654/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2007 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

654
ZÁKON
z 11. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovanie siete, služby, alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií je podnikaním podľa osobitného predpisu.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
3.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie a medzinárodných organizácií.“.
4.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 22, 23, 26 a 27“ nahrádzajú slovami „§ 22 až 24, 26, 27, 48 a 70“.
5.
V § 14 ods. 1 sa slová „podnik, ktorý“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá“ a slovo „povinný“ sa nahrádza slovom „povinná“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Úrad vymaže podnik z evidencie, ak podnik bol vymazaný z obchodného registra.“.
7.
V § 16 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Ak úrad určil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota na analýzu relevantných trhov plynie odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení významného podniku. Ak úrad neurčil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota plynie odo dňa ukončenia analýzy trhu.“.
8.
V § 18 ods. 2 štvrtej vete sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo povinností uložených rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 1“.
9.
V § 22 ods. 3 druhá veta znie: „Úrad je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu určiť úpravu ceny.“.
10.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Významný podnik je povinný na žiadosť úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby sú určené podľa odseku 4. Úrad je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených prípadoch mu určiť úpravu ceny.“.
11.
V § 27 ods. 2 sa slovo „uložiť“ nahrádza slovami „rozhodnutím určiť“.
12.
V § 28 ods. 7 prvá veta znie: „Uzavretú zmluvu o prepojení sietí a jej zmeny sú podniky povinné v písomnej forme predložiť úradu v lehote do 45 dní odo dňa jej uzavretia; v elektronickej forme sú podniky povinné predložiť úradu uzavretú zmluvu o prepojení sietí v rovnakej lehote a v rozsahu základných technických a ekonomických podmienok prepojenia.“.
13.
V § 31 ods. 2 sa za slovo „službu“ dopĺňajú slová „alebo na základe žiadosti osoby požadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho čísla na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu“.
14.
V § 31 ods. 4 písm. a) sa slovo „podniku“ nahrádza slovom „žiadateľa“.
15.
V § 31 ods. 6 písmeno f) znie:
„f)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.“.
16.
V § 31 ods. 7 sa slová „podniku oprávnenému na používanie čísel“ nahrádzajú slovami „držiteľovi individuálneho povolenia na používanie čísel“ a slovo „podnik“ sa nahrádza slovami „držiteľ povolenia na používanie čísel“.
17.
V § 31 ods. 8 sa slová „podnik oprávnený na používanie čísel“ nahrádzajú slovami „držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel“.
18.
V § 31 ods. 9 písm. a) sa slová „podnik, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby“ sa nahrádzajú slovami „držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel“.
19.
V § 31 ods. 10 písm. b) sa slovo „podniku“ nahrádza slovami „držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel“.
20.
V § 31 ods. 11 sa slovo „podniku“ nahrádza slovom „žiadateľovi“ a na konci bodka sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o číslo, ktoré bolo pridelené účastníkovi.“.
21.
V § 31 ods. 12 sa slová „podnik, ktorému boli pridelené čísla“ nahrádzajú slovami „držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel“.
22.
V § 32 ods. 2 sa slovo „využitia“ nahrádza slovom „využívania“ a na konci sa pripája táto veta: „Medzinárodné dohody o používaní frekvencií nie sú týmto dotknuté.“.
23.
V § 32 odsek 15 znie:
„(15)
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Vylúčení účastníci výberového konania a účastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na miestach, na ktorých sa frekvencie nepridelia, sa považujú za neúspešných účastníkov. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad konanie o ich žiadosti zastaví s uvedením dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového konania.“.
24.
V § 32 ods. 17 sa vypúšťa slovo „úspešným“.
25.
V § 32 sa odsek 19 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
podmienky prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.“.
26.
V § 32 ods. 26 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť na vydanie dočasného individuálneho povolenia musí byť doručená úradu najmenej tri pracovné dni pred požadovaným termínom začatia používania frekvencie.“.
27.
V § 33 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky na účely dočasného individuálneho povolenia podľa § 32 ods. 26“.
28.
V § 34 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „povolenie“ vkladajú slová „alebo odníme pridelenú frekvenciu“ a v písmene a) sa za slovo „účel“ vkladajú slová „alebo v určenom územnom rozsahu“.
29.
V § 34 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak má podnik právneho nástupcu,“.
30.
V § 42 ods. 1 písm. c) prvom bode sa za slovo „služby“ vkladajú slová „podľa § 50 ods. 2 písm. a)“.
31.
V § 42 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
pri uzatvorení zmluvy o pripojení získavať a overovať údaje všetkých účastníkov, ak sa s poskytnutím služby pridelilo telefónne číslo vrátane účastníkov používajúcich predplatené služby podniku a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu § 55 ods. 1 písm. b),“.
32.
V § 43 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr však do troch mesiacov odo dňa, kedy bol podnik podľa § 42 ods. 3 písm. e) povinný oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok,“.
33.
V § 50 ods. 2 písm. a) sa na začiatku vkladajú slová „vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na“.
34.
V § 50 ods. 8 sa za slová „vydávajú“ a „poskytujú“ vkladajú slová „verejne prístupné“, slovo „zoznam“ sa nahrádza slovami „vybrané údaje“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vybranými údajmi o účastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné meno a telefónne číslo a v prípade účastníkov verejnej telefónnej služby poskytovanej na pevnom mieste pripojenia aj údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania.“.
35.
V § 53 ods. 2 druhá veta znie: „Podklady na výpočet čistých nákladov môže úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby overovať a kontrolovať a nahliadať do účtovných kníh a záznamov; výsledky overenia podkladov úrad zverejní.“.
36.
V § 53 ods. 3 prvej vete sa na konci dopĺňajú tieto slová: „a rozhodne o výške kompenzácie straty“.
37.
V § 54 ods. 3 druhá veta znie: „Na tento účel môže úrad sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby nahliadnuť do účtovných kníh a záznamov, a ak obrat podniku na príslušnom trhu nie je možné získať, môže urobiť odhad.“.
38.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú osobitným predpisom.24b) Ochrana súkromia zahŕňa predmet telekomunikačného tajomstva, ktorým sú:
a)
obsah prenášaných informácií,
b)
údaje komunikujúcich strán, ktorými sú obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, a kategória prístupu k sieti; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname účastníkov,
c)
prevádzkové údaje,
d)
lokalizačné údaje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, obrany štátu.24c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„24c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
40.
V § 55 odsek 4 znie:
„(4)
Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť úradu a osobe, ktorej sa týka, jej oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom; za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi25) sa predmet telekomunikačného tajomstva sprístupní inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh24c) a orgánom činných v trestnom konaní na účel zisťovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Zákon č. 166/2003 Z. z.
§ 115 Trestného poriadku.“.
41.
V § 55 ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
bezplatne umožniť osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu prostredníctvom Policajného zboru a poverenému orgánu colnej správy, na účely plnenia ich úloh,24c) prístup k údajom účastníka svojej siete v rozsahu údajov telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa a kategória prístupu k sieti; náklady na zabezpečenie prenosových prostriedkov na účely zriadenia tohto prístupu až po rozhranie podniku hradí orgán štátu, ktorému sa prístup umožnil,“.
42.
V § 55 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
poskytovať inú nevyhnutnú súčinnosť súdu, prokuratúre, ozbrojeným bezpečnostným zborom a bezpečnostným zborom a inému orgánu štátu na účely plnenia ich úloh24c) a za podmienok ustanovenými osobitnými predpismi.25)“.
43.
V § 55 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa odseku 6 a § 59a ods. 8 sú zamestnanci podniku povinní zachovávať mlčanlivosť. Tejto mlčanlivosti môže zamestnanca podniku zbaviť iba ten orgán štátu, ktorému boli podľa prvej vety informácie a údaje, alebo iná súčinnosť poskytnutá. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označia ako odseky 9 a 10.
44.
V § 55 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
45.
V § 55 ods. 10 sa na konci pripájajú slová „a § 59a ods. 6“.
46.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Iný orgán štátu je na účely plnenia úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, obrany štátu oprávnený spracúvať a uchovávať údaje účastníkov získané od podniku podľa tohto zákona.“.
47.
V § 56 ods. 2 sa za slová „§ 13 ods. 2 písm. j)“ vkladajú slová „alebo § 59a ods. 6“.
48.
V § 57 ods. 2 písm. b) sa za slovo „úhrady“ vkladá čiarka a slová „prijímania a evidencie platieb“.
49.
V § 57 ods. 2 písm. e) sa slovo „6“ nahrádza slovom „7“ a na konci sa pripájajú slová „a uchovávania údajov podľa § 59a“.
50.
V § 59 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných ako prevádzkových aj na iné účely alebo v inom rozsahu, ako iba na prenos komunikácie alebo vyúčtovanie tejto služby.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
51.
V § 59 odsek 5 znie:
„(5)
Spracovávať prevádzkové údaje podľa odsekov 1 až 4 môžu len osoby konajúce z poverenia alebo na základe plnomocenstva podniku, ktoré zabezpečujú riadenie prevádzky siete, služby, alebo siete a služby, vyúčtovanie a fakturáciu odplaty za služby, zodpovedanie otázok užívateľa, vrátane riešenia reklamácií, zisťovanie protiprávnych konaní, poskytovanie súčinnosti oprávneným orgánom štátu, marketing služieb alebo poskytovanie služby s pridanou hodnotou; toto spracúvanie musí byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely tejto činnosti.“.
52.
V § 59 ods. 6 druhá veta znie: „Podnik môže spracúvať tieto údaje na marketing služieb alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou len so súhlasom užívateľa.“ a na konci poslednej vety sa pripájajú slová „alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou“.
54.
V § 61 ods. 3 prvej vete sa za slová „tretím osobám“ vkladá čiarka a slová „okrem osôb poverených alebo splnomocnených podľa § 59 ods. 5“.
55.
V § 71 ods. 1 sa v úvodnej vete číslovka „20 000 000 Sk“ nahrádza slovami „10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 70 000 000 Sk“ a vypúšťa sa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
56.
V § 71 ods. 2 sa v úvodnej vete číslovka „10 000 000“ nahrádza slovami „10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 40 000 000 Sk“ a vkladá sa nové písmeno a), ktoré znie: „a) nesplnil odôvodnenú opodstatnenú žiadosť o prístup a prepojenie (§ 21 a 28), napriek tomu, že podnik žiadajúci o prístup alebo prepojenie pristúpil na obvyklé podmienky takéhoto prístupu alebo prepojenia,“.
Doterajšie písmená a) až l) sa označujú ako písmená b) až m).
58.
V § 71 ods. 2 písm. g) sa v zátvorke za slová „ods. 3“ dopĺňa čiarka a slová „§ 24 ods. 5“.
59.
V § 71 ods. 3 sa v úvodnej vete číslovka „3 000 000 Sk“ nahrádza slovami „10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však do 7 000 000 Sk“.
60.
V § 71 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „neponúkol eurotarifu v súlade s osobitným predpisom30a) účastníkom, ktorým poskytuje službu roaming,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Čl. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).“.
61.
V § 71 ods. 3 písm. f) sa na začiatku dopĺňajú slová „nedodržal pravidlá používania čísel (§ 29 ods. 3),“.
62.
V § 71 ods. 3 písm. k) sa na konci pripájajú slová „alebo nevykonal rozhodnutie úradu podľa § 27 ods. 3 alebo § 48 ods. 3,“.
63.
V § 71 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
účtoval priemerný veľkoobchodný poplatok za poskytnutie roamingového volania v rozpore s osobitným predpisom.30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
„30b)
Čl. 3 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007.“.
64.
V § 71 ods. 4 sa číslovka „1 000 000“ nahrádza číslovkou „3 000 000“.
65.
V § 71 ods. 5 sa číslovka „500 000“ nahrádza číslovkou „1 000 000“.
66.
V § 71 ods. 5 písm. a) sa slová „alebo neposkytol potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a inému orgánu štátu [§ 55 ods. 6 písm. b)]“ nahrádzajú slovami „alebo neposkytol základnú alebo podrobnejšiu informáciu o cenách za službu roaming alebo poskytol takúto informáciu v rozpore s podmienkami podľa osobitného predpisu,30c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c)
Čl. 6 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007.“.
67.
V § 71 ods. 5 písmeno k) znie:
„k)
nesprístupnil predmet telekomunikačného tajomstva (§ 55 ods. 4), nespolupracoval s Policajným zborom a s inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení výhražných informácií a poplašných správ, alebo neposkytol inú nevyhnutnú súčinnosť súdu, prokuratúre a inému orgánu štátu na účely plnenia ich úloh (§ 55 ods. 7), bezodkladne neposkytol orgánu činnému v trestnom konaní alebo inému orgánu štátu na základe jeho žiadosti údaje (§ 59a ods. 8),“.
68.
Za § 76b sa vkladá § 76c, ktorý znie:
㤠76c
Prechodné ustanovenie
Ak sa v osobitných predpisoch používajú slová
a)
„telekomunikačná sieť", rozumie sa tým „elektronická komunikačná sieť",
b)
„telekomunikačná služba", rozumie sa tým „elektronická komunikačná služba".“.
69.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES, Ú. v. ES č. L 105 z 13. 4. 2006.“.
70.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV
A.
Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a)
telefónne číslo volajúceho,
b)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2.
ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
pridelené označenie užívateľa,
b)
označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,
c)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa a adresa internetového protokolu (IP), ktorému bola v čase komunikácie pridelená, označenie užívateľa alebo telefónne číslo.
B.
Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a)
volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo odovzdanie volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované,
b)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2.
ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,
b)
meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorý je určeným príjemcom komunikácie.
C.
Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie,
2.
ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ služby pripojenia k internetu, a užívateľské označenie účastníka alebo registrovaného užívateľa,
b)
dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v určitom časovom pásme.
D.
Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna služba,
2.
ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba.
E.
Údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia:
1.
ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete číslo volajúceho a volaného,
2.
ak ide o mobilné telefónne spojenie
a)
číslo volajúceho a volaného,
b)
medzinárodné označenie mobilného účastníka (IMSI) volajúceho,
c)
medzinárodné označenie mobilného zariadenia (IMEI) volajúceho,
d)
IMSI volaného,
e)
IMEI volaného,
f)
v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a označenie bunky, z ktorej sa vykonala aktivácia služby,
3.
ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a)
telefónne číslo volajúceho na ,,dial-up" prístup,
b)
digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.
F.
Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného komunikačného zariadenia:
1.
údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,
2.
údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas doby uchovávania údajov o komunikácii.“.
Čl. II
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) sa mení takto:
V § 65 sa slová „31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „dňa, v ktorom poskytovateľ multiplexu udeleného podľa § 68 začne poskytovať terestriálny multiplex na území dotknutom skúšobnou prevádzkou, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu udeleného podľa § 68 povinný podľa príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na území dotknutom skúšobnou prevádzkou“.
Čl. III
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 343/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 76a ods. 2 sa slová „31. decembra 2007, po ktorom v tejto časti zanikajú“ nahrádzajú slovami „dňa, v ktorom poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) začne poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území, najneskôr však do dňa, v ktorom je poskytovateľ multiplexu udeleného podľa osobitného predpisu52) povinný podľa príslušného terestriálneho prevádzkového povolenia začať poskytovať terestriálny multiplex na dotknutom území; po tomto dni licencie v tejto časti zanikajú“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
§ 68 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení § 59a a § 71 ods. 2 písm. d) v päťdesiatom treťom a päťdesiatom siedmom bode čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.