651/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

651
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom.
Opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 34/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.