73/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
VÝNOS
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
zo 7. februára 2007,
ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 38m ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 písm. A cenníky č. 1 a č. 2 znejú:
„Cenník č. 1
Obyčajné cestovné
Číslo
pásma
Tarifná vzdialenosť Obyčajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch
A B C D
2. trieda celé 2. trieda
polovičné
1. trieda celé 1. trieda
polovičné
km Sk Sk Sk Sk
1 1 - 5 8 4 12 6
2 6 -10 12 6 18 9
3 11 - 15 18 9 27 13
4 16 - 20 24 12 36 18
5 21 - 25 32 16 48 24
6 26 - 30 36 18 54 27
7 31 - 35 42 21 63 31
8 36 - 40 48 24 72 36
9 41 - 45 58 29 87 43
10 46 - 50 66 33 99 49
11 51 - 55 76 38 114 57
12 56 - 60 82 41 123 61
13 61 - 65 90 45 135 67
14 66 - 70 96 48 144 72
15 71 - 80 112 56 168 84
16 81 - 90 126 63 189 94
17 91 - 100 144 72 216 108
18 101 - 110 154 77 231 115
19 111 - 120 166 83 249 124
20 121 - 130 180 90 270 135
21 131 - 140 190 95 285 142
22 141 - 150 200 100 300 150
23 151 - 170 220 110 330 165
24 171 - 190 242 121 363 181
25 191 - 210 268 134 402 201
26 211 - 230 292 146 438 219
27 231 - 250 316 158 474 237
28 251 - 270 346 173 519 259
29 271 - 290 364 182 546 273
30 291 - 310 376 188 564 282
31 311 - 330 402 201 603 301
32 331 - 350 420 210 630 315
33 351 - 370 452 226 678 339
34 371 - 390 470 235 705 352
35 391 - 410 482 241 723 361
36 411 - 430 502 251 753 376
37 431 - 450 518 259 777 388
38 451 - 470 542 271 813 406
39 471 - 490 560 280 840 420
40 491 - 510 572 286 858 429
Za každých ďalších aj začatých 20 km 10 5 15 7
Maximálna cena miestenky za rezervovanie miesta je 20 Sk.
Cenník č. 2
Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné lístky
Číslo
pásma
Tarifná vzdialenosť 2. trieda osobných vlakov a rýchlikov
A B
Časový cestovný lístok na opakované cesty Jednorazový
cestovný
lístok
týždenný mesačný
jednosmerný obojsmerný jednosmerný obojsmerný
km Sk Sk Sk Sk Sk
1 1 - 5 14 28 55 110 4
2 6 -10 22 44 86 172 6
3 11 - 15 32 64 125 250 9
4 16 - 20 43 86 168 336 12
5 21 - 25 58 116 226 452 16
6 26 - 30 65 130 254 508 18
7 31 - 35 76 152 296 592 21
8 36 - 40 86 172 335 670 24
9 41 - 45 101 202 394 788 29
10 46 - 50 112 224 437 874 33
11 51 - 55 124 248 487 974 38
12 56 - 60 133 266 519 1 038 41
13 61 - 65 144 288 560 1 120 45
14 66 - 70 151 302 589 1 178 48
15 71 - 80 176 352 686 1 372 56
16 81 - 90 198 396 772 1 544 63
17 91 - 100 227 454 885 1 770 72
18 101 - 110 241 482 940 1 880 77
19 111 - 120 263 526 1 026 2 052 83
20 121 - 130 288 576 1 123 2 246 90
21 131 - 140 306 612 1 193 2 386 95
22 141 - 150 324 648 1 264 2 528 100
23 151 - 170 360 720 1 404 2 808 110
24 171 - 190 400 800 1 560 3 120 121
25 191 - 210 446 892 1 739 3 478 134
26 211 - 230 XX XX XX XX 146
27 231 - 250 XX XX XX XX 158
28 251 - 270 XX XX XX XX 173
29 271 - 290 XX XX XX XX 182
30 291 - 310 XX XX XX XX 188
31 311 - 330 XX XX XX XX 201
32 331 - 350 XX XX XX XX 210
33 351 - 370 XX XX XX XX 226
34 371 - 390 XX XX XX XX 235
35 391 - 410 XX XX XX XX 241
36 411 - 430 XX XX XX XX 251
37 431 - 450 XX XX XX XX 259
38 451 - 470 XX XX XX XX 271
39 471 - 490 XX XX XX XX 280
40 491 - 510 XX XX XX XX 286
Za každých ďalších aj začatých 20 km 5“.
2.
V prílohe č. 1 písm. B časti I sa v druhom bode slová “InterCity a EuroCity„ nahrádzajú slovami “InterCity, EuroCity a SuperCity„.
3.
V prílohe č. 1 písm. B časti II sa vypúšťa piaty bod.
4.
V prílohe č. 1 písm. B časti IV sa v bode 1 vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
5.
V prílohe č. 1 písm. B časti VII body 2 a 3 znejú:
„2.
Zľavnené cestovné sa poskytuje počas školského roka žiakom a študentom do dovŕšenia 26. roku veku.
3.
Na uplatnenie zľavneného cestovného pre žiakov alebo študentov sa používa žiacky preukaz vydaný na príslušný školský rok alebo aktivovaná bezkontaktná čipová karta.“.
6.
V prílohe č. 1 písm. B časti VII sa vypúšťa piaty bod.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
Peter Vrátny v. r.