71/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.02.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. marca 1997 bola v Bruseli prijatá Dohoda medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o bezpečnosti informácií.
Slovenská republika pristúpila k dohode 21. novembra 2006. Listina o pristúpení k dohode bola uložená 21. novembra 2006 na Ministerstve zahraničných vecí Spojených štátov amerických, depozitára dohody.
Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 21. decembra 2006 v súlade s článkom 6 písm. b).
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky.