656/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

656
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z. a vyhlášky č. 150/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 5a ods. 4 zákona v prípade elektronického podania“.
2.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2a) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi“.
3.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2a) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 59b ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
Doterajší odkaz 2a sa označuje ako odkaz 2aa.
4.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností
(1)
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku cezhraničného splynutia alebo cezhraničného zlúčenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
(3)
Na zápis novovznikajúcej nástupnickej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.
(4)
Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.
(5)
K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností do obchodného registra sa okrem listín uvedených v § 4 prikladá:
a)
listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia, bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie, ak výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia je nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
c)
rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o cezhraničnom zlúčení spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
d)
schválená zmluva o cezhraničnom splynutí alebo o cezhraničnom zlúčení, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)
e)
zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení schválená príslušným orgánom spoločnosti zahraničnej zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
f)
osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,6a)
g)
osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu, na ktorého území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú zúčastnenú spoločnosť jedno osvedčenie alebo iná verejná listina,
h)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,6b) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6b) uplynula bez uzavretia dohody,
i)
iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6b znejú:
„6)
§ 218k ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka.
6a)
§ 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka.
6b)
§ 218la až 218lk Obchodného zákonníka.“.
5.
V § 28 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 16g“ sa vkladajú slová „a § 16k“.
6.
V § 28 ods. 2 sa slová „podľa § 4 ods. 1, 2 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 1, 3 a 5“.
7.
V § 28 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 68 ods. 10 Obchodného zákonníka.“.
9.
Prílohy č. 1 až 28 znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Štefan Harabin v. r.