647/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 08.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

647
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky (ďalej len „štátna hranica“) občanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise1) a sankcie za porušenie tohto zákona.
§ 2
Vycestovanie občanov do zahraničia
(1)
Občan má právo slobodne vycestovať do zahraničia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), neustanovuje inak.
§ 3
Návrat občanov do Slovenskej republiky
(1)
Občan má právo na slobodný návrat do Slovenskej republiky.
(2)
Občan, ktorý sa pri návrate pri prekračovaní vonkajšej štátnej hranice nemôže preukázať platným cestovným dokladom, je povinný oznámiť útvaru Policajného zboru oprávnenému vykonávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich štátnu hranicu (ďalej len „policajný útvar“) údaje potrebné na overenie totožnosti.
(3)
Ak občan pri návrate pri prekračovaní vonkajšej štátnej hranice nemôže preukázať svoju totožnosť, je povinný strpieť snímanie daktyloskopických odtlačkov, vyhotovenie obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela a zisťovanie osobitných telesných znamení.
DRUHÁ ČASŤ
CESTOVNÉ DOKLADY
§ 4
Cestovný doklad
(1)
Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky.
(2)
Občan má právo na vydanie cestovného dokladu, ak nie sú dôvody na odoprenie vydania cestovného dokladu alebo na jeho odňatie podľa § 23.
(3)
Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu.
Údaje uvedené v cestovnom doklade
§ 5
(1)
Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa:
a)
meno a priezvisko,
b)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
pohlavie,
e)
štátnu príslušnosť; to sa nevzťahuje na cestovný doklad cudzinca,
f)
diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas alebo služobný pas,
g)
podobu tváre,
h)
podpis,
i)
biometrické údaje, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak; na účely tohto zákona sú biometrickými údajmi podoba tváre a odtlačky prstov v dátovom nosiči podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Cestovný doklad musí obsahovať aj údaj o
a)
absencii biometrického údaja odtlačkov prstov držiteľa v dátovom nosiči, ak ide o občana staršieho ako 12 rokov,3) od ktorého je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov,
b)
časovej platnosti, prípadne ďalšie údaje ustanovené medzinárodnou zmluvou,
c)
obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
(3)
Do cestovného dokladu sa zapíše na žiadosť občana
a)
skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu;4) ak nie je možné pre nedostatok znakovej kapacity uviesť všetky požadované tituly alebo hodnosti, občan určí, ktoré z nich sa uvedú,
b)
údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;5) zapíše sa aj druh zdravotného postihnutia, ak o to občan požiada.
(4)
Podpisom držiteľa podľa odseku 1 písm. h) sa na účely vydania cestovného dokladu rozumie vlastnou rukou držiteľa vykonané písomné vyjadrenie jeho priezviska alebo mena a priezviska v ľubovoľnom poradí. Podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý podpísať sa.
(5)
Biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totožnosti občana pomocou osobných údajov zapísaných v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosiči prostredníctvom technického zariadenia umožňujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov občana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosiči cestovného dokladu.
(6)
Občan, ktorému bol vydaný cestovný doklad s biometrickými údajmi, prípadne jeho zástupca podľa § 17 ods. 4 až 7, môže požiadať o overenie funkčnosti dátového nosiča s biometrickými údajmi a správnosti v ňom zapracovaných biometrických údajov.
(7)
Údaje spracované v dátovom nosiči s biometrickými údajmi nemožno spracúvať iným spôsobom, než aký ustanoví zákon.
§ 6
(1)
Do cestovného dokladu možno zapisovať údaje
a)
o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky,
b)
o príslušnosti k civilnej zložke ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo statuse závislej osoby,
c)
na základe medzinárodnej zmluvy alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. a) zapisuje do cestovného dokladu policajný útvar; tieto údaje sa musia do cestovného dokladu zapísať, ak o to držiteľ cestovného dokladu požiada.
(3)
Údaje podľa odseku 1 písm. b) zapisujú do cestovného dokladu orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§ 7
Druhy cestovných dokladov
Cestovný doklad je
a)
cestovný pas,
b)
diplomatický pas,
c)
služobný pas,
d)
náhradný cestovný doklad,
e)
cestovný doklad cudzinca,
f)
náhradný cestovný doklad Európskej únie,6)
g)
iný doklad.
§ 8
Cestovný pas
(1)
Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu (ďalej len „príslušný útvar“).
(2)
Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta.
(3)
Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, cestovný pas sa občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky; ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.
(4)
Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou na jeden rok.
Diplomatický pas a služobný pas
§ 9
(1)
Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) v súvislosti s výkonom verejnej funkcie
a)
prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
b)
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
členovi vlády Slovenskej republiky,
d)
sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky,
e)
bývalému prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
f)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g)
generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky a prvému námestníkovi generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
h)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
i)
guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slovenska,
j)
verejnému ochrancovi práv,
k)
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu,
l)
riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,
m)
štátnemu tajomníkovi ministerstva,
n)
náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2)
Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí občanovi v medzinárodnej organizácii, ktorý je
a)
členom Európskej komisie, jeho manželom alebo manželkou (ďalej len „manžel“) a nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
b)
vedúcim delegácie Európskej únie v zahraničí,
c)
poslancom Európskeho parlamentu,
d)
sudcom Súdneho dvora Európskej únie alebo sudcom Všeobecného súdu,
e)
sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva,
f)
zástupcom Slovenskej republiky v Eurojuste,
g)
zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo pred Všeobecným súdom,
h)
zástupcom Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva,
i)
najvyšším predstaviteľom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym a plnohodnotným členom alebo jeho zástupcom,
j)
zamestnancom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zamestnaným na dobu určitú v rámci kvóty, ktorú obsadzujú členské štáty, jeho manželom a nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
k)
vedúcim misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo Organizácie spojených národov v zahraničí alebo ktorý vykonáva povinnosti na základe poverenia generálneho tajomníka týchto organizácií.
(3)
Diplomatický pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí aj občanovi, ktorý je
a)
diplomatickým zamestnancom ministerstva zahraničných vecí,
b)
diplomatickým zamestnancom podľa osobitného predpisu6a) pracujúcim na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí6b) (ďalej len „zastupiteľský úrad“), vojenským pridelencom, pridelencom obrany, policajným pridelencom, ich manželom a nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
c)
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo príslušníkom ozbrojeného zboru, ktorý je vyslaný na ochranu zastupiteľského úradu alebo do osobitnej misie,
d)
diplomatickým kuriérom.
(4)
Diplomatický pas môže vydať ministerstvo zahraničných vecí so súhlasom ministra zahraničných vecí aj občanovi,
a)
ktorý je zamestnancom Európskej komisie a jeho zamestnanie je viazané funkčným obdobím člena Európskej komisie,
b)
ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym členom, na úrovni stredného a vyššieho manažmentu,
c)
ktorý je zamestnancom medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika oficiálnym členom, a miesto výkonu jeho pracovných povinností vyžaduje z dôvodu ochrany bezpečnosti alebo zdravia vydanie diplomatického pasu,
d)
ktorý je vyslaný na výkon práce v aktivitách civilného krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky,6c)
e)
u ktorého to zodpovedá medzinárodným zvyklostiam.
(5)
Diplomatický pas sa vydáva osobám uvedeným v odsekoch 1 až 4 na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh; ak osobám uvedeným v odsekoch 1 až 4 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa im diplomatický pas s platnosťou najviac na jeden rok.
(6)
Držiteľ diplomatického pasu uvedený v odseku 4 je povinný po skončení zahraničnej cesty alebo po splnení úlohy vrátiť diplomatický pas ministerstvu zahraničných vecí.
§ 10
(1)
Služobný pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí občanovi, ktorý je
a)
predsedom alebo podpredsedom ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, na ktorého čele nie je člen vlády Slovenskej republiky,
b)
predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
c)
predsedom vyššieho územného celku,
d)
primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
e)
prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
f)
komisárom pre deti,
g)
komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím,
h)
zamestnancom ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu, na ktorej bude plniť úlohy v záujme Slovenskej republiky,
i)
zamestnancom podľa osobitného predpisu6a) pracujúcim na zastupiteľskom úrade,6b) ak nie je držiteľom diplomatického pasu, jeho manželom alebo nezaopatreným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktorí ho nasledujú,
j)
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo príslušníkom ozbrojeného zboru, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu na plnenie úloh v zahraničí v záujme Slovenskej republiky,
k)
zamestnancom alebo policajtom útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní osobitné úlohy pri ochrane ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo zahraničných vecí môže vo výnimočnom prípade, na základe žiadosti vedúceho príslušného ústredného orgánu štátnej správy, vedúceho štátneho orgánu, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi7) plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu alebo obrany štátu, alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, rozhodnúť o vydaní služobného pasu aj inému občanovi, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy v záujme Slovenskej republiky.
(3)
Služobný pas sa vydáva osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh; ak osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa im služobný pas s platnosťou najviac na jeden rok.
(4)
V čase, keď držiteľ služobného pasu podľa odseku 2 neplní služobné úlohy v zahraničí, odovzdá služobný pas do úschovy osobe poverenej vedúcim príslušného ústredného orgánu štátnej správy, vedúcim príslušného štátneho orgánu alebo vedúcim vedeckej inštitúcie, ktorý požiadal o vydanie služobného pasu.
§ 11
(1)
Na konanie o žiadosti o vydanie diplomatického pasu a služobného pasu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)
(2)
Ministerstvo zahraničných vecí je oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania povinností uvedených v § 9 ods. 6 a v § 10 ods. 4.
§ 12
Náhradný cestovný doklad
(1)
Náhradný cestovný doklad je cestovný doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty; vydáva sa najviac na dobu šiestich mesiacov. Zastupiteľský úrad vydáva náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
(2)
Zastupiteľský úrad požiada pred vydaním náhradného cestovného dokladu príslušný útvar o overenie údajov uvádzaných v žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu, ak občan nemôže príslušnými dokladmi preukázať ich pravdivosť a úplnosť.
(3)
Občanovi, ktorý nie je držiteľom iného platného cestovného dokladu, vydá zastupiteľský úrad náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky aj vtedy, ak nastali okolnosti podľa § 23.
(4)
Ak občan, ktorý má byť vyhostený na územie Slovenskej republiky, odmietne požiadať zastupiteľský úrad o vydanie náhradného cestovného dokladu, zastupiteľský úrad môže náhradný cestovný doklad vydať na žiadosť orgánu cudzieho štátu, ktorý zabezpečuje vyhostenie; náhradný cestovný doklad môže byť odovzdaný do rúk zástupcovi orgánu cudzieho štátu.
(5)
Zastupiteľský úrad môže vo výnimočnom prípade na návrat do Slovenskej republiky vydať náhradný cestovný doklad pre občana mladšieho ako 15 rokov narodeného v zahraničí; k žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu možno namiesto podkladu podľa § 16 ods. 4 písm. g) predložiť doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil.
(6)
Náhradný cestovný doklad vydaný z dôvodu návratu na územie Slovenskej republiky pre občana mladšieho ako 15 rokov narodeného v zahraničí nemusí obsahovať rodné číslo.
(7)
Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad aj vtedy, ak zákonný zástupca alebo osoba podľa § 17 ods. 5 nemôže požiadať v zahraničí o jeho vydanie.
(8)
Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky aj cudzincovi, ktorý je držiteľom cestovného dokladu cudzinca, alebo cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a je držiteľom cudzineckého pasu,8a) ak tento doklad v zahraničí stratil, bol mu odcudzený alebo uplynula platnosť tohto dokladu. Zastupiteľský úrad požiada pred vydaním náhradného cestovného dokladu o súhlas útvar Policajného zboru, ktorý doklad podľa prvej vety vydal.
§ 13
Cestovný doklad cudzinca
(1)
Cestovný doklad cudzinca vydáva s platnosťou na dva roky útvar Policajného zboru osobe
a)
bez štátnej príslušnosti,9) ktorej bolo udelené povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
ktorej bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.10)
(2)
Ak osobe uvedenej v odseku 1 nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydá sa jej cestovný doklad cudzinca s platnosťou na jeden rok.
§ 14
Náhradný cestovný doklad Európskej únie
Náhradný cestovný doklad Európskej únie vydáva zastupiteľský úrad na žiadosť občana Európskej únie. Podmienky vydávania a použitia náhradného cestovného dokladu Európskej únie ustanovuje osobitný predpis.6)
§ 15
Iný doklad
(1)
Iným dokladom je doklad, ktorý sa na základe medzinárodnej zmluvy považuje za cestovný doklad.11) Iným dokladom na vycestovanie občana do zahraničia je aj občiansky preukaz, ak ho daný štát uznal ako cestovný doklad.12)
(2)
Na občiansky preukaz sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ostatných cestovných dokladov.
TRETIA ČASŤ
Podmienky a postup pri vydávaní cestovných dokladov a predĺžení doby platnosti cestovného dokladu cudzinca
§ 16
Žiadosť o vydanie cestovného dokladu a žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca
(1)
Cestovný doklad sa vydáva na základe žiadosti.
(2)
Žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu.
(3)
Žiadosť o vydanie cestovného dokladu obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady podľa odseku 4.
(4)
Ďalšie údaje a podklady sú
a)
predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko,
b)
adresa súčasného trvalého pobytu, a ak je kratší ako 10 rokov, aj adresa predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku,
c)
údaje o cestovnom doklade, ak už bol vydaný; skôr vydaný cestovný doklad občan predkladá na kontrolu,
d)
odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu,
e)
údaje o totožnosti manžela alebo rodiča dieťaťa mladšieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželovi alebo dieťaťu držiteľa diplomatického pasu podľa § 9 ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. a) a j) alebo § 9 ods. 3 písm. b) alebo držiteľa služobného pasu podľa § 10 ods. 1 písm. i),
f)
údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky z predloženého platného cestovného dokladu alebo z iného dokladu, ktorým sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky,
g)
údaje uvedené vo výpise z osobitnej matriky13) predloženom namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu,
h)
iné údaje, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy podmienkou vydania cestovného dokladu,
i)
doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy;4) tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom doklade. Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,14)
j)
osvedčený preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,15) ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(5)
Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti o vydanie cestovného dokladu, alebo žiadosti o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca pravdivo a úplne požadované údaje, ich pravdivosť a úplnosť preukázať príslušnými dokladmi a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu alebo iné osoby podľa 17 ods. 4 až 7. Ak nemôže pravdivosť a úplnosť požadovaných údajov preukázať príslušnými dokladmi, je povinný predložiť podklady na ich overenie.
(6)
Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu neobsahuje údaje a podklady podľa odsekov 3 až 5, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní. Ak žiadateľ nedoručí doplnenie žiadosti v určenej lehote, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8)
(7)
Od predloženia skôr vydaného cestovného dokladu podľa odseku 4 písm. c) môže príslušný útvar upustiť, ak by predloženie cestovného dokladu bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou; na upustenie od predloženia skôr vydaného cestovného dokladu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)
(8)
Údaje a podklady k žiadosti o vydanie cestovného dokladu môže občan doložiť predložením platného občianskeho preukazu, ak nie je potrebné doložiť iné doklady podľa odseku 4.
§ 17
Podanie žiadosti, nasnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu
(1)
Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť. Žiadosť o vydanie diplomatického pasu a služobného pasu môže za občana podať poverený zástupca štátneho orgánu alebo inej právnickej osoby.
(2)
Žiadosť o vydanie cestovného dokladu, alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca podáva osobne občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má cestovný doklad vyhotoviť alebo ktorý je držiteľom cestovného dokladu, v ktorom žiada predĺžiť platnosť; občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu.16)
(3)
Osvedčenie podpisu osoby podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.
(4)
Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.
(5)
Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa odseku 2.
(6)
Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo žiadosť o predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca, môže žiadosť podať jemu blízka osoba;18) iný občan môže podať žiadosť za takého občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko. Príslušný útvar alebo zastupiteľský úrad zabezpečí nasnímanie podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu podľa odseku 9 po dohode so žiadateľom. Náklady spojené s týmto úkonom znáša príslušný útvar alebo zastupiteľský úrad.
(7)
Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť zákonný zástupca.
(8)
Osoba, ktorá podala žiadosť podľa odseku 4, 5 alebo odseku 7, sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8)
(9)
Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu, ak cestovný doklad takéto údaje obsahuje; povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa nevzťahuje na osoby uvedené v osobitnom predpise.16a) Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.
(10)
Ak o vydanie cestovného dokladu žiada nevidiaci, ktorý používa okuliare s tmavými sklami, je povinný k žiadosti podľa § 16 ods. 4 pripojiť lekárske osvedčenie o používaní okuliarov s tmavými sklami vydané príslušným zdravotníckym zariadením17) alebo predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s vyznačením druhu zdravotného postihnutia „nevidiaci-blind“; podoba tváre sa nasníma s okuliarami s tmavými sklami.
§ 18
Prevzatie cestovného dokladu
(1)
Vyhotovený cestovný doklad občanovi podľa § 17 ods. 4, 5 alebo ods. 7 prevezme zákonný zástupca alebo osoba, ktorá podala žiadosť; táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8)
(2)
Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba;18) iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Vyhotovený diplomatický pas a služobný pas môže za občana prevziať poverený zástupca štátneho orgánu alebo inej právnickej osoby.
(3)
Osvedčená plná moc na zastupovanie podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.
(4)
Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala žiadosť. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad cestovný doklad doručiť na adresu určenú žiadateľom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie cestovného dokladu žiadateľom.
§ 20
Predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca
Predĺženie doby platnosti cestovného dokladu cudzinca môže vykonať len útvar Policajného zboru podľa § 13 ods. 1 alebo v zahraničí zastupiteľský úrad.
ŠTVRTÁ ČASŤ
NEPLATNOSŤ CESTOVNÉHO DOKLADU, ODOPRENIE VYDANIA CESTOVNÉHO DOKLADU ALEBO JEHO ODŇATIE, ODOBRATIE CESTOVNÉHO DOKLADU
§ 22
Neplatnosť cestovného dokladu
Cestovný doklad je neplatný, ak
a)
uplynula doba jeho platnosti,
b)
bol poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť, zápisy v ňom sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
c)
obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje alebo neoprávnene vykonané zmeny,
d)
podľa podoby tváre v cestovnom doklade nemožno identifikovať jeho držiteľa,
e)
zanikne dôvod, pre ktorý sa držiteľovi vydal diplomatický pas alebo služobný pas,
f)
je zaplnený záznamami,
g)
držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h)
držiteľ stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky; ak nedošlo k odovzdaniu cestovného dokladu, ten sa eviduje ako odcudzený,
i)
držiteľ nahlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar alebo ktorýkoľvek útvar Policajného zboru, alebo zastupiteľský úrad doručený ako nález,
j)
pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,
k)
došlo k poškodeniu dátového nosiča.21)
Odoprenie vydania cestovného dokladu alebo jeho odňatie
§ 23
(1)
Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi na žiadosť
a)
súdu alebo daňového úradu, ak je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo finančných záväzkov a výkonu rozhodnutia sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že tak bude konať,
b)
orgánu, ktorý vykonáva rozhodnutie súdu o výkone trestu odňatia slobody, ak nevykonal trest odňatia slobody, ak mu trest nebol odpustený alebo výkon trestu nebol premlčaný, alebo nebol podmienečne prepustený z výkonu trestu.
(2)
Vydanie cestovného dokladu možno odoprieť alebo vydaný cestovný doklad možno odňať, ak je to nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, ochranu práv a slobôd iných alebo pre bezpečnosť štátu.
(3)
Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi, ak sa orgán príslušný na vydanie cestovného dokladu dozvedel o tom, že občanovi bol uložený zákaz vycestovania do zahraničia,21a) bol naňho vydaný príkaz na zatknutie,21b) európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný zatýkací rozkaz.
(4)
Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme na nevyhnutný čas; podľa odseku 2 najdlhšie na jeden rok, a to aj opakovane, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu.
(5)
Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad odňatý, orgán, ktorý ho odňal, ho občanovi na jeho žiadosť bezodkladne vráti.
(6)
Policajný útvar je oprávnený nepovoliť vycestovanie do zahraničia občanovi, ktorému bolo odopreté vydanie cestovného dokladu alebo ktorému bol cestovný doklad odňatý.
§ 24
(1)
O odňatí cestovného dokladu rozhoduje orgán, ktorý cestovný doklad vydal.
(2)
Ak sa rozhodlo o odňatí cestovného dokladu alebo ak možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne, môže cestovný doklad zadržať policajný útvar, orgán, ktorý cestovný doklad vydal, alebo orgán činný v trestnom konaní.
(3)
Orgán, ktorý cestovný doklad zadržal, je povinný vydať o tom jeho držiteľovi potvrdenie a cestovný doklad bezodkladne zaslať orgánu, ktorý cestovný doklad vydal, s uvedením dôvodu zadržania cestovného dokladu.
(4)
Orgán, ktorý cestovný doklad vydal, rozhodne o odňatí zadržaného cestovného dokladu alebo o jeho vrátení do 15 dní po doručení zadržaného cestovného dokladu.
(5)
Ak po vydaní rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu nedošlo bezodkladne k jeho odovzdaniu alebo zadržaniu, orgán, ktorý cestovný doklad vydal, tento cestovný doklad eviduje ako odcudzený; ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad odňatý, evidovanie tohto cestovného dokladu ako odcudzeného sa zruší.
§ 25
Proti rozhodnutiu o odopretí vydania cestovného dokladu a proti rozhodnutiu o odňatí cestovného dokladu nemožno podať odvolanie.
§ 26
Odobratie cestovného dokladu
(1)
Orgán, ktorý cestovný doklad vydal, policajný útvar alebo v zahraničí zastupiteľský úrad môže odobrať neplatný cestovný doklad.
(2)
Policajný útvar alebo v zahraničí zastupiteľský úrad, ktorý cestovný doklad odobral, je povinný vydať tomu, komu bol cestovný doklad odobratý, potvrdenie s uvedením dôvodu odobratia a postupovať podľa § 24 ods. 3. Ak bol cestovný doklad odobratý tomu, kto sa neoprávnene zmocnil cudzieho cestovného dokladu alebo ho zneužil, alebo sa preukázal neoprávnene vydaným cestovným dokladom, potvrdenie sa nevydáva.
(3)
Orgán, ktorý odobratý cestovný doklad vydal, vyzve občana, ktorému bol cestovný doklad odobratý, na jeho prevzatie do 30 dní odo dňa jeho doručenia, ak tento cestovný doklad nestratil platnosť alebo ak nie je dôvod na jeho odňatie.
PIATA ČASŤ
POVINNOSTI, EVIDENCIA O CESTOVNÝCH DOKLADOCH A PRIESTUPKY NA ÚSEKU CESTOVNÝCH DOKLADOV
Povinnosti držiteľa cestovného dokladu a iných osôb
§ 27
(1)
Občan, ktorý je držiteľom cestovného dokladu, je povinný
a)
chrániť cestovný doklad pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
b)
odovzdať bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru; táto povinnosť sa nevzťahuje na náhradný cestovný doklad,
c)
odovzdať bezodkladne cestovný doklad, ktorý bol vydaný na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh, ak pominuli dôvody, pre ktoré bol vydaný,
d)
ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
e)
ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný doklad vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka,15)
f)
odovzdať bezodkladne cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne.
(2)
Cestovný doklad neplatný podľa § 22 písm. a) môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný doklad odovzdať.
§ 28
(1)
Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok; občan nie je oprávnený ponechávať cestovný doklad ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.
(2)
Kto nájde alebo získa cestovný doklad iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu, ktorý ho vydal; môže ho tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, v zahraničí zastupiteľskému úradu, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu, ktorý cestovný doklad vydal. Túto povinnosť má aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu a tento cestovný doklad získa späť, a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo ktorá bola vyhlásená za mŕtvu.
§ 29
Evidencia cestovných dokladov
(1)
Orgány, ktoré cestovné doklady vydávajú, vedú evidenciu cestovných dokladov, ktorá je potrebná na plnenie úloh podľa tohto zákona. Centrálnu evidenciu cestovných dokladov vydávaných príslušnými útvarmi vedie ministerstvo vnútra.
(2)
Evidencia cestovných dokladov a centrálna evidencia cestovných dokladov obsahuje
a)
meno a priezvisko držiteľa, jeho rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko,
b)
dátum, miesto a okres narodenia, pohlavie,
c)
rodné číslo držiteľa,
d)
meno a priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, rodné číslo, údaje o doklade totožnosti zákonného zástupcu žiadateľa, jeho vzťah k držiteľovi,
e)
číslo a druh cestovného dokladu,
f)
dátum vydania cestovného dokladu,
g)
dobu platnosti cestovného dokladu,
h)
príslušný útvar, ktorý cestovný doklad vydal,
i)
podobu tváre,
j)
podpis,
k)
biometrické údaje,
l)
údaje o dátovom nosiči s biometrickými údajmi a o záznamoch údajov v dátovom nosiči
1.
číslo dátového nosiča,
2.
kód vyjadrujúci základnú charakteristiku časti údajov uložených v dátovom nosiči v súlade s týmto zákonom,
3.
kód verejnej časti elektronického podpisu osoby, ktorá vložila údaj do dátového nosiča,
m)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo iný titul alebo vedecko-akademickú hodnosť, umelecko-akademickú hodnosť alebo vedeckú hodnosť,
n)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a pohlavie občana mladšieho ako päť rokov zapísaného v cestovnom doklade rodiča a dátum zapísania,
o)
predĺženie doby platnosti cestovného dokladu a dátum zmeny platnosti,
p)
číslo a druh strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu,
q)
údaje o
1.
úschove cestovného dokladu,
2.
poškodení cestovného dokladu,
3.
pozmenení cestovného dokladu,
4.
odovzdaní cestovného dokladu,
5.
vrátení cestovného dokladu,
r)
dátum zničenia cestovného dokladu,
s)
údaje o zadržaní cestovného dokladu
1.
druh a číslo cestovného dokladu, ktorý má byť alebo bol zadržaný,
2.
orgán, ktorý požiadal o zadržanie cestovného dokladu,
3.
orgán, ktorý cestovný doklad zadržal,
4.
dátum a dôvod zadržania cestovného dokladu,
t)
údaje o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o odňatí cestovného dokladu
1.
druh a číslo cestovného dokladu, ktorý bol odňatý,
2.
orgán, ktorý požiadal o odopretie cestovného dokladu alebo o jeho odňatie,
3.
orgán, ktorý rozhodol o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o jeho odňatí,
4.
dátum a dôvod odopretia vydania cestovného dokladu alebo jeho odňatia,
5.
dátum a dôvod vrátenia odňatého cestovného dokladu,
6.
meno, priezvisko a rodné číslo občana, na ktorého sa vzťahujú údaje o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o jeho odňatí,
u)
údaje o správnom konaní, ktoré sú potrebné na plnenie úloh podľa § 33,
v)
údaje o priestupkoch podľa § 30.
(3)
Orgány, ktoré vedú evidenciu cestovných dokladov, poskytujú údaje podľa odseku 2 Policajnému zboru na plnenie jeho úloh nepretržite priamym vstupom.
(4)
Orgány, ktoré vedú evidenciu cestovných dokladov, poskytujú údaje podľa odseku 2 písm. a) až h) a písm. l) až t) štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám na plnenie ich úloh ustanovených zákonom.
(5)
Pri spracúvaní osobných údajov vedených podľa tohto zákona a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného predpisu.23)
Priestupky
§ 30
(1)
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto
a)
prekročí štátnu hranicu mimo hraničného priechodu, ak tento spôsob prekračovania štátnej hranice neumožňuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,1)
b)
prekročí štátnu hranicu s platným cestovným dokladom cez hraničný priechod v čase jeho uzatvorenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1)
c)
prekročí štátnu hranicu s platným cestovným dokladom cez hraničný priechod alebo na inom mieste určenom na prekračovanie štátnej hranice podľa medzinárodnej zmluvy mimo stanovených otváracích hodín, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1)
d)
sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť kontrole cestovných dokladov pri prekračovaní štátnej hranice,
e)
sa neoprávnene zmocní cudzieho cestovného dokladu alebo ho zneužije,
f)
vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v cestovnom doklade,
g)
vedome použije neoprávnene pozmenený cestovný doklad,
h)
poskytne inej osobe cestovný doklad na účel jeho zneužitia,
i)
marí výkon rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu,
j)
uvedie nepravdivé údaje do žiadosti o vydanie cestovného dokladu,
k)
neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného dokladu,
l)
neodovzdá bezodkladne neplatný cestovný doklad,
m)
poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy.
(2)
Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 331 eur.
(3)
Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. l) a m) možno uložiť pokutu do 33 eur.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 31
(1)
Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú príslušné útvary a v blokovom konaní aj policajné útvary, ak ďalej nie je ustanovené inak. Priestupky súvisiace s diplomatickým pasom alebo služobným pasom prejednáva ministerstvo zahraničných vecí. Priestupky súvisiace s cestovným dokladom cudzinca prejednávajú útvary Policajného zboru a v blokovom konaní aj policajné útvary.
(2)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)
(3)
Ak došlo k prejednaniu priestupku podľa odseku 1, vráti sa odobratý cestovný doklad ihneď po vydaní rozhodnutia o priestupku držiteľovi, ak tomu nebráni zákonný dôvod.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 32
Tento zákon s výnimkou § 8 až 10 sa rovnako vzťahuje aj na osoby bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky25) a osoby, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.
§ 33
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie podľa tohto zákona všeobecný predpis o správnom konaní.8)
(2)
Ak orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona žiadateľovi vyhovie v plnom rozsahu, rozhodnutie nevydá.
§ 34
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.
§ 35
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Cestovné doklady vydané do 31. decembra 2007 sa považujú za cestovné doklady vydané podľa tohto zákona. Ich platnosť sa končí dňom uplynutia lehoty platnosti v nich uvedenej.
(2)
Občan, ktorý je držiteľom viacerých cestovných dokladov rovnakého druhu vydaných podľa doterajších predpisov, si môže ponechať najviac dva takéto cestovné doklady. Ostatné cestovné doklady je povinný vrátiť bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal, alebo v zahraničí zastupiteľskému úradu.
(3)
Žiadosti o vydanie cestovných dokladov prijaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vybavujú podľa tohto zákona.
(4)
Cestovné doklady s biometrickými údajmi nemusia do 29. júna 2009 obsahovať biometrický údaj odtlačkov prstov.
(5)
Ustanovenia o biometrickom údaji podoby tváre v dátovom nosiči sa na diplomatické pasy a služobné pasy vzťahujú od 1. marca 2008.
§ 35a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Doba platnosti cestovného dokladu vydaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa končí dňom uvedeným v cestovnom doklade.
(2)
Občanovi, ktorý požiadal o vydanie cestovného dokladu do 31. decembra 2012, sa vydá cestovný doklad podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. decembra 2012.
§ 36
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z. a zákona č. 558/2005 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 22a za textom „Oslobodenie“ sa súčasný text označí číslom 1 a vložia sa nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„2.
Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
3.
Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 23 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
„Položka 23
a)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 13 rokov 1 000 Sk
b)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 5 do 13 rokov 400 Sk
c)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 5 rokov 250 Sk
d)
Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon 100 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov alebo ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. Správny orgán vyberie poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
2.
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 63 dopĺňa splnomocnením, ktoré znie:
„Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 243 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:
„Položka 243
a)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 13 rokov 1 000 Sk
b)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe od 5 do 13 rokov 400 Sk
c)
Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov 250 Sk
d)
Žiadosť o vydanie cestovného preukazu 200 Sk
e)
Vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon 100 Sk
Splnomocnenie
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Poplatok sa vyberie v základnej sadzbe, ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal.“.
Čl. III
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo Policajného zboru“.
2.
V § 5 ods. 4 druhá veta znie: „V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.“.
3.
V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „členku rehoľnej spoločnosti“ nahrádzajú slovom „osobu“.
4.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ak nastala niektorá zo skutočností podľa písmen a) až i) a občan požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.“.
5.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,“.
6.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva príslušný úrad.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
7.
V § 17 ods. 1 sa slová „31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2008“.
8.
§ 18 sa vypúšťa.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2008 s výnimkou čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 647/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).
3)
Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29. 12. 2004) v platnom znení.
4)
§ 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 94/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 18/zv. 1; Ú. v. ES L 168, 6. 7. 1996) v platnom znení.
6a)
Napríklad § 22 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2011 Z. z.
6b)
§ 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6c)
§ 4 zákona č. 503/2011 o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 74 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie č. 566/2004 Z. z.).
12)
Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti (oznámenie č. 266/1998 Z. z.).
13)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 43 ods. 5 písm. n), § 44 ods. 5 písm. o) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií, príloha č. 7 k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16a)
Čl. 1 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004.
17)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
21)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004.
23)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
25)
§ 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.