653/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

653
ZÁKON
zo 6. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 464/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pevná sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila neodkladná zdravotná starostlivosť.
(4)
Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na určených špecializovaných pracoviskách na príslušnom území.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
4.
V § 5 ods. 5 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1, 3 a 4“.
5.
V § 7 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.
6.
V § 7 ods. 6 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.
7.
V § 8 ods. 2 sa slová „7 ods. 2 a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 a ods. 4“ a v § 8 ods. 3 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.
8.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.“.
9.
V § 9 ods. 1 úvodnej vete sa slová „je povinný nepretržite zabezpečovať“ nahrádzajú slovom „zabezpečuje“.
10.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
11.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „lekár“ vkladá čiarka a slová „zubný lekár“.
12.
V § 13 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
13.
V § 13 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,“.
14.
V § 19 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8).“.
15.
V § 27 písm. f) sa za slová „zdravotnícky laborant“ vkladá čiarka a slová „a farmaceutický laborant“ sa nahrádzajú slovami „farmaceutický laborant a laborant pre zdravotnícke pomôcky,“.
16.
V § 27 písm. g) sa za slovo „povolania“ vkladá slovo „fyzioterapeut“.
17.
V § 27 písm. i) sa vypúšťa slovo „fyzioterapeut“.
18.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
19.
§ 29 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
20.
V § 34 ods. 1 sa slová „60 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „480 hodín“.
21.
V § 34 ods. 2 sa slová „(62 ods. 2 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 11)“.
22.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Odborná spôsobilosť pri nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania
Požiadavky na preškolenie podľa § 34 sa vzťahujú aj na zdravotníckeho pracovníka, ktorý najmenej v lehote štyroch rokov od získania príslušnej odbornej spôsobilosti podľa § 33 nezačal vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti.“.
23.
V § 38 odsek 1 znie:
„(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a)
obzvlášť závažný trestný čin,29)
b)
trestný čin prijímania úplatku, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie,30)
c)
úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 a 30 znejú:
„29)
§ 11 Trestného zákona.
30)
§ 328 až 336 Trestného zákona.“.
24.
V § 38 ods. 2 sa za slovo „cudzinca“ vkladajú slová „alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky,“.
25.
V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Požiadavka prípravy na výkon práce v zdravotníctve neplatí, ak iný zdravotnícky pracovník získal vysokoškolské magisterské alebo inžinierske vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.
26.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1)
Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, o akreditácii certifikačných študijných programov a o akreditácii študijných programov sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditácia"); na rozhodovanie o akreditácii, na priebežné sledovanie a hodnotenie úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ak ďalej nie je ustanovené inak (§ 42), a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie zriaďuje Akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia") ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Minimálny obsah špecializačného štúdia v jednotlivých špecializačných odboroch určia vzorové špecializačné študijné programy a minimálny obsah certifikačnej prípravy v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia vzorové certifikačné študijné programy. Vzorové špecializačné študijné programy pre príslušné špecializačné programy, vzorové certifikačné študijné programy pre príslušné certifikačné prípravy a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(3)
O akreditáciu podľa odseku 1 môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň,32) ak
a)
má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program, certifikačný študijný program alebo študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „študijný program"),
b)
vypracovala projekt študijného programu a pedagogickú dokumentáciu32a) študijného programu podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,
c)
zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie študijného programu.
(4)
Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33)
(5)
Iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 3 písm. a), môže požiadať o akreditáciu certifikačného študijného programu alebo o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania, ak
a)
najmenej päť rokov pred podaním žiadosti vykonávala niektorú z činností podľa § 3 ods. 1 alebo zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania,
b)
vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania,
c)
zabezpečila materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania.
(6)
Ak študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných pracovných činností pre každého účastníka študijného programu podľa pedagogickej dokumentácie.
(7)
Žiadosť vzdelávacej ustanovizne obsahuje
a)
názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne,
b)
charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,
c)
názov študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.
(8)
K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 5; ak sa bude vzdelávacia aktivita uskutočňovať v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou podľa odseku 6.
(9)
Vzdelávacia ustanovizeň s akreditáciou z iného členského štátu pripojí aj osvedčenú kópiu dokladu o akreditácii študijného programu získaného v inom členskom štáte a informáciu o podmienkach akreditácie, ktoré splnila v danom členskom štáte.
(10)
Žiadosť o akreditáciu každého špecializačného študijného programu podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má začať uskutočňovať požadovaný študijný program. Žiadosť o akreditáciu každého certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím vzdelávania v príslušnom študijnom programe.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva vydá osvedčenie o akreditácii najneskôr do 150 dní od doručenia kompletnej žiadosti o akreditáciu.
(12)
Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa tohto zákona, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na ktorého základe je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program, akreditovaný certifikačný študijný program alebo akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditovaný program"). Osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(13)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovaný program podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo,
b)
predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30 dní od vzniku skutočností zakladajúcich zmenu spolu s dokladmi viažucimi sa k zmene; zmena týkajúca sa akreditovaného programu, ktorá je uvedená v osvedčení o akreditácii, vyžaduje vydanie nového osvedčenia,
c)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom školskom roku alebo v akademickom roku, alebo v príslušnom vzdelávacom cykle; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov a v zozname absolventov tvorí: titul, meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania tretím stranám uvedeným v písmenách e) a f),
d)
viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,
e)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmen c) a d) komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register") (§ 62 ods. 2 až 11) a na účely štátnych štatistických zisťovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o špecializácii aj Slovenskej zdravotníckej univerzite,33)
f)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmena c) na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutočňuje špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore alebo certifikačný študijný program v príslušnej certifikačnej príprave,
g)
predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania časový plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy účastníkov akreditovaného programu,
h)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva zmenu údajov podľa odseku 7 písm. a) a b); súčasťou oznámenia je doklad o zmene údajov.
(14)
Zmena údajov podľa odseku 7 písm. a) a b) nevyžaduje vydanie nového osvedčenia. Ministerstvo zdravotníctva v osvedčení o akreditácii vyznačí takéto zmeny údajov do 15 dní odo dňa ich oznámenia.
(15)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii špecializačného študijného programu, je povinná zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného špecializačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednom špecializačnom odbore. Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu, je povinná zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného certifikačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednej certifikačnej príprave.
(16)
Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň
a)
požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,
b)
získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov,
c)
uskutočňuje študijný program, na ktorý nezískala osvedčenie o akreditácii,
d)
neoznámila zmenu v akreditovanom programe v stanovenom termíne alebo v stanovenom termíne nedoložila doklady o zmene v akreditovanom programe,
e)
poruší niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 15.
(17)
Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b)
zánikom vzdelávacej ustanovizne.
(18)
Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditovaný program, uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na internete; zoznam obsahuje názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne a názov akreditovaného programu.
(19)
Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci. Na rozhodovanie o akreditácii kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora prvej pomoci a na poskytovanie kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora prvej pomoci sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 18.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
§ 29 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 51 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci alebo akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci po jeho absolvovaní.“.
28.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Vzdelávacia ustanovizeň vydá k dokladom uvedeným v odsekoch 1 a 3 informáciu o obsahu a rozsahu štúdia, ak o to držiteľ dokladu požiada.“.
29.
V § 42 ods. 3 sa slová „(62 ods. 2 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 11)“.
30.
V § 42 ods. 6 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 11)“ a slovo „uznanou“ sa nahrádza slovom „uznávanou“.
31.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
32.
V § 44 odsek 3 znie:
„(3)
Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
33.
V § 45 odsek 3 znie:
„(3)
Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania farmaceuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
34.
V § 46 odsek 3 znie:
„(3)
Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
35.
§ 47 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
36.
Za § 47 sa vkladajú § 47a až 47g, ktoré znejú:
㤠47a
Z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa zriaďuje
a)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov,
b)
Slovenská komora zubných technikov,
c)
Slovenská komora ortopedických technikov,
d)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,
e)
Slovenská komora psychológov.
§ 47b
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov
(1)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov združuje technikov laboratórnej medicíny, medicínsko-technických laborantov, zdravotníckych laborantov, farmaceutických laborantov, laborantov pre zdravotnícke pomôcky, verejných zdravotníkov, rádiologických asistentov, zdravotníckych záchranárov, dentálne hygieničky, asistentov hygieny a epidemiológie, asistentov výživy, masérov, sanitárov, zdravotníckych asistentov, optometristov a očných optikov.
(2)
Členom Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta, laboranta pre zdravotnícke pomôcky, verejného zdravotníka, rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, dentálnej hygieničky, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výživy, maséra, sanitára, zdravotníckeho asistenta, optometristu a očného optika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47c
Slovenská komora fyzioterapeutov
(1)
Slovenská komora fyzioterapeutov združuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania fyzioterapeuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47d
Slovenská komora zubných technikov
(1)
Slovenská komora zubných technikov združuje zubných technikov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory zubných technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47e
Slovenská komora ortopedických technikov
(1)
Slovenská komora ortopedických technikov združuje ortopedických technikov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory ortopedických technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania ortopedického technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47f
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
(1)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, špeciálnych pedagógov, biológov, fyzikov, genetikov a chemikov.
(2)
Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, liečebného pedagóga, špeciálneho pedagóga, biológa, fyzika, genetika alebo chemika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.
§ 47g
Slovenská komora psychológov
(1)
Slovenská komora psychológov združuje psychológov, ktorí sú jej členmi.
(2)
Členom Slovenskej komory psychológov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania psychológa a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.
37.
V § 49 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).
38.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4).“.
39.
V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
40.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Dĺžku funkčného obdobia členov orgánov komory určí štatút komory.“.
41.
V § 54 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Prezidenta komory a člena orgánu komory môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa vnútorných predpisov komory.
(8)
Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.“.
42.
V § 55 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
43.
V § 55 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.“.
44.
V § 56 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,“.
45.
V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,
h)
rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,
i)
rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie.“.
46.
V § 61 ods. 4 sa vypúšťajú slová „poplatkov za vydanie rozhodnutia o schválení plánu zavádzania systému kvality“.
47.
V § 62 odsek 6 znie:
„(6)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie technika laboratórnej medicíny, medicínsko-technického laboranta, zdravotníckeho laboranta, farmaceutického laboranta, laboranta pre zdravotnícke pomôcky, verejného zdravotníka, rádiologického asistenta, zdravotníckeho záchranára, dentálnej hygieničky, asistenta hygieny a epidemiológie, asistenta výživy, maséra, sanitára, zdravotníckeho asistenta, optometristu a očného optika.“.
48.
V § 62 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 11, ktoré znejú:
„(7)
Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta.
(8)
Slovenská komora zubných technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného technika.
(9)
Slovenská komora ortopedických technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika.
(10)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, špeciálneho pedagóga, biológa, fyzika, genetika a chemika.
(11)
Slovenská komora psychológov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológa.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 12.
49.
V § 62 ods. 12 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „komora v takom prípade iba vezme na vedomie kópiu vyhlásenia a dokladov uvedených v § 30 ods. 4.“.
50.
V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slovo „titul“ vkladajú slová „dátum narodenia“.
51.
V § 63 odsek 4 znie:
„(4)
Registračný poplatok je najviac vo výške 400 Sk a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 11).“.
52.
V § 63 ods. 5 sa slová „vo výške 50 Sk“ nahrádzajú slovami „najviac do výšky 150 Sk“.
53.
V § 65 ods. 2 písm. b) prvom bode sa slová „od 50 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 50 000 Sk“.
54.
V § 65 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
55.
V § 66 ods. 2 sa slová „do jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „do troch mesiacov“.
56.
V § 67 odsek 3 znie:
„(3)
Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a kontrolný výbor komory sú oprávnení požiadať prezídium komory, aby rozhodlo o veci. Proti rozhodnutiu prezídia komory sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.“.
57.
V § 67 ods. 6 sa slová „rada komory (§ 56)“ nahrádzajú slovami „prezídium komory (§ 57)“.
58.
V § 68 ods. 1 písm. a) sa za slovo „lekár“ vkladá čiarka a slová „zubný lekár“.
59.
V § 68 odsek 6 znie:
„(6)
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy a masér.“.
60.
V § 68 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Slovenská komora fyzioterapeutov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut.
(8)
Slovenská komora ortopedických technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ortopedický technik.
(9)
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.
(10)
Slovenská komora psychológov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní psychológ.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 11.
61.
V § 70 ods. 3 písm. a) sa slovo „doklady“ nahrádza slovami „osvedčené kópie dokladov“.
62.
V § 73 ods. 6 sa slová „c) až e)“ nahrádzajú slovami „b) až d)“.
63.
V § 77a písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a profesijný titul, a ak k nemu prislúcha skratka, aj túto skratku“.
64.
V piatej časti sa vypúšťa siedma hlava.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa.
65.
V poznámke pod čiarou k odkazu 45 sa citácia „§ 26 až 43 zákona č. 576/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 26 až 41 a § 43 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
66.
V § 79 ods. 1 písm. e) sa slová „(§ 7 ods. 2 a 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 7 ods. 3 a 4)“.
67.
V § 79 ods. 1 sa vypúšťa písmeno s).
Doterajšie písmená t) až w) sa označujú ako písmená s) až v).
68.
V § 79 ods. 1 písm. u) sa slová „ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo“ nahrádzajú slovami „špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti“.
69.
V § 79 ods. 1 písmeno v) znie:
„v)
vykonávať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť.“.
70.
§ 79 ods. 1 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe písomného poverenia vydaného úradom pre dohľad v súlade s osobitným predpisom.55a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a)
§ 42 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
71.
V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová „v) a w)“ nahrádzajú slovami „u) a v)“.
72.
V § 79 ods. 3 písm. b) sa slová „v) a w)“ nahrádzajú slovami „u) a v)“.
73.
V § 80 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2),“.
74.
V § 81 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 68 ods. 2 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 68 ods. 2 až 10)“.
75.
V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 11)“.
76.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „s), t), u) a v)“ nahrádzajú slovami „s), t), u) a w)“.
77.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa písmeno w) nahrádza písmenom v).
78.
V § 82 ods. 2 sa slová „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 5 a 6]“ nahrádzajú slovami „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 10]“.
79.
V § 82 ods. 3 písm. a) sa slová „(§ 7 ods. 1 až 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 7 ods. 2 až 4)“.
80.
V § 82 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 11)“.
81.
V § 83 ods. 1 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
82.
V § 83 ods. 2 sa za slová „držiteľ povolenia“ vkladajú slová „alebo držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe“.
83.
Ôsma časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 71 sa vypúšťajú.
84.
Za § 92 sa vkladajú § 92a a 92b, ktoré znejú:
㤠92a
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike. Ostatné vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona sú jej povinné poskytnúť potrebné doklady a súčinnosť na úplné a správne vedenie aktuálneho registra.
§ 92b
(1)
Akciová spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou štátnej organizácie podľa predpisov účinných do 29. decembra 2007 (ďalej len „akciová spoločnosť"), môže vykonávať aj iné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)
(2)
Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(3)
Na prevod akcií akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,65) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Prevod akcií akciovej spoločnosti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní akciovej spoločnosti (ďalej len „majetková účasť štátu"). Majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.
(5)
V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania akciovej spoločnosti majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.“.
85.
V § 93a ods. 6 sa slová „31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2009“.
86.
§ 93b sa vypúšťa.
87.
V § 101a sa slová „certifikáty a potvrdenia o absolvovaní študijného programu sústavného vzdelávania“ nahrádzajú slovami „certifikáty, osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a potvrdenia o absolvovaní študijného programu sústavného vzdelávania“.
88.
Za § 102c sa vkladajú § 102d a 102e, ktoré znejú:
㤠102d
(1)
Licencia vydaná do 31. decembra 2007 sa považuje za licenciu vydanú podľa tohto zákona. Konanie o vydanie licencie, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.
(3)
Osvedčenie o akreditácii vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za osvedčenie o akreditácii vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie osvedčenia o akreditácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(4)
Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(5)
Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(6)
Odborný zástupca, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, je povinný ich splniť najneskôr do 30. júna 2008, inak povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.
(7)
Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.
§ 102e
(1)
Technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár, zdravotnícky asistent, optometrista a očný optik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(2)
Fyzioterapeut, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory fyzioterapeutov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(3)
Zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory zubných technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(4)
Ortopedický technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory ortopedických technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(5)
Logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(6)
Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory psychológov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.
(7)
Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov, orgánov Slovenskej komory zubných technikov, orgánov Slovenskej komory ortopedických technikov, orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a orgánov Slovenskej komory psychológov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, najdlhšie však šesť mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(8)
Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa prevedú najneskôr do 30. júna 2008 na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Ak snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť niektorej z dotknutých komôr ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.
(9)
Ak Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa odseku 8 neprevedie do 30. júna 2008 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov, je jej štatutárny orgán povinný do 31. júla 2008 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode má komora svoje sídlo.
(10)
Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komory sa uhradia z majetku komory.“.
89.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 4 a 5, ktoré znejú:
„4.
Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o požiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí a o určité technické požiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 294, 25. 10. 2006).
5.
Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z. a zákona č. 621/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pri výpočte základu dane zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky,23a) si po odpočítaní poistného a príspevkov môže znížiť príjmy zo závislej činnosti aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie23b) vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný ministerstvom zdravotníctva23c) preukázateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, a to do výšky ustanovenej osobitným predpisom.23d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23d znejú:
„23a)
§ 27 písm. a), d) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23b)
§ 39a ods. 1 písm. d) a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 1 a 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie.
23c)
§ 40, § 101 ods. 1 a § 101a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23d)
§ 39a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak zamestnanec nedodrží podmienky ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka ustanovené osobitným predpisom,23d) je povinný zvýšiť si základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie v zdaňovacom období, v ktorom k porušeniu podmienok došlo.“.
3.
V § 38 ods. 4 sa v úvodnej vete za slová „súčasne prihliadne“ vkladajú slová „na úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie23b) vzdelávacej ustanovizni23c) preukázateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období za podmienok a do výšky ustanovenej osobitným predpisom23d)“.
4.
V § 38 ods. 5 sa za slová „dokladov preukazujúcich“ vkladajú slová „úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie23b) vzdelávacej ustanovizni23c) preukázateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období za podmienok a do výšky ustanovenej osobitným predpisom23d)“.
5.
§ 39 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
výška úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie23b) vzdelávacej ustanovizni23c) preukázateľne zaplatených v príslušnom zdaňovacom období za podmienok a do výšky ustanovenej osobitným predpisom.23d)“.
Čl. IV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z. a zákona č. 323/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 37 ods. 6 sa slová „do 31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2009“.
3.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Právne pomery príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, ktoré neboli zriaďovateľom zosúladené s týmto zákonom, je zriaďovateľ povinný zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2009.“.
Čl. V
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4, účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Skúška z poskytovania prvej pomoci
(1)
Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci.
(2)
Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný podľa osobitného predpisu.1a)
(3)
Minimálne požiadavky na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Autoškola vydá osvedčenie podľa odseku 1 písm. e), len ak účastník vodičského kurzu preukáže absolvovanie kurzu prvej pomoci a vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci podľa § 2 a 2a dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci a dokladom o vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci.“.
Čl. VI
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „okrem kurzov prvej pomoci, ktoré sa môžu vykonávať aj u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 720/2004 Z. z., zákonom č. 351/2005 Z. z., zákonom č. 538/2005 Z. z., zákonom č. 282/2006 Z. z., zákonom č. 527/2006 Z. z., zákonom č. 673/2006 Z. z., zákonom č. 272/2007 Z. z., zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 464/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2007 okrem čl. I bodov 2. až 82., § 92a v bode 84. a bodov 85. až 89., čl. II, III, čl. IV bodov 1. a 3. a čl. V až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.