84/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007 do 31.05.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
ZÁKON
zo 6. februára 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. b) sa slová „vysielateľa a vydavateľa“ nahrádzajú slovami „vysielateľa alebo vydavateľa“.
2.
V § 5 ods. 2 na konci prvej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „originálom audiovizuálneho diela je prvý zvukovo-obrazový záznam tohto diela určený na uvádzanie na verejnosti.“.
3.
V § 5 ods. 14 sa za slovo „zahŕňa“ vkladá slovo „aj“.
4.
V § 5 ods. 20 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výrobca originálu audiovizuálneho diela je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu tohto diela.“.
5.
V § 5 odsek 25 znie:
„(25)
Zvukový záznam je len záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú; záznam zvuku, ktorý je obsiahnutý v zázname audiovizuálneho diela, sa za zvukový záznam nepovažuje.“.
6.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
7.
V § 15 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté“.
8.
V § 18 ods. 7 sa slová „zvukovo-obrazového záznamu tohto diela“ nahrádzajú slovami „originálu audiovizuálneho diela“ a vypúšťa slovo „vopred“.
9.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
(1)
Ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s umeleckými dielami (ďalej len „obchodník"), má autor právo na odmenu za každý ďalší predaj tohto originálu diela; právo autora na odmenu je neprevoditeľné a autor sa ho nemôže vzdať.
(2)
Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práva na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia na území Slovenskej republiky (§ 78 ods. 3); organizácia kolektívnej správy je povinná umožniť obchodníkovi nahliadať do registra zmluvne zastupovaných nositeľov práv alebo registra spravovaných predmetov ochrany [§ 81 ods. 1 písm. e) a f)].
(3)
Odmena podľa odseku 1, ktorú obchodník uhrádza organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 z kúpnej ceny nad 1 000 EUR, je
a)
5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 EUR,
b)
4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 EUR do 50 000 EUR,
c)
3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR,
d)
1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR,
e)
0,5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR,
f)
0, 25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 EUR;
celková odmena však nesmie presiahnuť 12 500 EUR.
(4)
Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 3 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.
(5)
Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 každý ním uskutočnený ďalší predaj a uhradiť jej odmenu vypočítanú podľa odseku 3, a to najneskôr do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil; oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na špecifikáciu predaného originálu a na informáciu o kúpnej cene podľa odseku 3. Organizácia kolektívnej správy podľa odseku 2 alebo autor majú právo požadovať od obchodníka, ktorý ďalší predaj uskutočnil alebo sa na ňom zúčastnil, akúkoľvek informáciu, ktorá je potrebná na overenie výpočtu úhrady odmeny podľa odseku 3, a to počas troch rokov od uskutočneného ďalšieho predaja.
(6)
Právo na odmenu podľa odseku 1 sa neuplatní pri ďalšom predaji v prípade, že obchodník získal originál umeleckého diala priamo od autora do troch rokov pred jeho ďalším predajom a kúpna cena originálu umeleckého diela pri tomto predaji nepresiahne 10 000 EUR.
(7)
Originálom diela výtvarného umenia je na účely uplatnenia práva na odmenu podľa odseku 1 maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský šperk, fotografia alebo iné dielo výtvarného umenia, ak ho vytvoril sám autor, alebo jeho rozmnoženina, ak sa považuje za originál diela. Rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela, je rozmnoženina vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom; takáto rozmnoženina musí byť riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom.
(8)
Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou ani na dielo úžitkového umenia, ak nie sú originálom diela alebo rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela; právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rukopis skladateľa ani na rukopis spisovateľa.“.
10.
V § 21 ods. 2 sa slová „spojenom diele, ktoré bolo vytvorené “ nahrádzajú slovami „spojených dielach vytvorených“ a za slovom „spojení“ sa vypúšťa čiarka.
11.
V § 23 ods. 1 sa slová „pre územie Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „pre územie členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát") alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát")“ a slová „na území Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „na území členského štátu alebo zmluvného štátu“.
12.
V § 24 odseky 6 až 9 znejú:
„(6)
Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (§ 79) uhradí za
a)
nenahratý nosič záznamu, ktorý sa zvyčajne používa na rozmnožovanie podľa odseku 1, jeho výrobca, príjemca z členského štátu (ďalej len „príjemca"), dovozca z tretej krajiny (ďalej len „dovozca") alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 6 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto nosiča,
b)
prístroj na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto prístroja,
c)
reprografické alebo iné technické zariadenie na vyhotovovanie rozmnoženín diela jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto zariadenia; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo dovoznej ceny tejto veci,
d)
osobný počítač jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 0,5 % z predajnej ceny alebo dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v takomto osobnom počítači; za takéto zariadenie sa náhrada odmeny podľa písmena c) neuhrádza,
e)
rozmnožovacie služby poskytované odplatne ich poskytovateľ, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby,
f)
nosič podľa písmena a), prístroj podľa písmena b) alebo zariadenie podľa písmena c) alebo d) jeho predajca, odosielateľ alebo dopravca vtedy, ak príslušnej organizácii kolektívnej správy neoznámi na jej písomnú výzvu údaje potrebné na určenie výrobcu, príjemcu, dovozcu alebo inej osoby, ktorá taký nosič, prístroj alebo zariadenie umiestnila na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to v percentuálnom podiele podľa písmen a) až d).
(7)
Náhrada odmeny sa neuhrádza za nosič podľa odseku 6 písm. a), prístroj podľa odseku 6 písm. b) alebo zariadenie podľa odseku 6 písm. c) alebo d), ktoré sa na účely ďalšieho predaja vyváža do tretích krajín alebo odosiela do členského štátu. Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič, prístroj alebo zariadenie, ktoré sa použije výhradne pre osobnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.
(8)
Náhrada odmeny podľa odseku 6 sa uhrádza príslušnej organizácii kolektívnej správy pri prvom predaji nosiča, prístroja alebo zariadenia alebo pri jeho dovoze alebo príjme, a to štvrťročne do konca prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.
(9)
Osoby podľa odseku 6 predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene dovezených, prijatých alebo predaných nosičov, prístrojov alebo zariadení alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby; pri nesplnení tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok.“.
13.
V § 30 ods. 1 písm. b) sa pred slovo „pri“ vkladá slovo „diela“.
14.
V § 33 ods. 1 písm. a) sa za slovom „prostriedku“ vypúšťa čiarka a slová „najmä o aktuálnych ekonomických, politických a náboženských udalostiach alebo otázkach“ sa nahrádzajú slovami „o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru“.
15.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Odmena
(1)
Dohodnutá odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela.
(2)
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny. Ak v takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu poskytli.
(3)
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak sa nedohodli inak.“.
16.
Doterajší text § 54 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak dielo nie je označené menom alebo pseudonymom podľa odseku 1 alebo takýto spôsob označenia diela nie je možný a ak nie je preukázané niečo iné, za autora sa považuje fyzická osoba, ktorej meno je pri diele uvedené v registri diel príslušnej organizácie kolektívnej správy [§ 81 ods. 1 písm. f)] alebo v registri diel podľa osobitných predpisov.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Napríklad § 24 ods. 1 písm. k) a § 31 ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.
17.
§ 55 vrátane nadpisu znie:
㤠55
Audiovizuálne dielo
(1)
Vyhlásenie o audiovizuálnom diele a o právach k tomuto dielu vrátane práv týkajúcich sa jeho použitia zapísané v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel9) sa považuje za pravdivé do času, kým sa nepreukáže niečo iné, s výnimkou, ak vyhlásenie
a)
nemôže byť platné podľa tohto zákona alebo
b)
je v rozpore s iným vyhlásením uvedeným v medzinárodnom registri.
(2)
Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela písomnou zmluvou získal súhlas na vyhotovenie originálu tohto diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie diela a na odmene a spôsobe jej určenia osobitne za jednotlivé použitie tohto diela podľa § 18 ods. 2; na dohodu o odmene za použitie diela sa primerane vzťahuje ustanovenie § 45.
(3)
Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu podľa odseku 2, platí, že získal aj právo použiť toto dielo v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky, ako aj na použitie obrazov vytvorených v súvislosti s vyhotovením jeho originálu (časť audiovizuálneho diela), a to s možnosťou udeliť tretej osobe licenciu na použitie tohto diela; ustanovenie § 50 ods. 1 až 3 sa použije primerane.“.
18.
§ 56 a 57 znejú:
㤠56
(1)
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä
a)
určenia svojho autorstva,
b)
zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,
c)
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,
d)
poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane
1.
údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2.
údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e)
odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1.
zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2.
zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
f)
náhrady ujmy podľa osobitného predpisu.9b)
(2)
Autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie je zmluvne zastupovaný príslušnou organizáciou kolektívnej správy, môže sa domáhať vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho dielo použilo, alebo vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy alebo inej osobe, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond podľa tohto zákona na také účely; tým nie sú dotknuté nároky autora z neoprávneného použitia diela.
(3)
Informácie podľa odseku 1 písm. d) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a)
má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b)
využíva služby porušujúce právo autora,
c)
poskytuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo autora.
§ 57
(1)
Nárokov podľa § 56 sa okrem autora môže domáhať aj nadobúdateľ výhradnej licencie alebo osoba, ktorá má majetkové právo k dielu alebo jej bol zverený výkon majetkových práv autora.
(2)
Ak autor alebo osoba, ktorá ma majetkové právo k dielu, udelí inej osobe výhradnú licenciu alebo ak je inej osobe zverený výkon majetkových práv autora na základe zákona, právo domáhať sa nárokov podľa § 56 ods. 1 písm. b) až e) má len táto osoba; právo autora alebo osoby, ktorá má majetkové právo k dielu, domáhať sa ostatných nárokov vrátane nárokov vyplývajúcich z použitia diela nad rozsah udelenej výhradnej licencie zostáva nedotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
Občiansky zákonník.“.
19.
V § 58 ods. 2 sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „alebo príjem“.
20.
V § 63 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“.
21.
V § 63 ods. 4 sa vypúšťa slovo „vopred“.
22.
V § 63 ods. 5 sa slová „Pri nakladaní“ nahrádzajú slovami „Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní“.
23.
V § 64 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“.
24.
V § 64 odsek 5 znie:
„(5)
Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukového záznamu vydaním, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 50 rokov po tomto vydaní. Ak počas lehoty podľa prvej vety nedôjde k zverejneniu zvukového záznamu vydaním, ale dôjde k jeho zverejneniu iným spôsobom, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 50 rokov po tomto zverejnení.“.
25.
V § 66 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“.
26.
V § 68 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu alebo zmluvného štátu“.
27.
V § 69 ods. 1 sa slová „§ 28 ods. 1, 3 a 4 , § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, § 31, § 33 ods. 1 písm. a) b) a d), ods. 2 a 3 a § 38.“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 1, 3 a 4, § 29, § 30 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3, § 32, § 33 ods. 1 písm. a) b) a d), ods. 2 a 3, § 34 a 38.“
28.
V § 71 ods. 1 sa slová „§ 39 až 49, § 53, 54, 56 až 61“ nahrádzajú slovami „§ 39 až 51, § 53 až 61“.
29.
V § 71 ods. 2 sa za slová „§ 39 až 49,“ vkladajú slová „§ 51,“ a slová „§ 53, 54, 56 až 61“ sa nahrádzajú slovami „53 až 61“.
30.
V § 78 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 50“ vkladajú slová „a 55“.
31.
V § 78 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Kolektívnou správou nie je dočasné zastupovanie nositeľov práv pri výkone ich majetkových práv, ak je dovolený aj iný ako kolektívny výkon týchto práv.“.
32.
V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slovo „právo“ vkladajú slová „autora alebo výkonného umelca“.
33.
§ 78 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
právo autora a výkonného umelca na primeranú odmenu za vypožičanie (§ 18 ods. 7 a § 63 ods. 4).“.
34.
§ 78 ods. 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
použitie predmetu ochrany, za ktoré sa uhrádza primeraná odmena.“.
35.
Nadpis pod § 80 znie: „Udelenie a zánik oprávnenia“.
36.V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
doklad preukazujúci členstvo alebo prísľub členstva v medzinárodnej organizácii a písomné vyjadrenie aspoň troch zahraničných organizácií vykonávajúcich kolektívnu správu, že záväzne prejavujú záujem o zmluvnú spoluprácu so žiadateľom, alebo menný zoznam najmenej 150 osôb aspoň z troch iných členských štátov, ktorí záväzne prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom,“.
37.
V § 80 ods. 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
vzorový návrh zmluvy o zastupovaní nositeľov práv pri výkone kolektívnej správy,
f)
návrh odmien pre jednotlivé spôsoby použitia predmetu ochrany,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).
38.
V § 80 ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
ktorý žiada o oprávnenie k právam a k takému predmetu týchto práv, a ak ide o diela, k takému ich druhu, kde je ich kolektívny výkon účelný,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
39.
§ 80 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Oprávnenie zaniká zánikom právnickej osoby, ktorej sa oprávnenie udelilo, alebo na základe rozhodnutia ministerstva o odňatí oprávnenia (§ 83 ods. 9).“.
40.
V § 81 ods. 1 písm. h) druhom bode sa za slovo „odmenu“ vkladá čiarka a slová „primeranú odmenu“.
41.
V § 81 ods. 1 písm. j) sa za slovo „odmeny,“ vkladajú slová „primerané odmeny,“.
42.
V § 81 ods. 1 písm. k) sa za slová „vybraných odmien,“ vkladajú slová „primeraných odmien,“ a za slová „uhradenej odmeny“ sa vkladá čiarka a slová „primeranej odmeny, náhrady odmeny“.
43.
V § 81 ods. 1 písm. m) sa za slová „vybraných odmien,“ vkladajú slová „primeraných odmien,“.
44.
V § 81 ods. 1 písm. o) sa za slová „účtovnú závierku“ vkladajú slová „overenú audítorom“.
45.
V § 81 ods. 1 písm. p) sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „§ 80“.
46.
V § 81 ods. 1 písm. r) prvom bode sa slová „§ 80 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 80 ods. 3 a 4“.
47.
V § 81 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú slová „a primeraných odmien“.
48.
V § 81 ods. 4 tretej vete za slová „zmlúv uzatvorených s ňou pri výkone kolektívnej správy“ sa vkladá čiarka a slová „ako aj povinností, ktoré pre osoby povinné uhradiť náhradu odmeny vyplývajú zo zákona“. Text za bodkočiarkou znie: „používateľ alebo iný účastník takejto zmluvy, ako aj osoba povinná uhradiť náhradu odmeny, je povinná organizácii kolektívnej správy túto činnosť umožniť.“.
49.
V § 81 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ak prevádzkovateľ prevádzky alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzku alebo iný priestor usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia na verejné vykonanie alebo verejný prenos hudobného diela alebo umeleckého výkonu, považuje sa za používateľa hudobného diela alebo umeleckého výkonu tento prevádzkovateľ, ak neoznámi v určenej lehote organizácii kolektívnej správy údaje potrebné na určenie totožnosti usporiadateľa tohto verejného kultúrneho podujatia.
(6)
Pri verejnom vykonaní hudobného diela je usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný najneskôr desať dní pred uskutočnením podujatia oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia, v ktorom ku každému dielu, ktoré má byť verejne vykonané, uvedie jeho názov a meno autora; ak usporiadateľ tieto skutočnosti organizácii kolektívnej správy neoznámi, predpokladá sa, že na podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy.“.
50.
V § 82 ods. 7 sa slová „Ak práva k niektorým predmetom ochrany“ nahrádzajú slovami „Ak niektoré z práv podľa § 78 ods. 3“.
51.
V § 82 ods. 8 sa slová „nahrádza písomné potvrdenie preukazujúce uzatvorenie zmluvy s organizáciou kolektívnej správy a písomné vyhlásenie alebo súhlas na použitie predmetov ochrany predkladané podľa osobitného predpisu.12)“ nahrádzajú slovami „sú inými dokladmi preukazujúcimi uzatvorenie zmluvy s organizáciou kolektívnej správy, ktoré predkladá alebo ktorými preukazuje splnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 16 písm. f), § 17 ods. 1 písm. c), § 46 ods. 2 písm. d), § 57 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
52.
§ 83 vrátane nadpisu znie:
㤠83
Dohľad ministerstva
(1)
Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy preverovaním plnenia povinností organizáciami kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy, ako aj získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov súvisiacich s výkonom kolektívnej správy.
(2)
Ministerstvo je pri výkone dohľadu podľa odseku 1 oprávnené
a)
vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady potrebné na riadny výkon dohľadu od organizácie kolektívnej správy, ako aj inej osoby, ktorá disponuje alebo by mohla disponovať takýmito informáciami alebo podkladmi,
b)
zisťovať, či organizácia kolektívnej správy plní povinnosti podľa § 81 ods. 1 až 3,
c)
určovať organizácii kolektívnej správy primeranú lehotu na nápravu zistených nedostatkov,
d)
uložiť pokutu,
e)
odňať oprávnenie.
(3)
Organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba je povinná poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu podľa odseku 1 a v lehote určenej ministerstvom.
(4)
Ak organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 3, môže jej ministerstvo uložiť poriadkovú pokutu do 50 000 Sk, a to aj opakovane.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy porušila niektorú z povinností podľa § 81 ods. 1 až 3, uloží jej pokutu do 500 000 Sk.
(6)
Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba vykonáva kolektívnu správu bez oprávnenia, uloží jej pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk.
(7)
Ministerstvo oprávnenie odníme, ak
a)
bolo oprávnenie vydané na základe nepravdivých údajov,
b)
organizácia kolektívnej správy prestala spĺňať podmienky udelenia oprávnenia a k náprave nedošlo ani v primeranej lehote určenej ministerstvom alebo nápravu už nemožno vykonať, alebo
c)
organizácia kolektívnej správy o to požiada.
(8)
Ministerstvo môže oprávnenie odňať aj vtedy, ak organizácia kolektívnej správy závažným spôsobom a opakovane poruší povinnosť podľa odseku 3 alebo niektorú z povinností podľa § 81 ods. 1 až 3.
(9)
Oprávnenie odňaté podľa odseku 7 písm. a) alebo b) alebo odseku 8 zanikne dňom určeným v rozhodnutí o odňatí oprávnenia, najskôr však dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. Oprávnenie odňaté podľa odseku 7 písm. c) zanikne posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie šesť mesiacov odo dňa doručenia takejto žiadosti ministerstvu, najskôr však dňom právoplatnosti rozhodnutia o odňatí oprávnenia.
(10)
Na konanie o odňatí oprávnenia podľa odseku 7 písm. c) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 80 ods. 6.
(11)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti uloženej týmto zákonom. Pri určení pokuty ministerstvo prihliada na závažnosť a následky porušenia povinnosti.
(12)
Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie bola pokuta uložená.
(13)
Pokuta uložená ministerstvom je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
53.
V § 85 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 83 ods. 1 písm. c)“.
54.
Nad § 86 sa vkladá nadpis šiestej časti, ktorý znie:
„ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
55.
§ 86 vrátane nadpisu znie:
㤠86
Spoločné ustanovenia
(1)
Práva priznané podľa tohto zákona občanom Slovenskej republiky sa vzťahujú aj na občanov iného členského štátu alebo zmluvného štátu.
(2)
Práva priznané podľa tohto zákona výrobcovi zvukového záznamu, výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľovi, vydavateľovi predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľovi databázy, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vzťahujú aj na výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa, vydavateľa predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľa databázy, ktorý má sídlo na území iného členského štátu alebo zmluvného štátu.
(3)
Ochrana práv podľa tohto zákona sa vzťahuje aj na predmet ochrany, ktorého krajinou pôvodu je iný členský štát alebo zmluvný štát.
(4)
Na konanie podľa § 80 a 83 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ekvivalentom sumy vyjadrenej v eurách podľa § 19 je suma vyjadrená v slovenských korunách podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska ku dňu uskutočnenia ďalšieho predaja.“.
56.
Nad § 87 sa vypúšťa nadpis
„ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
57.
Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:
§ 87a
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. marcom 2007; vznik týchto právnych vzťahov vrátane nárokov z nich vzniknutých, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie zmlúv uzatvorených pred 1. marcom 2007 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.
(2)
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu, ktoré k 1. marcu 2007 neuplynulo, sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak začalo plynúť pred 1. marcom 2007. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukovo-obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 66 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukovo-obrazového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté.
(3)
Správne konania, ktoré neboli právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.
(4)
Ak používateľovi vzniklo právo na použitie predmetu ochrany podľa § 82 ods. 7 pred 1. marcom 2007, toto právo mu k 1. marcu 2008 zaniká v rozsahu, ktorý nie je v súlade s týmto ustanovením v znení účinnom od 1. marca 2007; tým nie je dotknutá povinnosť používateľa vzťahujúca sa k rezervnému fondu na úhradu odmeny za použitie predmetov ochrany.
(5)
Ak organizácia kolektívnej správy k 1. marcu 2007 vykonáva kolektívnu správu práva na primeranú odmenu v inom odbore, ako je odbor podľa § 78 ods. 4 písm. i), je povinná do 30. marca 2007 požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy tohto práva v súlade s týmto zákonom, inak oprávnenie na výkon kolektívnej správy tohto práva zaniká; výkon kolektívnej správy tohto práva, ktorý organizácia kolektívnej správy vykonáva podľa doterajších predpisov, sa považuje za oprávnený, a to až do právoplatného rozhodnutia ministerstva vo veci.
58.
Príloha k zákonu vrátane nadpisu znie:
„“.
Príloha k zákonu č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 122, 17. 5. 1991) v znení smernice Rady 93/98/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 290, 24. 11. 1993).
2.
Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti intelektuálneho vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 346, 27. 11. 1992).
3.
Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993).
4.
Smernica Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o harmonizácii trvania autorského práva a niektorých príbuzných práv (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 290, 24. 11. 1993) v znení smernice Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001).
5.
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15, Ú. v. ES L 77, 27. 3. 1996).
6.
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001).
7.
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 1, Ú. v. ES L 272, 13. 10. 2001).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/ 1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/ 1996 Z. z., zákona č. 211/ 1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/ 1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/ 1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/ 2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/ 2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. zákona č. 290/2005 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 75 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Návrh podľa odseku 9 musí obsahovať aj výšku zábezpeky na náhradu ujmy.“.
2.
§ 75 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Navrhovateľ predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. h) môže navrhnúť, aby ten, kto porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva, mohol namiesto zdržania sa takého konania zložiť zábezpeku do úschovy súdu na náhradu ujmy vzniknutej porušovaním alebo ohrozením práva duševného vlastníctva.“.
3.
V § 76 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
sa zdržal konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje právo duševného vlastníctva.“.
4.
§ 77 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak ide o predbežné opatrenie vydané podľa § 75 ods. 9, zo zloženej zábezpeky sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada ujmy; ak zábezpeka nepostačuje na uspokojenie všetkých poškodených, rozdelí ju súd medzi nich pomerne. Povinnosť nahradiť ujmu, ktorá nebola uspokojená z tejto zábezpeky, tým nie je dotknutá.
(5)
Po uspokojení nároku podľa odseku 4 zvyšnú časť zloženej zábezpeky súd vráti tomu, kto zábezpeku zložil.
(6)
Súd vráti zloženú zábezpeku, ak
a)
bol návrh na vydanie predbežného opatrenia právoplatne zamietnutý,
b)
bolo konanie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia zastavené alebo
c)
predbežné opatrenie zaniklo podľa odseku 1 písm. a) alebo b).“.
5.
Za § 78a sa vkladajú § 78b až 78h, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva
§ 78b
(1)
Pred začatím konania o veci samej možno na návrh toho, koho práva duševného vlastníctva boli porušené alebo ohrozené, kto osvedčil porušenie alebo ohrozenie práva duševného vlastníctva na účely vykonania dôkazu zabezpečiť
a)
tovar alebo vzorku tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práva duševného vlastníctva,
b)
materiál a nástroje, ktoré sa použili na výrobu alebo rozširovanie tovaru uvedeného v písmene a), alebo
c)
dokumentáciu súvisiacu s tovarom uvedeným v písmene a).
(2)
Na zabezpečenie dôkazu je príslušný súd, v obvode ktorého je zabezpečovaný dôkazný prostriedok alebo súd, ktorý by bol príslušný na konanie o veci.
(3)
Účastníkmi konania sú tí, ktorí by nimi boli, keby išlo o vec samú, a ten, kto má zabezpečovaný dôkazný prostriedok.
(4)
Ustanovenie § 78 ods. 3 platí primerane.
§ 78c
(1)
Ak to odôvodňujú okolnosti prípadu, súd uloží navrhovateľovi uznesením povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady ujmy, ktorá by vznikla zabezpečením dôkazu. Výšku zábezpeky a lehotu na jej zloženie určí súd podľa okolností prípadu, najmä podľa spôsobu zabezpečenia, povahy a rozsahu zabezpečenia dôkazného prostriedku. Ak návrh podalo viac navrhovateľov, sú povinní zložiť zábezpeku spoločne a nerozdielne.
(2)
Ak si zabezpečenie predmetu dôkazného prostriedku vyžiada trovy, súd uloží navrhovateľovi, aby zložil primeraný preddavok na trovy zabezpečenia.
(3)
Ak navrhovateľ v súdom určenej lehote nezloží zábezpeku podľa odseku 1 alebo nezloží preddavok podľa odseku 2, súd návrh na zabezpečenie dôkazu odmietne; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
(4)
Súd vráti zábezpeku podľa odseku 1, ak
a)
súd nenariadil zabezpečenie dôkazného prostriedku a konanie o návrhu na zabezpečenie dôkazu bolo zastavené alebo bol tento návrh právoplatne zamietnutý, alebo
b)
bol návrh na zabezpečenie dôkazu právoplatne odmietnutý.
(5)
Ak súd nariadil zabezpečenie dôkazného prostriedku, bude zábezpeka podľa odseku 1 vrátená, ak
a)
nebol podaný návrh na začatie konania na súde podľa § 78g ods. 2 alebo
b)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o návrhu podanom podľa § 78g ods. 2 a z tohto rozhodnutia vyplýva, že zábezpeka podľa odseku 1 nebude použitá na uspokojenie práva na náhradu ujmy.
§ 78d
(1)
Ak sú splnené podmienky podľa § 78b a ak súd nerozhodol o odmietnutí návrhu na zabezpečenie dôkazu podľa § 78c ods. 3, súd vydá aj bez výsluchu účastníkov uznesenie o zabezpečení dôkazu.
(2)
V uznesení o zabezpečení dôkazu súd účastníkovi uloží, aby vydal dôkazný prostriedok do úschovy súdu alebo iného vhodného uschovávateľa, inak mu bude predmet dôkazného prostriedku odobratý.
(3)
V uznesení o zabezpečení dôkazu súd uloží navrhovateľovi, aby v lehote určenej súdom podal návrh na začatie konania na súde.
(4)
Uznesenie o zabezpečení dôkazu a uznesenie podľa § 78c ods. 1 sa účastníkovi, ktorý má dôkazný prostriedok, doručuje až pri uskutočnení zabezpečenia dôkazného prostriedku.
§ 78e
Ak o to požiada účastník, ktorému zabezpečením dôkazného prostriedku môže preukázateľne vzniknúť podstatne vyššia ujma, ako je výška zloženej zábezpeky podľa § 78c ods. 1, môže súd rozhodnúť o jej zvýšení; ustanovenie § 78c ods. 1 platí primerane.
§ 78f
(1)
Zabezpečenie dôkazného prostriedku zanikne, ak
a)
navrhovateľ nepodal v lehote určenej súdom návrh na začatie konania na súde,
b)
v konaní o veci samej bol vykonaný dôkaz zabezpečeného dôkazného prostriedku alebo
c)
konanie o veci samej bolo právoplatne skončené bez toho, aby bol v ňom vykonaný dôkaz zabezpečeného dôkazného prostriedku.
(2)
Súd zruší zabezpečenie dôkazného prostriedku uznesením, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené, alebo ak navrhovateľ neuhradil zábezpeku podľa § 78e.
(3)
Súd môže zrušiť zabezpečenie dôkazného prostriedku uznesením, ak
a)
to odôvodňujú okolnosti prípadu,
b)
to požiada účastník, ktorému zabezpečením dôkazného prostriedku môže preukázateľne vzniknúť ujma a
c)
účastník podľa písmena b) navrhne, že zloží do úschovy súdu zábezpeku na náhradu ujmy, ktorá by mohla vzniknúť navrhovateľovi zrušením zabezpečenia dôkazného prostriedku.
(4)
Výšku zábezpeky podľa odseku 3 písm. c) a lehotu na jej zloženie určí súd podľa okolností prípadu, najmä podľa výšky ujmy hroziacej navrhovateľovi.
(5)
Ak súd rozhodol o zrušení zabezpečenia dôkazného prostriedku podľa odseku 3, bude zábezpeka podľa odseku 3 písm. c) vrátená, ak navrhovateľ nepodal žalobu podľa § 78d ods. 3 alebo vo veci samej nebol navrhovateľovi právoplatným rozhodnutím ani sčasti priznaný nárok na uspokojenie práva na náhradu ujmy.
(6)
Zabezpečený dôkazný prostriedok sa po zániku podľa odseku 1 alebo po právoplatnom zrušení zabezpečenia podľa odseku 2 alebo 3 vráti tomu, kto ho vydal alebo komu bol odobratý.
§ 78g
(1)
Navrhovateľ je povinný nahradiť ujmu každému, komu zabezpečením dôkazného prostriedku vznikla, ak
a)
zabezpečenie dôkazného prostriedku zaniklo podľa § 78f ods. 1 písm. a),
b)
súd nariadil zabezpečenie dôkazného prostriedku a návrh na zabezpečenie dôkazu bol právoplatne zamietnutý,
c)
súd nariadil zabezpečenie dôkazného prostriedku a konanie o návrhu na zabezpečenie dôkazu bolo zastavené, alebo
d)
vo veci samej nebol navrhovateľovi právoplatným rozhodnutím súdu ani sčasti priznaný nárok na uspokojenie práva na náhradu ujmy.
(2)
Zodpovednosti podľa odseku 1 sa navrhovateľ nemôže zbaviť, iba ak by k ujme došlo aj inak. Žalobu o náhradu ujmy treba podať najneskôr do troch mesiacov odo dňa
a)
zániku zabezpečenia dôkazného prostriedku podľa § 78f ods. 1 písm. a),
b)
právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na zabezpečenie dôkazu,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o návrhu na zabezpečenie dôkazu alebo
d)
právoplatnosti rozhodnutia o veci samej.
(3)
Právo podať žalobu o náhradu ujmy podľa odseku 1 zanikne, ak dôjde k zmeškaniu lehoty podľa odseku 2; zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.
(4)
Právoplatne priznaná náhrada ujmy sa uspokojí zo zábezpeky zloženej navrhovateľom podľa § 78c ods. 1; ak táto zábezpeka nepostačuje na uspokojenie všetkých poškodených, súd ju rozdelí medzi nich pomerne. Povinnosť navrhovateľa nahradiť ujmu, ktorá nebola uspokojená z tejto zábezpeky, nie je dotknutá.
(5)
Po uspokojení nároku podľa odseku 3 zvyšnú časť zloženej zábezpeky podľa § 78c ods. 1 súd vráti navrhovateľovi.
§ 78h
(1)
Náhrada ujmy právoplatne priznaná navrhovateľovi sa uspokojí zo zábezpeky podľa § 78f ods. 3 písm. c). Povinnosť účastníka podľa § 78f ods. 3 písm. b) nahradiť ujmu, ktorá nebola uspokojená z tejto zábezpeky, nie je dotknutá.
(2)
Po uspokojení nároku podľa odseku 1 zvyšnú časť zábezpeky podľa § 78f ods. 3 písm. c) súd vráti účastníkovi podľa § 78f ods. 3 písm. b).“.
6.
Za § 89a sa vkladá § 89b, ktorý znie:
㤠89b
Súd, ktorý je príslušný na zabezpečenie dôkazného prostriedku, ak ide o zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva, je príslušný aj na prejednanie žaloby o náhradu ujmy podľa § 78g ods. 1.“.
7.
§ 102 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Po začatí konania môže súd na návrh zabezpečiť dôkaz vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva; ustanovenia § 78b ods. 1, § 78c, § 78d ods. 1, 2 a 4, § 78e, § 78f ods. 1 písm. b), c), ods. 2 až 6, § 78g a 78h sa použijú primerane.“.
8.
V § 155 ods. 3 sa za slová „nekalým súťažným konaním“ vkladajú slová „vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva“.
9.
V § 210a sa za slová „§ 43 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „§ 78c ods. 3“.
10.
V § 239 ods. 3 sa za slovo „tlmočnom“ vkladá čiarka a slová „o odmietnutí návrhu na zabezpečenie predmetu dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva“.
11.
Nadpis nad § 373 znie: „Spoločné ustanovenia“.
12.
Za § 374b sa vkladá § 374c, ktorý znie:
㤠374c
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
13.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 99/1963 Zb. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. III
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z. a zákona č. 188/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony.“.
2.
Za § 442 sa vkladá § 442a, ktorý znie:
㤠442a
(1)
Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo zverejnenie rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva, nezdalo postačujúce.
(2)
Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do tohto práva; to sa primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom prevodu.“.
3.
Za § 458 sa vkladá § 458a, ktorý znie:
㤠458a
Ak pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva nemožno určiť bezdôvodné obohatenie sa inak, na určenie peňažnej náhrady sa použije primerane ustanovenie § 442a ods. 2.“.
4.
V § 672 ods. 2 sa slová „súdnym vykonávateľom“ nahrádzajú slovami „osobou poverenou súdom“.
5.
V prílohe sa dopĺňa piaty bod, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. IV
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z. a zákona č. 315/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav; najmä sa môže domáhať
a)
zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu, alebo
b)
zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo ich stiahnutia z obehu,
c)
poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu vrátane
1.
údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi tovaru porušujúcom právo k obchodnému menu alebo o poskytovateľovi služby porušujúcej právo k obchodnému menu,
2.
údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.
(2)
Informácie podľa odseku 1 písm. c) je povinná poskytnúť osoba, ktorá
a)
má v držbe tovar porušujúci právo k obchodnému menu,
b)
využíva služby porušujúce právo k obchodnému menu,
c)
poskytuje služby využívané pri porušovaní práva k obchodnému menu,
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovaru porušujúceho právo k obchodnému menu alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo k obchodnému menu.“.
2.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona. Ak nemožno určiť výšku náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.
V prílohe sa dopĺňa ôsmy bod, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. a zákona č. 585/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 193 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd.“.
2.
Za § 240 sa vkladá § 241, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠241
Záverečné ustanovenie účinné od 1. marca 2007
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
3.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. VI
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z. a zákona č. 435/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Ochrana práv
(1)
Majiteľ šľachtiteľského osvedčenia alebo pôvodca, ktorý nie je majiteľom šľachtiteľského osvedčenia, do ktorého práva chráneného týmto zákonom sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorému hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä
a)
zákazu konania, ktoré ohrozuje jeho právo vrátane zákazu opakovania ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na porušení tohto práva,
b)
zákazu konania, ktorým by došlo k neoprávnenému zásahu do jeho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na porušení tohto práva,
c)
poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru porušujúcom právo chránené týmto zákonom alebo služby porušujúcej toto právo vrátane
1.
údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takého tovaru alebo o poskytovateľovi takej služby,
2.
údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo chránené týmto zákonom,
d)
odstránenia následkov zásahu do práva chráneného týmto zákonom na náklady osoby, ktorá toto právo porušila alebo hrozila jeho porušením, a to
1.
zničením neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo chránené týmto zákonom alebo ich stiahnutím z obehu, alebo
2.
zničením materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva chráneného týmto zákonom alebo hrozbe porušenia tohto práva alebo ich stiahnutím z obehu,
e)
náhrady ujmy podľa osobitného predpisu.6aa)
(2)
Informácie podľa odseku 1 písm. c) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a)
má v držbe tovar porušujúci právo chránené týmto zákonom,
b)
využíva služby porušujúce právo chránené týmto zákonom,
c)
poskytuje služby využívané pri porušovaní práva chráneného týmto zákonom,
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovaru porušujúceho právo chránené týmto zákonom alebo na poskytovaní služieb porušujúcich toto právo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
„6aa)
Občiansky zákonník.“.
2.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
㤠29a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
3.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. VII
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. z. a zákona č. 344/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
2.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
(1)
V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ ochrannej známky žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu tovarov alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov tovaru,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov alebo služieb.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a)
má v držbe tovary porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovarov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.
3.
V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Majiteľ ochrannej známky, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno, môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie tejto ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto ochrannej známky alebo im bolo na ujmu.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
4.
V § 26 odsek 4 znie:
„(4)
Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky alebo ohrozením práv z ochrannej známky spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.4aa).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa)
Občiansky zákonník.“.
5.
§ 26a znie:
㤠26a
(1)
Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého označenia na falšovanom výrobku sa nepovažuje za opatrenie zamedzujúce ďalšie porušovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(3)
Návrh podľa odseku 1 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.
(4)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 25a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.
6.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi ochrannej známky.“.
7.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
㤠45a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
8.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu 55/1997 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES 240, 11. 2. 1989).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. VIII
Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi topografie.“.
2.
Nadpis nad § 19 znie: „Porušovanie práv a prejednávanie sporov“.
3.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.
(2)
Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Občiansky zákonník.“.
4.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Právo na informácie
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ topografie žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu porušujúcich práva podľa tohto zákona a okolností ich uvedenia na trh.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a)
má v držbe topografiu alebo polovodičový výrobok obsahujúci topografiu porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.
5.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na návrh majiteľa topografie súd zakáže konanie, ktoré je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1, alebo nariadi, aby reprodukcie topografie alebo polovodičové výrobky, ktoré obsahujú topografiu, alebo výrobky obsahujúce taký polovodičový výrobok boli najmä
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.
(5)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 19a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.
6.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
7.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 146/2000 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8, Ú. v. ES L 24, 27. 1. 1987).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. IX
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy7a) hromadnú licenčnú zmluvu7b) na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním7c) realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky,
p)
prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie; spôsob úhrady odmeny a jej rozsah ustanoví ministerstvo opatrením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:
„7a)
§ 79 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
7b)
§ 48 zákona č. 618/2003 Z. z.
7c)
§ 5 ods. 19 zákona č. 618/2003 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 24 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 31 zákona č. 618/2003 Z. z.“.
Čl. X
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa čiarka za slovom „prihlášky“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo dodatkového ochranného osvedčenia“.
2.
V § 2 písm. a) sa čiarka za slovami „[§ 3 písm. e)]“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (§ 74)“.
3.
V § 2 písm. b) sa čiarka za slovom „patent“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na dodatkové ochranné osvedčenie (§ 69 a 71)“.
4.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „žiadateľa o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia a na jeho majiteľa,“.
5.
V § 2 písm. d) sa čiarka za slovom „patentu“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo k dodatkovému ochrannému osvedčeniu“.
6.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi patentu.“.
7.
V § 32 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
8.
V § 32 ods. 2 veta druhá znie: „Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Občiansky zákonník.“.
9.
V § 32 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
10.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Právo na informácie
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ patentu žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a)
má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.
11.
§ 33 znie:
㤠33
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu práva alebo ohrozovaniu práva, boli
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia nie je pre súd záväzný.
(5)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 32a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.
12.
Piata časť sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 25 sa vypúšťajú.
13.
V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov, predmetom ktorých je osvedčenie podľa osobitných predpisov,22a) ako aj na konanie o osvedčeniach podľa osobitných predpisov22a) sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis22a) neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 11, Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 19, Ú. v. ES L 198, 8. 8. 1996).“.
14.
V § 79 odsek 9 znie:
„(9)
Za úkony podľa tohto zákona, za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a za podanie žiadosti o udelenie osvedčenia, návrhu na zrušenie alebo zmenu osvedčenia a za udržiavanie platnosti osvedčenia podľa osobitného predpisu22a) sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu.28)“.
15.
V § 80 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).
16.
V § 80 písm. h) znie:
„h)
podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu o zrušenie osvedčenia podľa osobitného predpisu22a) a zmenu osvedčenia podľa osobitného predpisu,22a) ako aj podrobnosti o konaní o zrušenie a zmenu osvedčenia podľa osobitného predpisu,22a)“.
17.
V § 80 písm. m) sa za slovo „osvedčení“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu22a)“.
18.
Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý znie:
㤠85a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
19.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 435/2001 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20, Ú. v. ES L 213, 30. 7. 1998).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. XI
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi zapísaného dizajnu.“.
2.
V § 27 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3.
V § 27 ods. 2 veta druhá znie: „Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Občiansky zákonník.“.
4.
V § 27 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
5.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Právo na informácie
(1)
V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ zapísaného dizajnu žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distribútora, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a)
má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.
6.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.
(5)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 27a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.
7.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
8.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 444/2002 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21, Ú. v. ES L 289, 28. 10. 1998).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. XII
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 sa dopĺňa nadpisom, ktorý znie: „Porušovanie práv“.
2.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
V § 9 ods. 2 tretia veta znie: „Ak bola zásahom do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Občiansky zákonník.“.
4.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorým vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Právo na informácie
(1)
V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže držiteľ osvedčenia o zápise žiadať, aby mu ten, kto uvádza alebo chce uviesť na trh rovnaký alebo podobný výrobok, poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.
(2)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.
(3)
Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a)
má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.“.
5.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd nariadil, že výrobky, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, budú
a)
stiahnuté z trhu,
b)
definitívne odstránené z trhu,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom; súd zničenie nenariadi, ak výrobky, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, nie sú vo vlastníctve osoby, proti ktorej návrh smeruje.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
(4)
Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 9a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.“.
6.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
7.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 469/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.