659/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

659
ZÁKON
z 28. novembra 2007
o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy súvisiace s prípravou na zavedenie a so zavedením meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) ako výlučného zákonného platidla, jednotnej meny a menovej jednotky podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev.1) Cieľom tohto zákona je zabezpečiť organizovaný a plynulý postup pri zmene zákonných peňazí a menovej jednotky v Slovenskej republike v dôsledku prechodu zo slovenskej meny na euro (ďalej len „prechod na euro“), zamedziť nárastu inflácie v dôsledku prechodu na euro, zabezpečiť pri prechode na euro ochranu ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov, zachovať kontinuitu existujúcich právnych vzťahov a dosiahnuť cenovú neutralitu pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných finančných a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ako aj umožniť fyzickým osobám a právnickým osobám postupne sa pripraviť a adaptovať na posudzovanie reálnej hodnoty príjmov, výdavkov, cien, platieb a životných nákladov v eurách na základe duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt.
(2)
Na účely prípravy na zavedenie a zavedenia eura
a)
euro je jednotná mena a menová jednotka podľa osobitných predpisov1) vo všetkých zúčastnených členských štátoch Európskej únie, ktoré zaviedli euro2) (ďalej len „zúčastnený členský štát“), a v zúčastnených tretích štátoch, ktoré zaviedli euro na základe menovej dohody uzavretej s Európskym spoločenstvom podľa osobitných predpisov,3)
b)
eurozóna je regionálna oblasť v rámci Európskej únie tvorená zúčastnenými členskými štátmi, v ktorej spoločnú menovú politiku určuje Európska centrálna banka;4) Slovenská republika sa zúčastneným členským štátom a súčasťou eurozóny stáva odo dňa zavedenia eura,
c)
konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz5) medzi eurom a slovenskou menou, ktorý prijme Rada Európskej únie podľa osobitných predpisov6) a podľa ktorého v Slovenskej republike bude slovenská mena nahradená eurom odo dňa zavedenia eura,
d)
deň určenia konverzného kurzu je dátum vyhlásenia právne záväzného aktu Rady Európskej únie vydaného podľa osobitných predpisov,6) ktorým sa ustanoví konverzný kurz pre zavedenie eura v Slovenskej republike,
e)
deň zavedenia eura je dňom prechodu na euro v hotovostnom a bezhotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej republike; deň zavedenia eura je zhodný s dňom prijatia eura, ktorý určí Rada Európskej únie podľa osobitných predpisov7) a ku ktorému nadobudne účinnosť zrušenie dočasnej výnimky pre Slovenskú republiku na prijatie eura,
f)
obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu je ustanovené dočasné obdobie hotovostného peňažného obehu v Slovenskej republike, ktoré sa začína dňom zavedenia eura a počas ktorého zákonným platidlom pri všetkých hotovostných platbách v Slovenskej republike sú vo svojej nominálnej hodnote platné eurobankovky a platné euromince vrátane pamätných euromincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v eurách alebo eurocentoch a ktoré boli vydané Európskou centrálnou bankou, Národnou bankou Slovenska, inde v eurozóne alebo v zúčastnených tretích štátoch, a zároveň aj slovenské bankovky a slovenské mince vrátane pamätných slovenských mincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v slovenských korunách alebo halieroch, ktoré boli vydané Národnou bankou Slovenska a ktoré boli platné ku dňu zavedenia eura,
g)
majetkovými hodnotami sú bezhotovostné peňažné prostriedky a iné finančné prostriedky, peňažné pohľadávky, záväzky a platby, nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory, hnuteľné veci, majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere a iné finančné nástroje, žreby, kolky, poštové známky a iné poštové ceniny, kontrolné známky a iné úradné ceniny, majetkové vklady, majetkové podiely a iné majetkové práva a platobné prostriedky vyjadrené v peniazoch, ako aj peňažne vyjadrené ceny majetku a iné hmotné alebo nehmotné finančné alebo majetkové hodnoty vyjadrené v peniazoch vrátane aktív a pasív vyjadrených v peniazoch; majetkovými cennými papiermi sú akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy alebo iné cenné papiere, ktoré predstavujú vklady do základného imania alebo iného obdobného imania právnických osôb, podiely na imaní právnických osôb, majetkové podiely na subjektoch kolektívneho investovania alebo podiely na inom spoločnom majetku podielnikov; dlhovými cennými papiermi sú dlhopisy, pokladničné poukážky, vkladové listy alebo iné cenné papiere, ktoré predstavujú záväzok jeho emitenta alebo inej označenej osoby na peňažné plnenie,
h)
jednotkové ceny sú konečné ceny za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku, alebo inú jednotku množstva, ktorá sa bežne používa pri predaji konkrétneho výrobku, vrátane sadzobníkov cien, taríf cien a ďalších prvkov cien alebo iných majetkových hodnôt, ktoré sú vyjadrené v peniazoch a ktoré slúžia ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných peňažných súm, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo vyúčtované,
i)
duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt (ďalej len „duálne zobrazovanie“) je zobrazovanie a uvádzanie cien výrobkov, tovarov, liekov, energií, vody, nájmu, služieb, výkonov, prác a nehnuteľností8) vrátane poistného, taríf v oblasti dopravy, pôšt, elektronických komunikácií a sieťových odvetví, uhrádzaných miezd, platov a iných odmien, príspevkov a náhrad,9) poistných plnení, dávok sociálneho poistenia, dávok sociálneho zabezpečenia, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a dávok doplnkového dôchodkového sporenia,10) dávok sociálnej pomoci, dávok sociálnej podpory a iných sociálnych dávok,11) daní a poplatkov,12) cla,13) a pokút a iných peňažných sankcií,14) vrátane zmluvných sankcií a peňažných náhrad škôd,14) náhrad za vyvlastnenie15) a iných peňažných čiastok, finančných plnení a majetkových hodnôt vrátane jednotkových cien (ďalej len „ceny, platby a iné hodnoty“) zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách výlučne podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro,16) pričom predo dňom zavedenia eura sú pre duálne zobrazovanie rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných hodnôt uvedené v slovenských korunách vrátane halierov (ďalej len „slovenské koruny“) a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v eurách vrátane eurocentov (ďalej len „eurá“) a pre duálne zobrazovanie odo dňa zavedenia eura vrátane dňa zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných hodnôt uvedené v eurách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v slovenských korunách.
§ 2
Uplatňované princípy a zásady
(1)
Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa vo všetkých vzťahoch uplatňuje16) princíp ochrany ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov, princíp cenovej neutrality pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ako aj princíp kontinuity existujúcich právnych vzťahov pri rešpektovaní zásady zmluvnej slobody, bez zmeny reálnej finančnej hodnoty predmetu právnych vzťahov a bez zmeny ich subjektov, platnosti alebo ostatného obsahu, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.16)
(2)
Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa prepočty a premeny všetkých súm zo slovenskej meny na eurá povinne vykonávajú výlučne podľa konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre prechod na euro16) a postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov tak, aby čiastkové výpočty a výsledné prepočty konečných peňažných súm zo slovenskej meny na eurá boli čo najpresnejšie a bez vplyvu na zvýšenie ich reálnej finančnej hodnoty a cenovej úrovne v dôsledku prípravy na prechod a prechodu na euro.
(3)
Ak výsledkom prepočtu zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu sú konečné peňažné sumy v eurách, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo vyúčtované (ďalej len „konečné sumy“), najmä konečné sumy vyúčtované na výpisoch z účtu alebo konečné sumy ceny, platby alebo inej hodnoty uvádzané na faktúrach, na iných účtovných dokladoch alebo dokladoch o zaplatení, také konečné sumy v eurách sa po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom.17) Celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného euro centa, sa podľa osobitného predpisu17) zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa podľa osobitného predpisu17) zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent, ak sa účastníci právnych vzťahov nedohodnú inak, alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.16) Konečné sumy, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa však prednostne zaokrúhľujú nadol, na prospech osôb povinných znášať úhradu týchto platieb, a konečné sumy, ktoré sú výdavkom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa prednostne zaokrúhľujú nahor, na prospech oprávnených príjemcov týchto platieb, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Vykonávanie prepočtov niektorých bezhotovostných konečných súm na rovnocenné konečné sumy s vyšším počtom desatinných miest a vyšším stupňom presnosti ako na najbližší eurocent možno osobitným predpisom ustanoviť z dôvodu zabezpečenia ochrany záujmov občanov a spotrebiteľov, zachovania kontinuity právnych vzťahov, dosiahnutia cenovej neutrality a dostatočnej miery presnosti prepočtov pri prechode na euro. Väčšie zaokrúhlenie niektorých konečných súm v eurách ako na najbližší eurocent možno osobitným predpisom ustanoviť z dôvodu zabezpečenia právnej istoty a prehľadnosti konečných súm pri prechode na euro. Pri peňažných platbách, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, však osobitným predpisom možno ustanoviť a vykonať väčšie zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nadol, na prospech osôb povinných znášať úhradu týchto platieb; pri peňažných platbách, ktoré sú výdavkom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, osobitným predpisom možno ustanoviť a vykonať väčšie zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nahor, na prospech oprávnených príjemcov týchto platieb.
(5)
Jednotkové ceny, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré slúžia ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných súm, nepodliehajú po prepočte na eurá zaokrúhľovaniu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Na účel dosiahnutia cenovej neutrality pri prechode na euro a vzhľadom na rozdielnu reálnu hodnotu slovenskej koruny a eura sa jednotkové ceny prepočítavajú zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu s takým počtom desatinných miest a stupňom presnosti, aby neovplyvnili presnosť čiastkových výpočtov a výsledných prepočtov konečných súm cien, platieb a iných hodnôt v eurách, ktoré podliehajú zaokrúhľovaniu na najbližší eurocent podľa osobitných predpisov.16) Pritom jednotkové ceny sa po prepočte zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu uvádzajú tak, že jednotkové ceny uvedené v eurách majú spravidla najmenej o jedno desatinné miesto viac ako rovnaké jednotkové ceny uvedené v slovenských korunách; jednotkové ceny uvedené v eurách však majú najmenej tri desatinné miesta, ak tento zákon alebo osobitný predpis neupravuje uvádzanie niektorých jednotkových cien s iným počtom desatinných miest, najmä uvádzanie vyššieho počtu desatinných miest pri jednotkových cenách za produkty, výrobky, tovary alebo služby, ktoré sa obvykle predávajú, dodávajú alebo poskytujú vo väčších jednotkových množstvách, napríklad v sieťových odvetviach, v oblasti petrochémie a v oblasti elektronických komunikácií.
(6)
Základňa a veličiny pre výpočet hodnoty sprostredkovateľských alebo iných operácií, ktoré sú odvodené od ceny alebo jednotkovej ceny, sa vyjadrujú najmenej na rovnaký počet desatinných miest ako cena alebo jednotková cena, od ktorej sú odvodené príslušné veličiny alebo príslušná základňa.
DRUHÁ ČASŤ
HOTOVOSTNÝ PEŇAŽNÝ OBEH
Duálny hotovostný peňažný obeh a výmeny a používanie slovenských bankoviek a slovenských mincí
§ 3
(1)
Dňom zavedenia eura sa v hotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej republike prechádza zo slovenskej meny na euro, pričom eurobankovky a euromince, vrátane zberateľských euromincí vydaných Národnou bankou Slovenska,18) sa stávajú zákonnými platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách v Slovenskej republike; dňom zavedenia eura sa tiež začína obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu, ktoré trvá šestnásť kalendárnych dní vrátane dňa zavedenia eura.
(2)
Počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, právnické osoby, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci môžu z peňažných platieb v slovenských bankovkách a slovenských minciach, ktoré prevyšujú uhrádzanú sumu, vydávať preplatok v hotovosti iba v eurobankovkách a eurominciach s výnimkou, ak príjemca preplatku súhlasí s vydaním preplatku inak. Peňažná suma vydávaného preplatku podľa prvej vety sa vypočíta ako rozdiel medzi vykonanou platbou a uhrádzanou sumou, pričom uhrádzaná suma, ak je vyjadrená v slovenských korunách, a platba vykonaná v slovenských bankovkách a slovenských minciach sa prepočítajú na eurá a zaokrúhlia podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro.
(3)
Uplynutím obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu všetky bankovky a mince, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky predo dňom zavedenia eura, prestávajú byť zákonným platidlom v Slovenskej republike a končí sa ich platnosť; uplynutím obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa eurobankovky a euromince stávajú výlučnými zákonnými platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách v Slovenskej republike.
(4)
Slovenské bankovky a slovenské mince sa odo dňa zavedenia eura postupne sťahujú z obehu prostredníctvom ich výmeny za eurá podľa konverzného kurzu a počas období výmeny ustanovených podľa odseku 8.
(5)
Výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá uskutočňuje Národná banka Slovenska, ako aj banky a iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk a pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky19) (ďalej len „banka“), a to vo všetkých svojich prevádzkach slúžiacich na vykonávanie pokladničných činností na území Slovenskej republiky.
(6)
Výmena slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá sa uskutočňuje vo forme ich bezodplatnej výmeny v hotovosti za eurobankovky a euromince, alebo ich bezodplatným zložením v banke vo forme peňažného vkladu na bežný účet alebo vkladový účet (ďalej len „bankový účet“), prípadne ich bezodplatným zložením v banke vo forme peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou, vkladovým listom alebo iným listinným cenným papierom (ďalej len „vkladná knižka“). Pri vklade na bankový účet alebo na vkladnú knižku sa na príslušný bankový účet alebo príslušnú vkladnú knižku pripíše celý vklad v eurách podľa sumy vymieňanej hotovosti a pri výmene v hotovosti sa žiadateľovi o výmenu vydá písomné potvrdenie o výmene hotovosti a celá suma vymieňanej hotovosti sa mu vyplatí v eurobankovkách a eurominciach. Suma vymieňanej hotovosti sa najskôr prepočíta na eurá podľa konverzného kurzu a ak takto vypočítanú sumu nemožno bezo zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu eurobankoviek a euromincí, celkový zvyšok vymieňanej hotovosti, ktorý je nižší ako jeden eurocent, sa zaokrúhli podľa pravidiel pre prechod na euro. Bezodplatnou výmenou sa rozumie výmena, za ktorú sa žiadateľovi o výmenu nesmie účtovať žiadny poplatok, náklady ani protiplnenie za výmenu, spracovanie, počítanie, vklad na účet ani za žiadne iné úkony alebo činnosti, ktoré súvisia s výmenou slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá.
(7)
Národná banka Slovenska a aj banka má právo požadovať,20) aby výmena slovenských bankoviek a slovenských mincí, ktorých súhrnná nominálna hodnota presahuje 15 000 eur, bola vopred písomne oznámená najmenej jeden pracovný deň pred uskutočnením výmeny. Národná banka Slovenska a aj banka tiež môže požadovať,21) aby slovenské bankovky a slovenské mince predložené na výmenu za eurá boli roztriedené podľa ich nominálnych hodnôt. Národná banka Slovenska a aj banka má od druhého pracovného dňa po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu právo20) obmedziť bezodplatnú výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá v závislosti od počtu vymieňaných slovenských bankoviek a slovenských mincí pri jednej výmene, pričom však limit na bezodplatnú výmenu nesmie byť pri jednej výmene nižší ako celkovo 100 kusov bankoviek a 100 kusov mincí. Ak Národná banka Slovenska alebo banka využije ktorékoľvek svoje právo podľa tohto odseku, je o tom povinná zreteľne zverejniť informáciu na svojej inernetovej stránke a aj vo všetkých svojich prevádzkach slúžiacich na vykonávanie pokladničných činností na území Slovenskej republiky.
(8)
Národná banka Slovenska a banky sú povinné uskutočňovať výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí odo dňa zavedenia eura počas týchto období výmeny:
a)
výmenu slovenských mincí
1.
uskutočňujú banky počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa zavedenia eura,
2.
uskutočňuje Národná banka Slovenska
2.1. počas obdobia piatich rokov odo dňa zavedenia eura, ak ide o iné slovenské mince ako pamätné slovenské mince,
2.2. bez časového obmedzenia, ak ide o pamätné slovenské mince,
b)
výmenu slovenských bankoviek
1.
uskutočňujú banky počas obdobia jedného roka odo dňa zavedenia eura,
2.
uskutočňuje Národná banka Slovenska bez časového obmedzenia.
(9)
Pri výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov22) o zisťovaní a preukazovaní totožnosti klientov pri bankových obchodoch a o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
§ 4
(1)
Od uplynutia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu nemožno v peňažnom obehu používať slovenské bankovky a slovenské mince okrem výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí v Národnej banke Slovenska a bankách počas období výmeny ustanovených podľa § 3 ods. 8; až do uplynutia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa však pri prijímaní slovenských bankoviek a slovenských mincí pri hotovostných peňažných platbách postupuje podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(2)
Do uplynutia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu môžu právnické osoby a fyzické osoby pri platbe v hotovosti odmietnuť prijatie platných slovenských bankoviek a slovenských mincí v ich nominálnej hodnote vtedy, ak príjemca nemá možnosť skontrolovať si pri preberaní ich platnosť, pravosť a správny počet, pričom na požiadanie príjemcu je platiteľ povinný roztriediť slovenské bankovky a slovenské mince podľa ich nominálnej hodnoty.
(3)
Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky môže pred uplynutím obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu odmietnuť prijatie platných slovenských bankoviek a slovenských mincí aj vtedy, ak
a)
ide o pamätné mince,
b)
pri jednej platbe v hotovosti ide o viac ako 20 kusov mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo celkovo viac ako 30 kusov mincí rôznych nominálnych hodnôt,
c)
ide o poškodené bankovky a mince vrátane obehom opotrebovaných bankoviek a mincí, ak tento zákon neustanovuje inak; právnické osoby a podnikatelia však pri platbách v hotovosti prijímajú aj platné bankovky a mince opotrebované obehom, ak sú celé a celistvé, pričom obehom opotrebované a poškodené bankovky a mince nesmú vydávať späť do obehu.
(4)
Pri platbách v hotovosti počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu povinnosť prijať platné slovenské bankovky a slovenské mince už nemajú fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, ani ostatné fyzické osoby mimo ich podnikateľskej činnosti. Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky môže pri platbách počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu odmietnuť21) prijatie platných slovenských bankoviek a slovenských mincí aj vtedy, ak súčet ich nominálnych hodnôt viac ako štvornásobne prevyšuje hodnotu vykonávanej platby; hodnota vykonávanej platby v eurách a slovenských korunách sa zistí na základe duálneho zobrazovania a ak vykonávaná platba nepodlieha duálnemu zobrazovaniu, jej hodnota v eurách a slovenských korunách sa zistí prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu tiež predajné automaty určené na automatizovaný predaj tovaru alebo poskytovanie nepeňažných služieb, ani technické zariadenia určené na prevádzkovanie hazardných hier23) nemusia byť upravené tak, aby súčasne v hotovosti prijímali eurobankovky a euromince a aj slovenské bankovky a slovenské mince, ak to preukázateľne nie je možné z technických dôvodov alebo z dôvodu neúmerne vysokých finančných nákladov na takúto úpravu.
(5)
Za necelé slovenské bankovky a za inak poškodené slovenské bankovky a slovenské mince sa poskytuje náhrada formou ich výmeny za nepoškodené platné bankovky a mince podľa tohto zákona a osobitných predpisov, pričom výmena poškodených slovenských bankoviek a mincí sa odo dňa zavedenia eura uskutočňuje len za eurá a len do skončenia období ustanovených týmto zákonom na výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá. Náhrady za poškodené slovenské bankovky a slovenské mince ich výmenou za nepoškodené platné bankovky a mince na požiadanie poskytuje Národná banka Slovenska a banky podľa pravidiel ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi. Za necelé slovenské bankovky sa poskytne náhrada, ak je na výmenu predložená identifikovateľná časť slovenskej bankovky, ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky.
(6)
Náhrady sa neposkytujú za slovenské bankovky a slovenské mince, pri ktorých je podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené, že ich poškodením bol spáchaný trestný čin, alebo že pochádzajú z trestného činu. Náhrady sa neposkytujú ani za zničené alebo stratené slovenské bankovky a slovenské mince, za slovenské bankovky a slovenské mince, ktoré v dôsledku poškodenia nie sú identifikovateľné, za necelé slovenské mince, za slovenské bankovky a slovenské mince poškodené za účelom ich znehodnotenia, ani za necelé slovenské bankovky, ktorých celková celistvá plocha nepresahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky; náhradu môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti výnimočne poskytnúť Národná banka Slovenska. Pri výmene poškodených slovenských bankoviek alebo slovenských mincí nemá žiadateľ nárok na poskytnutie nepoškodených zberateľských mincí, pamätných mincí ani bankoviek alebo mincí určitého vzoru, typu alebo série.
(7)
Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie náhrady za poškodené slovenské bankovky alebo slovenské mince, je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska alebo banky preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti a predložiť podpísané písomné vysvetlenie, ako došlo k poškodeniu; rovnako to platí pre fyzickú osobu, ktorá koná za právnickú osobu žiadajúcu o poskytnutie takejto náhrady. Od osoby, ktorá žiada o poskytnutie náhrady za poškodené slovenské bankovky alebo slovenské mince, možno požadovať aj úhradu nákladov spojených s preverením uplatňovaného nároku na náhradu a s poskytnutím náhrady. Banky zasielajú všetky necelé bankovky a inak poškodené bankovky a mince, za ktoré poskytli náhrady, Národnej banke Slovenska, ktorá skontroluje správnosť poskytnutia náhrad a uhradí im sumu vo výške správne poskytnutých náhrad.
(8)
Národná banka Slovenska a banky pri predložení poškodených slovenských bankoviek alebo slovenských mincí na výmenu odoberú predkladateľovi bez náhrady poškodené slovenské bankovky a slovenské mince, za ktoré sa neposkytuje náhrada. Národná banka Slovenska a banka o každom takomto odobratí vyhotoví písomné potvrdenie, jedno jeho vyhotovenie odovzdá predkladateľovi a odobraté slovenské bankovky alebo slovenské mince vloží v prítomnosti predkladateľa do vhodného obalu, ktorý zabezpečí pred neoprávnenou manipuláciou; do tohto obalu vloží aj rovnopis alebo kópiu potvrdenia o odobratí necelých alebo inak poškodených bankoviek a mincí, prípadne aj vysvetlenie predkladateľa, ako došlo k poškodeniu týchto bankoviek a mincí. Banka je povinná každý obal s odobratými necelými alebo inak poškodenými slovenskými bankovkami a slovenskými mincami bezodkladne odovzdať Národnej banke Slovenska; ak banka odobrala slovenské bankovky alebo slovenské mince pre podozrenie zo spáchania trestného činu, je tiež povinná každé takéto odobratie bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.24) Ak sa pri slovenských bankovkách alebo slovenských minciach, ktoré boli odobraté pre podozrenie, že pochádzajú z trestného činu alebo že ich poškodením bol spáchaný trestný čin, zistí, že podľa právoplatného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní24) nejde o takýto prípad, predkladateľovi za ne poskytne náhradu Národná banka Slovenska po doručení príslušného právoplatného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní,24) a to priamo alebo prostredníctvom banky, ktorá tieto slovenské bankovky alebo slovenské mince odobrala.
(9)
Pamätné slovenské mince, bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely, ako aj neplatné bankovky a neplatné mince sa na zberateľské účely môžu predávať a kupovať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty. Národná banka Slovenska predáva obchodné mince za ňou určenú cenu.
(10)
Pri postupe podľa odsekov 1 až 9 nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov22) o zisťovaní a preukazovaní totožnosti klientov pri bankových obchodoch a o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
(11)
Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý na účel uľahčenia sťahovania slovenských bankoviek a slovenských mincí z obehu ustanoví podrobné pravidlá o prijímaní slovenských bankoviek a slovenských mincí ako zákonného platidla do skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu, ďalej o výmenách slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá vrátane úpravy zisťovania a vyčísľovania výšky náhrad a postupu pri poskytovaní náhrad za necelé alebo inak poškodené slovenské bankovky a slovenské mince ich výmenou za nepoškodené bankovky a mince, postupu pri odoberaní poškodených slovenských bankoviek a slovenských mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, postupu pri odoberaní falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a slovenských mincí predložených na výmenu, ako aj materiálno-technické vybavenie, pravidlá a postup bánk a spracovateľov bankoviek a mincí pri spracovávaní slovenských bankoviek a slovenských mincí a tiež metód a štatistického monitorovania postupu pri výmenách slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá. Národná banka Slovenska po určení dňa zavedenia eura vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ku dňu zavedenia eura zrušia vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia eura.
Ochrana slovenských bankoviek a slovenských mincí
§ 5
(1)
Reprodukcie platných alebo neplatných slovenských bankoviek a slovenských mincí, ich záznamy v elektronickej forme a akékoľvek predmety, ktoré sú čo len čiastočne vzhľadom alebo vlastnosťami podobné ktorejkoľvek slovenskej bankovke alebo slovenskej minci, vrátane medailí a žetónov, ktoré v akomkoľvek gramatickom tvare obsahujú nápis „slovenská koruna“, „halier“, „Národná banka Slovenska“ alebo „Slovenská republika“, skratku alebo kód slovenskej koruny „Sk“ alebo „SKK“, prípadne vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky, sa môžu zhotoviť a používať výlučne v prípade splnenia podmienok podľa osobitných predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva a podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne v prípade splnenia podmienky, že takéto reprodukcie alebo napodobneniny sú nezameniteľné s pravými slovenskými bankovkami a slovenských mincami vrátane ich nepoužiteľnosti v automatoch, najmä z hľadiska ich vzhľadu, rozmerov, vlastností, použitého materiálu, technických parametrov a z hľadiska ich farebnosti a iných grafických prvkov; takéto reprodukcie alebo napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme musia byť tiež vyhotovené tak, aby ich nebolo možné použiť na vyhotovenie ani využiť pri vyhotovení falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a slovenských mincí. Takéto reprodukcie alebo napodobneniny vrátane záznamov v elektronickej forme možno vyhotoviť a používať len dôstojným spôsobom, ktorý zodpovedá významu reprodukovaných alebo napodobňovaných slovenských bankoviek a slovenských mincí. Pri slovenských minciach možno zhotoviť a používať len ich nekovové grafické reprodukcie. Kovové medaily a žetóny nesmú obsahovať nápisy, znaky, symboly ani motívy, ktoré sa nachádzajú na minciach vydaných Národnou bankou Slovenska, vrátane vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky. Ustanovenia tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na reprodukcie a napodobeniny obchodných mincí a listinných cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska s tým, že reprodukcie alebo napodobneniny listinných cenných papierov možno zhotoviť a používať výlučne vtedy, ak sú takéto reprodukcie osobitne výrazne označené tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, že ide o reprodukciu alebo napodobneninu, najmä osobitne výrazným slovom „VZOR“ alebo „SPECIMEN“. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.25)
(2)
Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska pri plnení jej úloh, najmä pri testovaní zariadení a vykonávaní iných potrebných činností na účely odhaľovania falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek, slovenských mincí, obchodných mincí a listinných cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska a pri uverejňovaní informácií o ochranných prvkoch slovenských bankoviek, slovenských mincí, obchodných mincí a listinných cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska. Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ani na iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh Národnej banky Slovenska na základe písomnej zmluvy uzavretej s Národnou bankou Slovenska; tieto osoby sú povinné zabezpečiť, aby nimi zhotovené reprodukcie alebo napodobeniny slovenských bankoviek, slovenských mincí, obchodných mincí a listinných cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska vrátane ich záznamov v elektronickej forme nebolo možné zneužiť, najmä uviesť do obehu.
(3)
Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobné pravidlá, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie slovenských bankoviek, slovenských mincí, obchodných mincí a listinných cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme.
§ 6
(1)
Slovenské bankovky a slovenské mince sú pred falšovaním, pozmeňovaním, neoprávnenou výrobou a poškodzovaním a pred bezdôvodným odmietnutím prijatia zákonných platidiel chránené osobitnými predpismi.26)
(2)
Pri odoberaní falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a slovenských mincí, alebo predmetov podobných slovenským bankovkám a slovenským minciam, vrátane takéhoto odoberania po dni zavedenia eura, sa postupuje podľa tohto zákona a osobitných predpisov.27)
§ 7
Na spracovávanie slovenských bankoviek a slovenských mincí, vrátane ich spracovávania po dni zavedenia eura, sa vzťahuje tento zákon a osobitné predpisy.28)
TRETIA ČASŤ
BEZHOTOVOSTNÉ PEŇAŽNÉ OPERÁCIE A PLATOBNÝ STYK
§ 8
Konverzia a prevody peňažných prostriedkov
(1)
Dňom zavedenia eura sa v bezhotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej republike prechádza zo slovenskej meny na euro. Ku dňu zavedenia eura sú banky povinné bezodplatne zabezpečiť a vykonať konverziu bezhotovostných peňažných prostriedkov, ktoré sú v nich uložené alebo ktoré poskytli v slovenských korunách, na eurá, a to prepočtom a zaokrúhlením na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro16) a postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Po konverzii peňažných prostriedkov v slovenských korunách, ktoré sú uložené na bankových účtoch, je banka povinná bezodplatne uviesť výšku zostatku v eurách v prvom výpise z bankového účtu vyhotovenom po vykonaní tejto konverzie. Ak sa z bankového účtu nevyhotovuje výpis, banka je na požiadanie klienta povinná bezodplatne vyhotoviť pre klienta potvrdenie o výške zostatku na bankovom účte po konverzii peňažných prostriedkov zo slovenských korún na eurá. Po konverzii peňažného vkladu v slovenských korunách, ktorý je potvrdený vkladnou knižkou, je banka povinná bezodplatne vyznačiť do príslušnej vkladnej knižky výšku zostatku vkladu v eurách pri prvom predložení príslušnej vkladnej knižky banke po vykonaní konverzie potvrdeného vkladu, ak nie je preukázaná iná výška vkladu.29)
(2)
Každá banka je najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk s klientmi, zreteľne zverejniť informácie pre klientov o pravidlách pre vykonanie konverzie peňažných prostriedkov, ktoré sú v nej uložené v slovenských korunách, na eurá ku dňu zavedenia eura.
(3)
Odo dňa zavedenia eura sa skončí vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov v slovenských korunách. Odo dňa zavedenia eura nemožno podávať ani prijímať na vykonanie prevodné príkazy znejúce na slovenské koruny na vykonanie tuzemských prevodov alebo cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov pri platobnom styku podľa osobitného predpisu30) (ďalej len „bankový platobný styk“), ani poukazy poštového platobného styku znejúce na slovenské koruny na vykonanie poštového platobného styku;31) týmto však počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu nie je pri bankovom platobnom styku ani pri poštovom platobnom styku dotknuté právo príkazcu zložiť a uhradiť v hotovosti v slovenských bankovkách alebo slovenských minciach sumu prevodu znejúcu na eurá.
(4)
Ak osobitný predpis neustanoví inak, prevody peňažných prostriedkov v slovenských korunách pri bankovom platobnom styku30) alebo pri poštovom platobnom styku,31) ktoré sa začali a nedokončili predo dňom zavedenia eura, sa dokončia podľa pravidiel platných pri začatí týchto prevodov s tým, že dňom zavedenia eura sa suma prevodu prepočíta a zaokrúhli zo slovenských korún na eurá a pri dokončení prevodu sa prepočítaná suma prevodu pripíše na bankový účet príjemcu alebo vyplatí v hotovosti príjemcovi v eurách podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro16) a postupom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov o bankovom platobnom styku30) alebo poštovom platobnom styku.31)
(5)
Pri prechode na euro sa lehoty na vykonanie prevodov peňažných prostriedkov a lehoty na splnenie peňažných záväzkov32) predlžujú o jeden pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni zavedenia eura; ak najneskôr v prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po tejto predĺženej lehote, sú vykonané prevody peňažných prostriedkov alebo splnené peňažné záväzky, ktoré by inak mali byť vykonané alebo splnené počas tejto predĺženej lehoty, tieto prevody peňažných prostriedkov a peňažné záväzky sa považujú za riadne a včas vykonané a splnené32) a nevzniká pri nich omeškanie ani práva a povinnosti spojené s omeškaním.32)
(6)
Každá banka a každý poštový podnik je najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura povinný na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk s klientmi, zreteľne zverejniť informáciu pre klientov o skončení vykonávania bezhotovostných peňažných operácií a prevodov peňažných prostriedkov v slovenských korunách odo dňa zavedenia eura.
(7)
Odseky 1 až 6 rovnako platia aj pre Národnú banku Slovenska a pre Štátnu pokladnicu; ustanovenia odsekov 2 a 6 sa však nevzťahujú na Štátnu pokladnicu v rozsahu týkajúcom sa prevádzkových priestorov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSTUP PRI PREMENE MAJETKOVÝCH HODNÔT A PEŇAŽNÝCH SÚM A KONTINUITA PRÁVNYCH VZŤAHOV
§ 9
Všeobecné ustanovenia
(1)
Majetkové hodnoty znejúce na slovenskú menu, okrem slovenských bankoviek a slovenských mincí, sa odo dňa zavedenia eura považujú za majetkové hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením ich peňažného vyjadrenia podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro.16) Na premenu, prepočet a zaokrúhlenie peňažného vyjadrenia majetkovej hodnoty (ďalej len „premena majetkovej hodnoty“) zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nevzťahujú zákazy ani obmedzenia podľa osobitných predpisov,33) ktoré sa vzťahujú na zmenu výšky peňažného vyjadrenia niektorých majetkových hodnôt z jednej peňažnej meny na inú peňažnú menu, vrátane obmedzení vyžadujúcich zaokrúhľovanie menovitých hodnôt niektorých majetkových podielov, cenných papierov, vkladov do imaní alebo iných majetkových hodnôt na celé čísla alebo na násobky celých čísiel. Inak premena majetkovej hodnoty zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách podľa konverzného kurzu a podľa ďalších pravidiel pre prechod na euro nemá podľa osobitných predpisov16) žiadny iný vplyv na predmetnú majetkovú hodnotu ani na kontinuitu právnych vzťahov súvisiacich s predmetnou majetkovou hodnotou, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Peňažné údaje v slovenskej mene, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach, opatreniach, osvedčeniach a iných právnych, administratívnych alebo organizačných aktoch súdov, iných štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, rozhodcovských súdov alebo iných orgánov verejnej moci, v zmluvách a dohodách, ako aj v registroch, evidenciách a iných záznamoch, na účtoch, v ďalších právnych aktoch, návrhoch, oznámeniach a iných právnych úkonoch, v ostatných právnych dokumentoch alebo v iných právnych prostriedkoch vyhotovených v akejkoľvek forme alebo podobe, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné údaje v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu, tohto zákona a ďalších pravidiel pre prechod na euro;16) to sa nevzťahuje na ustanovenia právnych predpisov o nominálnej hodnote slovenských bankoviek alebo slovenských mincí, na ustanovenia právnych predpisov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré upravujú zmenu peňažných súm zo slovenskej meny na eurá, ani na ustanovenia právnych predpisov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré nie sú aplikovateľné po prechode na euro. Premena peňažných súm, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch, rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch, zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách s prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro nemá podľa osobitných predpisov16) žiadny vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.16)
(3)
Ak v súdnych konaniach alebo iných konaniach pred orgánmi verejnej moci, ktoré neboli právoplatne skončené predo dňom zavedenia eura, boli vykonané úkony, v ktorých sú uvedené peňažné sumy v slovenských korunách, právne účinky takýchto úkonov zostávajú zachované s tým, že peňažné sumy v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy vyjadrené v eurách v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Týmto nie je dotknutý postup podľa osobitných predpisov pri zmene, zrušení, späťvzatí, doplnení alebo iných úpravách príslušných úkonov.
(4)
Súdy a iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy a ostatné orgány verejnej moci vrátane právnických osôb, ktoré vedú úradné registre a úradné evidencie so záznamami o majetkových hodnotách znejúcich na slovenskú menu, sú pri svojej činnosti povinné z úradnej moci a aj z vlastného podnetu zohľadňovať prechod na euro vrátane zohľadňovania konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro; tieto skutočnosti netreba v konaniach pred orgánmi verejnej moci dokazovať.34) Orgány verejnej moci sú tiež pri svojej činnosti príslušné z úradnej moci a aj z vlastného podnetu vykonávať prepočty a kontrolovať správnosť prepočtov peňažných súm zo slovenských korún na eurá vrátane prepočtov peňažných súm, o ktorých orgány verejnej moci rozhodujú po určení konverzného kurzu a ktoré sa stanú splatnými alebo ktorých splátky sa stanú splatnými až po zavedení eura.
(5)
Návrh na zápis, zaevidovanie, zaregistrovanie alebo iný záznam (ďalej len „zápis“) premeny majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ktorý bol v súvislosti s takouto premenou podaný do jedného roka po dni zavedenia eura, nepodlieha v Slovenskej republike poplatkovej povinnosti a žiadnym súdnym poplatkom, správnym poplatkom ani iným poplatkom podľa osobitných predpisov;35) rovnako to platí o konaniach o takýchto návrhoch, ako aj o iných úkonoch a konaniach, ktoré súvisia s premenou majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá.
(6)
Ak pri premene majetkových hodnôt alebo prepočte peňažných súm zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu, ktoré sa vykonajú v súlade s pravidlami pre prechod na euro, vznikne rozdiel zo zaokrúhľovania v medziach pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro, takýmto rozdielom zo zaokrúhľovania nevzniká bezdôvodné obohatenie ani škoda a takýto rozdiel zo zaokrúhľovania nezakladá právo na náhradu. Predmetom akejkoľvek žaloby, ktorá sa týka premeny majetkových hodnôt alebo prepočtu peňažných súm v súvislosti s prechodom na euro, môže byť len to, že na príslušnú majetkovú hodnotu alebo peňažnú sumu sa nevzťahuje premena a prepočet zo slovenskej meny na eurá v súvislosti s prechodom na euro, prípadne že pri premene majetkovej hodnoty alebo prepočte peňažnej sumy zo slovenskej meny na eurá nebol použitý konverzný kurz, že boli porušené pravidlá pre zaokrúhľovanie alebo že boli porušené iné pravidlá pre prechod na euro. Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za premenu majetkových hodnôt alebo prepočet peňažných súm zo slovenskej meny na eurá v súvislosti s prechodom na euro je rovnaká ako premlčacia lehota nárokov zo zodpovednosti za škodu podľa všeobecných občianskoprávnych predpisov.
(7)
Do obchodného registra ani do iných úradných registrov alebo úradných evidencií nemožno odo dňa zavedenia eura vykonávať zápisy údajov vyjadrených v slovenskej mene; tým nie sú dotknuté zápisy údajov o premene majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá. Konania o návrhoch na vykonanie zápisu údajov vyjadrených v slovenskej mene, ktoré sa začalo a neskončilo predo dňom zavedenia eura, sa preruší so zaslaním výzvy navrhovateľovi na zmenu alebo doplnenie podaného návrhu tak, aby navrhovaný zápis údajov bol vyjadrený v eurách.
(8)
Pri vedení účtovníctva, zostavovaní účtovných závierok a pri vedení iných obdobných evidencií a vyhotovovaní dokladov, ktoré slúžia na daňové účely alebo na iné ustanovené úradné účely, sa odo dňa zavedenia eura prechádza zo slovenskej meny na euro.36)
(9)
Vykonanie správneho prepočtu uhrádzaného peňažného dlhu alebo iného peňažného plnenia zo slovenskej meny na eurá zabezpečuje a zodpovedá zaň dlžník alebo iná osoba, ktorá zodpovedá za uhradenie príslušného peňažného plnenia, a to pri každej úhrade alebo splátke úhrady po zavedení eura, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(10)
Vykonanie a správnosť prepočtu cien zo slovenskej meny na eurá pri marketingu, ponuke a pri predaji alebo inom odplatnom poskytnutí výrobkov, tovarov, služieb alebo prác zabezpečuje a zodpovedá zaň predávajúci vo vzťahoch medzi predávajúcim a spotrebiteľom a vo vzťahoch medzi podnikateľmi ho zabezpečuje a zodpovedá zaň dodávateľ, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
Premena menovitých hodnôt základných imaní
§ 10
(1)
Menovité hodnoty základného imania obchodných spoločností alebo družstiev, kmeňového imania štátnych podnikov, nadačného imania nadácií alebo iného obdobného imania (ďalej len „základné imanie“) právnických osôb, menovité hodnoty vkladov spoločníkov vrátane menovitých hodnôt akcií, menovité hodnoty členských vkladov, vkladov zakladateľov alebo iných majetkových vkladov tvoriacich podiely na základnom imaní právnických osôb (ďalej len „vklady do imania“), ktoré existujú na základe osobitných predpisov37) a ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura považujú za menovité hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro.16) Touto domnienkou nie je dotknutá povinnosť právnických osôb, v ktorých existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty (ďalej len „premena menovitej hodnoty“) vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(2)
Každá právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, je povinná bezodplatne zabezpečiť a vykonať premenu menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(3)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá možno za podmienok vymedzených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi prijať najskôr v deň určenia konverzného kurzu, pričom toto rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony38) príslušnej právnickej osoby, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura. Pritom však premena menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa tohto zákona v rámci prechodu na euro môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň zavedenia eura.
(4)
Na premenu menovitej hodnoty vkladov do imania alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nevzťahujú zákazy ani obmedzenia pre takéto menovité hodnoty podľa osobitných predpisov,33) a to ani obmedzenie vyžadujúce zaokrúhľovanie menovitých hodnôt niektorých vkladov do imania alebo základných imaní na celé čísla alebo na násobky celých čísiel. Premena menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nepovažuje za zvýšenie ani za zníženie výšky menovitej hodnoty vkladov do imania alebo výšky základného imania podľa osobitných predpisov,37) ani za právny úkon, na ktorý sa vyžaduje súhlas alebo predchádzajúci súhlas podľa osobitných predpisov,39) ak sa rozhodnutie o tejto premene neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených týmto zákonom pre premenu menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá.
§ 11
(1)
Premena menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá sa musí v rámci jednej právnickej osoby uskutočniť rovnakým spôsobom a s rovnakým zaokrúhľovaním pre všetky vklady do imania tejto právnickej osoby s tým, že metódou zdola nahor sa najskôr vykoná prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty jednotlivých vkladov do imania na eurá a následne sa v eurách vykoná súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov do imania príslušnej právnickej osoby, ktorým sa zistí celková menovitá hodnota základného imania tejto právnickej osoby v eurách. Pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá však vzájomný pomer veľkosti jednotlivých podielov na základnom imaní, ktoré sú tvorené vkladmi do imania, sa na základe zaokrúhľovania nesmie podstatne zmeniť bez spolurozhodovania spoločníkov vrátane akcionárov, členov alebo iných majiteľov podielov na základnom imaní, ďalej celkový súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov do imania v eurách sa musí rovnať menovitej hodnote príslušného základného imania v eurách a zároveň výsledná menovitá hodnota základného imania vyjadrená v eurách ani výsledné menovité hodnoty žiadneho vkladu do imania vyjadrené v eurách nesmú byť nižšie ako minimálna výška príslušných vkladov do imania vyžadovaná alebo minimálna výška príslušného základného imania podľa osobitných predpisov37) alebo podľa povolenia udeleného na činnosť príslušnej právnickej osoby.
(2)
Ak právnická osoba pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá vykoná zaokrúhlenie nahor, vrátane zaokrúhlenia menovitej hodnoty vkladov do imania nahor najviac na celé číslo k najbližšiemu euru, tak na túto premenu menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania možno použiť prostriedky z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období alebo iné vlastné zdroje financovania príslušnej právnickej osoby tvoriace jej vlastné imanie; prostriedky rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu príslušnej právnickej osoby však možno použiť najviac vo výške nepresahujúcej 10 % z výšky rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu ku dňu prijatia rozhodnutia o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá. Ak právnická osoba pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá vykoná zaokrúhlenie nadol, rozdiel z tohto zaokrúhlenia sa odvedie do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu príslušnej právnickej osoby, pričom tento rozdiel na účely podľa osobitných predpisov nepatrí medzi príjmy ani výnosy dosiahnuté z činnosti alebo nakladania s majetkom príslušnej právnickej osoby. Ak právnická osoba pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá použije prostriedky svojho rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu, podiel na zisku príslušnej právnickej osoby možno určiť a použiť na iné účely až po doplnení rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu na výšku povinne vytváranú podľa osobitného predpisu.40)
(3)
Rozhodnutie právnickej osoby o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá je oprávnený prijať a vykonať štatutárny orgán príslušnej právnickej osoby s podmienkou, že pri premene sa nesmie nad rozsah zaokrúhľovania zmeniť vzájomný pomer veľkosti žiadnych podielov na základnom imaní, ktoré sú tvorené vkladmi do imania, pričom zároveň zaokrúhlenie menovitej hodnoty vkladov do imania sa pri zaokrúhlení nadol nesmie vykonať na menej ako dve desatinné miesta k najbližšiemu eurocentu a pri zaokrúhlení nahor sa nesmie vykonať na viac ako na celé číslo k najbližšiemu euru. Na platnosť premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby sa okrem náležitého rozhodnutia štatutárneho orgánu nevyžaduje žiadne iné rozhodnutie orgánov príslušnej právnickej osoby ani spoločníkov, členov alebo iných osôb; štatutárny orgán je v tomto prípade oprávnený rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch príslušnej právnickej osoby, a to v rozsahu potrebnom výlučne na premenu menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(4)
Ak štatutárny orgán právnickej osoby rozhodne o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania príslušnej právnickej osoby, toto rozhodnutie musí mať písomnú formu, musí byť riadne podpísané a podpisy príslušných členov štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, musia byť úradne osvedčené. Štatutárny orgán príslušnej právnickej osoby však môže návrh rozhodnutia o premene menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá predložiť na prijatie orgánu alebo osobám príslušným rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej právnickej osoby; na tieto účely je štatutárny orgán oprávnený zvolať riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, členskú schôdzu alebo iné rokovanie príslušného orgánu alebo príslušných osôb tak, aby rozhodnutie o premene bolo prijaté a vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura. Pritom rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, ktoré sa neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených týmto zákonom pre premenu týchto menovitých hodnôt zo slovenskej meny na eurá, sa prijíma jednoduchou väčšinou hlasov prítomných účastníkov valného zhromaždenia, členskej schôdze alebo iného príslušného orgánu alebo príslušných osôb.
(5)
Rozhodnutie právnickej osoby o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, ktoré sa odchýli od podmienok a obmedzení ustanovených týmto zákonom pre premenu týchto menovitých hodnôt zo slovenskej meny na eurá, musí byť prijaté rovnako ako rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej právnickej osoby podľa osobitných predpisov.41)
§ 12
(1)
Po prijatí rozhodnutia právnickej osoby o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá je štatutárny orgán tejto právnickej osoby povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa § 10 ods. 3, podať príslušný návrh na zápis alebo uskutočniť iné potrebné úkony na to, aby menovitá hodnota vkladov do imania v eurách a menovitá hodnota základného imania v eurách bola bezodkladne zapísaná do zoznamu spoločníkov vrátane akcionárov, zoznamu členov alebo iného zoznamu súvisiaceho s vkladmi do imania, ak sa podľa osobitných predpisov takýto zoznam vedie, ako aj do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a príslušných základných imaniach. Premena menovitej hodnoty vkladov do imania alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá je účinná jej zápisom do obchodného registra, alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a príslušných základných imaniach, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Informáciu o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania právnickej osoby zo slovenskej meny na eurá je štatutárny orgán tejto právnickej osoby povinný zaslať jej spoločníkom, členom alebo iným príslušným osobám, alebo uverejniť rovnako ako sa podľa osobitných predpisov42) alebo vnútorných predpisov právnickej osoby zasielajú alebo uverejňujú pri zmene základného imania informácie o zvolaní valného zhromaždenia, členskej schôdze alebo iného najvyššieho orgánu príslušnej právnickej osoby, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po účinnosti tejto premeny. Informácia o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá musí obsahovať najmä presné označenie dotknutých vkladov do imania a základného imania, ich menovitú hodnotu vyjadrenú v slovenskej mene pred vykonaním premeny a ich menovitú hodnotu vyjadrenú v eurách po vykonaní premeny, dátum nadobudnutia účinnosti tejto premeny, ako aj konverzný kurz a zaokrúhlenie použité pri tejto premene zo slovenskej meny na eurá.
(3)
Pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá sa postupuje podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,37) ktoré upravujú zmeny výšky menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Premenou menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro nie sú dotknuté vnútorné právne pomery právnických osôb, prevoditeľnosť a obchodovateľnosť podielov na základnom imaní právnických osôb ani žiadne iné právne vzťahy súvisiace s vkladmi do imania alebo so základným imaním, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak sa peňažné sumy, ktoré súvisia so základným imaním alebo vkladmi do imania znejúcimi na slovenskú menu, zisťujú alebo vypočítavajú na základe ich menovitej hodnoty, v období odo dňa zavedenia eura do vykonania premeny ich menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá sa tieto peňažné sumy zisťujú a vypočítavajú na základe domnienky podľa § 10 ods. 1.
(5)
Na návrh, ktorý bol do jedného roka po dni zavedenia eura podaný v súvislosti s premenou vrátane zápisu údajov o premene menovitej hodnoty vkladov do imania alebo menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, ako aj na konanie o takomto návrhu a na iné úkony a konania, ktoré súvisia s premenou menovitej hodnoty vkladov do imania alebo menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, sa vzťahuje § 9 ods. 5.
(6)
Odo dňa zavedenia eura nesmie právnická osoba, v ktorej existujú vklady do imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, podať návrh na zápis inej zmeny do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri podaní návrhu na zápis inej zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis zmeny o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na eurá.
(7)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý musí zohľadňovať princípy a zásady podľa § 2 a ktorý ustanoví podrobné pravidlá a postup pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.
Premena menovitých hodnôt cenných papierov
§ 13
(1)
Cenné papiere znejúce na slovenskú menu sa odo dňa zavedenia eura považujú za cenné papiere znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením ich menovitej hodnoty podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro.16) Touto domnienkou nie je dotknutá povinnosť emitentov cenných papierov znejúcich na slovenskú menu vykonať premenu menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
(2)
Každý emitent cenných papierov znejúcich na slovenskú menu je povinný bezodplatne zabezpečiť a vykonať premenu menovitej hodnoty ním vydaných cenných papierov zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Povinnosti zabezpečiť a vykonať premenu menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá však nepodliehajú zaknihované dlhové cenné papiere, ktoré budú v celom rozsahu splatné najneskôr v deň zavedenia eura, zmenky a šeky a ani listinné dlhové cenné papiere, ktoré budú v celom rozsahu splatné a splatené jednou splátkou v hotovosti alebo bezhotovostne už pri ich prvom predložení na úhradu peňažného plnenia spojeného s týmito listinnými dlhovými cennými papiermi.
(3)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá možno za podmienok vymedzených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi prijať najskôr v deň určenia konverzného kurzu, pričom toto rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony38) emitenta, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak; ak však ide o zaknihované dlhové cenné papiere, zaknihované podielové listy alebo zaknihované družstevné podielnické listy, rozhodnutie o premene ich menovitej hodnoty musí byť prijaté a všetky právne úkony38) emitenta, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura. Pritom však premena menovitej hodnoty majetkových cenných papierov a aj premena menovitej hodnoty dlhových cenných papierov zo slovenskej meny na eurá podľa tohto zákona v rámci prechodu na euro môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň zavedenia eura.
(4)
Pri akciách alebo iných majetkových cenných papieroch, ktoré predstavujú vklady do imania alebo podiely na imaní právnických osôb, sa premena menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá musí uskutočniť zároveň s premenou základného imania príslušnej právnickej osoby, pričom sa postupuje podľa pravidiel platných pre premeny menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania právnických osôb. Pri majetkových cenných papieroch, ktoré predstavujú vklady do imania alebo podiely na imaní právnickej osoby, majetkové podiely na subjekte kolektívneho investovania alebo podiely na inom spoločnom majetku podielnikov, sa po premene menovitej hodnoty týchto majetkových cenných papierov zo slovenskej meny na eurá nesmie na základe zaokrúhľovania podstatne zmeniť vzájomný pomer veľkosti žiadnych vkladov ani podielov, ktoré sú predstavované týmito majetkovými cennými papiermi. Pri cenných papieroch, ktoré tvoria súčasť emisie cenných papierov, sa premena menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá musí uskutočniť rovnakým spôsobom a s rovnakým zaokrúhľovaním pre celú emisiu cenných papierov s tým, že v rámci jednej emisie cenných papierov sa metódou zdola nahor najskôr vykoná prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty jednotlivých cenných papierov na eurá a následne sa v eurách vykoná súčet menovitých hodnôt všetkých cenných papierov z tej istej emisie, ktorým sa zistí celková menovitá hodnota tejto emisie cenných papierov v eurách. Pri premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá v rámci jednej emisie cenných papierov sa však nesmie nad rozsah zaokrúhľovania zmeniť vzájomný pomer veľkosti jednotlivých cenných papierov v príslušnej emisii.
(5)
Na premenu menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nevzťahujú zákazy ani obmedzenia pre cenné papiere podľa osobitných predpisov,33) a to ani zákaz zmeny emisných podmienok niektorých cenných papierov, obmedzenia vylučujúce plnenie peňažných záväzkov podľa zmeneného textu niektorých cenných papierov a obmedzenia vyžadujúce zaokrúhľovanie menovitých hodnôt niektorých cenných papierov na celé čísla alebo na násobky celých čísiel. Premena menovitej hodnoty cenných papierov na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nepovažuje za zvýšenie ani za zníženie výšky menovitej hodnoty cenných papierov podľa osobitných predpisov,37) ani za právny úkon, na ktorý sa vyžaduje súhlas alebo predchádzajúci súhlas podľa osobitných predpisov,39) ak sa rozhodnutie o tejto premene neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených týmto zákonom pre premenu menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá.
§ 14
(1)
Každý emitent je po prijatí rozhodnutia o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa § 13 ods. 3 prvej vety, podať aj príslušný návrh alebo vykonať iné potrebné úkony na to, aby menovitá hodnota cenných papierov v eurách bola bezodkladne zapísaná do zoznamu akcionárov, zoznamu podielnikov podielového fondu alebo do iného príslušného zoznamu majiteľov cenných papierov, ak sa podľa osobitných predpisov takýto zoznam vedie, ako aj do evidencie centrálneho depozitára cenných papierov alebo do príslušného iného úradného registra alebo evidencie cenných papierov a na účtoch majiteľov zaknihovaných cenných papierov, držiteľských účtoch, klientskych účtoch člena alebo iných účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných cenných papieroch.
(2)
Premena menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá je účinná jej zápisom do evidencie centrálneho depozitára cenných papierov alebo do príslušného iného úradného registra alebo evidencie cenných papierov, kde sú evidované príslušné cenné papiere, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak listinné cenné papiere znejúce na slovenskú menu nie sú evidované v žiadnej evidencii ani registri cenných papierov, premena ich menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá je účinná dňom vyznačenia menovitej hodnoty v eurách na príslušné listinné cenné papiere, pričom vyznačenie menovitej hodnoty v eurách na príslušné listinné cenné papiere nemá podľa osobitných predpisov16) žiadny vplyv na ich platnosť ani na práva a povinnosti, ktoré sú s nimi spojené.
(3)
Ak ide o premenu menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá pri zaknihovaných cenných papieroch, ktorých evidenciu vedie centrálny depozitár cenných papierov, je emitent po prijatí rozhodnutia o tejto premene povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa § 13 ods. 3 prvej vety, doručiť písomné oznámenie s údajmi o premene centrálnemu depozitárovi cenných papierov, pričom na základe tohto oznámenia emitenta je centrálny depozitár cenných papierov povinný bezodkladne, najneskôr však do jedného roka po doručení oznámenia emitenta, vykonať vo svojej evidencii zápis príslušnej zmeny údajov v registri emitenta cenných papierov a v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára cenných papierov zabezpečiť aj bezodkladné vykonanie zápisov príslušných zmien údajov na dotknutých účtoch majiteľov zaknihovaných cenných papierov, držiteľských účtoch, klientskych účtoch člena alebo iných účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných zaknihovaných cenných papieroch, ak zákon neustanovuje inú lehotu na vykonanie zápisov príslušných zmien.
(4)
Ak si emitent zaknihovaných dlhových cenných papierov, zaknihovaných podielových listov alebo zaknihovaných družstevných podielnických listov, ktorých evidenciu vedie centrálny depozitár cenných papierov, najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura nesplní svoje povinnosti podľa § 13 ods. 3 a nedoručí centrálnemu depozitárovi cenných papierov písomné oznámenie s príslušnými údajmi o premene ním emitovaných zaknihovaných cenných papierov, tak centrálny depozitár cenných papierov pre celú emisiu príslušného emitenta bezodkladne vykoná metódou zdola nahor prepočet zo slovenskej meny na eurá a zaokrúhlenie menovitej hodnoty jednotlivých zaknihovaných dlhových cenných papierov, zaknihovaných podielových listov alebo zaknihovaných družstevných podielnických listov; v takomto prípade tiež centrálny depozitár cenných papierov s účinnosťou ku dňu zavedenia eura zabezpečí vykonanie zápisov príslušných zmien údajov v registri emitenta cenných papierov a na dotknutých účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných zaknihovaných dlhových cenných papieroch, zaknihovaných podielových listoch alebo zaknihovaných družstevných podielnických listoch.
(5)
Rovnaké pravidlá, aké platia pri vykonávaní prepočtov a zápisov zmien údajov o menovitej hodnote zaknihovaných dlhových cenných papierov zo slovenskej meny na eurá, ktorých evidenciu vedie centrálny depozitár cenných papierov, platia aj pri vykonávaní prepočtov a zápisov zmien údajov o menovitej hodnote pokladničných poukážok zo slovenskej meny na eurá, ktoré sú evidované v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska, pričom Národná banka Slovenska má pri vykonávaní prepočtov a zápisov zmien údajov o menovitej hodnote pokladničných poukážok zo slovenskej meny na eurá rovnaké postavenie, práva a povinnosti ako centrálny depozitár cenných papierov pri vykonávaní prepočtov a zápisov zmien údajov o menovitej hodnote zaknihovaných dlhových cenných papierov zo slovenskej meny na eurá. Správcovská spoločnosť, ktorá vedie samostatnú evidenciu zaknihovaných podielových listov, ktoré znejú na slovenskú menu, je po prijatí rozhodnutia o premene menovitej hodnoty týchto podielových listov zo slovenskej meny na eurá povinná bezodkladne zabezpečiť, aby s účinnosťou ku dňu zavedenia eura boli vykonané zápisy zmien údajov o tejto premene v registri emitenta zaknihovaných podielových listov; táto správcovská spoločnosť je tiež povinná v súčinnosti s centrálnym depozitárom cenných papierov a jeho členmi zabezpečiť, aby s účinnosťou ku dňu zavedenia eura boli vykonané aj zápisy zmien údajov na dotknutých účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných zaknihovaných podielových listoch.
(6)
Ak ide o premenu menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá pri cenných papieroch, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo so súhlasom emitenta na mnohostrannom obchodnom systéme,43) je emitent povinný údaje o tejto premene bezodkladne oznámiť organizátorovi príslušného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému; túto oznamovaciu povinnosť má aj centrálny depozitár cenných papierov, ak podľa odsekov 3 a 4 vykoná prepočet a zápis zmien údajov o prepočte zo slovenskej meny na eurá v prípade menovitej hodnoty zaknihovaných dlhových cenných papierov, zaknihovaných podielových listov alebo zaknihovaných družstevných podielnických listov. Pritom organizátor príslušného regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému má povinnosť oznámenie o tejto premene zo slovenskej meny na eurá bezodkladne zverejniť spôsobom určeným v burzových pravidlách alebo iných pravidlách platných pre príslušný regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém. Ak ide o premenu menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá pri cenných papieroch, ktoré sú bez súhlasu emitenta prijaté na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme,43) organizátor tohto mnohostranného obchodného systému je povinný bezodkladne zverejniť údaje o tejto premene zo slovenskej meny na eurá spôsobom určeným v pravidlách mnohostranného obchodného systému.
§ 15
(1)
Po vykonaní premeny menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá má emitent, centrálny depozitár cenných papierov alebo burza cenných papierov povinnosť vykonanie tejto premeny bezodkladne oznámiť alebo uverejniť rovnakým spôsobom, ako sa pri zmene menovitej hodnoty cenných papierov rovnakého druhu oznamujú alebo uverejňujú informácie podľa osobitných predpisov44) a ďalších pravidiel vzťahujúcich sa na takéto cenné papiere. Informácia o vykonaní premeny menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá musí obsahovať najmä označenie dotknutých cenných papierov a emisie cenných papierov, ich menovitú hodnotu vyjadrenú v slovenskej mene pred vykonaním premeny a ich menovitú hodnotu vyjadrenú v eurách po vykonaní premeny, dátum nadobudnutia účinnosti tejto premeny a konverzný kurz a zaokrúhlenie použité pri tejto premene zo slovenskej meny na eurá, ako aj ich kód ISIN, ak je pridelený. Ak listinné cenné papiere podliehajú povinnosti zabezpečiť a vykonať premenu ich menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá, emitent je povinný bezodplatne vyznačiť na príslušné listinné cenné papiere výšku ich menovitej hodnoty v eurách pri prvom predložení príslušných listinných cenných papierov emitentovi, pričom vyznačenie menovitej hodnoty v eurách na listinný cenný papier z dôvodu prechodu na euro nemá podľa osobitných predpisov16) nijaký vplyv na právne vzťahy súvisiace s príslušným cenným papierom, a to ani na vznik, zmenu alebo zánik zodpovednosti za zaplatenie peňažnej sumy uvedenej v dlhových cenných papieroch alebo iných listinných cenných papieroch. Po premene menovitej hodnoty imobilizovaných alebo iných listinných cenných papierov zo slovenskej meny na eurá, ktoré ich emitent ako zložiteľ uložil do úschovy, je emitent povinný bezodkladne a bezodplatne zabezpečiť na týchto listinných cenných papieroch vyznačenie menovitej hodnoty v eurách, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Po premene menovitej hodnoty imobilizovaných alebo iných listinných cenných papierov zo slovenskej meny na eurá, ktoré ich emitent ako zložiteľ uložil do úschovy, je emitent povinný bezodkladne a bezodplatne zabezpečiť na týchto listinných cenných papieroch vyznačenie menovitej hodnoty v eurách; na listinných cenných papieroch, ktoré sú vedené v zozname akcionárov, v zozname podielnikov podielového fondu alebo v inom zozname majiteľov listinných cenných papierov vedenom podľa osobitného predpisu, je emitent povinný bezodplatne zabezpečiť vyznačenie menovitej hodnoty v eurách najneskôr pri vydaní týchto listinných cenných papierov z úschovy alebo pri ich prvom predložení inej osobe po premene ich menovitej hodnoty.
(2)
Pri premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá sa postupuje podľa tohto zákona a podľa ustanovení osobitných predpisov,37) ktoré upravujú zmeny výšky menovitých hodnôt cenných papierov, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Premenou menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro nie sú dotknuté žiadne iné emisné podmienky cenných papierov, prevoditeľnosť a obchodovateľnosť cenných papierov, ponuky na prevzatie, štatúty podielových fondov ani žiadne ďalšie právne vzťahy súvisiace s cennými papiermi, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak sa kurzy cenných papierov, výnosy z cenných papierov alebo iné údaje zisťujú alebo vypočítavajú na základe menovitej hodnoty cenných papierov znejúcich na slovenskú menu, tak za obdobie odo dňa zavedenia eura do vykonania premeny ich menovitej hodnoty zo slovenskej meny na eurá sa tieto kurzy, výnosy a iné údaje zisťujú a vypočítavajú na základe domnienky podľa § 13 ods. 1; rovnako sa to vzťahuje na cenné papiere, ktoré podľa § 13 ods. 2 druhej vety nepodliehajú povinnosti zabezpečiť a vykonať premenu zo slovenskej meny na eurá.
(4)
Ak na cenných papieroch, ktoré boli vydané v Slovenskej republike predo dňom zavedenia eura a ktoré sú splatné v Slovenskej republike alebo ktoré predstavujú vklady do imania alebo podiely na imaní právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, je uvedená menovitá hodnota alebo peňažná suma bez vyznačenia menovej jednotky alebo len s použitím slova „koruna“, takéto cenné papiere sa považujú za cenné papiere znejúce na slovenské koruny, ak sa účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak zákon neustanovuje inak.
(5)
Emitenti majetkových cenných papierov znejúcich na slovenskú menu, ktoré budú vydané v období po určení konverzného kurzu a predo dňom zavedenia eura, ako aj emitenti dlhových cenných papierov znejúcich na slovenskú menu, ktoré budú vydané po určení konverzného kurzu a ktoré budú splatné až po dni zavedenia eura, sú povinní v emisných podmienkach cenných papierov, prospektoch a na listinných cenných papieroch uvádzať zároveň hodnoty v slovenskej mene a aj hodnoty v eurách v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Správcovské spoločnosti pre kolektívne investovanie, dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti sú povinné zabezpečiť prípravu nimi spravovaných podielových fondov, dôchodkových fondov a doplnkových dôchodkových fondov na prechod na euro vrátane zabezpečenia príslušných úprav štatútov a prospektov týchto fondov.
(6)
Na návrh alebo príkaz, ktorý bol do jedného roka po dni zavedenia eura podaný v súvislosti s premenou vrátane zápisu údajov o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá, ako aj na konanie o takomto návrhu alebo príkaze a na iné úkony a konania, ktoré súvisia s premenou menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá, sa vzťahuje § 9 ods. 5.
(7)
Odo dňa zavedenia eura nesmie emitent cenných papierov znejúcich na slovenskú menu podať návrh ani príkaz na zápis inej zmeny do evidencie cenných papierov alebo iného úradného registra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri podaní návrhu alebo príkazu na zápis inej zmeny nepodá aj náležité podanie na zápis zmeny o premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 a § 13 a 14 nie je dotknutá povinnosť primerane uplatniť ustanovenia § 10 až 12 vo vzťahu k premene základných imaní a akcií akciových spoločností.
(9)
Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý musí zohľadňovať princípy a zásady podľa § 2 a ktorý ustanoví podrobné pravidlá a postup pri premene menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá vrátane určenia počtu desatinných miest pri zaokrúhľovaní tak, aby bol zachovaný princíp cenovej neutrality pri prepočtoch hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá.
§ 16
Prepočty peňažných údajov na osobitné účely
(1)
Evidované alebo vykazované údaje o peňažných sumách (ďalej len „peňažný údaj“) vrátane peňažných údajov o historickom časovom vývoji hodnoty majetku alebo výšky peňažných súm, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom zavedenia eura, sa na účely ich využívania po prechode na euro alebo na účely duálneho zobrazovania prepočítavajú zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Na účely sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa pri prepočtoch peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom zavedenia eura a ktoré sa využívajú v období po prechode na euro, postupuje podľa osobitných predpisov v oblasti sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, pričom doklady a údaje o peňažných sumách v slovenskej mene za obdobie predo dňom zavedenia eura sa bez vykonania prepočtov uschovávajú, archivujú, evidujú a vykazujú príslušnej inštitúcii sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia alebo zdravotného poistenia a prepočty peňažných údajov zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu sa spravidla vykonávajú až pri výpočtoch dávok sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia alebo zdravotného poistenia, ak iné pravidlá neustanovujú osobitné predpisy v oblasti sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia alebo zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý musí zohľadňovať princípy a zásady podľa § 2 a ktorý ustanoví podrobné pravidlá, rozsah a postup pri vykazovaní a prepočtoch peňažných údajov vrátane pravidiel vykazovania peňažných údajov na účely zdravotného poistenia v súvislosti s prechodom na euro.
(3)
Na účely účtovníctva, daní, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, miestnych poplatkov a colné účely sa pri prepočtoch peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom zavedenia eura a ktoré sa využívajú v období po prechode na euro, postupuje podľa osobitných účtovných predpisov, osobitných daňových predpisov, osobitných colných predpisov, osobitných predpisov upravujúcich správne poplatky, súdne poplatky a miestne poplatky, najmä pri prepočtoch účtovných údajov vyjadrených v slovenskej mene, ktoré vznikli v období predo dňom zavedenia eura ako výsledok prepočtov aktív a pasív medzi cudzou menou a slovenskou menou vykonaných na základe iného kurzu ako konverzného kurzu, alebo ak ide o prepočty peňažných údajov uvádzané v účtovníctve vrátane účtovných závierok za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok začínajúci sa predo dňom zavedenia eura a končiaci sa až po prechode na euro, alebo ak ide o prepočty peňažných údajov uvádzané v daňových priznaniach podávaných po prechode na euro za daňové obdobie, ktoré sa skončilo predo dňom zavedenia eura, alebo ktoré sa začalo predo dňom zavedenia eura a skončilo sa až po prechode na euro. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré musia zohľadňovať princípy a zásady podľa § 2 a ktoré ustanovia podrobné pravidlá, rozsah a postup pri prepočtoch peňažných údajov vrátane pravidiel vykazovania peňažných údajov na účely účtovníctva v súvislosti s prechodom na euro, ako aj podrobné pravidlá, rozsah a postup pri prepočtoch peňažných údajov vrátane pravidiel vykazovania peňažných údajov na účely daní, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, miestnych poplatkov a colné účely v súvislosti s prechodom na euro a aj vydania alebo úprav vzorov daňových tlačív zohľadňujúcich prechod na euro.
(4)
Na štatistické účely sa pri prepočtoch peňažných údajov, ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom zavedenia eura a ktoré sa využívajú v období po prechode na euro, postupuje podľa osobitných predpisov z oblasti štatistiky, najmä pri prepočtoch peňažných údajov, ktoré vznikli v období predo dňom zavedenia eura ako výsledok prepočtov medzi cudzou menou a slovenskou menou vykonaných na základe iného kurzu ako konverzného kurzu, alebo ak ide o prepočty peňažných údajov na vytváranie štatistických číselných radov alebo na štatistické porovnávanie údajov za obdobia predo dňom zavedenia eura a obdobia po prechode na euro. Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý musí zohľadňovať princípy a zásady podľa § 2 a ktorý ustanoví podrobné pravidlá, rozsah a postup pri prepočtoch peňažných údajov vrátane pravidiel vykazovania peňažných údajov na štatistické účely v súvislosti s prechodom na euro.
PIATA ČASŤ
REFERENČNÉ ÚROKOVÉ SADZBY, KURZY A INDEXY
§ 17
(1)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch používa pojem „základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná úroková sadzba“ alebo „diskontná sadzba Štátnej banky česko-slovenskej“, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky,45) ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre obchody vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Takáto zmena základnej úrokovej sadzby pri prechode na euro nemá vplyv na dokončenie úročenia podľa pôvodnej výšky úrokovej sadzby počas úrokového obdobia, ktoré začalo plynúť predo dňom zavedenia eura a ktoré uplynie po zavedení eura, ani nemá vplyv na úročenie po zavedení eura, pre ktoré je rozhodujúca výška úrokovej sadzby z obdobia predo dňom zavedenia eura, a tiež nemá podľa osobitných predpisov16) vplyv ani na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch používajú ako referenčné parametre výmenné kurzy slovenskej meny k iným menám určené a vyhlásené Národnou bankou Slovenska, alebo iné výmenné kurzy slovenskej meny k iným menám, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumejú príslušné referenčné výmenné kurzy eura k iným menám určené a vyhlásené Európskou centrálnou bankou,45) referenčné výmenné kurzy eura k iným menám určené a vyhlásené Národnou bankou Slovenska,46) ak ide o meny, pre ktoré Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje referenčné výmenné kurzy, prípadne iné príslušné výmenné kurzy eura k iným menám, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak osobitný predpis neustanoví inak; ak však ide o výmenný kurz slovenskej meny k euru, tak v závislosti od predmetu príslušného právneho vzťahu sa odo dňa zavedenia eura použije buď konverzný kurz, alebo sa nepoužije žiadny kurz, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak osobitný predpis neustanoví inak. Takáto zmena výmenných kurzov pri prechode na euro nemá vplyv na prvky právnych vzťahov, pre ktoré sú rozhodujúce výmenné kurzy z obdobia predo dňom zavedenia eura, a ani nemá podľa osobitných predpisov16) vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch používajú referenčné úrokové sadzby alebo finančné indexy, ktoré sú odvodené od úrokových mier alebo iných parametrov pri obchodoch s peňažnými prostriedkami v slovenskej mene na bankovom peňažnom trhu v Slovenskej republike, najmä referenčné úrokové sadzby SKONIA, BRIBOR alebo BRIBID, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumejú príslušné referenčné úrokové sadzby EONIA, EURIBOR alebo EURIBID s príslušnou lehotou splatnosti, alebo iné príslušné referenčné sadzby a finančné indexy odvodené od úrokových mier alebo iných parametrov pri obchodoch s peňažnými prostriedkami v eurách na bankovom peňažnom trhu v eurozóne. Takáto zmena referenčných sadzieb a finančných indexov pri prechode na euro nemá vplyv na prvky právnych vzťahov, pre ktoré sú rozhodujúce výšky referenčných sadzieb a finančných indexov z obdobia predo dňom zavedenia eura, a ani nemá podľa osobitných predpisov16) vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
ŠIESTA ČASŤ
DUÁLNE ZOBRAZOVANIE
§ 18
(1)
Obdobie duálneho zobrazovania, počas ktorého sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt a podľa ďalších ustanovených pravidiel povinne vykonáva duálne zobrazovanie zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách, sa začína jeden mesiac po dni určenia konverzného kurzu a končí sa jeden rok po dni zavedenia eura. Dobrovoľné duálne zobrazovanie možno podľa ustanovených pravidiel vykonávať aj vo väčšom ako povinnom rozsahu duálneho zobrazovania; dobrovoľné duálne zobrazovanie tiež možno podľa ustanovených pravidiel vykonávať aj mimo povinného obdobia duálneho zobrazovania, najskôr však odo dňa určenia konverzného kurzu.
(2)
Duálne zobrazovanie sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt vzťahuje len na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú predo dňom zavedenia eura uvedené v slovenskej mene, a na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú po dni zavedenia eura uvedené v eurách. Duálne zobrazenie nezakladá nárok na úhradu duálne zobrazenej peňažnej sumy v tej mene, ktorá je podľa § 1 ods. 2 písm. i) uvedená len na informatívne účely, ak sa účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo vykonať úhradu ceny, platby alebo inej hodnoty v hotovosti v ktorejkoľvek zo zobrazených mien počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva výlučne podľa celého konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre prechod na euro vrátane ustanoveného počtu desatinných miest pri duálnom zobrazovaní cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt. Všade, kde sa vykonáva duálne zobrazenie, musí byť viditeľne sprístupnený aj konverzný kurz.
(4)
Duálne zobrazovanie sa pri písomnej forme, vrátane elektronickej formy, musí vykonávať jednoznačným, prehľadným, zrozumiteľným, ľahko prístupným a dobre čitateľným zobrazením a uvádzaním cien, platieb a iných hodnôt vrátane jednotkových cien zároveň v slovenských korunách a v eurách tak, aby ich výšku bolo možné porovnávať s výškou obdobných cien, platieb a iných hodnôt vrátane jednotkových cien; pri duálnom zobrazovaní sa informácie o cenách, platbách a iných hodnotách uvádzajú v štátnom jazyku a možno ich uvádzať aj v iných jazykoch.
(5)
Pri marketingu, ponukách a pri predaji alebo inom odplatnom poskytovaní výrobkov, tovarov, služieb a prác sa údaje o cenách vrátane jednotkových cien duálne zobrazujú a uvádzajú na cenovkách, v cenníkoch vrátane sadzobníkov cien a cenových taríf, v marketingových materiáloch, alebo na iných informačných prostriedkoch a technických zariadeniach, kde sa obvykle uvádzajú informácie o cenách na základe osobitných predpisov o cenách a o ochrane spotrebiteľov.8) Duálne zobrazovanie, ktoré je pre verejnosť alebo klientov sprístupnené na internete, intranete alebo v inom obdobnom elektronickom prostredí, postačuje podľa ustanovených pravidiel a v ustanovenom rozsahu zabezpečiť prostredníctvom viditeľne umiestnenej a užívateľsky jednoducho ovládateľnej virtuálnej softvérovej kalkulačky s pevne a trvalo nastaveným konverzným kurzom, ktorá predo dňom zavedenia eura vykonáva automatické prepočty zadaných peňažných súm zo slovenských korún na eurá podľa konverzného kurzu a odo dňa zavedenia eura vykonáva automatické prepočty zadaných peňažných súm z eur na slovenské koruny podľa konverzného kurzu. Osobitným predpisom možno ustanoviť aj osobitné spôsoby duálneho zobrazovania niektorých cien, platieb a iných hodnôt alebo osobitný počet desatinných miest pre niektoré ceny, platby alebo iné hodnoty, ak je to vhodné a účelné vzhľadom na osobitnú povahu výrobkov, tovarov, služieb, prác alebo platieb, alebo vzhľadom na osobitný spôsob ich ponuky, poskytovania alebo vykonávania, najmä osobitné spôsoby duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt pri reklame a inom marketingu, alebo uvádzanie osobitného počtu desatinných miest pri jednotkových cenách za energie vrátane plynu, palív a pohonných hmôt, za pitnú a úžitkovú vodu, za tarifné impulzy komunikačných služieb a za iné produkty, výrobky alebo služby, ktoré sa obvykle predávajú, dodávajú a poskytujú vo väčších jednotkových množstvách.
(6)
Ak predmetom duálneho zobrazovania sú peňažné sumy uvedené na faktúrach, v zmluvách, na platobných alebo výplatných dokladoch, na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou, pokladničných potvrdenkách, na ďalších dokladoch o zaplatení alebo na iných účtovných dokladoch, duálnemu zobrazovaniu na takýchto dokladoch podliehajú len celkové konečné sumy cien, platieb alebo iných hodnôt, ktoré majú byť skutočne uhradené alebo vyúčtované, najmä konečné sumy mzdy alebo platu vyplácané zamestnancovi alebo poukazované na ním určený bankový účet a konečné ceny výrobkov, tovarov, služieb alebo prác, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak predmetom duálneho zobrazovania sú sumy hodnôt uvádzaných na výpisoch z účtov vyhotovovaných finančnými inštitúciami, duálnemu zobrazovaniu podlieha minimálne počiatočný stav a konečný stav príslušnej hodnoty uvedený na výpise z účtu za vykazované obdobie a poplatky, odplaty a ostatné ceny uhrádzané finančnej inštitúcii, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak; ak frekvencia poskytovania výpisov z účtu je nepravidelná alebo je dlhšia ako štvrťrok, finančná inštitúcia je povinná klientovi, ktorý nemá priamy elektronický prístup k svojmu účtu, najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura bezodplatne písomne oznámiť duálne zobrazenú poslednú známu sumu hodnoty alebo sumu hodnoty očakávanú ku dňu zavedenia eura a najneskôr jeden štvrťrok po dni zavedenia eura je povinná klientovi bezodplatne písomne oznámiť duálne zobrazenú sumu hodnoty po jej prepočte a premene zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu. Ak je tá istá peňažná suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou a aj na inom účtovnom doklade odovzdávanom spotrebiteľovi alebo inému klientovi, duálnemu zobrazovaniu podlieha len suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou. Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú sumy uvádzané na príjmových a výdavkových účtovných dokladoch o pokladničných operáciách s hotovosťou; duálnemu zobrazovaniu však podlieha konečná suma uvedená na doklade o predaji, ktorý sa vyhotovuje ako náhrada za doklad z elektronickej registračnej pokladnice vtedy, ak dočasne nemožno použiť elektronickú registračnú pokladnicu.
(7)
Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú peňažné sumy uvedené v ustanoveniach všeobecne záväzných právnych predpisov, ani výroky rozhodnutí orgánov verejnej moci. Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú ani peňažné sumy preukázateľne uvádzané výlučne iba medzi právnickými osobami navzájom, alebo výlučne iba medzi podnikateľmi navzájom pri ich podnikateľskej činnosti. Duálnemu zobrazovaniu tiež nepodliehajú prevodné príkazy, doklady o vklade, doklady o výplate, poštové poukazy, iné platobné doklady, prevádzkové doklady, žiadosti a tlačivá, ktoré spracovávajú, vybavujú a vykonávajú finančné inštitúcie a iné subjekty a ktoré vypĺňajú ich klienti alebo ktoré sú vyhotovené podľa údajov poskytnutých klientom. Vykonávanie duálneho zobrazovania sa nevyžaduje pri peňažných sumách uvádzaných na kolkových známkach,47) na poštových známkach a iných poštových ceninách,47) na kontrolných známkach47) alebo na iných úradných ceninách, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Vykonávanie duálneho zobrazovania sa nevyžaduje ani od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi, a to pri príležitostnom prenájme hnuteľných vecí, pri príležitostnom predaji vlastných použitých vecí a výrobkov v primeranom množstve medzi fyzickými osobami, alebo pri príležitostnom predaji lesných plodín, húb alebo rastlinných a živočíšnych produktov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve alebo vodnom hospodárstve, vrátane takéhoto príležitostného predaja na trhových miestach.48) Osobitným predpisom možno z vykonávania duálneho zobrazovania výnimočne vyňať aj niektoré ďalšie ceny alebo platby, ak by ich duálne zobrazenie predstavovalo neúmerné technické zaťaženie alebo neúmerne vysoké finančné náklady na duálne zobrazenie v dôsledku osobitnej povahy výrobkov, tovarov, služieb, prác alebo platieb, alebo osobitného spôsobu, akým sa poskytujú alebo vykonávajú, najmä pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.49) Ak osobitný predpis výnimočne vyjme niektoré ceny, platby alebo iné hodnoty z vykonávania duálneho zobrazovania, týmto osobitným predpisom možno ustanoviť aj opatrenia vhodné a účelné na to, aby sa pri vyňatých cenách, platbách alebo iných hodnotách dosiahol obdobný účinok ako pri duálnom zobrazovaní.
(8)
Ak predo dňom zavedenia eura bola cena duálne zobrazená v slovenských korunách a v eurách, pričom prepočet a zaokrúhlenie ceny zo slovenských korún na eurá boli vykonané v súlade s pravidlami duálneho zobrazovania, a ak sa zároveň po dni zavedenia eura nezmení pôvodná cena vyjadrená v eurách, tak na účely duálneho zobrazovania sa po dni zavedenia eura nemusí pôvodná cena vyjadrená v eurách prepočítavať a zaokrúhľovať z eur na slovenské koruny, ale pôvodná cena vyjadrená v slovenských korunách sa považuje za správne prepočítanú hodnotu podľa pravidiel duálneho zobrazovania.
(9)
Odo dňa určenia konverzného kurzu je zakázané súčasne zobrazovať a uvádzať ceny, platby a iné hodnoty zároveň v slovenskej mene a aj v eurách inak ako podľa pravidiel pre duálne zobrazovanie, ktoré ustanovuje tento zákon a osobitné predpisy, najmä je zakázané duálne zobrazovanie s iným prepočtom ako podľa konverzného kurzu, s nižším ako ustanoveným počtom desatinných miest alebo s nepresnejším zaokrúhlením ako podľa ustanovených pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro; týmto nie je predo dňom zavedenia eura dotknuté uvádzanie výmenných kurzov používaných pri nákupe, predaji alebo zámene peňažných prostriedkov v slovenskej mene za peňažné prostriedky v eurách. Dobrovoľné informatívne zobrazovanie a uvádzanie cien, platieb a iných hodnôt zároveň v slovenskej mene a aj v eurách, ktoré sa vykonáva predo dňom určenia konverzného kurzu, nesmie byť označované ani vydávané za duálne zobrazovanie, ktoré ustanovuje tento zákon a osobitné predpisy.
(10)
Metódy, postupy a spôsoby duálneho zobrazovania a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a tiež pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode na euro, ďalej rozsah cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu, ceny, jednotkové ceny, platby a iné hodnoty uvádzané, prepočítavané a zaokrúhľované s osobitným počtom desatinných miest a počet týchto desatinných miest, ako aj ceny, platby a iné hodnoty výnimočne vyňaté z duálneho zobrazovania a tiež ostatné podrobnosti o duálnom zobrazovaní, prepočítavaní a zaokrúhľovaní cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý musí zohľadňovať princípy a zásady podľa § 2 a ktorý
a)
vydá
1.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre oblasť ochrany spotrebiteľov pri marketingu, ponukách a pri predaji alebo inom odplatnom poskytovaní výrobkov, tovarov a prác, ako aj iných služieb a platieb ako v oblastiach uvedených v bodoch 2 až 6 a v písmene b),
2.
Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia,
3.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb,
4.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre oblasť zdravotného poistenia a oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane lekárenskej starostlivosti a cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,
5.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre oblasť hazardných hier,
6.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov,
b)
môže vydať Ministerstvo financií Slovenskej republiky na účely účtovníctva, daní, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, miestnych poplatkov a colné účely.
SIEDMA ČASŤ
DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM PRAVIDIEL A POVINNOSTÍ PRI PRÍPRAVE NA PRECHOD A PRECHODE NA EURO
§ 19
Orgány dohľadu
(1)
Dohľad a kontrolu nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro vykonávajú orgány dohľadu, ktorými na účely tohto zákona sú Národná banka Slovenska, Slovenská obchodná inšpekcia, cenové kontrolné orgány, orgány vo veciach ochrany spotrebiteľa vrátane obcí a iné orgány dohľadu v rozsahu svojej pôsobnosti na dohľad a kontrolu podľa osobitných predpisov;50) ak príslušnosť orgánu dohľadu nemožno zistiť podľa osobitných predpisov ani podľa iných ustanovení tohto zákona, na výkon dohľadu a kontroly je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.51) Súčasťou predmetu dohľadu a kontrol v rozsahu ustanovenej pôsobnosti orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov a v oblasti cien je aj duálne zobrazovanie, ako aj premena, prepočet a zaokrúhľovanie peňažných súm a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách v rámci prechodu na euro. Na výkon dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro, vrátane konania a rozhodovania v rámci tohto dohľadu, ako aj vymáhania plnenia vydaných rozhodnutí, sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,50) ktoré upravujú postup orgánu dohľadu, ak tento zákon neustanovuje inak; to platí aj pre práva a povinnosti orgánov dohľadu a osôb poverených výkonom dohľadu a kontroly a pre práva a povinnosti osôb podliehajúcich dohľadu a kontrole nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro.
(2)
Národná banka Slovenska vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov52) dohľad nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro v oblasti hotovostného peňažného obehu zákonných platidiel a v oblasti bezhotovostného peňažného obehu pri platobnom styku vrátane reprodukovania slovenských bankoviek a slovenských mincí, výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá a tiež premeny peňažných prostriedkov, ktoré sú uložené v bankách, zo slovenských korún na eurá, ako aj dohľad nad dodržiavaním pravidiel a povinností v oblasti finančného trhu vrátane prepočtov, zaokrúhľovania a duálneho zobrazovania pri službách finančných inštitúcií a tiež premeny menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá.
§ 20
Opatrenia na nápravu a sankcie
(1)
Ak orgán dohľadu pri dohľade alebo kontrole nad osobou, ktorá podlieha dohľadu alebo kontrole (ďalej len „dohliadaný subjekt“) podľa osobitných predpisov,50) zistí u dohliadaného subjektu nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro, ktoré ustanovuje tento zákon, osobitný predpis vydaný na vykonanie tohto zákona alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, orgán dohľadu je podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov príslušný uložiť dohliadanému subjektu opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie ustanovené podľa osobitných predpisov.50)
(2)
Ak orgán dohľadu pri dohľade alebo kontrole nad podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá nepodlieha dohľadu alebo kontrole podľa osobitných predpisov,50) zistí nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro, ktoré ustanovuje tento zákon, osobitný predpis vydaný na vykonanie tohto zákona alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, orgán dohľadu je podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov príslušný uložiť tejto osobe peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur; ak bol v dôsledku zisteného nedostatku získaný majetkový prospech prevyšujúci hodnotu 60 000 eur, možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu.
(3)
Ak orgán dohľadu zistí nedostatok podľa odseku 1 alebo 2 v činnosti podnikateľa alebo právnickej osoby, vrátane odmietnutia prijatia zákonných platidiel bez zákonného dôvodu, popri uložení pokuty podľa odseku 1 alebo 2 je orgán dohľadu príslušný podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke až do hodnoty 1 500 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 3 000 eur aj zodpovednej fyzickej osobe, ktorá zapríčinila zistený nedostatok v činnosti podnikateľa alebo právnickej osoby. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak orgán dohľadu je príslušný uložiť zodpovednej fyzickej osobe peňažnú pokutu alebo inú sankciu podľa osobitného predpisu.50)
§ 21
Súčinnosť poskytovaná orgánom dohľadu
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, ďalšie orgány verejnej moci a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné bez zbytočného odkladu poskytovať orgánom dohľadu nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Pritom sú bez zbytočného odkladu povinní bezodplatne sprístupniť a poskytovať orgánom dohľadu nimi požadované písomné alebo ústne vyjadrenia, vysvetlenia a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane informácií z nimi vedených evidencií a registrov. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu zákonom výslovne uloženej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti, prípadne k sprístupneniu alebo poskytnutiu informácií v rozpore so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.53)
§ 22
Poriadkové opatrenia
(1)
V rámci dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro je orgán dohľadu príslušný uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu sťažuje
a)
výkon dohľadu alebo kontroly najmä tým, že neumožní alebo sťažuje výkon dohľadu alebo kontroly na mieste, alebo neposkytne požadované doklady alebo informácie súvisiace s dohliadanými subjektmi, prípadne neposkytne inú súčinnosť požadovanú na účely výkonu dohľadu a kontroly,
b)
postup v konaní pred orgánom dohľadu najmä tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví na predvolanie orgánu dohľadu, bezdôvodne odmietne svedeckú výpoveď, poskytne neúplnú alebo nepravdivú výpoveď, nepredloží písomné vyjadrenie, nepredloží listinu, neumožní vykonanie obhliadky alebo nevykoná iný úkon v konaní požadovaný v predvolaní alebo vo výzve orgánu dohľadu.
(2)
Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností. Poriadkovú pokutu možno uložiť v platnej menovej jednotke až do hodnoty 1 500 eur, ak ide o fyzickú osobu, a až do 15 000 eur, ak ide o právnickú osobu, a to aj opakovane.
(3)
Na konanie a rozhodovanie o uložení poriadkovej pokuty sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,50) ktoré upravujú postup orgánu dohľadu, ak tento zákon neustanovuje inak. Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti, za ktoré sa poriadková pokuta ukladá.
(4)
Poriadková pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom orgánu dohľadu; ak však orgánom dohľadu je štátny orgán, sú príjmom štátneho rozpočtu, a ak orgánom dohľadu je obec, sú príjmom rozpočtu príslušnej obce.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 23
(1)
Právnické osoby a podnikatelia sú povinní pripraviť a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri výkone svojej činnosti zabezpečia plynulý a nerušený prechod na euro. Každá osoba sama znáša svoje náklady a výdavky súvisiace so zavedením eura, ak osobitný zákon neustanovuje inak, pričom z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich so zavedením eura sa nesmú zvyšovať ceny vrátane jednotkových cien, ani poplatky alebo iné finančné plnenia, prípadne vyžadovať osobitné poplatky, príplatky alebo iné plnenia na úhradu nákladov súvisiacich so zavedením eura vrátane nákladov súvisiacich s premenou majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá. Na nevyhnutné a preukázateľne vynaložené náklady a výdavky súvisiace so zavedením eura sa vzťahuje osobitný predpis.54)
(2)
Pri prechode na euro sa na zaokrúhľovanie celkových konečných súm v eurách, ktoré majú byť skutočne uhradené alebo ktoré majú byť vyúčtované, nepoužijú osobitné predpisy, ktoré upravujú zaokrúhľovanie celkových konečných súm niektorých hotovostných peňažných platieb na iné účely.55)
(3)
Cenné papiere, iné finančné nástroje a ďalšie majetkové hodnoty, ktoré sú peňažne vyjadrené v slovenskej mene a ktoré sa nespravujú slovenským právnym poriadkom, ale zahraničným právnym poriadkom, sa premenia zo slovenskej meny na eurá alebo na inú menu v súlade s príslušným zahraničným právnym poriadkom.
§ 24
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov s tým, že sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura považujú za sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v eurách podľa pravidiel pre prechod na euro, ak sa účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „zákonné peniaze“, rozumejú sa tým zákonné platidlá, pričom predo dňom zavedenia eura sú nimi platné slovenské bankovky a slovenské mince, počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sú nimi platné eurobankovky a euromince a zároveň aj platné slovenské bankovky a slovenské mince a odo dňa skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sú nimi platné eurobankovky a euromince. Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „peňažná jednotka“ alebo „peňažná jednotka meny“, rozumie sa tým pojem „menová jednotka“. Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „menové rezervy“, rozumie sa tým pojem „devízové rezervy“.
(3)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú pojmy „slovenské platidlá“, „slovenské peniaze“ alebo „tuzemské peniaze“, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumejú aj platné eurobankovky a euromince a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len platné eurobankovky a euromince. Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú pojmy „slovenská mena“, „domáca mena“ alebo „tuzemská mena“, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj mena euro a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len mena euro. Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „slovenská koruna“ alebo skratka slovenskej koruny „Sk“ bez spojenia s určitou peňažnou sumou, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj pojem „euro“ a symbol eura „€“ a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len pojem „euro“ a symbol eura „€“. Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa alfabetický kód slovenskej koruny „SKK“ bez spojenia s určitou peňažnou sumou, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj alfabetický kód meny euro „EUR“ a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len alfabetický kód meny euro „EUR“.
(4)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „cudzia mena“ alebo „zahraničná mena“, predo dňom zavedenia eura sa tým rozumie iná mena ako slovenská mena, počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumie iná mena ako euro alebo slovenská mena a odo dňa skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumie iná mena ako euro. Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „valuty“ alebo „devízy“, predo dňom zavedenia eura sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako slovenskej mene, počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako mene euro alebo slovenskej mene a odo dňa skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako mene euro.
(5)
Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch ustanovuje, že určitá sadzba, základ sadzby, platba, plnenie alebo iná peňažná suma sa zaokrúhľuje na celé haliere, na násobky celých halierov, na celé slovenské koruny alebo na násobky celých slovenských korún, a ak osobitný predpis neustanoví inak, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie príslušná sadzba, základ sadzby, platba, plnenie alebo iná príslušná peňažná suma prepočítaná podľa konverzného kurzu a zaokrúhlená na dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa osobitných predpisov.16)
(6)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na slovenské bankovky a slovenské mince, na ich prijímanie, na ich vyhlasovanie za neplatné a na ich sťahovanie z obehu sa až do zavedenia eura a uplynutia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov o slovenských bankovkách a slovenských minciach,56) ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako to platí aj na výmeny a odoberanie nepoškodených slovenských bankoviek, na výmeny a odoberanie poškodených alebo inak znehodnotených slovenských bankoviek a slovenských mincí a na odoberanie falšovaných alebo pozmenených slovenských bankoviek a slovenských mincí, a to až do uplynutia období výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí, ktoré ustanovuje tento zákon.
(7)
Na prepočet sadzieb, ktoré sú ustanovené v § 20 ods. 2 a 3 a § 22 ods. 2, na slovenskú menu sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska.
§ 25
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 7 zákona č. 49/1918 Zb. o zavedení obchodných platidiel,
2.
§ 1 a 8 zákona č. 187/1919 Zb., ktorým sa upravuje obeh a správa platidiel v československom štáte a dopĺňa sa zmocnenie ministerstva financií dané zákonom zo dňa 25. februára 1919, č. 84/1919 Zb. z. a n.,
3.
zákon č. 25/1944 Sl. z. o vydaní päťdesiatkorunových pamätných mincí,
4.
§ 9 a 10 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 25/1961 Zb., zákona č. 175/1988 Zb., zákona č. 130/1989 Zb., zákona č. 22/1992 Zb. a zákona č. 510/2002 Z. z.,
5.
čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona,
6.
vládne nariadenie č. 239/1948 Zb. o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky,
7.
vládne nariadenie č. 203/1949 Zb. o razbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť sedemstého výročia vydania banského práva jihlavského,
8.
vládne nariadenie č. 255/1949 Zb. o razbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina,
9.
vládne nariadenie č. 39/1951 Zb. o razbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa,
10.
vládne nariadenie č. 34/1954 Zb. o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine,
11.
vládne nariadenie č. 47/1957 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs,
12.
vládne nariadenie č. 105/1965 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs,
13.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 23/1971 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs,
14.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1972 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs,
15.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 108/1973 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs,
16.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 70/1985 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 1000 Kčs,
17.
nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 142/1990 Zb. o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 10 Kčs,
18.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 27/1993 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu,
19.
vyhláška Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona,
20.
opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/1998 z 11. septembra 1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu (oznámenie č. 325/1998 Z. z.).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 519/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk; Národná banka Slovenska sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň zavedenia eura") stáva aj súčasťou Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa na začiatok vkladajú tieto slová: „podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov,“.
4.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie, pričom odo dňa zavedenia eura pri uskutočňovaní operácií v rámci Eurosystému postupuje podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,1ab)“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
„1ab)
Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24 a čl. 31 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.“.
5.
V § 2 ods. 2 sa za slovo „účasti“ vkladajú slová „a cieľov1ac)“ a slovo „bánk.“ sa nahrádza slovami „bánk,1ad) pričom Národná banka Slovenska ako súčasť Európskeho systému centrálnych bánk postupuje podľa pravidiel platných pre Európsky systém centrálnych bánk a ako súčasť Eurosystému odo dňa zavedenia eura postupuje aj podľa pravidiel platných len pre Eurosystém.1ae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1ac až 1ae znejú:
„1ac)
Čl. 105 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Čl. 2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
1ad)
1ae)
Čl. 104 ods. 9 a 11, čl. 105 ods. 1, 2, 3 a 5, čl. 106 a 110 a čl. 122 ods. 1 a 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Čl. 3, 6, 9 ods. 9.2, čl. 10 ods. 10.1 a 10.3, čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 16 až 20, čl. 22, 23, čl. 26 ods. 26.2, čl. 27, čl. 30 až 34, čl. 44, 50 a 52 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení.“.
7.
V § 4 ods. 2 sa slovo „zastupuje“ nahrádza slovami „môže zastupovať“ a vypúšťajú sa slová „súvisiacich s plnením menovej politiky“.
10.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slovo „rozhoduje“ nahrádza slovami „vo veciach dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska rozhoduje“.
11.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „(§ 38)“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj schvaľuje návrhy zákonov, ktoré vláde predkladá alebo spolupredkladá Národná banka Slovenska,“.
14.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
rozhoduje o ďalších záležitostiach vyhradených alebo zverených do pôsobnosti bankovej rady.1g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:
„1g)
Napríklad § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z., § 8 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 86 ods. 3 a 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Banková rada je pri výkone svojich právomocí a pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 povinná rešpektovať pravidlá platné pre Európsky systém centrálnych bánk a odo dňa zavedenia eura aj pravidlá platné pre Eurosystém.“.
16.
V § 7 ods. 4 štvrtej vete sa slová „Za člena bankovej rady môže byť vymenovaná“ nahrádzajú slovami „Členom bankovej rady môže byť“.
17.
V § 7 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Člen bankovej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi a v zhode s cieľmi, záujmami a úlohami Národnej banky Slovenska a Európskeho systému centrálnych bánk, pričom je povinný využívať a zohľadňovať dostupné informácie týkajúce sa výkonu jeho právomocí a pôsobnosti a aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo ohroziť riadny a efektívny výkon činnosti, alebo ciele a záujmy Národnej banky Slovenska alebo Európskeho systému centrálnych bánk.“.
18.
V § 7 ods. 6 sa slová „osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť,“ nahrádzajú slovami „osoby, ktorá je zriadená na podnikateľskú činnosť,2aa) okrem výkonu svojich práv na valnom zhromaždení alebo členskej schôdzi v rámci správy svojho vlastného majetku. Funkcia člena bankovej rady je tiež nezlučiteľná“.
19.
V § 7 ods. 7 druhej vete sa slovo „Guvernér“ nahrádza slovami „Banková rada nesmie ovplyvňovať guvernéra a guvernér“.
20.
V § 7 odsek 9 znie:
„(9)
Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia podľa osobitného predpisu.2ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
21.
V § 7 ods. 10 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a časť vety za bodkočiarkou sa nahrádza týmito slovami: „pričom pri rozhodovaní o predbežnej otázke v konaní sa postupuje podľa osobitného predpisu;2d) o sporoch súvisiacich s odvolaním guvernéra z jeho funkcie však rozhoduje Súdny dvor Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu.2e) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,2ba) návrh na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie treba uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bolo príslušnému členovi bankovej rady doručené rozhodnutie o jeho odvolaní, alebo, ak nebolo doručené, odo dňa, keď sa príslušný člen bankovej rady o tomto rozhodnutí dozvedel. Podanie návrhu na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia o odvolaní až dovtedy, kým vo veci právoplatne nerozhodne príslušný súd2c) alebo Súdny dvor Európskych spoločenstiev.2e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2d a 2e znejú:
„2d)
§ 109 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.
Čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
2e)
Napríklad čl. 14 ods. 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Protokol o Štatúte súdneho dvora pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006), Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo dňa 19. júna 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 06) v platnom znení.“.
22.
V § 7 odsek 11 znie:
„(11)
Národná banka Slovenska uzatvorí s každým členom bankovej rady písomnú zmluvu o výkone funkcie člena bankovej rady, ktorej znenie vopred schvaľuje banková rada. Právny vzťah medzi Národnou bankou Slovenska a členom bankovej rady pri výkone funkcie člena bankovej rady sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve podľa osobitného predpisu,2f) ak zákon neustanovuje ich niektoré vzájomné práva, povinnosti a vzťahy inak.2g) Členovi bankovej rady sa poskytujú cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.2h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2f, 2g a 2h znejú:
„2f)
§ 566 až 576 Obchodného zákonníka.
2g)
Napríklad čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
2h)
§ 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
23.
V § 8 ods. 1 tretej vete sa slovo „vymenovaných“ nahrádza slovom „prítomných“.
24.
V § 8 ods. 4 tretej vete sa za slovo „výsledku“ vkladajú slová „a materiálov zo“.
25.
V § 9 ods. 1 prvej vete sa slovo „guvernér;“ nahrádza slovami „guvernér, ktorý koná v jej mene,2i) ak zákon neustanovuje inak;2j)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2i a 2j znejú:
„2i)
Napríklad § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 9 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce, § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2j)
Napríklad § 5 ods. 2 a § 27 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 9 ods. 1 druhá a tretia veta a ods. 2 a 3 Zákonníka práce.“.
26.
V § 12 ods. 1 sa slová „úloh podľa § 2 tohto zákona“ nahrádzajú slovami „svojich úloh“.
27.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorých predkladateľom nie je Národná banka Slovenska; týmto nie je dotknutá konzultačná povinnosť voči Európskej centrálnej banke v oblastiach jej pôsobnosti podľa osobitného predpisu2k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2k znie:
„2k)
Napríklad rozhodnutie Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou ohľadom návrhov právnych predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 01).“.
31.
V § 17 ods. 3 sa slová „analýzu a monitorovanie falzifikátov eurových bankoviek a eurových mincí.“ nahrádzajú slovami „analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných bankoviek a mincí alebo pozmenených bankoviek a mincí, pričom postupuje podľa osobitných predpisov na ochranu proti falšovaniu bankoviek a mincí.3a) Národná banka Slovenska zašle Európskej centrálnej banke každý nový typ podozrivej sfalšovanej eurobankovky, ktorý zodpovedá kritériám prijatým Európskou centrálnou bankou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04), zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.“.
32.
§ 17a až 17g znejú:
§ 17a
(1)
Pri peňažných platbách v hotovosti je v Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť prijatie zákonných platidiel3b) v ich nominálnej hodnote vrátane viazania prijatia zákonných platidiel na iný ako zákonný dôvod alebo iného obdobného narušovania obehu zákonných platidiel; týmto nie je dotknuté vykonávanie platieb v cudzej mene podľa osobitných predpisov ani právo účastníkov právnych vzťahov dohodnúť sa na platbách v cudzej mene. Pri peňažných platbách v hotovosti je platiteľ povinný umožniť príjemcovi skontrolovať si pri preberaní bankoviek a mincí ich správny počet a pravosť, pričom na požiadanie príjemcu je platiteľ povinný roztriediť bankovky a mince podľa ich nominálnej hodnoty; to sa vzťahuje aj na bankovky a mince v cudzej mene.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby v Slovenskej republike sú pri peňažných platbách vykonaných odo dňa zavedenia eura povinné prijímať zákonné platidlá, môžu odmietnuť prijatie zákonných platidiel a prijaté zákonné platidlá dávajú späť do peňažného obehu podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre eurobankovky a euromince3c) a v rozsahu vymedzenom týmito osobitnými predpismi3c) aj za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi.
(3)
Národná banka Slovenska, ako aj banky, iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk, pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky (ďalej len „banka"), iné vykonávacie inštitúcie pre prevody peňažných prostriedkov a poštové podniky sú odo dňa zavedenia eura povinné pri peňažných platbách prijímať eurobankovky a euromince bez obmedzenia nominálnej štruktúry alebo celkového počtu prijímaných eurobankoviek a euromincí.3d) Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky môže odmietnuť prijatie platných mincí aj vtedy, ak ide o zberateľské euromince.
(4)
Zberateľské mince, pamätné mince, bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely, ako aj bankovky a mince, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla (ďalej len „neplatné bankovky a neplatné mince"), sa na zberateľské účely môžu predávať a kupovať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty, ak nakladanie s eurobankovkami alebo euromincami neustanovia inak osobitné pravidlá platné v eurozóne pre eurobankovky a euromince.3)
§ 17b
(1)
Zakázané je vedome poškodzovať zákonné platidlá vrátane ich ničenia alebo znehodnocovania bez zákonného dôvodu.
(2)
Znehodnotené, necelé alebo inak poškodené eurobankovky a euromince sa v Slovenskej republike odo dňa zavedenia eura vymieňajú za nepoškodené platné eurobankovky a euromince v súlade s osobitnými predpismi platnými v eurozóne pre výmenu poškodených eurobankoviek a euromincí.3e) Poškodené eurobankovky a euromince, ktoré sú počas určeného obdobia sťahované z peňažného obehu, sa vymieňajú za iné platné eurobankovky a euromince len počas obdobia určeného na sťahovanie a výmenu príslušného druhu, vzoru alebo série eurobankoviek alebo euromincí.
(3)
Národná banka Slovenska a banky sú v Slovenskej republike povinné odo dňa zavedenia eura uskutočňovať výmenu znehodnotených, necelých alebo inak poškodených eurobankoviek a euromincí za nepoškodené eurobankovky a euromince, a to podľa pravidiel platných pre takéto výmeny. Národná banka Slovenska a banky neposkytujú náhradu za eurobankovky, ktoré sú na účely ich úradného znehodnotenia poškodené prederavením viacerými pravidelnými otvormi alebo ktoré sú výrazne označené slovom „VZOR" alebo „SPECIMEN". Žiadateľ, ktorý predkladá na výmenu poškodené eurobankovky alebo euromince, je povinný preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti, na požiadanie Národnej banky Slovenska alebo banky predložiť ním podpísané písomné vysvetlenie o okolnostiach poškodenia a uhradiť manipulačný poplatok, ak je ustanovený. Banky sú povinné bezodkladne odovzdať Národnej banke Slovenska všetky poškodené eurobankovky a euromince, za ktoré poskytli náhrady, spolu s predloženými vysvetleniami žiadateľov o okolnostiach poškodenia a s písomnými dokladmi o vyčíslení a výške poskytnutej náhrady; Národná banka Slovenska skontroluje správnosť poskytnutia náhrad a banke uhradí sumu vo výške správne poskytnutých náhrad; ak banka odobrala poškodené bankovky, mince alebo iné podobné predmety pre podozrenie zo spáchania trestného činu, každé takéto odobratie je tiež povinná bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.3f)
(4)
Národná banka Slovenska a banky na požiadanie vykonávajú aj výmenu nepoškodených eurobankoviek a euromincí určitých nominálnych hodnôt za nepoškodené platné eurobankovky a euromince iných alebo tých istých nominálnych hodnôt. Pri takejto výmene ani pri výmene poškodených eurobankoviek alebo euromincí nemá žiadateľ nárok na poskytnutie zberateľských mincí, pamätných mincí ani bankoviek alebo mincí určitého vzoru, typu alebo série vrátane euromincí s určitou národnou stranou euromince.
(5)
Národná banka Slovenska môže v súlade s právnymi aktmi Európskeho spoločenstva3g) vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý odo dňa zavedenia eura ustanoví v Slovenskej republike požiadavky na zisťovanie pravosti, testovanie a triedenie euromincí a na manipuláciu s euromincami nevhodnými do peňažného obehu, zisťovanie a vyčísľovanie výšky náhrad a postup pri poskytovaní náhrad za poškodené euromince ich výmenou za nepoškodené euromince, postup pri odoberaní poškodených euromincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, postup pri odoberaní falšovaných euromincí a iných podobných predmetov a postup pri sťahovaní euromincí nevhodných do peňažného obehu a ich predkladaní do Národnej banky Slovenska.
§ 17d
(1)
Zhotovovanie a používanie reprodukcií eurobankoviek a euromincí alebo ich častí upravujú osobitné predpisy.3h) Reprodukcie eurobankoviek a euromincí alebo ich častí, ich záznamy v elektronickej forme a akékoľvek predmety, ktoré sú čo len čiastočne vzhľadom, rozmermi alebo vlastnosťami podobné ktorejkoľvek eurobankovke alebo eurominci, vrátane medailí a žetónov, ktoré v akomkoľvek gramatickom tvare obsahujú nápis „euro", „cent" alebo „eurocent", symbol eura „€", alfabetický kód meny euro „EUR", alebo ktoré majú čo len čiastočne podobný vzhľad spoločnej strane alebo niektorej národnej strane ktorejkoľvek euromince, sa nesmú zhotoviť ani používať bez splnenia pravidiel o ochrane autorských práv a bez splnenia podmienok pre zhotovovanie a používanie reprodukcií eurobankoviek a euromincí alebo ich častí podľa osobitných predpisov.3h)
(2)
Ustanoveniami odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o reprodukciách slovenských bankoviek a slovenských mincí.3i)
§ 17e
(1)
Platné bankovky a mince, bankovky a mince nevydané, ale určené na vydanie do peňažného obehu, a počas obdobia určeného na výmenu aj neplatné bankovky a neplatné mince, sú pred falšovaním, pozmeňovaním, neoprávnenou výrobou a poškodzovaním a pred bezdôvodným odmietnutím prijatia zákonných platidiel chránené osobitným zákonom.3j)
(2)
Falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince v akejkoľvek mene a bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené (ďalej len „falšované bankovky a mince"), predkladateľom pri ich predložení odoberá bez náhrady Národná banka Slovenska, banky, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi (ďalej len „oprávnená osoba").
(3)
Oprávnená osoba o každom odobratí vyhotoví písomné potvrdenie o okolnostiach odobratia, jeden rovnopis potvrdenia odovzdá predkladateľovi, odobraté falšované bankovky a mince, spolu s ďalším rovnopisom potvrdenia, vloží v prítomnosti predkladateľa do vhodného obalu, ktorý zabezpečí pred neoprávnenou manipuláciou. Oprávnená osoba má právo požadovať od predkladateľa, aby svoju totožnosť preukázal dokladom totožnosti; takejto žiadosti oprávnenej osoby je predkladateľ povinný vyhovieť. Ak falšované bankovky a mince odoberie oprávnená osoba iná ako Národná banka Slovenska, takáto oprávnená osoba je povinná bezodkladne odovzdať Národnej banke Slovenska obal s odobratými falšovanými bankovkami a mincami a s potvrdením o okolnostiach odobratia. Oprávnená osoba, ktorá odobrala falšované bankovky a mince, je tiež povinná každé takéto odobratie bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.3f)
(4)
Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o falšované bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne zašle orgánom činným v trestnom konaní;3f) Národná banka Slovenska tiež toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá falšované bankovky alebo mince odobrala a odovzdala Národnej banke Slovenska. Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o pravé bankovky alebo mince, bezodkladne odobraté bankovky a mince alebo sumu vo výške ich nominálnej hodnoty vráti predkladateľovi priamo alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá ich odobrala.
(5)
Národná banka Slovenska vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup oprávnených osôb pri odoberaní falšovaných bankoviek a mincí alebo iných bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, a náležitosti dokladov vyhotovovaných pri predkladaní a odoberaní takýchto bankoviek a mincí.
§ 17f
(1)
Bankovky a mince môžu v Slovenskej republike spracovávať pre iné osoby Národná banka Slovenska, banky na základe bankového povolenia3k) a spracovatelia bankoviek a mincí (ďalej len „spracovateľ"). Spracovateľom je podnikateľská právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spracováva bankovky a mince pre iné osoby na základe udeleného povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
(2)
Spracovávaním bankoviek a mincí sa rozumie ich triedenie podľa pravosti a kvality, podľa počtu a nominálnej hodnoty a ich balenie do vhodného obalového materiálu. Spracovávanie eurobankoviek a euromincí možno vykonávať výlučne v prípade splnenia podmienok podľa osobitných pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí.3h)
(3)
O udelení povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti. Na udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí musia byť splnené tieto podmienky:
a)
spracovateľ je právnickou osobou, ktorá podľa osobitných predpisov povinne vytvára základné imanie, pričom
1.
splatený peňažný vklad do základného imania spracovateľa musí byť najmenej v hodnote 250 000 eur, alebo
2.
spracovateľ musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu s poistným plnením pri každej poistnej udalosti najmenej v hodnote 250 000 eur,
b)
ostatné činnosti spracovateľa slúžia len na zabezpečenie vykonávania činností bánk v oblasti hotovostného peňažného obehu,
c)
náležitá odborná spôsobilosť vedúcich zamestnancov spracovateľa, do funkčnej náplne ktorých patrí riadenie alebo kontrola spracovávania bankoviek a mincí a činností súvisiacich so spracovávaním bankoviek a mincí; za náležitú odbornú spôsobilosť sa považuje ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti spracovávania bankoviek a mincí, v ekonomickej oblasti alebo vo finančnej oblasti, prípadne ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročná prax v oblasti spracovávania bankoviek a mincí, v ekonomickej oblasti alebo vo finančnej oblasti,
d)
dôveryhodnosť a bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spracovateľa, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu spracovateľa, ako aj zamestnancov spracovateľa; za dôveryhodnú a bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie ani za úmyselný trestný čin, pričom tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
e)
materiálno-technická, organizačná a personálna pripravenosť, vybavenosť a schopnosť spracovateľa vo vhodných priestoroch sústavne odborne, bezpečne a šetrne spracovávať bankovky a mince a vykonávať činnosti súvisiace so spracovávaním bankoviek a mincí,
f)
ďalšie požiadavky a podmienky podľa pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí,3l) ak ide o spracovávanie eurobankoviek a euromincí.
(4)
Spracovateľ je podmienky podľa odseku 3 povinný nepretržite a trvalo dodržiavať počas celej doby platnosti udeleného povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
(5)
Eurobankovky prijaté z peňažného obehu možno v Slovenskej republike dávať do bankomatov, len ak boli spracované Národnou bankou Slovenska, ak osobitné pravidlá platné v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí3h) neustanovujú inak. Eurobankovky a euromince prijaté z peňažného obehu môžu banky a spracovatelia vydávať klientom len po spracovaní a riadnej kontrole prijatých eurobankoviek a euromincí na zariadeniach, ktoré boli preskúšané a otestované Národnou bankou Slovenska alebo inými centrálnymi bankami v rámci Európskeho systému centrálnych bánk, alebo odborne spôsobilými zamestnancami. Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, čo sa rozumie odbornou spôsobilosťou na spracovávanie a kontrolu eurobankoviek a euromincí a za akých podmienok môžu odborne spôsobilí zamestnanci spracovávať a kontrolovať eurobanky a euromince.
(6)
Spracovatelia a osoby podieľajúce sa na spracovávaní bankoviek a mincí podliehajú dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov.3m) Každý spracovateľ, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dohliadaným spracovateľom, majú povinnosť umožniť výkon dohľadu v rozsahu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,3m) zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, ako aj poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc, ktoré sú na účely výkonu dohľadu požadované Národnou bankou Slovenska alebo osobami poverenými výkonom dohľadu; dohliadaný spracovateľ a ostatné dohliadané osoby sú v rámci dohľadu tiež povinné umožniť výkon dohľadu na mieste nad spracovávaním bankoviek a mincí a nad dodržiavaním pravidiel a podmienok na ich spracovávanie, ako aj umožniť prístup do objektov, k zariadeniam a k iným veciam a dokladom, ktoré súvisia so spracúvaním bankoviek a mincí.
(7)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti spracovateľa, spočívajúce najmä v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní pravidiel a podmienok na spracovávanie bankoviek a mincí alebo podmienok a povinností vyplývajúcich z povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí alebo z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska, v porušení povinností pri výkone dohľadu alebo neumožnení výkonu dohľadu, alebo v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na spracovávanie bankoviek a mincí, osobitných zákonov3m) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spracovateľa alebo na spracovávanie bankoviek a mincí, Národná banka Slovenska môže podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť opatrenie na nápravu a odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote,
b)
uložiť spracovateľovi skončiť nepovolenú činnosť,
c)
uložiť peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur; ak bol v dôsledku zisteného nedostatku získaný majetkový prospech prevyšujúci hodnotu 60 000 eur, tak možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu,
d)
obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo niektorej činnosti podľa povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí,
e)
odobrať povolenie na spracovávanie bankoviek a mincí.
(8)
Opatrenia na nápravu a sankcie podľa odseku 7 možno ukladať súbežne a opakovane; opatrenia na nápravu a sankcie podľa odseku 7 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokuta podľa odseku 7 písm. c) je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení; na vymáhanie právoplatne uloženej pokuty sa vzťahujú osobitné predpisy.3m)
(9)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon dohľadu vrátane konania a rozhodovania vo veciach spracovateľov a spracovávania bankoviek a mincí sa vzťahujú osobitné predpisy3m) s tým, že na výkon dohľadu a na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Rozhodnutia Národnej banky Slovenska v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený zástupca.
(10)
Národná banka Slovenska vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobné pravidlá, za ktorých banky a spracovatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup a materiálno-technické vybavenie bánk a spracovateľov pri spracovávaní bankoviek a mincí a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
§ 17g
Pri postupe podľa § 17a až 17f nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov3n) o zisťovaní a preukazovaní totožnosti klientov pri obchodoch a o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3n znejú:
„3b)
§ 273 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
3c)
Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 16 a 44 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v znení nariadenia Rady (ES) č. 2595/2000 z 27. novembra 2000, nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 01), rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2001/15 (2001/913/ES) zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 03) v platnom znení, rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 03).
3d)
Čl. 11 tretia veta nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení.
3e)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, odporúčanie Komisie č. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2005).
3f)
§ 10 ods. 1 a 8 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
3g)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, odporúčanie Komisie č. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu.
3h)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004), rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, odporúčanie Komisie č. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2005), nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04), nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04), usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04).
3i)
Napríklad § 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 456/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme.
3j)
Napríklad § 17, § 270 až 273 a § 280 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Medzinárodný dohovor o potieraní peňazokazectva a Protokol (vyhláška č. 15/1932 Zb.).
3k)
§ 2 ods. 2 písm. p), § 2 ods. 3 až 5, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3l)
Napríklad čl. 106 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 16 a 44 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04).
3m)
Napríklad § 2 a 3, § 6 až 35 a 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3n)
Napríklad § 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8. 12. 2006).“.
33.
§ 17h sa dopĺňa odsekom 1, ktorý znie:
„(1)
Národná banka Slovenska uverejňuje nominálne hodnoty, vzhľad, technické parametre, základné ochranné prvky a ďalšie náležitosti eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch vrátane vzhľadu všetkých národných strán euromincí a pamätných euromincí, ako aj nominálne hodnoty, vzhľad, technické parametre a ďalšie náležitosti zberateľských euromincí vydaných Národnou bankou Slovenska, a to v rozsahu potrebnom na informovanie verejnosti v Slovenskej republike o eurobankovkách a eurominciach a na vytvorenie predpokladov na rozlišovanie pravých eurobankoviek a pravých euromincí od iných podobných predmetov, najmä od falšovaných bankoviek a mincí a od reprodukcií bankoviek a mincí. Takéto oznámenia Národnej banky Slovenska pre verejnosť o eurobankovkách a eurominciach sa uverejňujú podľa osobitného predpisu,3o) vo Vestníku Národnej banky Slovenska (§ 44) a na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.3p)“.
Doterajší text § 17h sa označuje ako odsek 2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3o a 3p znejú:
„3o)
Napríklad § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3p)
Napríklad § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
35.
Nadpis piatej časti znie: „OBCHODY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA“.
36.
§ 18 a 19 vrátane nadpisu nad § 18 znejú:
„Všeobecné ustanovenia o obchodoch Národnej banky Slovenska
§ 18
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať s bankami, so zahraničnými bankami a s inými finančnými inštitúciami všetky druhy obchodov vrátane operácií na finančných trhoch. Národná banka Slovenska je oprávnená vyberať si zmluvné strany a určiť podmienky obchodov a iných činností, ktoré vykonáva, pričom Národná banka Slovenska ako súčasť Európskeho systému centrálnych bánk postupuje podľa osobitných predpisov a ďalších pravidiel platných pre Európsky systém centrálnych bánk a ako súčasť Eurosystému odo dňa zavedenia eura aj podľa osobitných predpisov a ďalších pravidiel platných len pre Eurosystém.4)
§ 19
(1)
Národná banka Slovenska je povinná pri všetkých svojich obchodoch dodržiavať zákaz menového financovania podľa osobitného predpisu.4a) Ak Národná banka Slovenska zo svojich prostriedkov zabezpečí financovanie záväzkov verejného sektora4aa) voči Medzinárodnému menovému fondu,4ab) Národnej banke Slovenska patria všetky platby od Medzinárodného menového fondu súvisiace s týmto financovaním.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná pri všetkých svojich obchodoch dodržiavať zákaz zvýhodneného prístupu k finančným inštitúciám podľa osobitného predpisu.4ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4a, 4aa, 4ab a 4ac znejú:
„4)
Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24, čl. 31 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
4a)
Čl. 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01).
4aa)
Čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 (Ú. v. ES L 332, 31. 12. 1993).
4ab)
Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 (Ú. v. ES L 332, 31. 12. 1993).
4ac)
Čl. 102 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 3604/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazu zvýhodneného prístupu, uvedeného v článku 104a zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01).“.
38.
Označenie a nadpis šiestej časti sa vypúšťa.
Doterajšia siedma časť až dvanásta časť sa označujú ako šiesta časť až jedenásta časť.
39.
§ 22 až 24 znejú:
㤠22
Národná banka Slovenska je oprávnená obchodovať s cennými papiermi a inými majetkovými hodnotami, ktoré sú odo dňa zavedenia eura určované podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.4ae)
§ 23
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať úverové obchody, pričom poskytnutie úveru Národnou bankou Slovenska sa zabezpečuje dostatočnou zábezpekou. Národná banka Slovenska ako zábezpeky pri svojich obchodoch prijíma cenné papiere a iné majetkové hodnoty, ktoré sú odo dňa zavedenia eura určované podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.4ae)
§ 24
(1)
Národná banka Slovenska môže výnimočne poskytnúť banke4af) krátkodobý úver na dočasnú podporu likvidity, ak je to v súlade so zákazom menového financovania; nárok na vrátenie takého úveru má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami banky.4ag) Každý takýto úver musí byť dostatočne zabezpečený majetkovými hodnotami podľa § 23 a pri poskytovaní takéhoto úveru nemožno zvýhodňovať ani nezvýhodňovať žiadnu banku v porovnaní s inými bankami.
(2)
Národná banka Slovenska môže Fondu ochrany vkladov4ah) a Garančnému fondu investícií4ai) poskytnúť krátkodobý úver na pokrytie jeho naliehavých a nepredvídaných potrieb likvidity vtedy, ak sú ohrozené aspekty systémovej stability a ak je to v súlade so zákazom menového financovania. Každý takýto úver musí byť dostatočne zabezpečený majetkovými hodnotami podľa § 23.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4ae až 4ai znejú:
„4ae)
Napríklad čl. 17 a 18 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2000/7 (2000/776/ES) z 31. augusta 2000 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.
4af)
Napríklad § 2 ods. 1 a § 61 zákona č. 483/2001 Z. z.
4ag)
Napríklad § 179 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4ah)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4ai)
§ 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 26 písm. a) a b) sa odkaz 5 nahrádza odkazom 4ca.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ca znie:
„4ca)
§ 17, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na usmernenie peňažného trhu“ a slová „pokladničné poukážky a iné“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom odo dňa zavedenia eura postupuje podľa pravidiel platných pre Eurosystém.“.
42.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s cieľom zabezpečovania kurzu pre štátne cenné papiere“ a slovo „ďalšie“.
43.
V § 27a sa vypúšťa odsek 1 a zároveň sa zrušuje označenie odseku 2.
44.
V nadpise šiestej časti sa slová „DEVÍZOVOM HOSPODÁRSTVE“ nahrádzajú slovami „DEVÍZOVEJ OBLASTI“.
46.
V § 29 sa vypúšťajú písmená a) a c).
Doterajšie písmená b), d), e) a f) sa označujú ako písmená a), b), c) a d).
47.
V § 29 písm. b) sa slovo „vydáva“ nahrádza slovami „môže vydávať“.
48.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „meny a“.
49.
V § 30 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a postavenia a pôsobnosti Národnej banky Slovenska“.
50.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť a právomoci inštitúcií a orgánov Európskej únie v oblasti legislatívy podľa osobitných predpisov5) ani povinnosť konzultovať návrhy právnych predpisov s Európskou centrálnou bankou v rozsahu podľa osobitného predpisu.2k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Napríklad čl. 5, čl. 106, čl. 107 ods. 5 a 6, čl. 110 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 4 a 5 a čl. 249 až 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 5 ods. 5.4, čl. 12 ods. 12.1, čl. 16, čl. 18 ods. 18.2, čl. 19 ods. 19.1, čl. 22, čl. 26 ods. 26.4, čl. 31 ods. 31.3, čl. 34 ods. 34.1 a 34.2 a čl. 42 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení.“.
52.
V § 33 ods. 2 sa slová „zabezpečuje spoluprácu“ nahrádzajú slovami „sa podieľa na spolupráci“.
53.
V § 34a ods. 1 sa slovo „zákonov;5g)“ nahrádza slovom „predpisov;5g)“ a na konci poznámky pod čiarou k odkazu 5g sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 5 ods. 5.1 a 5.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03).“.
54.
V § 34a ods. 2 sa slovo „zákonov“ nahrádza slovom „predpisov“.
55.
V § 34a odsek 3 znie:
„(3)
Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba môže odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu osobitných predpisov o utajovaných skutočnostiach alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“.
56.
V § 35 sa slovo „nevyhnutnom“ nahrádza slovom „potrebnom“.
57.
V nadpise deviatej časti sa na začiatok vkladajú slová „ÚČTOVNÍCTVO A“.
59.
V § 41 na konci poslednej vety sa nad slovo „bánk.“ umiestňuje odkaz 9aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
60.
§ 41a znie:
㤠41a
(1)
Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému podporuje odo dňa zavedenia eura všeobecné hospodárske politiky v Európskom spoločenstve so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskeho spoločenstva,1ac) a to bez ujmy na udržiavanie cenovej stability ako svojho hlavného cieľa.
(2)
Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému koná odo dňa zavedenia eura v súlade s usmerneniami a pokynmi Európskej centrálnej banky.9ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ab znie:
61.
V § 43 sa na konci pripája táto veta: „Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 5 až 7.“.
62.
V § 44 písmeno b) znie:
„b)
rozhodnutia bankovej rady o určení výšky ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na jednotlivé kalendárne roky,1e)“.
63.
V § 45 ods. 1 sa slová „pokutu až do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur“ a slová „prevyšujúci 1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „prevyšujúci hodnotu 60 000 eur“.
64.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
㤠45a
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na vzťahy, ktoré inak upravia právne záväzné akty inštitúcií a orgánov Európskej únie alebo medzinárodné zmluvy, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Napríklad čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., čl. 249 až 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 1 ods. 1 Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. 2 pripojeného Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003; oznámenie č. 185/2004 Z. z.).“.
65.
V § 49aa ods. 1 sa slová „eurových mincí“ nahrádzajú slovom „euromincí“ a slová „eurové bankovky a eurové mince“ sa nahrádzajú slovami „eurobankovky a euromince“.
66.
Za § 49aa sa vkladá § 49ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49ab
Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Ustanovenia § 7 až 9 o členoch bankovej rady v znení účinnom od 1. januára 2008 sa od 1. januára 2008 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 1. januárom 2008.
(2)
Rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby, ktoré boli vydané Národnou bankou Slovenska v konaniach podľa doterajších predpisov a ktoré sú platné k 1. januáru 2008, sa od 1. januára 2008 považujú za povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí vydané Národnou bankou Slovenska v konaniach podľa tohto zákona a osobitných predpisov;3m) držitelia takýchto povolení sú povinní splniť podmienky a požiadavky na spracovateľov a na spracovávanie bankoviek a mincí podľa tohto zákona najneskôr do 30. júna 2008. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov.3m)
(3)
Dohľad na mieste a konania vo veciach spracovateľov alebo spracovávania bankoviek a mincí, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa tohto zákona a osobitných predpisov;3m) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste alebo v konaní v týchto veciach nastali pred 1. januárom 2008, zostávajú zachované.
(4)
Na prepočet sadzieb ustanovených v § 17f ods. 7 písm. c) a § 45 ods. 1 na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska.
(5)
Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje vykonávanie činností súvisiacich s prípravou na zavedenie a so zavedením eura v Slovenskej republike.15)
(6)
Odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike výlučná právomoc určovať menovú politiku a nástroje menovej politiky a výlučná právomoc povoľovať vydávanie bankoviek a schvaľovať objem vydávania mincí prechádza z Národnej banky Slovenska na Európsku centrálnu banku; výlučná právomoc určovať kurzovú politiku prechádza z Národnej banky Slovenska na príslušné inštitúcie a orgány Európskej únie; tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska určovať a vyhlasovať referenčné výmenné kurzy eura k cudzím menám, s ktorými sa v Slovenskej republike aktívne obchoduje alebo sa inak využívajú a pre ktoré Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje referenčný výmenný kurz.
(7)
Rozdiel medzi úhrnom nominálnych hodnôt slovenských bankoviek a slovenských mincí v slovenských korunách a halieroch, ktoré Národná banka Slovenska vydala do peňažného obehu, a medzi úhrnom nominálnych hodnôt slovenských bankoviek a mincí vymenených za eurobankovky a euromince, ktorý vznikne pri výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí z dôvodu zavedenia eura v Slovenskej republike, je výnosom Národnej banky Slovenska.
(8)
Vypracúvanie, predkladanie, prerokúvanie a zverejňovanie správ a informácií o menovom vývoji za obdobia predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, ako aj vypracúvanie, predkladanie, prerokúvanie a zverejňovanie účtovnej závierky, výročnej správy a správy o hospodárení Národnej banky Slovenska, overenie účtovnej závierky a určovanie externého audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike sa aj po zavedení eura v Slovenskej republike dokončí podľa pravidiel ustanovených právnymi predpismi platnými ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ak osobitný predpis neustanoví inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z., usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/9 (2006/525/ES) zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (Ú. v. EÚ L 207, 28. 7. 2006), Usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/10 (2006/549/ES) z 24. júla 2006 o výmene po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura (Ú. v. EÚ L 215, 5. 8. 2006).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z. a zákona č. 199/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24b
Spoločné a prechodné ustanovenia účinné odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike
Odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike právomoc určovať audítora na overovanie účtových závierok Národnej banky Slovenska prechádza z Úradu na Radu Európskej únie, pričom Úrad sa na požiadanie Národnej banky Slovenska podieľa na procese navrhovania nezávislého externého audítora na overovanie účtových závierok Národnej banky Slovenska, ak to umožnia pravidlá platné v eurozóne pre proces navrhovania nezávislých externých audítorov národných centrálnych bánk v rámci Európskeho systému centrálnych bánk;10) týmto nie je dotknutá právomoc Úradu určiť audítora na overenie účtovnej závierky Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie pred zavedením eura v Slovenskej republike.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Čl. IV
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 657/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 93 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo 250 eur, ak je hodnota vkladu vyjadrená v eurách.“.
3.
V § 97 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zákon neustanovuje inak.“.
6.
V § 109 ods. 2 druhej vete sa slová „musí byť však deliteľná tisícom“ nahrádzajú slovami „musí však byť vyjadrená kladným celým číslom, ak osobitný zákon neustanovuje inak“.
7.
V § 111 ods. 1 druhá veta znie: „Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania podľa § 108 ods. 1.“.
8.
V § 125 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,“.
9.
V § 127 odsek 2 znie:
„(2)
Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“.
10.
V § 141 odsek 1 znie:
„(1)
Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov okrem prípadov, keď zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie, ak zákon neustanovuje inak.“.
11.
V § 155 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak,“.
12.
V § 157 ods. 1 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
15.
V § 187 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,“.
16.
V § 223 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška členského vkladu sa môže pre jednotlivých členov určiť rozdielne, musí však byť vyjadrená kladným celým číslom, ak zákon neustanovuje inak. Celkový súčet menovitých hodnôt členských vkladov do družstva sa musí rovnať menovitej hodnote základného imania družstva.“.
18.
V § 226 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zákon neustanovuje inak.“.
19.
V § 235 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nedeliteľný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa podľa tohto zákona vytvára povinne, iba na hospodárske účely určené stanovami družstva, na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia družstva alebo na krytie strát družstva, ak osobitný zákon neustanovuje inak. O použití nedeliteľného fondu rozhoduje predstavenstvo družstva.“.
20.
V § 239 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,“.
22.
Za § 768d sa vkladá § 768e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠768e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
V rámci prípravy na zavedenie eura v Slovenskej republike a prechodu zo slovenskej meny na euro sú spoločnosti (§ 56 ods. 1) a družstvá povinné zabezpečiť a vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty svojho základného imania a menovitej hodnoty vkladov do svojho základného imania vrátane menovitých hodnôt akcií, ak ide o akciovú spoločnosť, zo slovenskej meny na eurá v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi o zavedení eura v Slovenskej republike.“.
Čl. V
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z. a zákona č. 644/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „sa vykonáva“ nahrádzajú slovami „je neverejný a vykonáva sa“.
2.
V § 2 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.
3.
V § 2 ods. 6 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a financovania terorizmu“.
4.
V § 14 ods. 8 sa slovo „rozklad“ nahrádza slovami „opravný prostriedok“.
6.
V § 42 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „celkové finančné náklady potrebné na vrátenie prostredníctvom platobného styku (§ 41 ods. 3)“.
Čl. VI
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
investičné certifikáty,“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
v eurách najmenej 25 eur a vyššie hodnoty vždy v celých násobkoch sumy 25 eur, alebo“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
3.
V § 3 ods. 2 písm. c) treťom bode sa slovo „cudzej“ nahrádza slovom „inej“.
5.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Investičné certifikáty
(1)
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív (košov), alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo nadobudnúť finančný nástroj, ktorý je podkladovým aktívom investičného certifikátu, alebo právo na vyrovnanie v hotovosti, alebo ich kombinácia. Investičný certifikát môžu vydávať len banky alebo pobočky zahraničných bánk.
(2)
Investičný certifikát môže mať len formu cenného papiera na doručiteľa alebo cenného papiera na meno.
(3)
Investičný certifikát musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta,
b)
ISIN, názov a formu investičného certifikátu,
c)
celkový počet investičných certifikátov vydávaných v emisii,
d)
menovitú hodnotu investičného certifikátu,
e)
termín splatnosti alebo vyrovnania, ak je podľa emisných podmienok s investičným certifikátom spojené aj právo na nadobudnutie finančného nástroja, ktorý je podkladovým aktívom investičného certifikátu,
f)
pri investičných certifikátoch na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia.
(4)
Emisné podmienky obsahujú práva a povinnosti emitenta a majiteľa investičných certifikátov, ako aj práva spojené s investičnými certifikátmi. Emisné podmienky obsahujú najmä:
a)
údaje podľa odseku 3 písm. a) až e),
b)
názov investičného certifikátu,
c)
spôsob určenia výnosu a termín jeho výplaty, ak je podľa emisných podmienok s investičným certifikátom spojené aj právo na vyrovnanie v hotovosti,
d)
spôsob určenia výnosu, podmienky vyrovnania a termín vyrovnania, ak je podľa emisných podmienok s investičným certifikátom spojené aj právo na nadobudnutie finančného nástroja, ktorý je podkladovým aktívom investičného certifikátu,
e)
najvyššiu sumu menovitých hodnôt a emisný kurz,
f)
dátum začiatku vydávania, predpokladanú lehotu vydávania, spôsob ich vydania,
g)
údaj o tom, či bude podaná žiadosť o prijatie investičných certifikátov na obchodovanie na regulovanom trhu a identifikáciu tohto regulovaného trhu,
h)
ďalšie práva a povinnosti spojené s investičnými certifikátmi.
(5)
Emitent nesmie zmeniť emisné podmienky vydaných investičných certifikátov s výnimkou zmeny obchodného mena a sídla emitenta a platobného miesta.
(6)
Emitent je povinný najneskôr týždeň pred začiatkom vydávania investičných certifikátov zverejniť emisné podmienky investičných certifikátov spôsobom uvedeným v § 125a. Zmeny v emisných podmienkach investičných certifikátov podľa odseku 5 je emitent povinný najneskôr do desiatich dní od platnosti týchto zmien zverejniť spôsobom uvedeným v § 125a.
(7)
Vydanie investičných certifikátov bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu investičného certifikátu sa zakazuje. Na prospekt investičného certifikátu a na postup emitenta pri vydávaní investičných certifikátov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 120 až 125c, a to aj v prípade, ak sa pri vydaní investičných certifikátov nebude uskutočňovať verejná ponuka cenných papierov. Ak prospekt investičného certifikátu obsahuje údaje obsahovo zodpovedajúce údajom v emisných podmienkach investičných certifikátov, nahrádzajú príslušné časti prospektu emisné podmienky investičných certifikátov; v takomto prípade sa ustanovenie odseku 6 nepoužije. Na zmeny tých údajov v prospekte cenného papiera, ktoré nahrádzajú emisné podmienky investičných certifikátov, sa vzťahuje odsek 5; ak sa súčasne s týmito zmenami nezostavuje dodatok k prospektu investičného certifikátu, uvedie sa táto skutočnosť. Tieto zmeny sa zverejňujú spôsobom uvedeným v § 125c.
(8)
Ak je emitent v omeškaní s výplatou výnosu alebo vyrovnaním výnosu z investičného certifikátu, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska. Pri investičných certifikátoch prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je emitent povinný bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy oznámenie o omeškaní s výplatou výnosu alebo vyrovnaním výnosu z investičných certifikátov. Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré sú v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(9)
Emisné podmienky investičných certifikátov je emitent povinný predložiť Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa začatia vydávania investičných certifikátov; to neplatí, ak všetky údaje obsiahnuté v emisných podmienkach investičných certifikátov sú obsahovo zhodné s prospektom investičného certifikátu.“.
6.
V § 5 písm. d), e) a j) sa slová „dohody o budúcich úrokových mierach“ nahrádzajú slovom „forwardy“.
7.
V § 8 písm. d) sa slovo „cudzej“ nahrádza slovom „inej“.
8.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „dlhopisy“ vkladá čiarka a slová „investičné certifikáty“.
9.
V § 28 ods. 3 písm. d) sa za slovo „zmluvy,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystému súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru podľa § 53a ods. 4,“.
10.
V § 45 odsek 6 znie:
„(6)
Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska vzniká aj uzavretím úverového obchodu s Národnou bankou Slovenska,45) a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu. Centrálny depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3, a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45) Napríklad § 18, 19 a 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 50 ods. 1 tretia veta znie: „To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru dáva záložný veriteľ alebo záložca podľa § 53a ods. 4, alebo Národná banka Slovenska podľa § 45 ods. 6.“.
12.
V § 53a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru dáva záložný veriteľ alebo záložca podľa odseku 4.“.
13.
V § 53a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému,47h) na základe príkazu Národnej banky Slovenska, príkazu Európskej centrálnej banky, príkazu inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému, alebo príkazu záložcu, vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou záložného práva na účte majiteľa v evidencii centrálneho depozitára; týmto nie je dotknutý vznik záložného práva podľa § 45 ods. 6. Záložný veriteľ súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 písm. d), a to na dobu trvania obchodného vzťahu z uzavretého obchodu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47h znie:
„47h)
§ 18, 19 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Čl. 18 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.
14.
V § 54 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
15.
V § 54 ods. 11 sa slová „35 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „730 000 eur“.
16.
V § 54 odsek 12 znie:
„(12)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) a nie je oprávnený poskytovať investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c) ani upisovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, je najmenej 125 000 eur.“.
17.
V § 54 odsek 13 znie:
„(13)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 12, ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo finančnými nástrojmi klienta, je najmenej 50 000 eur.“.
18.
V § 61 ods. 1 písm. a) sa slová „cenných papierov vydaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a obstarávanie vydávania a vrátenia podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami“ nahrádzajú slovami „cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania“.
19.
V § 61 ods. 8 sa slovo „neprevzala“ nahrádza slovom „prevzala“.
20.
V § 71 ods. 6 písm. c) sa slová „viazaný agent“ nahrádzajú slovami „viazaného agenta“.
21.
V § 71d ods. 3 sa za slovo „manažmentu“ vkladajú slová „a dozornej rade“.
22.
V § 71o ods. 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
23.
V § 73 ods. 4 sa číslo „9“ nahrádza číslom „3“.
24.
V § 73 ods. 5 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a pred financovaním terorizmu“.
25.
V § 73 ods. 7 sa číslo „12“ nahrádza číslom „6“.
26.
V § 73f ods. 6 sa za slovo „poskytovaní“ vkladajú slová „investičného poradenstva alebo“.
27.
V § 73h ods. 1 úvodnej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo b)“.
28.
V § 73i ods. 2 sa za slová „uzavrieť s“ vkladá slovo „neprofesionálnym“.
29.
V § 73j ods. 4 sa vypúšťa slovo „otvorených“ a slová „obchodník s cennými papiermi je povinný zaslať klientovi oznam podľa odseku 1 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „povinnosť obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 1 písm. b) sa považuje za splnenú“.
30.
V § 73m sa slová „úverov, upravuje sa“ nahrádzajú slovami „úverov a upravujúcich“.
31.
V § 73o ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na určovanie toho, či obchodník s cennými papiermi je systematickým internalizátorom, sa použije ustanovenie osobitného predpisu.58hf)“.
32.
V § 73r ods. 4 tretia veta znie: „Tieto tretie osoby musia mať zavedené postupy vykonávania pokynov, ktoré umožnia obchodníkovi s cennými papiermi dodržať povinnosti podľa tohto zákona pri umiestnení alebo postúpení pokynov na ich vykonanie týmto tretím osobám.“.
33.
V § 75 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov v súlade s osobitným predpisom.58hf)
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vo svojom denníku podľa odseku 1 uvádzať aj údaje o obchodoch uzavretých obchodníkom s cennými papiermi na vlastný účet v súlade s osobitným predpisom.58hf)“.
34.
V § 75 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o vedení obchodnej knihy obchodníka s cennými papiermi.“.
36.
V § 79a ods. 2 sa za slovo „Ustanovenia “ vkladajú slová „§ 61a ods. 1, 2, 4 až 9,“.
37.
V § 84 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
38.
V § 84 ods. 7 prvej vete a druhej vete sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
40.
V § 86 ods. 5 sa slovo „konaní.76)“ nahrádza slovami „konaní;76) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.76a) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 76 a 76a znejú:
„76)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
76a)
§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.“.
44.
V § 91 ods. 1 písm. b) sa slová „cenných papierov, ktorých emitentom je Slovenská republika (ďalej len “štátne cenné papiere„),“ nahrádzajú slovami „štátnych cenných papierov“.
45.
V § 91 ods. 2 sa slovo „ustanovenom“ nahrádza slovami „a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi88a) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
„88a)
§ 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 91 ods. 3 sa nad slovo „Slovenska,“ umiestňuje odkaz 88b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88b znie:
„88b)
§ 18, 19, 23 a 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 91 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok.“.
48.
V § 93 ods. 2 sa slovo „Jej“ nahrádza slovom „Ich“ a v § 95 ods. 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „ich“.
49.
V § 93 ods. 3 a § 169 ods. 3 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
50.
V § 99 ods. 4 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
evidovať iné finančné nástroje ako cenné papiere na účtoch majiteľov a údaje o týchto finančných nástrojoch na klientskych účtoch členov,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
51.
V § 103 ods. 2 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
spôsob a postup nakladania so zahraničnými zaknihovanými cennými papiermi, ak centrálny depozitár poskytuje služby súvisiace s účtom zriadeným podľa § 99 ods. 4 písm. e),“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
52.
V § 105a ods. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „zahraničného obchodníka s cennými papiermi“ sa vkladá čiarka a slová „banku alebo zahraničnú banku“.
53.
V § 110 ods. 1 písm. c) sa slovo „dohľadu,93)“ nahrádza slovami „dohľadu, vykonávania operácií a plnenia jej ďalších úloh podľa osobitných predpisov,93)“ a na konci poznámky pod čiarou k odkazu 93 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 17, 18, 21, 23, 24 a 25 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.
54.
V § 110 ods. 1 písmená i) a j) znejú:
„i)
Národnému bezpečnostnému úradu, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,97a)
j)
Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov97b) pri boji proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 97a a 97b znejú:
„97a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
97b)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
55.
V § 133 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
56.
V § 136 ods. 1 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.
57.
V § 143f ods. 1 písm. c) sa slová „§ 138 ods. 5 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 143b písm. d)“.
58.
V § 144 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 v úvodnej vete sa nad slová „osobitných zákonov“ umiestňuje odkaz 110e.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110e znie:
„110e)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
59.
V poznámke pod čiarou k odkazu 111 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 659/2007 Z. z.“.
60.
V § 169 ods. 3 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
61.
V § 173f ods. 2 úvodnej vete sa slovo „vzťahuje“ nahrádza slovom „nevzťahuje“.
62.
Za § 173h sa vkladá § 173i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173i
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
V rámci prípravy na zavedenie eura v Slovenskej republike a prechodu zo slovenskej meny na euro sú emitenti cenných papierov, ktoré znejú na slovenskú menu, povinní zabezpečiť a vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty nimi vydaných cenných papierov vrátane podielových listov zo slovenskej meny na eurá v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi o zavedení eura v Slovenskej republike.125)
(2)
Cenné papiere znejúce na slovenskú menu sa odo dňa zavedenia eura považujú za cenné papiere znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením ich menovitej hodnoty podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na eurá;125) obdobne to platí aj o cenných papieroch znejúcich na inú menu, ktorá zanikne a bude nahradená eurom, a to ku dňu nahradenia príslušnej inej meny eurom a zároveň podľa pevného konverzného kurzu určeného pre premenu príslušnej inej meny na eurá a podľa ďalších pravidiel platných pre prechod z príslušnej inej meny na eurá. Touto domnienkou nie je dotknutá povinnosť emitentov cenných papierov znejúcich na slovenskú menu vykonať premenu menovitej hodnoty cenných papierov na eurá v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.
(3)
Zmluvné strany záložných zmlúv o záložnom práve k cenným papierom, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávky v slovenskej mene, sú najneskôr jeden mesiac po dni zavedenia eura125) povinné podať príkaz na registráciu zmeny záložného práva k cenným papierom v príslušnom registri záložných práv, a to na registráciu výšky zabezpečenej pohľadávky uvedenej v registri záložných práv po prepočte a zaokrúhlení výšky tejto pohľadávky zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Ak si zmluvné strany záložných zmlúv o záložnom práve k cenným papierom včas nesplnia túto povinnosť, tak centrálny depozitár bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov po dni zavedenia eura, vykoná prepočet a zaokrúhlenie výšky jednotlivých zabezpečených pohľadávok zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro, a to pohľadávok zabezpečených záložným právom k cenným papierom zaregistrovaným v registri záložných práv vedenom centrálnym depozitárom; v takomto prípade tiež centrálny depozitár najneskôr do troch mesiacov po dni zavedenia eura zabezpečí vykonanie zápisov príslušných zmien údajov v ním vedenom registri záložných práv a na dotknutých účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných pohľadávkach zabezpečených záložných právom k cenným papierom. Rovnaké pravidlá, aké platia pri vykonávaní prepočtov, zaokrúhľovania a zápisov zmien údajov o výške pohľadávok, ktoré sú zabezpečené záložným právom k cenným papierom zaregistrovaným v registri záložných práv vedenom centrálnym depozitárom, platia aj pri vykonávaní prepočtov, zaokrúhľovania a zápisov zmien údajov o výške pohľadávok, ktoré sú zabezpečené záložným právom k cenným papierom zaregistrovaným v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska; pritom Národná banka Slovenska má pri vykonávaní prepočtov, zaokrúhľovania a zápisov zmien údajov o výške zabezpečených pohľadávok zo slovenskej meny na eurá rovnaké postavenie, práva a povinnosti ako centrálny depozitár pri vykonávaní prepočtov, zaokrúhľovania a zápisov zmien údajov o výške zabezpečených pohľadávok zo slovenskej meny na eurá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 125 znie:
„125)
Zákon č. 659/2007 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
v eurách najmenej 25 eur a vyššie hodnoty vždy v celých násobkoch sumy 25 eur alebo“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
2.
V § 3 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slovo „cudzej“ nahrádza slovom „inej“.
4.
V § 3 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“.
5.
V § 3 ods. 5 druhej vete sa slovo „Úrad“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“ a v časti vety za bodkočiarkou sa slovo „emitent“ nahrádza slovami „a uhrádza emitent, ak osobitný predpis neustanovuje inak“.
6.
V § 22 ods. 3 druhej vete sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.
7.
V § 25 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“.
8.
Za § 27c sa vkladá § 27d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Ak na dlhopise, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike v období predo dňom zavedenia eura a ktorý je splatný v Slovenskej republike, nie je vyznačená menová jednotka platby, takýto dlhopis sa považuje za dlhopis znejúci na slovenské koruny.
(2)
Dlhopisy, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike považujú za dlhopisy, ktoré znejú na eurá a sú splatné v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty dlhopisu zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent v súlade s pravidlami pre prechod zo slovenskej meny na euro, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.“.
Čl. VIII
Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. I § 41 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3.
V čl. I § 69 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.
V čl. II § 36 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.
V čl. II § 51 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
6.
V čl. III § 8 ods. 1 sa slová „osobitné ustanovenia o šekovej službe Štátnej banky československej“ nahrádzajú slovami „ustanovenia osobitných predpisov o vydávaní cenných papierov Národnou bankou Slovenska“.
7.
V čl. III sa za § 9 vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Ak na zmenkách alebo na šekoch, ktoré boli vydané v Slovenskej republike v období predo dňom zavedenia eura a ktoré sú splatné v Slovenskej republike, nie je vyznačená menová jednotka platby, takáto zmenka alebo šek sa považuje za zmenku alebo šek znejúci na slovenské koruny.
(2)
Zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike považujú za zmenky a šeky, ktoré znejú na eurá a sú splatné v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením zmenkovej sumy alebo šekovej sumy zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent v súlade s pravidlami pre prechod zo slovenskej meny na euro, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. Odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike možno na zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, vyznačiť zmenu slovenskej meny na eurá; ak je na zmenkách alebo šekoch uvedená zmenková suma alebo šeková suma, možno odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike vyznačiť na zmenky a šeky aj zmenu zmenkovej sumy a šekovej sumy zo slovenskej meny na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením zmenkovej sumy alebo šekovej sumy podľa konverzného kurzu a so zaokrúhlením na dve desatinné miesta na najbližší eurocent v súlade s pravidlami pre prechod zo slovenskej meny na eurá, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. Ak sa na zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, vyznačí zmena slovenskej meny na eurá alebo zmena zmenkovej sumy alebo šekovej sumy zo slovenskej meny na eurá v súlade s ustanovenými pravidlami pre prechod zo slovenskej meny na eurá, takto vyznačená zmena sa považuje za súčasť pôvodného textu zmenky alebo šeku, pričom to nemá nijaký vplyv na právne vzťahy súvisiace s príslušnou zmenkou alebo šekom, a to ani na platnosť zmenky alebo šeku a na vznik, zmenu alebo zánik zodpovednosti za zaplatenie zmenkovej sumy alebo šekovej sumy po prepočte zo slovenskej meny na eurá.
(3)
Zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu a ktoré sa nespravujú slovenským právnym poriadkom, ale zahraničným právnym poriadkom, sa premenia zo slovenskej meny na eurá alebo na inú menu v súlade s príslušným zahraničným právnym poriadkom.“.
Čl. IX
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.
2.
V § 19 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a financovania terorizmu“.
3.
V § 21 ods. 4 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a pred financovaním terorizmu“.
4.
V § 41 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Počiatočná hodnota podielu v podielovom fonde a aktuálna cena podielového listu podielového fondu sa vypočítava s presnosťou na štyri desatinné miesta pri jej vyjadrení v slovenskej mene a s presnosťou na šesť desatinných miest pri jej vyjadrení v eurách. Celkové konečné sumy predajnej ceny podielových listov a celkové konečné sumy nákupnej ceny podielových listov, ktoré sú uhrádzané vo forme peňažného plnenia, sa zaokrúhľujú podľa pravidiel upravených štatútom podielového fondu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak; pri prechode zo slovenskej meny na eurá sa uhrádzané peňažné plnenia prepočítavajú a zaokrúhľujú zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.56e)“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56e znie:
„56e)
Napríklad § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 z 31. decembra 1998 o výmenných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov zavádzajúcich euro (Ú. v. ES L 359, 31. 12. 1998) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.“.
5.
V § 99 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.
6.
V § 106 ods. 1 úvodnej vete sa nad slová „právne predpisy,“ umiestňuje odkaz 84e.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84e znie:
„84e)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z.“.
7.
Za § 125b sa vkladá § 125c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠125c
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Každá správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vykonávaní kolektívneho investovania zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä
a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, počiatočnej hodnoty podielu v podielovom fonde a aktuálnej ceny podielového listu podielového fondu a údajov o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v podielovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,
c)
spôsob a pravidlá informovania podielnikov a klientov o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým podielnikom a jednotlivým klientom poskytne a sprístupní informácie o hodnote ich investície a informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútu, predajného prospektu alebo zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.
(2)
Správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch slúžiacich na styk s klientmi zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Správcovská spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému investorovi, ktorý v tomto období podal žiadosť o vydanie podielového listu, ako aj každému podielnikovi a klientovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu alebo vykoná nový obchod týkajúci sa vydania podielových listov alebo riadenia portfólia; ostatným podielnikom a klientom túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.
(4)
Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s kolektívnym investovaním vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov podielového fondu alebo iných informácií určených pre investorov, podielnikov alebo klientov, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s kolektívnym investovaním vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre investorov, podielnikov alebo klientov, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,96) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.96)
(5)
Správcovská spoločnosť je najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná bezodplatne písomne oznámiť svojim klientom a podielnikom svojich podielových fondov informáciu o hodnote ich investície, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie hodnoty investície zo slovenskej meny na eurá vykonané podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.96)
(6)
Na zahraničné správcovské spoločnosti a zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ktoré vykonávajú kolektívne investovanie na území Slovenskej republiky vrátane cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, sa rovnako vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5.
(7)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:
„96)
§ 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.“.
Čl. X
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 2 ods. 2 písm. n) sa slová „hypotekárne obchody“ nahrádzajú slovami „osobitné hypotekárne obchody (ďalej len “hypotekárny obchod„)“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slovo „Činnosti“ nahrádzajú slovami „Bankové činnosti“.
4.
V § 5 písm. i) sa slovo „obchodom“ nahrádza slovami „bankovým obchodom (ďalej len „obchod")“.
5.
V § 6 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.
6.
V § 11 ods. 7 sa slová „§ 6 ods. 7 prvá veta a ods. 8,“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 8 prvá veta a ods. 9,“.
7.
V § 37 ods. 8 písm. d) sa za slovo „funkcií“ vkladajú slová „pre banku“.
8.
V § 41 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 89 ods. 2 prvej vete sa slová „totožnosti klienta73)“ nahrádzajú slovami „totožnosti klienta podľa osobitných predpisov o dokladoch totožnosti,73)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:
„73)
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z.
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 91 ods. 3 sa za slovo „podať“ vkladajú slová „Národnej banke Slovenska,“.
15.
V § 91 ods. 4 písm. b) sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „alebo súdu“.
16.
V § 91 ods. 4 písm. g) sa za slovom „operácií“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „trestnej činnosti“ sa vkladajú slová „a financovania terorizmu“.
17.
V § 91 ods. 4 písm. k) sa slová „podľa osobitného predpisu,86a)“ nahrádzajú slovami „v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,86a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:
„86a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 93a ods. 7 sa za slová „trestnej činnosti“ vkladajú slová „a pred financovaním terorizmu“.
19.
Za § 122f sa vkladá § 122g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122g
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Každá banka, iná úverová inštitúcia [§ 5 písm. p)], pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie [§ 5 písm. r)], zahraničná banka a iná zahraničná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky (§ 11 ods. 1 až 3), je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vykonávaní bankových činností zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä opatrenia, pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní peňažných prostriedkov, ktoré sú v nich uložené alebo ktoré poskytli v slovenskej mene, na eurá.
(2)
Banka, iná úverová inštitúcia, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie, zahraničná banka a iná zahraničná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky, je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch slúžiacich na styk s klientmi zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.
(3)
Ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike je banka, iná úverová inštitúcia, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie, zahraničná banka a iná zahraničná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky, povinná bezodplatne zabezpečiť a vykonať prepočet a premenu peňažných prostriedkov, ktoré sú v nej uložené alebo ktoré poskytla v slovenskej mene, na eurá podľa konverzného kurzu v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi o zavedení eura v Slovenskej republike.95) Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na prepočet a premenu peňažných prostriedkov v inej mene, ak iná mena zanikne a bude nahradená eurom, a to ku dňu nahradenia príslušnej inej meny eurom a zároveň podľa pevného konverzného kurzu určeného pre konverziu príslušnej inej meny na euro a podľa ďalších pravidiel platných pre prechod z príslušnej inej meny na euro.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95 znie:
„95)
Zákon č. 659/2007 Z. z.“.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z. a zákona č. 578/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
3.
V § 8 ods. 4 sa slovo „konaní.12)“ nahrádza slovami „konaní;12) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.12aa) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 12aa znejú:
„12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12aa)
§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.“.
15h)
§ 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ha znie:
„15ha)
§ 18, 19, 23 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 604/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 214/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ďalšie údaje na vykonanie prevodu vyžadované podľa osobitného predpisu.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8. 12. 2006).“.
4.
V § 12 ods. 6 písm. h) sa za slovo „prevodu“ vkladajú slová „vyžadované podľa osobitného predpisu,11a) alebo“.
7.
V § 44 ods. 4 sa za slovo „papierov“ vkladajú slová „a iných majetkových hodnôt“.
8.
V § 62 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „predpisov,“ umiestňuje odkaz 38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 62 ods. 3 prvej vete sa nad slovo „zákon,“ umiestňuje odkaz 38.
Čl. XV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 555/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 114 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.
4.
V § 115 ods. 1 úvodnej vete sa nad slová „osobitných predpisoch“ umiestňuje odkaz 93a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
„93a)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
Za § 123i sa vkladá § 123j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123j
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vytváraní a správe dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä
a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, hodnoty dôchodkových jednotiek a aktuálnej hodnoty osobných dôchodkových účtov sporiteľov, hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,
c)
spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým sporiteľom a jednotlivým poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia poskytne a sprístupní informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu a hodnote ich dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a informačných prospektov dôchodkových fondov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk so sporiteľmi, poberateľmi dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému sporiteľovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; ostatným sporiteľom a poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.
(4)
Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov dôchodkového fondu alebo iných informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,98) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.98)
(5)
Dôchodkové správcovské spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim sporiteľom informáciu o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky a o aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie týchto aktuálnych hodnôt zo slovenskej meny na eurá vykonané podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Dôchodkové správcovské spoločnosti sú tiež najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia informáciu o prepočte a zaokrúhlení hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia zo slovenskej meny na eurá vykonanom podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.98)
(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 98 znie:
„98)
§ 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.“.
Čl. XVI
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 555/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pred financovaním terorizmu“.
3.
V § 70 ods. 3 sa slová „nie sú spory“ nahrádzajú slovami „nie je rozhodovanie sporov“.
4.
V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa nad slová „osobitných predpisoch“ umiestňuje odkaz 45a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
Za § 87d sa vkladá § 87e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠87e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vytváraní a správe doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä
a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, hodnoty osobných účtov účastníkov, hodnoty osobných účtov poberateľov dávky, hodnoty dávok z doplnkového dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,
c)
spôsob a pravidlá informovania účastníkov a poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým sporiteľom a jednotlivým poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia poskytne a sprístupní informácie o hodnote ich osobného účtu a hodnote ich dávok z doplnkového dôchodkového sporenia, ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a informačných prospektov doplnkových dôchodkových fondov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk s účastníkmi, poberateľmi dávky doplnkového dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní doplnkového dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Doplnková dôchodková spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému účastníkovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení; ostatným účastníkom a poberateľom dávky doplnkového dôchodkového sporenia túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.
(4)
Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov dôchodkového fondu alebo iných informácií určených pre účastníkov alebo poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre účastníkov alebo poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,52) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.52)
(5)
Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia informáciu o aktuálnej hodnote zostatku na ich osobnom účte účastníka ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie tejto hodnoty zo slovenskej meny na euro vykonaný podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú tiež najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim poberateľom dávky z doplnkového dôchodkového sporenia informáciu o prepočte a zaokrúhlení hodnoty zostatku ich osobného účtu poberateľa dávky a hodnoty ich dávky z doplnkového dôchodkového sporenia zo slovenskej meny na euro vykonanom podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.52)
(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
§ 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.“.
Čl. XVII
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 555/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
7.
V § 168 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
z finančných prostriedkov poskytnutých na krytie výdavkov súvisiacich so zavedením eura v Slovenskej republike,“.
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).
8.
Za § 293aq sa vkladá § 293ar, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293ar
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Suma dávky, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len “deň zavedenia eura„) a o ktorej nebolo právoplatne rozhodnuté do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura, sa určí v slovenských korunách a za obdobie od vzniku nároku na výplatu dávky do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura sa prepočíta na sumu v eurách podľa konverzného kurzu. Suma dávky určená v slovenských korunách patriaca odo dňa zavedenia eura sa prepočíta na sumu v eurách podľa konverzného kurzu a zaokrúhli sa na 10 eurocentov nahor.
(2)
Na účely § 11 ods. 2, § 63 ods. 10, § 66 ods. 8, § 68 ods. 6, § 84 ods. 3 a § 103 ods. 3 sa suma všeobecného vymeriavacieho základu ustanovená v slovenských korunách prepočíta na sumu v eurách podľa konverzného kurzu.
(3)
Ak v rozhodujúcom období na určenie výšky nemocenskej dávky podľa § 54 ods. 1 a 2, úrazovej dávky podľa § 84 a dávky v nezamestnanosti podľa § 108 sú vymeriavacie základy určené v slovenských korunách, súčet vymeriavacích základov v slovenských korunách sa prepočíta na sumu v eurách podľa konverzného kurzu. To platí aj pre dávku garančného poistenia, ak suma potvrdených nárokov podľa § 102 písm. a) až h), znížená podľa § 103 ods. 1, bola vyjadrená v slovenských korunách.
(4)
Ak v rozhodujúcom období na určenie sumy dôchodkovej dávky podľa § 261, 262, 263a, 263b, § 273 ods. 2, § 274 ods. 2 a § 293k, o ktorej sa rozhoduje po dni bezprostredne predchádzajúcom dňu zavedenia eura podľa právnych predpisov účinných do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura, sú aj kalendárne roky predo dňom zavedenia eura, suma dôchodkovej dávky sa určí v eurách a hrubé zárobky na určenie priemerného mesačného zárobku za tieto roky sa prepočítajú na sumu v eurách podľa konverzného kurzu.“.
Čl. XIX
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „hráč“ vkladajú slová „po zaplatení vkladu“.
2.
V § 3 ods. 4 písm. c) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 50 eurocentov“.
3.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 1 500 eur“.
4.
V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V každom kasíne musí byť umiestnených najmenej päť hracích stolov.“.
5.
V § 5 ods. 1 druhej vete sa za slovo „aj“ vkladá slovo „videohry,“.
6.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
7.
V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vydáva poverenia na výkon dozoru, ak je súčasťou dozoru technická kontrola.“.
8.
V § 11 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom náklady spojené s ich účasťou na technickej kontrole hradí poverená skúšobňa.“.
9.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slová „výkon dozoru“ vkladajú slová „alebo poverením na výkon dozoru, ak je súčasťou dozoru technická kontrola,“.
10.
§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na území Slovenskej republiky propagujú hazardné hry, na ktoré nebola udelená alebo vydaná licencia.“.
11.
V § 20 ods. 6 písm. j) sa slová „splnení povinnosti“ nahrádzajú slovami „vinkulácii finančnej zábezpeky podľa § 36 ods. 2 a čestné vyhlásenie o tom, že na uloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov“.
12.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa osobitného predpisu4) uvedie aj druh hazardnej hry, na prevádzkovanie ktorej sa udeľuje individuálna licencia, číslo účtu, na ktorý sa uhradí odvod podľa § 37, schváli sa herný plán hazardnej hry, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní hazardnej hry používať, a určí sa začiatok prevádzkovania hazardnej hry a lehota, na ktorú sa individuálna licencia udeľuje. Výrok rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, udeľovanej ministerstvom, môže obsahovať aj ďalšie charakteristiky technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier.“.
13.
V § 23 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo na žiadosť prevádzkovateľa hazardnej hry. Ak individuálnu licenciu odníme obec, túto skutočnosť oznámi ministerstvu do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí individuálnej licencie.“.
14.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, miestne príslušný podľa miesta, kde sa bude výherný prístroj prevádzkovať, po udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov vydá prevádzkovateľovi hazardnej hry identifikačnú kartu pre každý výherný prístroj samostatne, ktorou prevádzkovateľ výherného prístroja označí výherný prístroj na prístupnom mieste na účely dozoru tak, aby sa identifikačná karta pri prevádzkovaní výherného prístroja nemohla poškodiť. Bez vydania identifikačnej karty nemožno uviesť výherný prístroj do prevádzky. Daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, miestne príslušný podľa miesta, kde sa bude výherný prístroj prevádzkovať, oznámi ministerstvu počet vydaných identifikačných kariet prevádzkovateľovi hazardnej hry do 15 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vydané.“.
15.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak prevádzkovateľ hazardných hier premiestni výherný prístroj na územie inej obce, je povinný vrátiť vydanú identifikačnú kartu daňovému úradu podľa odseku 1, ktorý ju vydal, a to pred vydaním novej identifikačnej karty podľa odseku 1. Daňový úrad podľa odseku 1 nevydá novú identifikačnú kartu, ak prevádzkovateľ hazardnej hry nevrátil pôvodnú identifikačnú kartu.“.
16.
V § 30 ods. 1 sa slová „v rozsahu poverenia“ nahrádzajú slovami „vykonávaná v rozsahu a za podmienok uvedených v poverení“.
17.
V § 30 ods. 2 sa slovo „zabezpečiť“ nahrádza slovami „písomne požiadať poverenú skúšobňu o“.
18.
V § 32 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
hernú menu,“.
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).
19.
V § 35 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17)
Prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov je povinný predložiť ministerstvu doklad o uložení finančnej zábezpeky a potvrdenie o splnení povinnosti podľa § 36 ods. 2 pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a pri každej zmene výšky finančnej zábezpeky.“.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 18.
20.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa osobitného predpisu.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 36 ods. 2 úvodné vety znejú:
„Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a musí byť počas celej doby platnosti licencie vinkulovaná v prospech ministerstva. Žiadateľ nesmie použiť na uloženie finančnej zábezpeky finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov. Vinkuláciu možno zrušiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak“.
22.
V § 36 ods. 2 písm. c) sa slová „orgán, ktorý prevádzkovateľovi udelil individuálnu licenciu alebo ktorý vydal všeobecnú licenciu,“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
23.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo obce“.
24.
V § 36 ods. 4 písm. a) sa za slová „žrebových lotériách“ vkladá čiarka a slová „okamžitých lotériách“.
25.
V § 36 ods. 4 písm. d) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 750 000 eur“.
26.
V § 36 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
výherných prístrojoch za každý výherný prístroj na úrovni 150 eur, najmenej však na úrovni 60 000 eur na jedného prevádzkovateľa hazardnej hry,“.
27.
V § 36 ods. 4 písm. f) sa čiarka nahrádza slovami „na jedno kasíno,“.
28.
V § 36 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e) na úrovni 750 000 eur.“.
29.
V § 37 ods. 1 písm. k) sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.
30.
V § 37 ods. 4 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 5 eur“.
31.
V § 37 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak odvody podľa odseku 1 neboli uhradené v lehote splatnosti, orgán dozoru, ktorý vykonáva správu odvodov, začne nedoplatok vymáhať.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
32.
V § 40 ods. 4 sa slová „do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „nepresahujúcou úroveň 5 000 eur“.
33.
V § 41 ods. 2 úvodnej vete sa slová „nad 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „presahujúcou úroveň 5 000 eur“.
34.
V § 41 ods. 2 písm. b) sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „vydania“.
35.
V § 42 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú slová „na úrovni“ a v písmenách a) a b) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „5 000 eur“.
36.
V § 48 odsek 3 znie:
„(3)
Vklad nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eurocentov na jednu hazardnú hru a výhra v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na úrovni 15 eur; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne.“.
37.
V § 50 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „sumu na úrovni 3 000 eur“.
38.
V § 51 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov a maximálna výška vkladu pre jednu pozíciu nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eur. Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne.
(3)
Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní videohier sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov a maximálna výška vkladu v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eur. Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na prevádzkovanie videohier v kasíne.“.
39.
V § 51 ods. 6 sa za slová „obsluhovaných priamo hráčmi“ vkladajú slová „alebo päť a viac terminálov videohier“.
40.
V § 54 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 5 eur“.
41.
V § 54 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prípadné škody spôsobené pozastavením prevádzkovania hazardnej hry pri nesúčinnosti dozorovaného subjektu znáša dozorovaný subjekt.“.
42.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak pokuty alebo sankčné úroky podľa odseku 1 neboli uhradené v lehote splatnosti, orgán dozoru, ktorý pokutu uložil alebo ktorý vykonáva správu odvodov, začne nedoplatok vymáhať.“.
43.
V § 56 ods. 1 sa slová „prevádzkovateľovi hazardnej hry“ nahrádzajú slovami „dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. d)“.
44.
V § 56 ods. 2 sa slová „prevádzkovateľovi hazardnej hry“ nahrádzajú slovami „dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. a), b) a e)“, za slovo „plánom“ sa vkladá čiarka a slová „záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo propagujú na území Slovenskej republiky hazardné hry, na ktoré nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona“.
45.
V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 8 a § 54 ods. 13.“.
46.
V § 57 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 8 a § 54 ods. 13 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.22)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
47.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý znie:
㤠57a
Ministerstvo môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier,
b)
náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier.“.
48.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Prevádzkovatelia hazardných hier a poverené skúšobne sú povinní zosúladiť svoje právne vzťahy s týmto zákonom do dňa zavedenia eura podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Prevádzkovatelia hazardných hier okrem hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. d), ktorým bola individuálna licencia udelená podľa doterajších predpisov, sú v prípade zmien údajov a skutočností vyplývajúcich z tohto zákona povinní požiadať o zmenu udelenej individuálnej licencie podľa § 21 ods. 13 najneskôr 30. júna 2008, inak ich individuálna licencia udelená podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola udelená, najneskôr však ku dňu zavedenia eura podľa osobitného predpisu.23) K tomuto dňu zaniká individuálna licencia i prevádzkovateľom hazardných hier, ktorým nebola schválená zmena udelenej individuálnej licencie na základe žiadosti podľa prvej vety.
(3)
Na účely konaní o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009, ktoré udeľuje obec, sa euro nepovažuje za cudziu menu; to sa vzťahuje aj na konania, ktoré sa začali pred 1. januárom 2009. Ustanovenia § 35 ods. 17 a § 36 ods. 2 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2008 sa použijú prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(4)
Doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktorými sú osvedčenia podľa § 32 priložené k žiadosti o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie v konaní podľa odseku 2 alebo 3, musia obsahovať aj údaj o hernej mene. Tieto osvedčenia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení alebo zmene individuálnej licencie, ktoré bolo vydané v konaní podľa odseku 2 alebo 3. Na základe žiadosti prevádzkovateľa hazardnej hry je poverená skúšobňa do 31. decembra 2010 oprávnená opakovane potvrdiť platnosť týchto osvedčení. Ak poverená skúšobňa opakovane nepotvrdí platnosť týchto osvedčení najneskôr k 31. decembru 2010, týmto dňom ich platnosť zaniká.
(5)
Platnosť osvedčení vydaných podľa doterajších predpisov zaniká ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike.23) Platnosť osvedčení s vyznačeným dátumom skončenia platnosti predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike zaniká k dátumu uvedenému na osvedčení.
(6)
Na konania podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú lehoty podľa doterajších predpisov. Ministerstvo alebo obec o žiadostiach podľa odsekov 2 a 3 rozhodne do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti.
(7)
Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(8)
Konania o vymáhaní nedoplatkov odvodov podľa § 37 alebo sankcií podľa § 54 ods. 1 písm. e) a f), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(9)
Na prepočet peňažných sadzieb, ktoré sú v tomto zákone uvedené v eurocentoch alebo eurách, na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura v Slovenskej republike používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska, pričom v jednotlivých kalendárnych mesiacoch sa používa kurz platný v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca a sadzba zistená podľa prepočtu sa zaokrúhľuje na celé koruny.
(10)
Daňový úrad podľa § 24 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2008 prvýkrát oznámi ministerstvu počet vydaných identifikačných kariet prevádzkovateľovi hazardných hier po udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(11)
Na konanie o zrušení vinkulácie finančnej zábezpeky a použití finančnej zábezpeky pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov vinkulovanej v prospech obce sa použijú doterajšie predpisy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XX
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z. a zákona č. 657/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „okrem podaní, ktoré podľa osobitného zákona6d) nepodliehajú poplatkovej povinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d)
Napríklad § 768e Obchodného zákonníka, § 9 ods. 5 a § 10 až 15 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poznámka 5 k položke 17 v prílohe zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 117/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú slová „v platnej menovej jednotke“ a v písmene b) sa slová „do výšky 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „až do 30 000 eur“.
2.
V § 18 ods. 2 sa slová „až do výšky 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v platnej menovej jednotke až do 60 000 eur“.
3.
V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri ukladaní pokút za porušenie cenovej disciplíny, ktoré súvisí s prípravou na prechod alebo s prechodom zo slovenskej meny na euro,15a) sa namiesto sadzieb pokuty podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 použijú sadzby podľa osobitného predpisu.15b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:
„15a)
Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15b)
§ 20 ods. 2 a 3 a § 24 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z.“.
4.
Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008
Na prepočet sadzieb ustanovených v § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 2 na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura v Slovenskej republike používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska.“.
Čl. XXVII
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z. a zákona č. 191/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Tarifa poskytovateľa univerzálnej poštovej služby vydaná na základe tohto zákona môže obsahovať aj jednotkové ceny prepočítané len na dve desatinné miesta.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 2 ods. 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Poštové známky a poštové celiny emitované predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike (ďalej len „deň zavedenia eura"), na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, možno používať pri poskytovaní poštových služieb podľa tohto zákona do uplynutia jedného roka po dni zavedenia eura. Poskytovateľ univerzálnej služby nebude vykonávať výmenu poštových známok a poštových celín emitovaných predo dňom zavedenia eura, na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, za iné platné poštové známky a poštové celiny, a to počas ich platnosti ani po skončení ich platnosti.
(2)
Do 90 dní od skončenia platnosti poštových známok a poštových celín podľa odseku 1 je poskytovateľ univerzálnej služby povinný vykonať a dokončiť stiahnutie poštových známok a poštových celín, na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, a stiahnuté poštové známky a poštové celiny vrátane prípadných zásob takýchto poštových známok a poštových celín zničiť v spolupráci s ministerstvom.
(3)
Na poštové známky a poštové celiny, ktorých platnosť sa skončila podľa odseku 1, sa nevzťahujú postupy týkajúce sa skončenia platnosti poštových známok a poštových celín a ich výmeny podľa ostatných ustanovení tohto zákona.“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z. a čl. I bodu 163 zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2b ods. 1 písm. l) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tieto účely zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými ratingovými agentúrami pri určovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa rozumie posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti Slovenskej republiky uhrádzať svoje finančné záväzky,“.
2.
V § 6 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke,13) pobočke zahraničnej banky13) alebo v zahraničnej banke,13) ktorá má sídlo na území členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie13) (ďalej len “zahraničná banka so sídlom v členskom štáte„),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 2 ods. 1, 5, 7 a 8 a § 11 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody peňažných prostriedkov13b) (ďalej len „cezhraničné prevody") prostredníctvom Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska, inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte,“.
4.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak Štátna pokladnica zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné platby, pri ktorých sa suma prevodu prepočítava z jednej meny na inú menu, vychádza pri prepočte týchto mien z aktuálneho kurzu na devízovom trhu.“.
5.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Jediný účet je evidenčný účet, ktorý je súhrnom zostatkov účtov Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte. Jediný účet je vedený v Štátnej pokladnici.“.
6.
V § 11 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Zostatky peňažných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte a evidovaných na jedinom účte sú úročené na zmluvnom základe.
(4)
Úhrady z účtov Štátnej pokladnice vedených v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte a evidovaných na jedinom účte je oprávnená vykonávať výlučne Štátna pokladnica.“.
7.
V § 13 ods. 1 sa slová „až do výšky jedného milióna slovenských korún“ nahrádzajú slovami „v platnej menovej jednotke až do tridsaťtisíc eur“.
8.
V § 19 ods. 2 druhá veta znie: „Prevody prostriedkov v cudzej mene vykonáva Štátna pokladnica na zmluvnom základe prostredníctvom Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska, inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte.“.
9.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Vzťah Štátnej pokladnice k centrálnym bankám a iným bankovým subjektom
(1)
Na vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov Štátnou pokladnicou na zmluvnom základe vedie Európska centrálna banka, Národná banka Slovenska, iná centrálna banka, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banka alebo pobočka zahraničnej banky, alebo zahraničná banka so sídlom v členskom štáte pre Štátnu pokladnicu účty v eurách vrátane zúčtovacieho účtu na krytie a plnenie záväzkov z účasti v platobnom systéme podľa osobitných predpisov29a) a účty v cudzích menách vrátane účtu prostriedkov Európskych spoločenstiev, ktorých zostatky sa evidujú na jedinom účte.
(2)
Na vykonávanie cezhraničných prevodov Štátnou pokladnicou na zmluvnom základe vedie Európska centrálna banka, Národná banka Slovenska, iná centrálna banka, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka so sídlom v členskom štáte pre Štátnu pokladnicu účty v eurách a účty v cudzích menách, ktorých zostatky sa evidujú na jedinom účte.
(3)
Vedenie účtov Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke, pobočke zahraničnej banky alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte, zúčtovanie na týchto účtoch a vykonávanie ďalších služieb pre Štátnu pokladnicu vrátane podmienok a spôsobu úročenia kreditných zostatkov účtov Štátnej pokladnice, ktoré sa evidujú na jedinom účte, sa upraví zmluvami medzi Štátnou pokladnicou a Európskou centrálnou bankou, Národnou bankou Slovenska, inou centrálnou bankou, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte.
(4)
Štátna pokladnica uzatvára s Národnou bankou Slovenska, bankami, pobočkami zahraničných bánk a poštovým podnikom zmluvu o spôsobe výberu a vkladu peňažných prostriedkov v hotovosti klientmi Štátnej pokladnice.
(5)
Štátna pokladnica, agentúra a ministerstvo poskytujú Národnej banke Slovenska údaje z oblasti rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky a z oblasti verejných financií. Rozsah údajov a podrobnosti o ich poskytovaní sa upravujú na zmluvnom základe.“.
10.
Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2008
Na prepočet sadzby ustanovenej v § 13 ods. 1 na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura v Slovenskej republike používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska.“.
Čl. XXIX
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákona č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb., zákona č. 565/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/1997 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z. a zákona č. 3/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
2.
V § 17a ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v listinnej podobe“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:
„12b)
§ 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
12c)
§ 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.
12d)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 17e ods. 4 sa odkaz 12kk nahrádza odkazom 12d. Poznámka pod čiarou k odkazu 12kk sa vypúšťa.
Čl. XXX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 149/2001 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z. a článkom II tohto zákona.
Čl. XXXI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem ustanovení čl. II bodu 2. [§ 2 ods. 1 písm. a) a b)], bodu 6. [§ 3], bodov 8. a 9. [§ 4 ods. 4, § 6 ods. 1 písm. a)], bodu 12. [§ 6 ods. 2 písm. e)], bodov 28. až 30. [§ 15, § 16, § 17 ods. 1], bodu 32. [§ 17c], bodu 34. [§ 17h ods. 2], bodu 37. [§ 20 a § 21], bodu 45. [§ 28], bodu 51. [§ 31 ods. 1] a bodu 58. [§ 38 a § 39], ustanovení čl. III bodu 1. [§ 5 ods. 6], ustanovení čl. IV bodu 2. [§ 93 ods. 3], bodov 4. a 5. [§ 108 ods. 1, § 109 ods. 1], bodu 13. [§ 157 ods. 1 štvrtej vety], bodu 14. [§ 162 ods. 3], bodu 17. [§ 223 ods. 3] a bodu 21. [§ 369 ods. 1], ustanovení čl. V bodu 5. [§ 40 ods. 10] a bodu 7. [§ 42 ods. 7], ustanovení čl. VI bodu 4. [§ 3 ods. 2 písm. c) bod 1.], bodu 35. [§ 76 ods. 2], bodu 39. [§ 85 ods. 4], bodov 41. až 43. [§ 87 ods. 2 a 3, § 88 ods. 8] a bodu 63., ustanovení čl. VII bodu 3. [§ 3 ods. 1 písm. c) bodu 1.], ustanovení čl. VIII bodu 2. [čl. I § 48 ods. 2], ustanovení čl. X bodu 1. [§ 2 ods. 2 písm. c) bodov 1. a 2., § 38 ods. 1, § 67 ods. 2, § 87 ods. 2 písm. d)] a bodov 10. až 12. [§ 84 ods. 2 a 3, § 85a ods. 2 a 4, § 87 ods. 2 písm. i)], ustanovení čl. XI, ustanovení čl. XII bodu 2. [§ 7 ods. 4] a bodov 4. až 7. [§ 9 ods. 1, § 9 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 3, § 10 ods. 8], ustanovení čl. XIII bodu 1. [§ 4 ods. 4 písm. d)], bodu 3. [§ 8 ods. 3], bodov 5. a 6. [§ 21a ods. 2 písm. b), § 30 ods. 2] a bodov 10. až 12. [§ 75, § 77 ods. 2 až 5, § 78a] a bodu 13., ustanovení čl. XIV, ustanovení čl. XV bodov 1. a 2. [§ 23 ods. 11, § 75 ods. 2], ustanovení čl. XVI bodu 2. [§ 61], ustanovení čl. XVII bodov 1. až 6. [§ 56 ods. 1, § 64 ods. 5, § 116 ods. 8, § 129 ods. 2, § 138 ods. 1 písm. a) a § 138 ods. 25] a ustanovení čl. XVIII a čl. XXII až čl. XXVI, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad čl. 4 ods. 2, čl. 106, čl. 121 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 5 a čl. 249, 253 a 254 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006), čl. 16 a 44 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006), Protokol č. 21 o kritériách konvergencie podľa článku 121 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006), nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 z 31. decembra 1998 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov, ktoré zaviedli euro (Ú. v. ES L 359, 31. 12. 1998) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 01) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004).
2)
Čl. 123 ods. 4 a 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Čl. 1 písm. a) a f) a čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 974/98.
Čl. 1 druhá a piata zarážka nariadenia Rady (ES) č. 1103/97.
Čl. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2182/2004.
3)
Napríklad čl. 111 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, Menová dohoda uzavretá 29. 11. 2000 vládou Talianskej republiky za Európske spoločenstvo a Republikou San Marino (Ú. v. ES C 209, 27. 07. 2001), Menová dohoda uzavretá 29. 12. 2000 vládou Talianskej republiky za Európske spoločenstvo a Mestským štátom Vatikánom reprezentovaným Svätou Stolicou (Ú. v. ES C 299, 25. 10. 2001), Menová dohoda uzavretá 26. 12. 2001 vládou Francúzskej republiky za Európske spoločenstvo a vládou Monackého kniežatstva (Ú. v. ES L 142, 31. 05. 2002).
5)
Čl. 1 tretia zarážka a čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97.
Čl. 1 písm. c) a čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 974/98.
6)
Čl. 123 ods. 5 a čl. 249, 253 a 254 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
7)
Čl. 122 ods. 2 a čl. 249, 253 a 254 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
8)
Napríklad § 1 ods. 1, § 2 ods. 1 a 2 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, § 589 Občianskeho zákonníka, § 19 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, § 13 ods. 2 písm. o) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2005 Z. z., § 37 ods. 1 a 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 41 ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 4 ods. 1 písm. c) a d), § 8 ods. 6 písm. c), § 14 a 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad § 11 ods. 1, § 76, 118 a § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, § 78 a 105a zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 97, 138, 159, 160, 169, 173 a 205 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 485/2004 Z. z., zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona č. 613/2004 Z. z., zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 494/2006 Z. z., zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.
12)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 4 ods. 10 a 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04) v platnom znení.
14)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 45 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z., § 300 až 302, § 355, 368, 369 a 378 Obchodného zákonníka, § 13 ods. 2, § 442 ods. 1 až 3, § 517 ods. 2, § 544 a § 545 Občianskeho zákonníka, § 56 a 57 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Napríklad § 111 až 114 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad čl. 4 ods. 2, čl. 106, čl. 121 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 5 a čl. 220, 234, 249, 253 a 254 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 1 a čl. 3 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 01) v znení nariadenia Rady (ES) č. 2595/2000 z 27. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01), čl. 1 až 4, čl. 9a až 17 a príloha nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.
17)
Čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1103/97.
18)
§ 6 ods. 2 písm. e) a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
20)
Čl. 15 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 v platnom znení.
21)
Čl. 15 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 v platnom znení.
22)
Napríklad § 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8. 12. 2006).
23)
§ 1 písm. c), § 7 a 8 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
25)
Napríklad § 10 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 456/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme.
26)
Napríklad § 17, § 270 až 273 a § 280 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Medzinárodný dohovor o potieraní peňazokazectva a Protokol (vyhláška č. 15/1932 Zb.).
27)
Napríklad § 17e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 465/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince.
28)
Napríklad § 17f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 464/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí.
30)
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad § 109 ods. 2 druhá veta a § 157 ods. 1 tretia veta Obchodného zákonníka, § 3 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, čl. I § 69 a § 77 ods. 1 a čl. II § 51 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového v znení zákona č. 659/2007 Z. z., § 3 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 3 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, § 17b ods. 1 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z.
34)
Napríklad § 121 Občianskeho súdneho poriadku, § 32 ods. 2 a § 34 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb., § 29 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., § 195 ods. 2 a § 196 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., § 24 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 písm. f) a § 8 ods. 3 až 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 114 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527//2003 Z. z., § 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 10 a 11 a § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
37)
Napríklad § 58, § 59 ods. 1, § 93 ods. 2 a 3, § 105 ods. 1, § 108 ods. 1, § 109 ods. 1, § 154 ods. 1, § 157 ods. 1, § 162 ods. 3, § 223 ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka, § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, § 1 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách, § 2 ods. 12 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 11 až 13, § 61 ods. 5 písm. a) a § 100 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 47 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z., § 22 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z., § 4 ods. 12 až 15 a § 11 ods. 8 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
38)
39)
Napríklad § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 1 a § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
Napríklad § 67, 124, 217 a 235 Obchodného zákonníka, § 8 ods. 4 písm. a) a § 9 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
43)
Napríklad § 5 písm. j) a § 44 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 39a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
44)
Napríklad § 12 ods. 7, § 111 ods. 1 písm. a) bod 5 a § 125a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 184 ods. 3, § 202 ods. 2, § 212 a § 769 Obchodného zákonníka, § 3 ods. 5 tretia veta zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 a 2 a § 37 ods. 2, 3, 7, 10 a 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
46)
§ 28 ods. 2 a § 49ab ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
47)
Napríklad § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z., § 4a zákona č. 507/2001 Z. z. v znení zákona č. 15/2004 Z. z., § 9 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach, § 1 ods. 4 písm. b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch.
48)
Napríklad zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, § 14b druhá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame, zákon č. 178/1998 Z. z., zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 126/2006 Z. z., zákon č. 250/2007 Z. z.
51)
§ 20 ods. 1 druhá veta zákona č. 250/2007 Z. z.
52)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
Napríklad čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., § 3 ods. 5 a § 4 zákona č. 747/2004 Z. z., čl. 38 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
54)
§ 2 písm. i) a § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55)
Napríklad § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 520/2003 Z. z., § 74 zákona č. 510/2002 Z. z.
56)
Napríklad § 15 až 17h zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 465/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince.