72/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.02.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2006 prijaté Zmeny Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (oznámenie č. 267/1998 Z. z.).
Zmeny nadobudli platnosť 3. októbra 2006 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 72/2007 Z. z.
ZMENY PROTOKOLU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE TOVÁRENSKÝCH ALEBO OBCHODNÝCH ZNÁMOK, ktoré nadobudli platnosť 3. októbra 2006
Článok 5
Zamietnutie a neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu vo vzťahu k určitým zmluvným stranám
(1)
[ ... ]
(2)
(a) [ ... ]
(b)
[ ... ]
(c)
v takomto vyhlásení možno ďalej spresniť, že ak môže odmietnutie ochrany vyplývať z námietky proti udeleniu ochrany, úrad uvedenej zmluvnej strany môže oznámiť toto zamietnutie medzinárodnému úradu až po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov. Tento úrad môže oznámiť zamietnutie ochrany v súvislosti s príslušným medzinárodným zápisom po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov, iba ak
(i)
[ ... ]
(ii)
oznámenie o zamietnutí odôvodnené námietkou sa vykoná v lehote jedného mesiaca pred skončením lehoty na podanie námietky, avšak najneskôr do siedmich mesiacov od dátumu začatia plynutia lehoty na podanie námietky,
(d)
[ ... ]
(e)
po uplynutí desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu zhromaždenie overí funkčnosť systému ustanoveného v písmenách (a) až (d). Potom môžu byť ustanovenia uvedených písmen jednomyseľným rozhodnutím zhromaždenia* upravené.
* Interpretačné ustanovenie prijaté Zhromaždením Madridskej únie:
„Článok 5 ods. 2 písm. (e) Protokolu sa má chápať tak, že dovoľuje zhromaždeniu sledovať fungovanie systému ustanoveného v písmenách (a) až (d) s tým, že akákoľvek zmena týchto ustanovení si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie zhromaždenia.