85/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. februára 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e), g) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 7 znie:
„(7)
Lekárske ožiarenie na účely biomedicínskeho výskumu musí schváliť príslušná etická komisia.5)“.
2.
V § 11 ods. 4 písm. a) sa slová „súhlas etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „stanovisko príslušnej etickej komisie12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 5 a 26 zákona č. 576/2004 Z. z.
§ 16 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.
3.
V prílohe č. 5 v bode 9 Rozsah odbornej prípravy vo vysvetlivkách k tabuľke sa slová „RA – diplomovaní rádiologickí asistenti“ nahrádzajú slovami „RA – rádiologickí asistenti“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
Robert Fico v. r.