637/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.2008 do 28.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

637
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2007,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 170/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006).
5.
Smernica Komisie 2007/37/ES z 21. júna 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. januára 2008.
Robert Fico v. r.