76/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007 do 14.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
ZÁKON
z 31. januára 2007
o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, požaduje alebo prijíma v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia daní a platenia daní medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní.1)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona je
a)
medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní vzájomná výmena informácií a s tým súvisiaca vzájomná spolupráca alebo iná vzájomná pomoc v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia daní a platenia daní medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným úradom zmluvného štátu na základe
1.
medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
2.
právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie,2)
b)
informácia akýkoľvek údaj vrátane osobného údaja,3) ktorý možno zistiť pri správe daní a na základe ktorého sa zabezpečí správne vyrubenie daní a platenie daní,
c)
príslušný orgán Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním určený daňový orgán,4) alebo ním určený colný orgán,5)
d)
zmluvný štát každý štát, ktorý sa zúčastňuje na medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní,
e)
príslušný úrad zmluvného štátu úrad, ktorý požiada alebo je požiadaný príslušným orgánom Slovenskej republiky o medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní.
§ 3
Rozsah úpravy
Medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní sa vzťahuje na
a)
daň z príjmov,
b)
daň z nehnuteľností,
c)
daň z dedičstva, daň z darovania, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ak nezaniklo právo vyrubiť túto daň,
d)
dane ustanovené v zmluvnom štáte, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter ako dane uvedené v písmenách a) až c),
e)
iné dane, ako sú uvedené v písmenách a) až d), ak medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní upravuje medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.6)
§ 4
Pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo môže určiť daňový orgán alebo colný orgán na poskytovanie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.
(2)
Ministerstvo pri poskytovaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní postupuje podľa tohto zákona. Určený daňový orgán alebo určený colný orgán pri poskytovaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní postupuje podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je na účely tohto zákona oprávnený požadovať od správcu dane, ktorým je obec, informáciu týkajúcu sa dane, ktorú spravuje; obec je povinná bez zbytočného odkladu informáciu v požadovanom rozsahu príslušnému orgánu Slovenskej republiky poskytnúť.
§ 5
Rozsah poskytnutej informácie
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže príslušnému úradu zmluvného štátu poskytnúť informáciu v rozsahu, v akom ju možno zisťovať, zhromažďovať, používať alebo sprístupňovať podľa osobitných predpisov.7)
§ 6
Poskytnutie informácie na požiadanie
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne informáciu na požiadanie príslušného úradu zmluvného štátu; informáciu poskytne, len ak príslušný úrad zmluvného štátu v žiadosti vyhlási, že vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie bez toho, aby tým bolo ohrozené dosiahnutie očakávaného výsledku.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne požadovanú informáciu príslušnému úradu zmluvného štátu bez zbytočného odkladu.
(3)
Ak sa vyskytnú prekážky brániace informáciu poskytnúť v lehote podľa odseku 2, oznámi túto skutočnosť príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu príslušnému úradu zmluvného štátu.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže od príslušného úradu zmluvného štátu požadovať informáciu, len ak vyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie bez toho, aby tým bolo ohrozené dosiahnutie očakávaného výsledku.
§ 7
Pravidelná výmena informácií
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže pre skupiny rovnakých prípadov dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu druh a rozsah informácií, ktoré bude príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný úrad zmluvného štátu pravidelne bez predchádzajúceho požiadania poskytovať alebo prijímať vrátane spôsobu a lehôt poskytnutia alebo prijatia takých informácií.
§ 8
Poskytnutie informácie o úrokovom príjme
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu každoročne do 30. júna informáciu o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme podľa osobitného predpisu.8)
§ 9
Poskytnutie informácie bez žiadosti
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému úradu zmluvného štátu bez jeho žiadosti informáciu, ktorá mu je známa, ak
a)
možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto zmluvnom štáte,
b)
je daňový subjekt oslobodený od dane alebo mu bola poskytnutá úľava na dani v Slovenskej republike a možno predpokladať, že toto oslobodenie od dane alebo úľava na dani viedla alebo by mohla viesť k vyrubeniu dane v tomto zmluvnom štáte,
c)
finančné operácie a obchodný styk medzi daňovým subjektom zdaňovaným v Slovenskej republike a daňovým subjektom zdaňovaným v tomto zmluvnom štáte sú uskutočňované cez jeden alebo viacero štátov takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že vedie alebo by mohol viesť k zníženiu dane v Slovenskej republike alebo v tomto zmluvnom štáte, alebo v oboch štátoch,
d)
poskytnutá informácia umožní získať údaj, ktorý môže byť dôležitý pre určenie dane v tomto zmluvnom štáte,
e)
možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený prerokovať a dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu poskytnutie informácie, ktorá mu je známa, bez žiadosti tohto úradu, aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 1.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže poskytnúť príslušnému úradu zmluvného štátu bez jeho žiadosti informáciu, ktorá mu je známa, aj v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, ak by táto informácia mohla viesť k odhaleniu daňových únikov v tomto zmluvnom štáte.
§ 10
Priama medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní
(1)
Na účely poskytnutia informácie podľa § 6 až 9 môže príslušný orgán Slovenskej republiky v dohodnutom rozsahu (§ 15 ods. 1 a 2) povoliť prítomnosť zamestnanca príslušného úradu zmluvného štátu u príslušného správcu dane v Slovenskej republike, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.
(2)
Zamestnanec príslušného úradu zmluvného štátu, ktorému bola povolená prítomnosť u príslušného správcu dane v Slovenskej republike, má v dohodnutom rozsahu (§ 15 ods. 1 a 2) postavenie zamestnanca príslušného správcu dane v Slovenskej republike.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný úrad zmluvného štátu o povolenie prítomnosti zamestnanca príslušného orgánu Slovenskej republiky u príslušného úradu zmluvného štátu.
§ 11
Zaobchádzanie s informáciou
(1)
Informácia prijatá od príslušného úradu zmluvného štátu môže byť sprístupnená len zamestnancom príslušného orgánu Slovenskej republiky, orgánom činným v trestnom konaní,9) súdu a orgánom preskúmavajúcim zákonnosť rozhodnutí v daňovom konaní.1) Túto informáciu možno uvádzať na verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach, ak proti takémuto uvedeniu informácie príslušný úrad zmluvného štátu nenamietal v čase, keď ju prvýkrát poskytol. Prijatá informácia môže byť poskytnutá na účely správy daní uvedených v § 3 alebo na účely súdneho konania a trestného konania týkajúcich sa daní uvedených v § 3. Ak sa informácia poskytuje zamestnancom správcu dane, môže byť sprístupnená len tým zamestnancom správcu dane, ktorí sa zúčastňujú správy dane, ktorej sa poskytnutá informácia týka.
(2)
Informácia prijatá od príslušného úradu zmluvného štátu môže byť sprístupnená zamestnancom príslušného orgánu Slovenskej republiky aj na účely vyrubenia alebo určenia
a)
dane z pridanej hodnoty,
b)
spotrebnej dane z liehu, spotrebnej dane z vína, spotrebnej dane z piva, spotrebnej dane z tabakových výrobkov, spotrebnej dane z minerálneho oleja,
c)
dovozného cla,10)
d)
vývozného cla,10)
e)
úroku, pokuty a sankčného úroku, ktoré prislúchajú k daniam uvedeným v § 3, k daniam uvedeným v písmenách a) a b) a k clám uvedeným v písmenách c) a d).
(3)
Informácia poskytnutá príslušným úradom zmluvného štátu je chránená podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky považuje informáciu prijatú od príslušného úradu zmluvného štátu za užitočnú aj pre príslušný úrad ďalšieho zmluvného štátu, môže informáciu poskytnúť príslušnému úradu ďalšieho zmluvného štátu iba so súhlasom príslušného úradu toho zmluvného štátu, ktorý informáciu poskytol.
(5)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže požiadať príslušný úrad zmluvného štátu o súhlas s použitím ním poskytnutej informácie aj na iné účely, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
(6)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže na požiadanie príslušného úradu zmluvného štátu súhlasiť s použitím ním poskytnutej informácie na účely uvedené v odsekoch 1 a 2; rovnako môže súhlasiť s použitím ním poskytnutej informácie aj na účely ustanovené osobitným predpisom.12)
§ 12
Odmietnutie poskytnutia informácie
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne poskytnutie informácie príslušnému úradu zmluvného štátu, ak
a)
tento zákon alebo osobitný predpis1) ustanovujú prísnejšie podmienky na splnenie povinnosti zachovávať daňové tajomstvo, ako sú ustanovené v zmluvnom štáte; to neplatí, ak sa príslušný úrad zmluvného štátu písomne zaviaže prísnejšie podmienky dodržať,
b)
príslušný úrad zmluvného štátu nevyčerpal jemu dostupné zdroje údajov, ktoré mohol použiť na získanie požadovanej informácie bez toho, aby tým bolo ohrozené dosiahnutie očakávaného výsledku,
c)
by jej poskytnutie viedlo k porušeniu obchodného tajomstva,13) k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov14) alebo ak by jej vyzradenie bolo v rozpore so záujmami Slovenskej republiky15) alebo v rozpore s verejným poriadkom,
d)
pri požadovaní obdobnej informácie od príslušného úradu zmluvného štátu nie je zabezpečená vzájomnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. d) sa neuplatní, ak ide o poskytovanie informácií podľa § 8.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky odmietne informáciu poskytnúť, informuje o tom bez zbytočného odkladu príslušný úrad zmluvného štátu s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnutia informácie.
§ 13
Oznamovanie
(1)
Na žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu príslušný orgán Slovenskej republiky doručí podľa osobitného predpisu1) daňovému subjektu rozhodnutie alebo inú písomnosť súvisiacu s uplatnením právnych predpisov zmluvného štátu upravujúcich dane uvedené v § 3 vydané príslušným úradom zmluvného štátu, ak žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu obsahuje predmet rozhodnutia alebo inej písomnosti, označenie daňového subjektu, najmä názov alebo obchodné meno alebo meno a priezvisko daňového subjektu, sídlo alebo adresu trvalého pobytu daňového subjektu, prípadne iné údaje, ktoré vedú k identifikácii daňového subjektu.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä oznámi dátum, kedy bolo rozhodnutie alebo iná písomnosť doručená.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený žiadať o doručenie jeho rozhodnutí alebo iných písomností daňovému subjektu príslušný úrad zmluvného štátu; na túto žiadosť sa vzťahuje odsek 1.
§ 14
Simultánna daňová kontrola
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže dohodnúť s príslušným úradom jedného zmluvného štátu alebo s príslušnými úradmi viacerých zmluvných štátov na vykonaní simultánnej daňovej kontroly u jedného daňového subjektu alebo u viacerých daňových subjektov. Príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný úrad jedného zmluvného štátu alebo príslušné úrady viacerých zmluvných štátov vykonajú daňovú kontrolu simultánne, a to každý na svojom území.
(2)
Návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly predkladá príslušný orgán Slovenskej republiky príslušnému úradu zmluvného štátu. V tomto návrhu sa uvedie označenie daňového subjektu, najmä názov alebo obchodné meno alebo meno a priezvisko daňového subjektu, sídlo alebo adresa trvalého pobytu daňového subjektu, prípadne iné údaje, ktoré vedú k identifikácii daňového subjektu, dôvod tohto návrhu, súvisiace informácie a lehota, v ktorej sa má simultánna daňová kontrola vykonať.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly od príslušného úradu zmluvného štátu, bez zbytočného odkladu potvrdí účasť na simultánnej daňovej kontrole alebo odmietne účasť na nej a zároveň oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu dôvody odmietnutia. Ak príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí svoju účasť na simultánnej daňovej kontrole, určí zástupcu zodpovedného za dohľad a koordináciu vykonávanej simultánnej daňovej kontroly.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže zúčastneným príslušným úradom zmluvných štátov poskytovať informácie získané pri výkone simultánnej daňovej kontroly alebo môže takéto informácie od nich požadovať alebo od nich prijímať.
§ 15
Zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený prerokovať a dohodnúť s príslušným úradom zmluvného štátu podrobné podmienky a postupy pri medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Takéto rokovanie sa uskutoční vždy, ak o to požiada príslušný úrad zmluvného štátu.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže dohodnúť podľa odseku 1 priamu medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní s príslušným úradom zmluvného štátu, a to pre jednotlivé prípady alebo pre skupinu rovnakých prípadov.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky sa zúčastňuje rokovaní s príslušnými úradmi zmluvných štátov, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na žiadosť jedného z týchto úradov alebo viacerých týchto úradov alebo Komisie. Takéto rokovanie sa uskutoční, ak sa prerokúvané otázky netýkajú dvojstranných záujmov.
(4)
Ak dôjde podľa odseku 1 k dvojstrannej dohode s príslušným úradom členského štátu a táto dohoda sa netýka riešenia jednotlivých prípadov, príslušný orgán Slovenskej republiky je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Komisii.
(5)
Ministerstvo sleduje dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní podľa tohto zákona vo vzťahu k členským štátom. Získané poznatky a skúsenosti, predovšetkým v oblasti úpravy základu dane zahraničných závislých osôb,16) ministerstvo poskytuje členským štátom a Komisii a v prípade potreby navrhuje alebo spolupracuje pri úprave postupov alebo právnych predpisov týkajúcich sa medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.
(6)
Ministerstvo oznamuje Komisii a príslušným úradom zmluvných štátov ustanovenie nových daní, zmenu doterajších daní, zrušenie doterajších daní; v oznámení uvedie aj dátum účinnosti zákonov, ktoré ustanovujú nové dane, menia alebo rušia doterajšie dane.
Záverečné ustanovenia
§ 16
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 17
Zrušuje sa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 191/2004 Z. z. a čl. III zákona č. 679/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v znení zákona č. 223/2004 Z. z. a zákona č. 679/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prijaté opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávky nebudú viesť k plnej úhrade pohľadávky“.
2.
V § 6a ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri povolení odkladu zaplatenia vymáhanej pohľadávky alebo jej zaplatenia v splátkach sa postupuje podľa osobitného predpisu.13)“.
3.
V § 6a sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 15.
4.
V § 6a ods. 15 sa slová „na účet príslušného úradu zmluvného štátu po prepočítaní na menu tohto zmluvného štátu“ nahrádzajú slovami „príslušnému úradu zmluvného štátu v slovenskej mene na účet uvedený v žiadosti o vymáhanie pohľadávky“ a vypúšťa sa posledná veta.
5.
V § 9b odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo každoročne do 15. marca predkladá Komisii Európskych spoločenstiev elektronickými prostriedkami oznámenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8, v ktorom uvedie údaje o počte zaslaných a prijatých žiadostí o poskytnutie informácií, žiadostí o doručenie písomností a žiadostí o vymáhanie pohľadávky a údaje o výške pohľadávky a o vymožených pohľadávkach vo vzťahu k členským štátom Európskej únie. Poverený daňový orgán1a) a poverený colný orgán1b) poskytujú ministerstvu údaje o počte zaslaných a prijatých žiadostí o poskytnutie informácií, žiadostí o doručenie písomností a žiadostí o vymáhanie pohľadávky a údaje o výške pohľadávky a o vymožených pohľadávkach vo vzťahu k členským štátom Európskej únie za predchádzajúci kalendárny rok, najneskôr do konca februára bežného roka.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z. a zákona č. 688/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 odsek 25 znie:
„(25)
Náklad, na ktorý bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu,1) ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok, sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu rezervy, a to do výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za daňový výdavok podľa § 19; zúčtovaný rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená a sumou tejto rezervy, sa do základu dane nezahŕňa. Zrušenie rezervy, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa nezahrnie do základu dane. Rovnako sa postupuje aj pri opravnej položke neuznanej za daňový výdavok podľa § 19.“.
2.
V § 20 ods. 20 sa za slovo „použitiu“ vkladajú slová „alebo zrušeniu“.
3.
V § 50 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
podpora vzdelávania.“.
4.
V § 50 ods. 8 sa v poslednej vete za slová „odseku 6“ vkladajú slová „písm. a), b), c) a f)“.
5.
V § 52b ods. 7 druhá veta znie:
„Ustanovenia § 50 ods. 1 a 2 v znení účinnom od 29. decembra 2006 sa použijú na vyhlásenia podané za zdaňovacie obdobie ukončené najneskôr 31. decembra 2006 a ustanovenie § 50 ods. 5 v znení účinnom do 28. decembra 2006 sa použije pri poukazovaní podielu zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú zapísaní do zoznamu prijímateľov v roku 2006.“.
6.
V § 52b sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.
7.
V § 52b ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak k poslednému vyrovnaniu, ukončeniu alebo uplatneniu práva došlo pred 1. januárom 2007, môže si daňovník o náklady na zabezpečovacie deriváty, ktoré prevyšovali príjmy (výnosy) z derivátov, upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie ukončené najneskôr v roku 2007.“.
8.
Za § 52b sa vkladá § 52c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2007
(1)
Ustanovenia § 17 ods. 25 a § 20 ods. 20 v znení účinnom od 1. marca 2007 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2007, podanom po 28. februári 2007.
(2)
Ustanovenie § 50 ods. 5 v znení účinnom od 1. marca 2007 sa použije po prvýkrát pri poukazovaní podielu zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú zapísaní do zoznamu prijímateľov v roku 2007.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 76/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 264, 15. 10. 2003), smernice Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 2; Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004) a smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
2.
Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 157, 26. 6. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004) a rozhodnutia Rady 2004/587/ES z 19. júla 2004 (Ú. v. EÚ L 257, 4. 8. 2004).
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad rozhodnutie Rady 2005/356/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 114, 4. 5. 2005), rozhodnutie Rady 2005/353/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 112, 3. 5. 2005).
3)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
6)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 74/1994 Z. z.).
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
10)
§ 11 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
11)
Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 23 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.