v dôsledku premiestnenia sídla zhorší vymožiteľnosť ich pohľadávok, do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení rozhodnutia členskej schôdze, ktorým bol schválený návrh na premiestnenie sídla európskeho družstva do zbierky listín, požadovať od európskeho družstva, aby bolo splnenie ich neuhradených pohľadávok primerane zabezpečené. Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane zabezpečená.
(2)
Právo na zabezpečenie podľa odseku 1 má len veriteľ, ktorého pohľadávka vznikla najneskôr ku dňu zverejnenia oznámenia o uložení návrhu na premiestnenie sídla európskeho družstva do zbierky listín.
§ 9
Osvedčenie o vykonaní potrebných právnych úkonov pred premiestnením sídla európskeho družstva
(1)
Osvedčenie o vykonaní potrebných právnych úkonov pred premiestnením sídla európskeho družstva podľa osobitného predpisu16) vydá európskemu družstvu, ktoré rozhodlo o premiestnení sídla z územia Slovenskej republiky a splnilo všetky podmienky ustanovené osobitným predpisom17) a týmto zákonom, notár.18)
(2)
Osvedčenie podľa odseku 1 nemožno vydať skôr, ako bolo veriteľom, ktorí splnili podmienky podľa § 8, poskytnuté primerané zabezpečenie.
§ 10
Výmaz z obchodného registra po premiestnení sídla do iného členského štátu
Registrový súd vykoná výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo do iného členského štátu, ak je splnená podmienka podľa osobitného predpisu.19)
§ 11
Zrušenie európskeho družstva pre nezhodu sídla a ústredia riadenia
Ak európske družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky premiestni svoje ústredie riadenia na územie iného členského štátu, vyzve ho súd aj bez návrhu, aby v primeranej lehote, ktorú na tento účel určí, premiestnilo svoje ústredie riadenia späť na územie Slovenskej republiky alebo aby premiestnilo svoje sídlo zo Slovenskej republiky na územie tohto členského štátu postupom podľa osobitného predpisu.15) Ak európske družstvo výzve súdu v určenej lehote nevyhovie, rozhodne súd aj bez návrhu o zrušení európskeho družstva. Na postup súdu sa primeranie vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.20)
Založenie európskeho družstva splynutím alebo zlúčením
§ 12
Právo na odkúpenie členského podielu
(1)
Každý člen družstva podieľajúceho sa na splynutí alebo zlúčení (ďalej len „zúčastnené družstvo“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý bol členom zúčastneného družstva v čase konania členskej schôdze, ktorá rozhodla o schválení návrhu projektu premeny, bol na tejto členskej schôdzi prítomný, hlasoval proti schváleniu projektu premeny a požiadal o zápis svojho nesúhlasného stanoviska do zápisnice z tejto členskej schôdze, má právo požadovať, aby od neho európske družstvo odkúpilo jeho členský podiel, ktorý nadobudol výmenou za členský podiel v zúčastnenom družstve za primeranú kúpnu cenu. Určenie výšky kúpnej ceny a lehota na jej vyplatenie musia byť v tomto prípade súčasťou návrhu projektu premeny.
(2)
Na postup podľa odseku 1 a postup v prípade, že kúpna cena nie je primeraná, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.21)
§ 13
Právo na vyrovnanie v peniazoch
(1)
Na členov zúčastneného družstva sa primerane uplatní úprava práva na vyrovnanie vo forme peňažného doplatku podľa osobitného predpisu,22) ak nie je výmenný pomer členských podielov spolu s prípadnými doplatkami v peniazoch určený projektom premeny primeraný. Žalobu na určenie primeraného výmenného pomeru členských podielov, prípadne na určenie výšky doplatku v peniazoch možno na súde príslušnom pre zúčastnené družstvo podať najneskôr do troch mesiacov odo dňa konania členskej schôdze, ktorá rozhodla o schválení návrhu projektu premeny, inak toto právo zaniká. V tomto prípade nemôže byť dôvodom na podanie návrhu na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze o schválení návrhu projektu premeny skutočnosť, že výmenný pomer členských podielov a výška doplatku v peniazoch neboli primerané alebo že údaje týkajúce sa týchto skutočností neboli poskytnuté v súlade s právnymi predpismi.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,23) môže byť dôvodom na podanie návrhu na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze, ktorá rozhodla o schválení návrhu projektu premeny aj skutočnosť, že výmenný pomer členských podielov a výška doplatku v peniazoch neboli primerané alebo že údaje týkajúce sa týchto skutočností neboli poskytnuté v súlade s právnymi predpismi. Takýto návrh je možné podať iba do dňa zápisu európskeho družstva do obchodného registra.
§ 14
Zverejnenie údajov
Súčasne s uložením návrhu projektu premeny do zbierky listín predstavenstvo zabezpečí zverejnenie údajov podľa osobitného predpisu.24)
§ 15
Osvedčenie o vykonaní potrebných právnych úkonov pred uskutočnením zlúčenia alebo splynutia
Osvedčenie o vykonaní potrebných právnych úkonov pred uskutočnením zlúčenia alebo splynutia podľa osobitného predpisu25) vydá zúčastnenému družstvu, ktoré splnilo všetky podmienky ustanovené osobitným predpisom26) a týmto zákonom, notár.18) Toto osvedčenie vydá notár aj v prípade, že sa začalo konanie o uplatnení práv podľa § 12 a 13. V osvedčení však musí byť táto skutočnosť uvedená.
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY EURÓPSKEHO DRUŽSTVA
Dualistický systém
§ 16
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo musí mať najmenej troch členov. Stanovy môžu určiť, že členov predstavenstva volí a odvoláva členská schôdza.
(2)
Poverenie člena kontrolnej komisie na vykonávanie úloh člena predstavenstva podľa osobitného predpisu27) možno udeliť len na dobu určitú, najdlhšie na dobu jedného roka. Aj pred uplynutím doby, na ktorú bolo poverenie udelené, toto poverenie zaniká, ak príslušný orgán zvolil riadneho člena predstavenstva.
§ 17
Kontrolná komisia
(1)
Kontrolná komisia musí mať najmenej troch členov. Stanovy môžu určiť vyšší počet členov kontrolnej komisie. Počet členov kontrolnej komisie musí byť deliteľný troma.
(2)
Právo požadovať informácie podľa osobitného predpisu28) môže v mene kontrolnej komisie uplatniť každý jej člen.
(3)
Kontrolná komisia si môže podľa osobitného predpisu29) vyhradiť, že jej súhlas sa vyžaduje aj pre tie rozhodnutia predstavenstva, pri ktorých tento súhlas nevyžadujú stanovy.
Monistický systém
Správna rada
§ 18
(1)
Správna rada rozhoduje o pravidlách riadenia európskeho družstva, ak si rozhodovanie o nich nevyhradí členská schôdza, a rozhoduje o všetkých záležitostiach európskeho družstva, ak nie sú vyhradené inému orgánu. Správna rada riadi a vykonáva kontrolu v európskom družstve.
(2)
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, ak stanovy neurčujú inak. Správna rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov, ak stanovy neurčujú inak.
(3)
Zasadnutí správnej rady sa zúčastňuje generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ.
(4)
Správna rada si môže vyhradiť, že jej súhlas sa vyžaduje aj pre rozhodnutia generálneho riaditeľa alebo výkonného riaditeľa, pri ktorých tento súhlas nevyžadujú stanovy. Toto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám.
§ 19
(1)
Správna rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť európskeho družstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Toto oprávnenie správnej rady nemôžu vykonávať jej členovia, ktorí sú súčasne výkonnými riaditeľmi.
(2)
Správna rada sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty európskeho družstva.
(3)
Správna rada je oprávnená vyžadovať od generálneho riaditeľa alebo výkonného riaditeľa akékoľvek informácie o hospodárení európskeho družstva a nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti európskeho družstva. Toto oprávnenie môže na základe poverenia správnej rady uplatniť aj každý jej člen, ktorý nie je súčasne výkonným riaditeľom.
(4)
Členovia správnej rady sa zúčastňujú na členskej schôdzi a sú povinní ju oboznámiť s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
(5)
Rozdielny názor členov správnej rady zvolených zamestnancami európskeho družstva a stanovisko menšiny členov správnej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi členskej schôdzi spolu so závermi ostatných členov správnej rady.
(6)
Člen správnej rady určený správnou radou, ktorý nie je súčasne výkonným riaditeľom, zastupuje európske družstvo v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti generálnemu riaditeľovi alebo výkonnému riaditeľovi.
§ 20
(1)
Správna rada európskeho družstva musí mať najmenej troch členov. Stanovy môžu určiť vyšší počet členov správnej rady, ale počet členov správnej rady musí byť deliteľný troma. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba.
(2)
V európskom družstve, v ktorom bola uzatvorená dohoda o zložení správnej rady podľa tretej časti tohto zákona, sa zloženie správnej rady riadi touto dohodou.
(3)
Na členov správnej rady európskeho družstva sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o ich povinnostiach a zodpovednosti.30)
§ 21
(1)
Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady a najmenej jedného podpredsedu. Predseda správnej rady zvoláva, organizuje a riadi rokovanie správnej rady. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Predseda a podpredseda správnej rady nemôžu byť súčasne výkonnými riaditeľmi.
(2)
O zasadnutí správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda správnej rady. V zápisnici sa uvedie rozdielny názor členov správnej rady volených zamestnancami európskeho družstva a stanovisko menšiny členov správnej rady, ak títo o to požiadajú.
Generálny riaditeľ
§ 22
(1)
Štatutárnym orgánom európskeho družstva je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva správna rada.
(2)
Stanovy, rozhodnutie správnej rady alebo rozhodnutie členskej schôdze môžu obmedziť právo generálneho riaditeľa konať v mene európskeho družstva; tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
(3)
Generálny riaditeľ nemôže byť súčasne členom správnej rady.
(4)
Generálny riaditeľ vykonáva obchodné vedenie európskeho družstva.
(5)
Na generálneho riaditeľa európskeho družstva sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.30)
§ 23
(1)
Generálny riaditeľ zvoláva členskú schôdzu, ak stanovy, zákon alebo osobitný predpis31) neustanovuje inak, a to v lehotách a spôsobom určenými stanovami.
(2)
Generálny riaditeľ zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva európskeho družstva a vyhotovuje riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktoré bez zbytočného odkladu po ich vyhotovení predkladá správnej rade na preskúmanie. Po preskúmaní týchto dokumentov správnou radou generálny riaditeľ predkladá riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát na schválenie členskej schôdzi.
(3)
Ak osobitný zákon32) ukladá európskemu družstvu povinnosť vyhotoviť výročnú správu, generálny riaditeľ vyhotovuje výročnú správu, ktorú bez zbytočného odkladu predkladá správnej rade na preskúmanie. Po jej preskúmaní správnou radou generálny riaditeľ predkladá výročnú správu na prerokovanie členskej schôdzi, a to spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou.
(4)
Ak tak určujú stanovy, generálny riaditeľ zabezpečí vypracovanie výročnej správy o hospodárení európskeho družstva, ktorá obsahuje prehľad obchodnej činnosti v uplynulom roku a predpoklady na jeho ďalšie podnikanie, ako aj ďalšie skutočnosti určené stanovami. Výročnú správu o hospodárení európskeho družstva predkladá generálny riaditeľ bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení na preskúmanie správnej rade a následne spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou na prerokovanie členskej schôdzi.
(5)
Generálny riaditeľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať správnu radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku európskeho družstva, najmä jeho likviditu.
Výkonný riaditeľ
§ 24
Správna rada môže na návrh generálneho riaditeľa vymenovať jedného alebo viacerých výkonných riaditeľov, ktorí organizujú a riadia bežnú činnosť európskeho družstva.
§ 25
(1)
Za výkonného riaditeľa možno vymenovať aj člena správnej rady, ak budú väčšinu členov správnej rady aj po tomto vymenovaní tvoriť osoby, ktoré nie sú výkonnými riaditeľmi.
(2)
Výkonným riaditeľom európskeho družstva môže byť len fyzická osoba.
(3)
Na výkonných riaditeľov európskeho družstva sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.30)
Oznámenie o zápise alebo výmaze európskeho družstva
§ 26
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznámi Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev zápis alebo výmaz európskeho družstva z obchodného registra a zápis alebo výmaz údajov týkajúcich sa premiestnenia sídla európskeho družstva do iného členského štátu do jedného mesiaca od ich zverejnenia, a to na náklady európskeho družstva. Oznámenie musí obsahovať údaje ustanovené osobitným predpisom.33)
TRETIA ČASŤ
ÚČASŤ ZAMESTNANCOV V EURÓPSKOM DRUŽSTVE
Všeobecné ustanovenia
§ 27
(1)
Zamestnanci európskeho družstva, ktoré má sídlo na území Slovenskej republiky, zamestnanci dcérskych spoločností európskeho družstva a zamestnanci organizačných zložiek európskeho družstva (ďalej len „zamestnanci európskeho družstva“) majú právo účasti v európskom družstve za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Právo účasti sa vykonáva spôsobom dohodnutým podľa § 29 až 35 alebo spôsobom ustanoveným v § 36 až 46.
§ 28
(1)
Účasť zamestnancov európskeho družstva na účely tohto zákona je mechanizmus, ktorý zahŕňa právo na informovanie, prerokovanie a právo účasti na riadení, ktorým zástupcovia zamestnancov môžu uplatniť svoj vplyv na rozhodnutia, ktoré sa majú prijať.
(2)
Zúčastnená právnická osoba je právnická osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje na založení európskeho družstva.
(3)
Dcérska spoločnosť zúčastnenej právnickej osoby alebo európskeho družstva je spoločnosť, nad ktorou má zúčastnená právnická osoba alebo európske družstvo rozhodujúci vplyv tým, že priamo alebo nepriamo
a)
vlastní väčšinu základného imania tejto spoločnosti,
b)
kontroluje väčšinu hlasov spojených s účasťou na základnom imaní spoločnosti alebo
c)
môže vymenovať viac ako polovicu členov predstavenstva, kontrolnej komisie alebo správnej rady spoločnosti.
(4)
Výbor zamestnancov na účely tohto zákona je orgán, ktorý zastupuje zamestnancov a je zriadený na základe dohody o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva na účely informovania a prerokovania so zamestnancami európskeho družstva vo vzťahu k predstavenstvu alebo správnej rade v ustanovenom rozsahu, a tam, kde je to ustanovené, aj na účasť na riadení európskeho družstva.
(5)
Osobitný vyjednávací orgán na účely tohto zákona je orgán ustanovený podľa § 29 na účely vyjednávania s príslušnými orgánmi zúčastnených právnických osôb o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení európskeho družstva.
(6)
Informovanie na účely tohto zákona je poskytovanie informácií predstavenstvom alebo správnou radou osobitnému vyjednávaciemu orgánu, výboru zamestnancov, zástupcom zamestnancov alebo zamestnancom, ktoré sa týkajú európskeho družstva ako celku a ktorejkoľvek jeho dcérskej spoločnosti alebo organizačnej zložky v inom členskom štáte alebo ktoré v danom čase presahujú právomoci rozhodovacích orgánov v jednom členskom štáte, pričom spôsob a obsah informovania umožní zástupcom zamestnancov podrobne vyhodnotiť možný vplyv, a ak je to vhodné, pripraviť prerokovanie s predstavenstvom alebo so správnou radou. Informácie musia byť poskytnuté a prerokované vo vhodnom čase, aby osobitný vyjednávací orgán, výbor zamestnancov, zástupcovia zamestnancov alebo zamestnanci mohli postupom dohodnutým podľa § 34 ods. 2 poskytnuté informácie riadne posúdiť a vyjadriť svoje stanovisko pred plánovanými opatreniami.
(7)
Prerokovanie na účely tohto zákona je dialóg a výmena názorov medzi osobitným vyjednávacím orgánom, výborom zamestnancov, zástupcami zamestnancov alebo zamestnancami a predstavenstvom alebo správnou radou, a to vo vhodnom čase, zrozumiteľným spôsobom a primeraným obsahom, ktoré umožňujú osobitnému vyjednávaciemu orgánu, výboru zamestnancov, zástupcom zamestnancov alebo zamestnancom vyjadriť na základe poskytnutých informácií stanovisko k plánovaným opatreniam predstavenstva alebo správnej rady, ktoré môže byť zohľadnené v procese rozhodovania európskeho družstva.
(8)
Účasť zamestnancov na riadení európskeho družstva na účely tohto zákona je mechanizmus, na základe ktorého môže výbor zamestnancov alebo zástupcovia zamestnancov, alebo ak nie je ustanovený výbor zamestnancov, zamestnanci európskeho družstva pôsobiť na rozhodovanie orgánov európskeho družstva prostredníctvom práva voliť alebo vymenovať niektorých členov kontrolnej komisie alebo správnej rady, alebo odporúčať alebo namietať voči vymenovaniu niektorých alebo všetkých členov kontrolnej komisie a správnej rady.
(9)
Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere.
§ 29
Osobitný vyjednávací orgán
(1)
Osobitný vyjednávací orgán zastupuje na rokovaniach o účasti zamestnancov európskeho družstva zamestnancov zúčastnených právnických osôb, zamestnancov spoločností, ktoré sa majú stať dcérskymi spoločnosťami európskeho družstva (ďalej len „príslušné dcérske spoločnosti“), a zamestnancov organizačných zložiek družstva, ktoré sa majú stať organizačnými zložkami európskeho družstva (ďalej len „príslušné organizačné zložky“). Osobitný vyjednávací orgán je zložený zo zástupcov zamestnancov zúčastnených právnických osôb, zo zástupcov zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zo zástupcov zamestnancov príslušných organizačných zložiek.
(2)
Predstavenstvo alebo správna rada zúčastnených právnických osôb sú povinné čo najskôr prijať nevyhnutné opatrenia na začatie rokovaní so zástupcami zamestnancov zúčastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoločností alebo príslušných organizačných zložiek o budúcej účasti zamestnancov európskeho družstva. Predstavenstvo alebo správna rada zúčastnených právnických osôb sú povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť zástupcom zamestnancov, prípadne všetkým zamestnancom informácie o sídle a forme všetkých zúčastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoločností a príslušných organizačných zložiek, o počte všetkých zamestnancov ku dňu zverejnenia návrhu založenia európskeho družstva, o počte tých zamestnancov, ktorí majú právo ovplyvňovať zloženie orgánov zúčastnených právnických osôb, a o spôsobe a rozsahu tohto ovplyvňovania. Povinnosti uvedené v prvej vete a v druhej vete sa vzťahujú na predstavenstvo a správnu radu zúčastnených právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky aj v prípade, ak európske družstvo bude mať sídlo na území iného členského štátu.
§ 30
Zloženie osobitného vyjednávacieho orgánu
(1)
Počet miest v osobitnom vyjednávacom orgáne sa určí tak, že na každých aj začatých 10 % zamestnancov zúčastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zamestnancov príslušných organizačných zložiek, ktorí sú zamestnaní v tom istom členskom štáte, počítaných z celkového počtu zamestnancov zúčastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zamestnancov príslušných organizačných zložiek vo všetkých členských štátoch pripadne jeden člen osobitného vyjednávacieho orgánu. Vychádza sa z počtu zamestnancov ku dňu zverejnenia návrhu založenia európskeho družstva.
(2)
Na vymenovanie alebo voľbu členov osobitného vyjednávacieho orgánu zastupujúcich zamestnancov zúčastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zamestnancov príslušných organizačných zložiek so sídlom na území Slovenskej republiky sa vzťahuje osobitný zákon34) bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte má alebo bude mať európske družstvo sídlo. Miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne, ktoré patria zástupcom zamestnancov z iného členského štátu ako zo Slovenskej republiky, sa obsadia spôsobom, ktorý ustanovuje právny poriadok tohto členského štátu.
(3)
Ak je európske družstvo založené zlúčením alebo splynutím a miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne nebudú podľa tohto zákona alebo podľa právneho poriadku príslušného členského štátu obsadené takým spôsobom, aby zamestnancov každej zúčastnenej právnickej osoby, ktorá má zlúčením alebo splynutím zaniknúť, zastupoval v osobitnom vyjednávacom orgáne aspoň jeden člen z týchto zamestnancov, prípadne zamestnancov zvolených alebo vymenovaných priamo alebo nepriamo týmito zamestnancami (ďalej len „priamy zástupca“), zvýši sa počet členov osobitného vyjednávacieho orgánu tak, aby mohli byť v osobitnom vyjednávacom orgáne prostredníctvom priameho zástupcu zastúpení zamestnanci každej zúčastnenej právnickej osoby.
(4)
Ak počet členov osobitného vyjednávacieho orgánu doplnený podľa odseku 3 vo všetkých členských štátoch prekročí počet členov osobitného vyjednávacieho orgánu ustanovený podľa odseku 1 o viac ako 20 %, zvýši sa počet členov osobitného vyjednávacieho orgánu len o 20 % s tým, že dodatočné miesta sa rozdelia po jednom mieste priamym zástupcom zamestnancov zúčastnených právnických osôb v poradí podľa počtu ich zamestnancov v jednotlivých členských štátoch.
(5)
Miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne určené pre zástupcov zamestnancov zúčastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zamestnancov príslušných organizačných zložiek so sídlom na území Slovenskej republiky sa obsadia tak, aby zamestnancov každej zúčastnenej právnickej osoby, zamestnancov príslušnej dcérskej spoločnosti a zamestnancov každej príslušnej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky zastupoval aspoň jeden priamy zástupca.
(6)
Ak je európske družstvo založené zlúčením alebo splynutím a nemožno postupovať podľa odseku 5, obsadia sa miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne tak, aby zamestnancov každej zúčastnenej právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má zlúčením alebo splynutím zaniknúť, zastupoval v osobitnom vyjednávacom orgáne jeden priamy zástupca. Zostávajúce miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne sa rozdelia medzi zástupcov ostatných zamestnancov zo Slovenskej republiky primerane podľa zásad ustanovených v odseku 8; ak nezostanú takto určené miesta, budú členovia osobitného vyjednávacieho orgánu zvolení alebo vymenovaní podľa prvej vety zastupovať v osobitnom vyjednávacom orgáne aj ostatných zamestnancov zo Slovenskej republiky, a to každý rovnakým podielom.
(7)
Ak počet miest v osobitnom vyjednávacom orgáne určených pre zástupcov zamestnancov zo Slovenskej republiky nedosahuje počet zúčastnených právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré majú zlúčením alebo splynutím zaniknúť, ani po prípadnom zvýšení počtu členov osobitného vyjednávacieho orgánu podľa odsekov 3 a 4, prípadne podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má mať európske družstvo sídlo, rozdelia sa tieto miesta tak, aby priami zástupcovia zastupovali zamestnancov zúčastnených právnických osôb, ktoré majú zlúčením alebo splynutím zaniknúť, v poradí podľa počtu ich zamestnancov. Títo zástupcovia budú v osobitnom vyjednávacom orgáne súčasne zastupovať aj ostatných zamestnancov zo Slovenskej republiky, a to každý rovnakým podielom.
(8)
Ak je európske družstvo založené iným spôsobom ako zlúčením alebo splynutím a počet zúčastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoločností a príslušných organizačných zložiek so sídlom na území Slovenskej republiky presahuje celkový počet miest v osobitnom vyjednávacom orgáne určených pre zástupcov zamestnancov zo Slovenskej republiky, obsadia sa tieto miesta tak, aby priamy zástupca zastupoval v osobitnom vyjednávacom orgáne postupne zúčastnené právnické osoby, príslušné dcérske spoločnosti a príslušné organizačné zložky, a to vždy v poradí podľa počtu ich zamestnancov na území Slovenskej republiky. Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu zvolení alebo vymenovaní podľa predchádzajúcej vety budú v osobitnom vyjednávacom orgáne zastupovať aj ostatných zamestnancov zo Slovenskej republiky, a to každý rovnakým podielom.
(9)
Zamestnancov zo Slovenskej republiky môže v osobitnom vyjednávacom orgáne zastupovať aj fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom zúčastnenej právnickej osoby, zamestnancom príslušnej dcérskej spoločnosti alebo zamestnancom príslušnej organizačnej zložky, ak je splnomocnená alebo poverená zástupcami zamestnancov.
(10)
Rozdelenie miest v osobitnom vyjednávacom orgáne sa vykoná spôsobom, aby bolo zrejmé, koľko zamestnancov každý člen osobitného vyjednávacieho orgánu zastupuje. Člen osobitného vyjednávacieho orgánu oznámi osobitnému vyjednávaciemu orgánu bez zbytočného odkladu po jeho ustanovení, koľko zamestnancov zastupuje, v ktorom členskom štáte a v ktorých zúčastnených právnických osobách, v príslušných dcérskych spoločnostiach alebo v príslušných organizačných zložkách sú títo zamestnanci zamestnaní.
(11)
Ak v priebehu rokovania o účasti zamestnancov európskeho družstva dôjde k zmene v zložení zúčastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoločností alebo príslušných organizačných zložiek alebo v počte zamestnancov v nich, ktorá má za následok, že sa zloženie osobitného vyjednávacieho orgánu podstatne odchýli od pravidiel uvedených v odsekoch 1 až 4, vykoná sa bez zbytočného odkladu nové rozdelenie miest v osobitnom vyjednávacom orgáne. Nové rozdelenie miest v osobitnom vyjednávacom orgáne sa vykoná tak, aby bolo čo najmenej narušené zloženie osobitného vyjednávacieho orgánu, najmä aby zostali zachované mandáty čo najväčšieho počtu zostávajúcich členov osobitného vyjednávacieho orgánu.
§ 31
(1)
Osobitný vyjednávací orgán a predstavenstvo alebo správna rada zúčastnených právnických osôb určia písomnou dohodou spôsob účasti zamestnancov na riadení európskeho družstva. Predstavenstvo alebo správna rada zúčastnených právnických osôb sú povinné oznámiť osobitnému vyjednávaciemu orgánu bez zbytočného odkladu po jeho ustanovení návrh založenia európskeho družstva, všetky informácie o procese jeho založenia až do dňa zápisu do obchodného registra, o počte zamestnancov zúčastnených právnických osôb, o počte zamestnancov príslušných dcérskych spoločností, o počte zamestnancov príslušných organizačných zložiek a začať rokovania na účely dosiahnutia dohody o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva; to platí aj pre zúčastnené právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ak bude mať európske družstvo sídlo na území iného členského štátu.
(2)
Osobitný vyjednávací orgán môže na rokovania prizvať odborných poradcov. Bez ohľadu na počet prizvaných odborných poradcov zúčastnené právnické osoby uhradia náklady len na jedného odborného poradcu pre príslušnú oblasť.
(3)
Zúčastnené právnické osoby sú povinné zabezpečiť osobitnému vyjednávaciemu orgánu a jeho členom dostatočné finančné zdroje, materiálne zdroje a organizačné predpoklady na riadny výkon jeho činnosti. Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu majú nárok najmä na náhradu účelne vynaložených nákladov na výkon činnosti; odmena za výkon činnosti v osobitnom vyjednávacom orgáne im nepatrí. Zúčastnené právnické osoby sú povinné vopred vyčleniť v rámci určeného rozpočtu zodpovedajúci objem finančných prostriedkov na náhradu nevyhnutných výdavkov, najmä na organizačné zabezpečenie rokovania osobitného vyjednávacieho orgánu, preklady a tlmočenie, cestovné, ubytovanie, stravné a náklady na odborných poradcov; to platí aj pre zúčastnené právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ak bude mať európske družstvo sídlo na území iného členského štátu.
(4)
Osobitný vyjednávací orgán môže rozhodnúť o tom, že bude o začatí rokovania informovať iné organizácie a združenia. Povinnosti ustanovené v § 47 a 48 sa na iné organizácie a združenia vzťahujú rovnako.
§ 32
Rozhodnutie osobitného vyjednávacieho orgánu
(1)
Osobitný vyjednávací orgán rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak zastupujú títo členovia súčasne nadpolovičnú väčšinu zamestnancov všetkých zúčastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zamestnancov príslušných organizačných zložiek, ak tento zákon neustanovuje inak. Každý člen osobitného vyjednávacieho orgánu má jeden hlas.
(2)
Dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ktorá by viedla k zníženiu práva zamestnancov ovplyvňovať zloženie orgánov európskeho družstva oproti stavu, ktorý by nastal, keby dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva nebola uzavretá, musí byť schválená najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov, ak zastupujú títo členovia súčasne najmenej dve tretiny všetkých zamestnancov zúčastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zamestnancov príslušných organizačných zložiek, a to najmenej z dvoch rôznych členských štátov; to neplatí, ak má právo ovplyvňovať zloženie orgánov v doterajších zúčastnených právnických osobách
a)
menej ako 25 % z celkového počtu zamestnancov zúčastnených právnických osôb, ak je európske družstvo založené zlúčením alebo splynutím, alebo
b)
menej ako 50 % z celkového počtu zamestnancov zúčastnených právnických osôb, ak je európske družstvo založené iným spôsobom ako zlúčením alebo splynutím.
§ 33
Rozhodnutie o ukončení rokovaní
(1)
Osobitný vyjednávací orgán môže väčšinou hlasov uvedenou v § 32 ods. 2 rozhodnúť uznesením o tom, že nezačne rokovania o účasti zamestnancov európskeho družstva alebo že tieto rokovania ukončí a účasť zamestnancov európskeho družstva sa tým obmedzí na právo informovania a prerokovania v rozsahu ustanovenom právnym poriadkom v tom členskom štáte, v ktorom má európske družstvo zamestnancov. Na postup uvedený v prvej vete sa ustanovenia § 37 až 48 nevzťahujú; v tomto prípade platí primerane právna úprava prístupu k nadnárodným informáciám a prerokovaniu podľa osobitného predpisu,35) ak sú splnené ustanovené podmienky.
(2)
Ak o to písomne požiada najmenej 10 % zamestnancov európskeho družstva, zamestnancov príslušných dcérskych spoločností a zamestnancov príslušných organizačných zložiek alebo ich zástupcov, európske družstvo znovu ustanoví osobitný vyjednávací orgán najskôr po uplynutí dvoch rokov od prijatia uznesenia podľa odseku 1, ak sa nedohodnú na skoršom obnovení rokovania. Ak sa osobitný vyjednávací orgán rozhodne obnoviť rokovania a dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva nebola uzavretá, na postup uvedený v prvej vete sa ustanovenia § 37 až 48 nevzťahujú.
(3)
Ak európske družstvo má byť alebo bolo založené zmenou právnej formy družstva, ktorého zamestnanci majú, prípadne ku dňu zmeny právnej formy mali právo vykonávať vplyv na zloženie orgánov tohto družstva, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na toto európske družstvo.
Dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva
§ 34
(1)
Dohodu o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva uzatvára osobitný vyjednávací orgán s predstavenstvom alebo správnou radou zúčastnených právnických osôb (ďalej len „strany“). Dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva musí byť písomná a obsahuje najmä
a)
rozsah pôsobnosti dohody o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva,
b)
zloženie výboru zamestnancov, počet členov a rozdelenie miest vo výbore zamestnancov,
c)
oprávnenia výboru zamestnancov k predstavenstvu alebo k správnej rade a postup pri poskytovaní informácií a rokovaní predstavenstva alebo správnej rady s výborom zamestnancov,
d)
počet zasadnutí výboru zamestnancov za rok a spôsob zvolávania rokovaní výboru zamestnancov,
e)
finančné zdroje, materiálne zdroje a organizačné predpoklady, ktoré budú pridelené výboru zamestnancov na zabezpečenie výkonu jeho činnosti,
f)
deň nadobudnutia účinnosti dohody o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva a dobu jej trvania,
g)
prípady, keď je nutné začať nové rokovania o účasti zamestnancov európskeho družstva vrátane štrukturálnych zmien v európskom družstve, v jeho dcérskych spoločnostiach a v organizačných zložkách, a postup pri týchto rokovaniach.
(2)
Ak sa strany dohodnú na pravidlách informovania a prerokovania bez ustanovenia výboru zamestnancov, musia byť tieto pravidlá v dohode o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva podrobne vymedzené; v tomto prípade neplatia ustanovenia odseku 1 písm. b) až e). Pre osoby, prostredníctvom ktorých môžu na základe dohody o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva podľa prvej vety zamestnanci európskeho družstva vykonávať právo na informovanie a prerokovanie namiesto výboru zamestnancov, platia ustanovenia § 31 ods. 3 a § 47 a 48 primerane.
(3)
Ak sa strany dohodnú, že zamestnanci európskeho družstva budú mať právo ovplyvňovať zloženie orgánov európskeho družstva, musí dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva podrobne vymedziť spôsob a rozsah tohto ovplyvňovania, najmä určiť počet členov správnej rady alebo počet členov kontrolnej komisie, ktorých majú zamestnanci európskeho družstva alebo ich zástupcovia právo voliť, vymenovať alebo odporúčať, prípadne s ktorých voľbou alebo vymenovaním nemusia súhlasiť, a spôsob, akým toto právo môžu vykonávať.
(4)
Ak v dohode o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva nie je ustanovené inak, ustanovenia § 37 až 46 sa na dohodu nevzťahujú.
(5)
Dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ktoré má byť alebo bolo založené zmenou právnej formy družstva, musí zabezpečovať najmenej rovnakú úroveň všetkých foriem účasti zamestnancov v európskom družstve, aká existuje v družstve pred zmenou právnej formy.
§ 35
(1)
Rokovania o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva sa začnú od ustanovenia osobitného vyjednávacieho orgánu. Dĺžka týchto rokovaní nesmie presiahnuť šesť mesiacov od ustanovenia osobitného vyjednávacieho orgánu. Strany sa môžu dohodnúť na predĺžení lehoty až do jedného roka od ustanovenia osobitného vyjednávacieho orgánu.
(2)
Ak strany neuzatvoria písomnú dohodu o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva v lehote uvedenej v odseku 1 alebo v tejto lehote osobitný vyjednávací orgán neprijme uznesenie podľa § 33 ods. 1 a riadiaci orgán každej zúčastnenej právnickej osoby vysloví súhlas s použitím ustanovení § 37 až 48, vzťahujú sa na účasť zamestnancov európskeho družstva § 38 až 44, a ak sú splnené podmienky ustanovené v odsekoch 3 až 5, vzťahuje sa na účasť zamestnancov európskeho družstva § 46.
(3)
Ak bolo európske družstvo založené zmenou právnej formy družstva, vzťahuje sa na účasť zamestnancov európskeho družstva § 46 v prípade, ak mali zamestnanci družstva ku dňu zmeny právnej formy právo ovplyvňovať zloženie jeho orgánov.
(4)
Ak bolo európske družstvo založené zlúčením alebo splynutím, vzťahuje sa na účasť zamestnancov európskeho družstva § 46 v prípade, ak malo právo ovplyvňovať zloženie orgánov jednej alebo viacerých zúčastnených právnických osôb ku dňu vzniku európskeho družstva aspoň 25 % z celkového počtu zamestnancov všetkých zúčastnených právnických osôb alebo ak malo právo ovplyvňovať zloženie orgánov jednej alebo viacerých zúčastnených právnických osôb ku dňu vzniku európskeho družstva menej ako 25 % z celkového počtu zamestnancov všetkých zúčastnených právnických osôb a ak, tak rozhodne osobitný vyjednávací orgán.
(5)
Ak bolo európske družstvo založené iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo zmenou právnej formy družstva, vzťahuje sa na účasť zamestnancov európskeho družstva § 46 v prípade, ak malo právo ovplyvňovať zloženie orgánov jednej alebo viacerých zúčastnených právnických osôb ku dňu vzniku európskeho družstva aspoň 50 % z celkového počtu zamestnancov všetkých zúčastnených právnických osôb alebo ak malo právo ovplyvňovať zloženie orgánov jednej alebo viacerých zúčastnených právnických osôb ku dňu vzniku európskeho družstva menej ako 50 % z celkového počtu zamestnancov všetkých zúčastnených právnických osôb a ak, tak rozhodne osobitný vyjednávací orgán.
(6)
Osobitný vyjednávací orgán môže rozhodnúť, že na podmienku uvedenú v odseku 4 sa na účely podľa odseku 2 neprihliada.
(7)
Ak sa spôsob výkonu práva ovplyvňovať zloženie orgánov jednotlivých zúčastnených právnických osôb zamestnancami podľa odseku 4 alebo 5 zásadným spôsobom líši, rozhodne osobitný vyjednávací orgán, aký spôsob sa uplatní v európskom družstve; rozhodnutie oznámi predstavenstvu alebo správnej rade zúčastnených právnických osôb.
§ 36
Účasť zamestnancov európskeho družstva pri vzniku európskeho družstva bez právneho predchodcu
(1)
Ak európske družstvo bolo založené fyzickými osobami alebo fyzickými osobami a jednou právnickou osobou, ktoré spolu zamestnávajú aspoň 50 zamestnancov najmenej v dvoch členských štátoch, na účasť zamestnancov európskeho družstva sa vzťahujú ustanovenia § 27 až 35.
(2)
Na účasť zamestnancov európskeho družstva sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, v ktorom má európske družstvo sídlo, a na účasť zamestnancov príslušnej dcérskej spoločnosti alebo príslušnej organizačnej zložky sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, v ktorom sa príslušná dcérska spoločnosť alebo príslušná organizačná zložka nachádza, ak európske družstvo, príslušná dcérska spoločnosť, príslušná organizačná zložka boli založené fyzickými osobami alebo fyzickými osobami a jednou právnickou osobou, ktoré spolu zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov alebo zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov len v jednom členskom štáte.
(3)
Ak sa premiestni sídlo európskeho družstva do iného členského štátu, úroveň práva účasti zamestnancov v európskom družstve nesmie byť nižšia ako pred premiestnením sídla európskeho družstva.
(4)
Právo účasti zamestnancov v európskom družstve vznikne, ak po vzniku európskeho družstva ustanoveného v odseku 2 o to požiada najmenej jedna tretina z celkového počtu zamestnancov európskeho družstva, príslušných dcérskych spoločností a príslušných organizačných zložiek najmenej v dvoch rôznych členských štátoch alebo pokiaľ najmenej v dvoch členských štátoch celkový počet zamestnancov dosiahne najmenej 50 zamestnancov; ustanovenia § 27 až 35 platia primerane.
§ 37
Účasť zamestnancov európskeho družstva prostredníctvom výboru zamestnancov
(1)
Na účasť zamestnancov európskeho družstva sa vzťahuje toto ustanovenie a § 38 až 48, ak tak ustanoví dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva alebo tento zákon.
(2)
Zamestnanci európskeho družstva majú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom právo na informovanie a právo na prerokovanie. Tieto práva uplatňujú prostredníctvom výboru zamestnancov alebo iným spôsobom určeným v dohode o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva podľa § 34 ods. 2.
(3)
Počet členov výboru zamestnancov, spôsob ich voľby a oprávnenia výboru zamestnancov vo vzťahu k predstavenstvu alebo správnej rade upravia stanovy európskeho družstva na základe výsledku rokovania o účasti zamestnancov európskeho družstva.
(4)
Členov výboru zamestnancov, ktorí majú byť volení alebo vymenovaní zo zamestnancov európskeho družstva, ktoré má sídlo na území Slovenskej republiky, vymenujú zástupcovia zamestnancov na spoločnom zasadnutí. Ak v európskom družstve, v príslušnej dcérskej spoločnosti alebo v príslušnej organizačnej zložke nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môžu si zamestnanci zvoliť zástupcu, ktorý sa za nich zúčastní na spoločnom zasadnutí. Rozdelenie hlasov na spoločnom zasadnutí sa určí pomerne podľa počtu zastúpených zamestnancov. Postup podľa prvej vety až tretej vety platí pre európske družstvo aj vtedy, ak európske družstvo nemá sídlo na území Slovenskej republiky, v prípade voľby alebo vymenovania zástupcov zamestnancov v príslušnej dcérskej spoločnosti alebo v príslušnej organizačnej zložke, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky.
(5)
Na členov výboru zamestnancov a jeho odborných poradcov vo vzťahu k európskemu družstvu ustanovenia § 31 ods. 2 a 3 a § 47 a 48 platia primerane.
Výbor zamestnancov
§ 38
(1)
Výbor zamestnancov je zložený zo zamestnancov európskeho družstva volených alebo vymenovaných zástupcami zamestnancov európskeho družstva, prípadne všetkými zamestnancami európskeho družstva. Funkčné obdobie členov výboru zamestnancov je päť rokov.
(2)
Počet miest vo výbore zamestnancov sa určí tak, že na každých aj začatých 10 % zamestnancov európskeho družstva, ak sú zamestnaní v tom istom členskom štáte, počítaných z celkového počtu zamestnancov európskeho družstva vo všetkých členských štátoch pripadne jeden člen výboru zamestnancov. Počet členov výboru zamestnancov zodpovedá celkovému počtu miest určených spôsobom uvedeným v prvej vete.
(3)
Ak sa v priebehu funkčného obdobia členov výboru zamestnancov zvýši počet zamestnancov európskeho družstva v niektorom členskom štáte tak, že na nich pripadne podľa odseku 2 viac miest, určí sa pre zástupcov zamestnancov z tohto členského štátu potrebný počet nových miest. Nové miesta vo výbore zamestnancov sa obsadia tak, aby zvolený alebo vymenovaný člen výboru zamestnancov zastupoval tých zamestnancov, o ktorých počet sa zvýšil počet zamestnancov európskeho družstva v príslušnom členskom štáte. Funkčné obdobie dodatočne zvolených alebo vymenovaných členov výboru zamestnancov sa skončí s funkčným obdobím členov výboru zamestnancov.
(4)
Ak sa v priebehu funkčného obdobia členov výboru zamestnancov zníži počet zamestnancov európskeho družstva v niektorom členskom štáte tak, že na nich pripadne podľa odseku 2 menej miest, zanikne mandát príslušnému počtu členov výboru zamestnancov, ktorí zastupujú zamestnancov z tohto členského štátu. O tom, ktorému členovi výboru zamestnancov zvolenému alebo vymenovanému v príslušnom členskom štáte mandát zanikne, rozhodne žreb.
(5)
Výbor zamestnancov informuje bez zbytočného odkladu predstavenstvo alebo správnu radu o svojom zložení a o každej jeho zmene.
§ 39
Na spôsob voľby alebo vymenovanie členov výboru zamestnancov, ktorí budú zastupovať zamestnancov európskeho družstva z iných členských štátov ako zo Slovenskej republiky, sa vzťahuje právny poriadok tohto členského štátu, prípadne zvyklosti platné v tomto členskom štáte; platí to aj na zastúpenie zamestnancov zo Slovenskej republiky vo výbore zamestnancov európskeho družstva, ktoré má alebo bude mať sídlo na území iného členského štátu.
Rokovanie výboru zamestnancov
§ 40
(1)
Výbor zamestnancov prijme na prvom zasadnutí rokovací poriadok.
(2)
Ak je to vzhľadom na počet členov výboru zamestnancov opodstatnené, výbor zamestnancov ustanoví užší výbor a zvolí jeho členov. Užší výbor má aspoň troch členov. Členovia užšieho výboru koordinujú činnosť výboru zamestnancov a konajú za výbor zamestnancov v súlade s jeho uzneseniami.
§ 41
(1)
Do pôsobnosti výboru zamestnancov patria výlučne záležitosti, ktoré sa týkajú európskeho družstva ako celku, jeho dcérskych spoločností alebo organizačných zložiek na území iného členského štátu alebo ktoré presahujú právomoci rozhodovacích orgánov v jednom členskom štáte.
(2)
Po uplynutí štyroch rokov od ustanovenia výboru zamestnancov rozhodne výbor zamestnancov, či budú znovu začaté rokovania o účasti zamestnancov európskeho družstva na účely dosiahnutia dohody o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva alebo či sa bude postupovať podľa ustanovení § 37 až 48.
(3)
Ak výbor zamestnancov rozhodne o začatí rokovania o účasti zamestnancov európskeho družstva, ustanovenia § 33, § 34 a § 35 ods. 1 platia primerane s tým, že rokovanie vedie výbor zamestnancov s príslušným orgánom európskeho družstva. Ak sa v lehote podľa § 35 ods. 1 neuzavrie dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, vzťahuje sa na účasť zamestnancov právny poriadok príslušného členského štátu.
§ 42
(1)
Členovia výboru zamestnancov majú právo na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na účasť na školení, ktoré je nevyhnutné na výkon ich činnosti vo výbore zamestnancov.
(2)
Predstavenstvo alebo správna rada sú povinné zabezpečiť, aby sa výbor zamestnancov mohol kedykoľvek zísť na uzavreté rokovanie bez prítomnosti členov predstavenstva alebo správnej rady. Na rokovanie s predstavenstvom alebo správnou radou môže výbor zamestnancov pozvať odborných poradcov. Bez ohľadu na počet pozvaných odborných poradcov európske družstvo uhradí náklady spojené s účasťou jedného odborného poradcu pre príslušnú oblasť.
(3)
Európske družstvo je povinné zabezpečiť výboru zamestnancov a jeho členom dostatočné finančné zdroje, materiálne zdroje a organizačné predpoklady na riadny výkon činnosti. Členovia výboru zamestnancov majú nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých pri výkone činnosti; odmena za výkon činnosti vo výbore zamestnancov im nepatrí. Európske družstvo vopred vyčlení v rámci určeného rozpočtu zodpovedajúci objem finančných prostriedkov na úhradu nevyhnutných nákladov, najmä na organizačné zabezpečenie rokovaní výboru zamestnancov, preklady a tlmočenie, odmeny odborným poradcom, cestovné, ubytovanie a stravné.
§ 43
Právo na informovanie
(1)
Predstavenstvo alebo správna rada sú povinné pravidelne, najmenej raz za rok, predkladať výboru zamestnancov správu o predpokladanom vývoji podnikateľskej činnosti európskeho družstva.
(2)
Predstavenstvo alebo správna rada sú povinné bez zbytočného odkladu vopred poskytnúť výboru zamestnancov návrh programu každého rokovania predstavenstva, správnej rady alebo kontrolnej komisie a kópie listín predložených členskej schôdzi.
(3)
Predstavenstvo alebo správna rada sú povinné informovať výbor zamestnancov bez zbytočného odkladu o všetkých výnimočných skutočnostiach, ktoré môžu v značnom rozsahu ovplyvniť záujmy zamestnancov európskeho družstva, najmä o premiestnení alebo zániku dcérskych spoločností alebo organizačných zložiek alebo o hromadnom prepúšťaní.
(4)
Výbor zamestnancov priebežne oboznamuje zástupcov zamestnancov, prípadne zamestnancov európskeho družstva, jeho dcérskych spoločností a organizačných zložiek s informáciami, ktoré pri výkone pôsobnosti získal od predstavenstva alebo správnej rady, a s výsledkami rokovania, ktoré viedol; ustanovenie § 37 ods. 5 tým nie je dotknuté.
§ 44
Právo na prerokovanie
(1)
Predstavenstvo alebo správna rada sú povinné v primeranej lehote prerokovať s výborom zamestnancov správu uvedenú v § 43 ods. 1, a to najmä z hľadiska štruktúry európskeho družstva, jeho hospodárskej a finančnej situácie, predpokladaného vývoja jeho podnikateľskej činnosti, výroby a odbytu, situácie a predpokladaného vývoja zamestnanosti a investícií, podstatných zmien týkajúcich sa organizácie, zavádzania nových pracovných metód alebo výrobných postupov, premiestnenia výroby, zlúčenia alebo splynutia, organizačných zmien alebo zatvárania prevádzkarní, organizačných zložiek alebo ich dôležitých častí a hromadného prepúšťania.
(2)
Ak nastanú skutočnosti uvedené v § 43 ods. 3, sú predstavenstvo alebo správna rada povinné bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti výboru zamestnancov alebo v naliehavom prípade užšieho výboru zvolať spoločné rokovanie na účely poskytnutia informácií a prerokovania záležitostí, ktoré môžu v značnom rozsahu ovplyvniť záujmy zamestnancov európskeho družstva.
(3)
Ak sa predstavenstvo alebo správna rada rozhodnú konať v rozpore so stanoviskom výboru zamestnancov alebo užšieho výboru oznámeným na spoločnom rokovaní podľa odseku 2, sú povinné pred uskutočnením tohto rozhodnutia vyhovieť novej žiadosti výboru zamestnancov alebo užšieho výboru o ďalšie spoločné rokovanie na účely dosiahnutia dohody.
(4)
Ak za výbor zamestnancov v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 koná užší výbor, majú právo účasti na spoločnom rokovaní aj členovia výboru zamestnancov, ktorí zastupujú zamestnancov európskeho družstva, ktorých sa predmet rokovania priamo týka; v tomto prípade majú títo členovia výboru zamestnancov právo zúčastniť sa na všetkých uzavretých rokovaniach užšieho výboru.
Účasť zamestnancov európskeho družstva na riadení
§ 45
Zamestnanci európskeho družstva majú za podmienok ustanovených týmto zákonom právo ovplyvňovať zloženie orgánov európskeho družstva, a to spôsobom a v rozsahu ustanovenom v stanovách európskeho družstva na základe výsledku rokovaní o účasti zamestnancov európskeho družstva. Ak tak ustanoví dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva alebo tento zákon, vzťahuje sa na účasť zamestnancov európskeho družstva § 46.
§ 46
(1)
Ak bolo európske družstvo založené zmenou právnej formy družstva, majú zamestnanci európskeho družstva právo ovplyvňovať zloženie jeho orgánov rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu ako v družstve podľa právneho poriadku platného ku dňu zmeny právnej formy.
(2)
Ak bolo európske družstvo založené inak ako zmenou právnej formy družstva, majú zamestnanci európskeho družstva právo ovplyvňovať zloženie jeho orgánov v takom rozsahu, aký zodpovedá najpriaznivejšiemu rozsahu tohto ovplyvňovania v ktorejkoľvek zúčastnenej právnickej osobe ku dňu vzniku európskeho družstva. Ak zamestnanci nemali právo ovplyvňovať zloženie orgánov v žiadnej zo zúčastnených právnických osôb, nemajú toto právo ani zamestnanci európskeho družstva, ak stanovy európskeho družstva neustanovia inak.
(3)
Výbor zamestnancov rozhodne o rozdelení miest v správnej rade alebo kontrolnej komisii, ktoré pripadnú zástupcom zamestnancov európskeho družstva podľa odseku 1 alebo 2, medzi týchto zástupcov z jednotlivých členských štátov alebo o spôsobe, akým budú zamestnanci európskeho družstva z jednotlivých členských štátov alebo ich zástupcovia odporúčať k voľbe alebo vymenovaniu členov správnej rady alebo členov kontrolnej komisie alebo nesúhlasiť s ich voľbou alebo vymenovaním. Výbor zamestnancov rozhoduje na základe podielu zamestnancov európskeho družstva v jednotlivých členských štátoch k celkovému počtu zamestnancov európskeho družstva vo všetkých členských štátoch. Ak by tento spôsob rozdelenia viedol k tomu, že v správnej rade alebo kontrolnej komisii nebudú zastúpení zamestnanci európskeho družstva z jedného alebo viacerých členských štátov, vymenuje výbor zamestnancov jedného člena z týchto členských štátov, a to prednostne z toho členského štátu, v ktorom má európske družstvo sídlo.
(4)
Na spôsob obsadzovania miest v správnej rade alebo kontrolnej komisii, ktoré na základe rozhodnutia výboru zamestnancov podľa odseku 3 pripadli zástupcom zamestnancov európskeho družstva z iného členského štátu ako zo Slovenskej republiky, sa vzťahuje právny poriadok tohto členského štátu.
(5)
Členovia správnej rady alebo kontrolnej komisie, ktorí boli do funkcie vymenovaní, zvolení alebo odporučení zamestnancami európskeho družstva alebo ich zástupcami, majú rovnaké práva a povinnosti ako členovia týchto orgánov zvolení alebo vymenovaní členskou schôdzou, ak tento zákon neustanoví inak.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 47
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a dôverné informácie
(1)
Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu, ich odborní poradcovia a členovia výboru zamestnancov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s rokovaním a ktoré boli pri ich poskytnutí označené za dôverné. Povinnosť podľa prvej vety trvá aj po skončení funkčného obdobia.
(2)
Kontrolná komisia alebo správna rada európskeho družstva alebo zúčastnenej právnickej osoby môžu odoprieť poskytnutie informácie, ktorej charakter je taký, že podľa objektívnych kritérií by jej sprístupnenie vážne ohrozilo fungovanie európskeho družstva alebo zúčastnenej právnickej osoby, alebo ich dcérskych spoločností, alebo organizačných zložiek, alebo môžu označiť určitú informáciu poskytnutú v súvislosti s rokovaním za dôvernú. Osobitný vyjednávací orgán alebo výbor zamestnancov sa môžu domáhať, aby súd určil, že informácia bola za dôvernú označená bez primeraného dôvodu; pre zúčastnené právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky to platí aj v prípade, že európske družstvo bude mať sídlo na území iného členského štátu.
(3)
Osobitný vyjednávací orgán a výbor zamestnancov majú spôsobilosť byť účastníkmi konania na účely uvedené v odseku 2, a to aj v prípade, že európske družstvo bude mať sídlo v inom členskom štáte, ak zúčastnená právnická osoba alebo príslušná dcérska spoločnosť, alebo príslušná organizačná zložka, o ktorej zástupcu ide, má sídlo na území Slovenskej republiky.
(4)
Povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.36)
§ 48
Ochrana zástupcov zamestnancov
(1)
Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu, členovia výboru zamestnancov, akíkoľvek zástupcovia zamestnancov, ktorí majú právo na účasť európskeho družstva, a akíkoľvek zástupcovia zamestnancov v správnej rade alebo kontrolnej komisii európskeho družstva, ktorí sú zamestnancami zúčastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoločností alebo príslušných organizačných zložiek, majú pri vykonávaní svojich funkcií rovnakú ochranu a záruky, aké platia pre zástupcov zamestnancov podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom sú zamestnaní.
(2)
Ochrana zástupcov zamestnancov sa vzťahuje najmä na účasť na zasadnutiach osobitného vyjednávacieho orgánu, na zasadnutiach výboru zamestnancov, na akékoľvek iné zasadnutie podľa § 34 ods. 2 a na akékoľvek zasadnutie správnej rady alebo kontrolnej komisie. Člen osobitného vyjednávacieho orgánu a člen výboru zamestnancov majú v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom35) právo na ochranu pred diskrimináciou a na pracovné voľno s náhradou mzdy. Pracovné voľno s náhradou mzdy poskytuje zúčastnená právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, aj keď európske družstvo má alebo bude mať sídlo na území iného členského štátu.
Záverečné ustanovenia
§ 49
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 50
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 91/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 207, 18. 8. 2003).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv.1; Ú. v. EÚ L 207, 18. 8. 2003).
2)
Obchodný zákonník.
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Rozhodnutie Spoločného výboru pre EHP č. 15/2004 zo 6. februára 2004, ktoré mení a dopĺňa prílohu XXII (Firemné právo) k Dohode o EHP (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 9; Ú. v. EÚ L 116, 22. 4. 2004).
8)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
9)
§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z.
11)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
13)
Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14)
Čl. 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
15)
Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
16)
Čl. 7 ods. 8 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
17)
Čl. 7 ods. 2, 3 a 6 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
18)
§ 63a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 562/2004 Z. z.
19)
Čl. 7 ods. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
21)
§ 48 ods. 1 až 4 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Čl. 29 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
24)
Čl. 24 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
25)
Čl. 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
26)
Čl. 22, 23, 24, 26 a 27 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
27)
Čl. 37 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
28)
Čl. 40 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
29)
Čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
31)
Čl. 54 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
32)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
33)
Čl. 13 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
36)