609/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2008 do 31.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

609
ZÁKON
z 28. novembra 2007
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´ Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretieho štátu územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa osobitných predpisov,2)
f)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom3) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v inom členskom štáte podľa právneho predpisu tohto členského štátu,
g)
konečným spotrebiteľom elektriny právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny,4)
h)
konečným spotrebiteľom uhlia právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo dodané uhlie na jej konečnú spotrebu,
i)
konečným spotrebiteľom zemného plynu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom zemného plynu,5)
j)
koncovým odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti podľa osobitného predpisu,6)
k)
koncovým odberateľom uhlia v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje uhlie pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
l)
koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti odberateľ zemného plynu v domácnosti podľa osobitného predpisu,7)
m)
metalurgickým procesom tepelné spracovanie rúd a ich koncentrátov ako výstupného produktu tejto činnosti a výroba kovov klasifikovaná v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 24 „výroba a spracovanie kovov“,8)
n)
mineralogickým procesom proces klasifikovaný v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 „výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov“,8)
o)
duálnym použitím použitie uhlia alebo zemného plynu ako paliva na výrobu tepla, ako aj na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla; za duálne použitie sa považuje aj použitie uhlia alebo zemného plynu na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,
p)
elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a ktorý elektrinu vyrába alebo ktorý je prevádzkovateľom prenosovej sústavy elektriny10) alebo ktorý je obchodníkom s elektrinou,11)
q)
dodávateľom elektriny podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a ktorý dodáva elektrinu konečnému spotrebiteľovi elektriny,
r)
plynárenským podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a ktorý zemný plyn vyrába, pričom výrobou zemného plynu sa rozumie ťažba alebo spracovanie zemného plynu, alebo ktorý je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu,12) prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu,13) nakupuje zemný plyn na účely ďalšieho predaja alebo ktorý je oprávnený na uskladňovanie zemného plynu v zásobníkoch zemného plynu; plynárenský podnik nezahŕňa koncových odberateľov zemného plynu,
s)
dodávateľom zemného plynu podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a ktorý dodáva zemný plyn konečnému spotrebiteľovi zemného plynu,
t)
výrobcom uhlia podnikateľ, ktorý v rámci podnikania uhlie vyrába, pričom výrobou uhlia sa rozumie ťažba alebo spracovanie uhlia,
u)
obchodníkom s uhlím podnikateľ, ktorý v rámci podnikania nakupuje uhlie len na účely ďalšieho predaja,
v)
dodávateľom uhlia podnikateľ, ktorý v rámci podnikania dodáva uhlie konečnému spotrebiteľovi uhlia,
w)
kódom kombinovanej nomenklatúry číselné označenie vybraných výrobkov uvedených v osobitných predpisoch.2)
(2)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, 18 alebo § 30, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak právnická osoba nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo ak fyzická osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, je miestne príslušný Colný úrad Bratislava. Ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to na výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to na výkon správy dane účelnejšie.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z ELEKTRINY
§ 4
Predmet dane
Predmetom dane je elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716.
§ 5
Základ dane a výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo elektriny vyjadrené v kilowatthodinách (kWh).
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane na elektrinu sa ustanovuje od 1. júla 2008 do 31. decembra 2009 vo výške 0,02 Sk/kWh.
(2)
Sadzba dane na elektrinu sa ustanovuje od 1. januára 2010 vo výške 0,04 Sk/kWh.
§ 7
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodená elektrina
a)
používaná predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,
b)
používaná v mineralogických procesoch,
c)
používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku, ktoré tvorí súčet obstarávacích cien materiálu a služieb, osobných nákladov a odpisov vzťahujúcich sa na výrobu výrobku; nákladom na elektrinu sa rozumie
1.
obstarávacia cena elektriny alebo
2.
vlastné náklady na výrobu elektriny, ak sa vyrába vlastnou činnosťou,
d)
používaná na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo distribúcii elektriny, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty elektriny zodpovedajú charakteru činnosti elektroenergetického podniku a obvyklej výške strát iného elektroenergetického podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,
e)
vyrobená z obnoviteľného zdroja,14) ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá ju vyrobila, a ak ide o výrobu elektriny
1.
v solárnom zariadení,
2.
vo veternej elektrárni,
3.
v zariadení na využitie geotermálnej energie,
4.
vo vodnej elektrárni,
5.
v zariadení na využitie biomasy15) alebo výrobku vyrobeného z biomasy,
6.
v zariadení na využitie metánu uvoľneného z opustenej uhoľnej bane,
7.
v palivovom článku,
f)
vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá ju vyrobila, a ak je energetické zariadenie vysoko účinné a spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia,
g)
používaná na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
h)
používaná na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou,
i)
vyrobená na palube lode používanej na prepravu osôb alebo nákladov, vykonávanú v rámci podnikania,
j)
používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti.
(2)
Od dane je oslobodená aj elektrina vyrobená a spotrebovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny neprevyšuje 5 MW a ak je vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu.
§ 8
Oprávnený spotrebiteľ elektriny
(1)
Oprávneným spotrebiteľom elektriny na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať elektrinu oslobodenú od dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až h), je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až h), musí mať samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane a je povinná písomne požiadať colný úrad aj o vydanie povolenia na odber elektriny oslobodenej od dane (ďalej len „povolenie na oslobodenú elektrinu“).
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až h) a ktorá nemá samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, môže uplatniť podľa § 13 vrátenie dane z množstva preukázateľne zdanenej elektriny skutočne použitej na účely oslobodené od dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Elektroenergetický podnik, ktorý je zaregistrovaný na colnom úrade ako daňový dlžník, nie je povinný priložiť k žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu prílohu podľa odseku 6 písm. a).
(5)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu musí obsahovať
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby (ďalej len „identifikačné údaje“) a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia elektriny oslobodenej od dane a jej predpokladané množstvo ročnej spotreby v kilowatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, ak ide o žiadateľa podľa odseku 2,
e)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny.
(6)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia elektriny oslobodenej od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
čestné prehlásenie o tom, že je technicky vylúčené, aby elektrina oslobodená od dane bola použitá na iné účely, ako je uvedené v § 7, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 2,
d)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby elektriny a údaj o ročnom objeme spotreby elektriny na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby elektriny za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby elektriny za kalendárny rok.
(7)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa elektriny a pred vydaním povolenia na oslobodenú elektrinu preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 6. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, colný úrad vydá aj povolenie na oslobodenú elektrinu.
(8)
V povolení na oslobodenú elektrinu colný úrad uvedie údaje podľa odseku 5 okrem rodného čísla a daňového identifikačného čísla, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa. Povolenie na oslobodenú elektrinu sa vydá v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi elektriny, a ak má viacerých dodávateľov elektriny, predloží im osvedčenú kópiu povolenia na oslobodenú elektrinu.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 a odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 6 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu alebo vydá nové povolenie na oslobodenú elektrinu.
(10)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny podľa odseku 2 okrem koncového odberateľa elektriny v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi elektriny povolenie na oslobodenú elektrinu najneskôr pri prvom odbere elektriny oslobodenej od dane. Dodávateľ elektriny nesmie dodať elektrinu oslobodenú od dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe bez predloženia povolenia na oslobodenú elektrinu.
(11)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny vrátane koncového odberateľa elektriny v domácnosti môže použiť elektrinu oslobodenú od dane iba na účel oslobodený od dane podľa tohto zákona.
(12)
Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny
a)
opakovane použil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) až h) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia elektriny od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bola fyzická osoba, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bola fyzická osoba a nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu a ak v podnikaní nepokračuje žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie,
g)
požiadal o odňatie povolenia na oslobodenú elektrinu,
h)
nepoužil povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vydania.
(13)
Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, aj ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia.
(14)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny, ak mu bolo odňaté povolenie na oslobodenú elektrinu podľa odseku 12 písm. a) až f) a odseku 13.
(15)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny, ktorému bolo doplnené pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu, vydané nové povolenie na oslobodenú elektrinu alebo ktorému bolo odňaté povolenie na oslobodenú elektrinu, je povinný doručiť písomnú informáciu o týchto skutočnostiach dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutočností. Za doručenie písomnej informácie sa považuje aj jej doručenie faxom alebo elektronicky.
(16)
Dodávateľ elektriny je povinný zmenu v zdaňovaní alebo v oslobodení od dane uskutočniť po obdržaní písomnej informácie podľa odseku 15. Zmenu vykoná do 15. dňa odo dňa doručenia oznámenia po vykonaní merania odberu.
§ 9
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania elektriny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
b)
spotreby elektriny na daňovom území elektroenergetickým podnikom.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia neoprávneného odberu elektriny,17)
b)
spotreby elektriny oslobodenej od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7.
(3)
Dňom dodania elektriny pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo elektriny vzťahuje. Dňom dodania elektriny je aj deň, ku ktorému sa vykoná odpočet skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie. Pri vystavení dobropisu alebo ťarchopisu pre odberateľa elektriny sa zistený rozdiel na dani uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vystavená faktúra opravujúca základ dane.
(4)
Dňom spotreby elektriny na účely tohto zákona je najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe elektriny.
(5)
Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri dodaní elektriny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
§ 10
Daňový dlžník
(1)
Daňovým dlžníkom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
dodala elektrinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
b)
spotrebovala elektrinu na daňovom území a ktorá je elektroenergetickým podnikom.
(2)
Daňovým dlžníkom je aj
a)
konečný spotrebiteľ elektriny, ktorému právnická osoba, ktorá nemá na daňovom území sídlo alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri, alebo ktorému fyzická osoba, ktorá nemá na daňovom území trvalý pobyt (ďalej len „zahraničná osoba“), dodala elektrinu na daňovom území okrem konečného spotrebiteľa elektriny, ktorý je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoprávnene odobrala elektrinu,17)
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spotrebovala elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7.
§ 11
Registrácia daňového dlžníka
(1)
Daňový dlžník podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a) je povinný písomne požiadať colný úrad o registráciu daňového dlžníka najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti.
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo.
(3)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(4)
Zahraničná osoba, ktorá je daňovým dlžníkom podľa § 10 ods. 2 písm. b), je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu daňového dlžníka najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane.
(5)
Podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a nakupuje elektrinu len na účely ďalšieho predaja a ktorý nie je povinný registrovať sa podľa odseku 1, je povinný písomne požiadať colný úrad o registráciu najneskôr v deň prvého dodania elektriny. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane. Doklad o registrácii vydaný colným úradom je tento podnikateľ povinný predložiť najneskôr v deň prvého dodania elektriny právnickej osobe alebo fyzickej osobe, od ktorej chce elektrinu nakupovať.
(6)
Ako daňový dlžník je povinná registrovať sa aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dodáva elektrinu oslobodenú od dane, ak už nie je registrovaná podľa odseku 1, a to najneskôr v deň prvého dodania elektriny oslobodenej od dane. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
§ 12
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový dlžník je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Vzor tlačiva daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Daňový dlžník v daňovom priznaní uvedie
a)
celkové množstvo elektriny v kilowatthodinách, ktoré dodal,
b)
množstvo elektriny v kilowatthodinách z množstva elektriny podľa písmena a), z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním,
c)
množstvo elektriny v kilowatthodinách z množstva elektriny podľa písmena a), ktoré dodal na účely oslobodené od dane,
d)
množstvo elektriny v kilowatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou,
e)
celkové množstvo elektriny v kilowatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť,
f)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo elektriny, z ktorého vznikla daňová povinnosť.
(4)
Pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo elektriny považuje predpokladané množstvo spotrebovanej elektriny, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje.
(5)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám. Výsledná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(6)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania,
b)
zníženie dane, môže uplatniť vrátenie dane v dodatočnom daňovom priznaní.
(7)
Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a uvedú sa aj rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu. Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania.
(8)
Na dodatočné daňové priznanie sa neprihliadne, ak colný úrad už začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(9)
Daňový dlžník, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 100 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.
§ 13
Vrátenie dane
(1)
Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdanenej elektriny na daňovom území oprávnenému spotrebiteľovi elektriny uvedenému v § 8 ods. 3, ak takú elektrinu preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane.
(2)
Vrátenie dane sa uplatní v žiadosti o vrátenie dane alebo v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane na tlačive podľa § 12 ods. 2 okrem odseku 7, keď sa vrátenie dane uplatní v dodatočnom daňovom priznaní.
(3)
Preukázateľne zdanenou elektrinou na účely tohto zákona je elektrina, ktorej zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene elektriny, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(4)
Preukázateľne spotrebovaným množstvom elektriny na účely oslobodené od dane na účely tohto zákona je množstvo elektriny odmerané určeným meradlom,19) ktoré sa nachádza na mieste odsúhlasenom colným úradom a ktoré je opatrené na daňové účely uzáverou colného úradu. V odôvodnených prípadoch môže colný úrad povoliť, na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane aj iným spôsobom.
(5)
Žiadosť o vrátenie dane možno podať colnému úradu za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola elektrina dodaná a preukázateľne spotrebovaná na účely oslobodené od dane, a to až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno daň vrátiť.
(6)
Ak žiadateľom o vrátenie dane je oprávnený spotrebiteľ elektriny, ktorý platí za dodané množstvo elektriny formou preddavkovej platby, vrátenie dane si uplatní v lehote troch rokov od skončenia zúčtovacieho obdobia. Žiadosť o vrátenie dane musí byť doložená dokladmi preukazujúcimi použitie elektriny na účely oslobodené od dane.
(7)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech odberateľa elektriny, ktorému vyhotovil dobropis,
b)
daňový dlžník vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka, o čom písomne informuje daňového dlžníka.
(8)
Ak oprávnený spotrebiteľ elektriny zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinný podať colnému úradu dodatočnú žiadosť o vrátenie dane bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti žiadosti o vrátenie dane a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak daň už bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže uplatniť vrátenie dane v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad.
(9)
Dodatočná žiadosť o vrátenie dane musí byť označená ako „Dodatočná“. V dodatočnej žiadosti o vrátenie dane sa uvedie zdaňovanie obdobie, ktorého sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane týka, a uvedú sa aj rozdiely oproti pôvodne podanej žiadosti o vrátenie dane. Dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka; na základe dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno daň vrátiť.
(10)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené podmienky na vrátenie dane ustanovené týmto zákonom. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane a zistí, že žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní odo dňa ukončenia daňovej kontroly.
Vedenie evidencií
§ 14
(1)
Daňový dlžník je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v kilowatthodinách
a)
vyrobeného,
b)
odobratého,
c)
dodaného, z toho na
1.
účely ďalšieho predaja,
2.
účely oslobodené od dane okrem dodania elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
3.
účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
4.
spotrebu konečnému spotrebiteľovi elektriny,
d)
použitého na vlastnú spotrebu,
e)
použitého na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny a z toho straty v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo pri distribúcii elektriny.
(2)
Podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu podľa § 11 ods. 5, vedie evidenciu primerane podľa odseku 1.
§ 15
(1)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny uvedený v § 8 ods. 2 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v kilowatthodinách
a)
odobratého na účely oslobodené od dane,
b)
použitého na účely oslobodené od dane,
c)
použitého na iný účel, ako je uvedený v § 7.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny uvedený v § 8 ods. 3 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v kilowatthodinách
a)
odobratého,
b)
použitého na účely oslobodené od dane.
TRETIA ČASŤ
DAŇ Z UHLIA
§ 16
Predmet dane
Predmetom dane je uhlie, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie
a)
čierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701,
b)
hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702,
c)
koks a polokoks z čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704,
d)
ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715.
§ 17
Základ dane a výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t).
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane na uhlie sa ustanovuje vo výške 320 Sk/t.
§ 19
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodené uhlie, ak je používané
a)
na duálne použitie,
b)
v mineralogických procesoch,
c)
na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,
d)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
e)
na výrobu elektriny,
f)
na výrobu koksu a polokoksu,
g)
na prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú v rámci podnikania v železničnej doprave alebo v riečnej doprave,
h)
koncovým odberateľom uhlia v domácnosti,
i)
na prevádzkové účely a technologické účely v podniku na ťažbu uhlia a spracovanie uhlia,
j)
na výrobu tepla určeného pre domácnosť.
§ 20
Oprávnený spotrebiteľ uhlia
(1)
Oprávneným spotrebiteľom uhlia na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať uhlie oslobodené od dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. a) až g), i) a j), je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na odber uhlia oslobodeného od dane (ďalej len „povolenie na oslobodené uhlie“).
(2)
Výrobca uhlia, ktorý je zaregistrovaný na colnom úrade ako daňový dlžník, nie je povinný priložiť k žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a vydanie povolenia na oslobodené uhlie prílohu podľa odseku 4 písm. a).
(3)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia uhlia oslobodeného od dane a jeho predpokladané množstvo ročnej spotreby v tonách.
(4)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia uhlia oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti.
(5)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa uhlia a pred vydaním povolenia na oslobodené uhlie preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 3 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 4. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a povolenie na oslobodené uhlie.
(6)
V povolení na oslobodené uhlie colný úrad uvedie údaje podľa odseku 3 okrem rodného čísla a daňového identifikačného čísla, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa. Povolenie na oslobodené uhlie sa vydá v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi uhlia, a ak má viacerých dodávateľov uhlia, predloží im osvedčenú kópiu povolenia na oslobodené uhlie.
(7)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na oslobodené uhlie alebo vydá nové povolenie na oslobodené uhlie.
(8)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia okrem koncového odberateľa uhlia v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi uhlia povolenie na oslobodené uhlie najneskôr pri prvom odbere uhlia oslobodeného od dane alebo colnému úradu pri prepustení uhlia do colného režimu voľný obeh. Koncový odberateľ uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. h), je povinný najneskôr pri prvom odbere uhlia oslobodeného od dane predložiť dodávateľovi uhlia prehlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie aj svoje identifikačné údaje a číslo občianskeho preukazu. Dodávateľ uhlia nesmie dodať uhlie oslobodené od dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe bez predloženia povolenia na oslobodené uhlie alebo koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti bez predloženia prehlásenia podľa druhej vety.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia vrátane koncového odberateľa uhlia v domácnosti môže použiť uhlie oslobodené od dane iba na účel oslobodený od dane podľa tohto zákona.
(10)
Colný úrad odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia
a)
opakovane použil uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. d) až g) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia uhlia od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bola fyzická osoba, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bola fyzická osoba a nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu a ak v podnikaní nepokračuje žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie,
g)
požiadal o odňatie povolenia na oslobodené uhlie,
h)
nepoužil povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vydania.
(11)
Colný úrad odníme povolenie na oslobodené uhlie, aj ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia.
(12)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia, ak mu bolo odňaté povolenie na oslobodené uhlie podľa odseku 10 písm. a) až f) a odseku 11. Oprávnený spotrebiteľ uhlia je pri zrušení registrácie ku dňu odňatia povolenia na oslobodené uhlie povinný vykonať inventarizáciu zásob uhlia oslobodeného od dane a v lehote určenej colným úradom podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň alebo so súhlasom colného úradu môže uhlie oslobodené od dane dodať inému oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý má povolenie na oslobodené uhlie.
(13)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorému bolo podľa odseku 7 doplnené pôvodné povolenie na oslobodené uhlie, vydané nové povolenie na oslobodené uhlie alebo ktorému bolo odňaté povolenie na oslobodené uhlie, je povinný doručiť písomnú informáciu o týchto skutočnostiach dodávateľovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutočností. Na doručenie tejto informácie sa vzťahuje § 8 ods. 15 druhá veta rovnako.
(14)
Dodávateľ uhlia je povinný zmenu v zdaňovaní alebo v oslobodení od dane uskutočniť po obdržaní písomnej informácie podľa odseku 13, a to odo dňa účinnosti tejto zmeny.
§ 21
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania uhlia na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia,
b)
spotreby uhlia na daňovom území výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od dane, alebo dňom vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
b)
spotreby uhlia oslobodeného od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,
c)
spotreby uhlia právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ak nevznikla daňová povinnosť podľa odseku 1 a písmena a).
(3)
Daňová povinnosť nevzniká právnickej osobe alebo fyzickej osobe, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh a ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.
(4)
Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri dodaní uhlia do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
§ 22
Daňový dlžník
(1)
Daňovým dlžníkom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
dodala uhlie na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia,
b)
spotrebovala uhlie na daňovom území a ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.
(2)
Daňovým dlžníkom je aj
a)
konečný spotrebiteľ uhlia, ktorému zahraničná osoba dodala uhlie na daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa uhlia, ktorý je koncovým odberateľom uhlia v domácnosti,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala uhlie na daňovom území koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti,
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spotrebovala uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spotrebovala uhlie, z ktorého nevznikla daňová povinnosť podľa § 21 ods. 1 a ods. 2 písm. a).
(3)
Daňovým dlžníkom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá je konečným spotrebiteľom uhlia okrem koncového odberateľa uhlia v domácnosti a na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od dane,
b)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
§ 23
Registrácia daňového dlžníka
(1)
Daňový dlžník podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a) je povinný písomne požiadať colný úrad o registráciu daňového dlžníka najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti.
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo.
(3)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(4)
Zahraničná osoba, ktorá je daňovým dlžníkom podľa § 22 ods. 2 písm. b), je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu daňového dlžníka najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane.
(5)
Výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, je povinný písomne požiadať colný úrad o registráciu výrobcu uhlia alebo obchodníka s uhlím najneskôr v deň začatia prvej výroby uhlia alebo v deň prvého dodania uhlia. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane.
(6)
Ako daňový dlžník je povinná registrovať sa aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dodáva uhlie oslobodené od dane, ak už nie je registrovaná podľa odseku 1, a to najneskôr v deň prvého dodania uhlia oslobodeného od dane. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
§ 24
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový dlžník je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Vzor tlačiva daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Daňový dlžník v daňovom priznaní uvedie
a)
celkové množstvo uhlia v tonách, ktoré dodal,
b)
množstvo uhlia v tonách z množstva uhlia podľa písmena a), z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním,
c)
množstvo uhlia v tonách z množstva uhlia podľa písmena a), ktoré dodal na účely oslobodené od dane,
d)
množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou,
e)
celkové množstvo uhlia v tonách, z ktorého vznikla daňová povinnosť,
f)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť.
(4)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a), daň vypočíta colný úrad. Výsledná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(5)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania,
b)
zníženie dane, môže uplatniť vrátenie dane v dodatočnom daňovom priznaní.
(6)
Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a uvedú sa aj rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu. Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania.
(7)
Na dodatočné daňové priznanie sa neprihliadne, ak colný úrad už začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(8)
Daňový dlžník, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 100 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a).
§ 25
Vrátenie dane
(1)
Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdaneného uhlia na daňovom území oprávnenému spotrebiteľovi uhlia podľa § 20 ods. 1, ak má povolenie na oslobodené uhlie a také uhlie preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane.
(2)
Vrátenie dane sa uplatní v žiadosti o vrátenie dane alebo v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane na tlačive podľa § 24 ods. 2 okrem odseku 5, keď sa vrátenie dane uplatní v dodatočnom daňovom priznaní.
(3)
Preukázateľne zdaneným uhlím na účely tohto zákona je uhlie, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene uhlia, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(4)
Žiadosť o vrátenie dane možno podať colnému úradu za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo uhlie dodané, a to až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno daň vrátiť.
(5)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech odberateľa uhlia, ktorému vyhotovil dobropis,
b)
daňový dlžník vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka, o čom písomne informuje daňového dlžníka.
(6)
Ak oprávnený spotrebiteľ uhlia zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinný podať colnému úradu dodatočnú žiadosť o vrátenie dane bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti žiadosti o vrátenie dane a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak daň už bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže uplatniť vrátenie dane v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad.
(7)
Dodatočná žiadosť o vrátenie dane musí byť označená ako „Dodatočná“. V dodatočnej žiadosti o vrátenie dane sa uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane týka, a uvedú sa aj rozdiely oproti podanej žiadosti o vrátenie dane. Dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka; na základe dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno daň vrátiť.
(8)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené podmienky na vrátenie dane ustanovené týmto zákonom. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane a zistí, že žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní odo dňa ukončenia daňovej kontroly.
(9)
Daň možno vrátiť aj z preukázateľne zdaneného uhlia na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má zdanené uhlie a nie je jeho konečným spotrebiteľom.
Vedenie evidencií
§ 26
(1)
Daňový dlžník je povinný priebežne viesť evidenciu množstva uhlia v tonách
a)
vyrobeného,
b)
odobratého,
c)
dodaného, z toho na
1.
účely ďalšieho predaja,
2.
účely oslobodené od dane okrem dodania uhlia koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti,
3.
účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti,
4.
spotrebu konečnému spotrebiteľovi uhlia,
d)
použitého na vlastnú spotrebu,
e)
použitého na prevádzkové a technologické účely výrobcom uhlia.
(2)
Pri dodaní uhlia koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti je v evidencii podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu potrebné uviesť identifikačné údaje a číslo občianskeho preukazu koncového odberateľa uhlia v domácnosti.
(3)
Výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím, ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu podľa § 23 ods. 5, vedie evidenciu primerane podľa odseku 1.
§ 27
Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný priebežne viesť evidenciu množstva uhlia v tonách
a)
odobratého,
b)
použitého na účely oslobodené od dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU
§ 28
Predmet dane
Predmetom dane je zemný plyn, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie
a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11,
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 21,
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 29,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2705.
§ 29
Základ dane a výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo zemného plynu vyjadrené v kilowatthodinách (kWh).
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§ 30
Sadzba dane
(1)
Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje od 1. júla 2008 do 31. decembra 2009, ak je používaný ako
a)
pohonná látka vo výške 0,20 Sk/kWh,
b)
palivo na výrobu tepla vo výške 0,02 Sk/kWh.
(2)
Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje od 1. januára 2010, ak je používaný ako
a)
pohonná látka vo výške 0,40 Sk/ kWh,
b)
palivo na výrobu tepla vo výške 0,04 Sk/ kWh.
§ 31
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodený zemný plyn, ak je používaný
a)
na duálne použitie,
b)
v mineralogických procesoch,
c)
na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,
d)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
e)
na výrobu elektriny,
f)
ako pohonná látka,
g)
koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti,7)
h)
na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty zemného plynu zodpovedajú charakteru činnosti plynárenského podniku a obvyklej výške strát iného plynárenského podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,
i)
na výrobu tepla určeného pre domácnosť,
j)
na činnosti bezprostredne súvisiace s prepravou osôb alebo nákladov v železničnej doprave vykonávané v rámci podnikania.
(2)
Od dane je oslobodený aj zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu používaného ako pohonná látka.
(3)
Od dane je oslobodený aj zemný plyn nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri ich vstupe na daňové územie z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu, ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž, ktorá umožňuje priame použitie pohonnej látky.
§ 32
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu
(1)
Oprávneným spotrebiteľom zemného plynu na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať zemný plyn oslobodený od dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j), je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce priamo odoberať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j), musí mať samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane a je povinná písomne požiadať colný úrad aj o vydanie povolenia na odber zemného plynu oslobodeného od dane (ďalej len „povolenie na oslobodený zemný plyn“).
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce používať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e), i) a j) a ktorá nemá samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, môže uplatniť podľa § 37 vrátenie dane z množstva preukázateľne zdaneného zemného plynu skutočne použitého na účely oslobodené od dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Plynárenský podnik, ktorý je zaregistrovaný na colnom úrade ako daňový dlžník, nie je povinný priložiť k žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn prílohu podľa odseku 6 písm. a).
(5)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia zemného plynu oslobodeného od dane a jeho predpokladané množstvo ročnej spotreby v kilowatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, ak ide o žiadateľa podľa odseku 2,
e)
identifikačné údaje dodávateľa zemného plynu.
(6)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia zemného plynu oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby zemného plynu a údaj o ročnom objeme spotreby zemného plynu na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby zemného plynu za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby zemného plynu za kalendárny rok.
(7)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a pred vydaním povolenia na oslobodený zemný plyn preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 6. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, colný úrad vydá aj povolenie na oslobodený zemný plyn.
(8)
V povolení na oslobodený zemný plyn colný úrad uvedie údaje podľa odseku 5 okrem rodného čísla a daňového identifikačného čísla, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa. Povolenie na oslobodený zemný plyn sa vydá v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi zemného plynu a ak má viacerých dodávateľov zemného plynu, predloží im osvedčenú kópiu povolenia na oslobodený zemný plyn.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 a odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 6 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn alebo vydá nové povolenie na oslobodený zemný plyn.
(10)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu podľa odseku 2 okrem koncového odberateľa zemného plynu v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu povolenie na oslobodený zemný plyn najneskôr pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od dane. Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu okrem koncového odberateľa zemného plynu v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu údaj o stave meradla ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu prvého odberu zemného plynu oslobodeného od dane. Dodávateľ zemného plynu nesmie dodať zemný plyn oslobodený od dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe bez predloženia povolenia na oslobodený zemný plyn.
(11)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu vrátane koncového odberateľa zemného plynu v domácnosti môže použiť zemný plyn oslobodený od dane iba na účel oslobodený od dane podľa tohto zákona.
(12)
Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu
a)
opakovane použil zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. d) a e) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia zemného plynu od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bola fyzická osoba, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bola fyzická osoba a nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu a ak v podnikaní nepokračuje žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie,
g)
požiadal o odňatie povolenia na oslobodený zemný plyn,
h)
nepoužil povolenie na oslobodený zemný plyn na odber zemného plynu oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vydania.
(13)
Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, aj ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia.
(14)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu, ak mu bolo odňaté povolenie na oslobodený zemný plyn podľa odseku 12 písm. a) až f) a odseku 13.
(15)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, ktorému bolo podľa odseku 9 doplnené pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn, vydané nové povolenie na oslobodený zemný plyn alebo ktorému bolo odňaté povolenie na oslobodený zemný plyn, je povinný doručiť písomnú informáciu o týchto skutočnostiach dodávateľovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutočností. Na doručenie tejto informácie sa vzťahuje § 8 ods. 15 druhá veta rovnako.
(16)
Dodávateľ zemného plynu je povinný zmenu v zdaňovaní alebo v oslobodení od dane uskutočniť po obdržaní písomnej informácie podľa odseku 15. Zmenu vykoná do 15. dňa odo dňa doručenia oznámenia po vykonaní merania odberu.
§ 33
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávateľovi zemného plynu,
b)
spotreby zemného plynu na daňovom území plynárenským podnikom alebo dodávateľom zemného plynu.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia neoprávneného odberu zemného plynu,21)
b)
spotreby zemného plynu oslobodeného od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31.
(3)
Dňom dodania zemného plynu pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo zemného plynu vzťahuje. Dňom dodania zemného plynu je aj deň, ku ktorému sa vykoná odpočet skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za zúčtovacie obdobie. Pri vystavení dobropisu alebo ťarchopisu pre odberateľa zemného plynu sa zistený rozdiel na dani uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vystavená faktúra opravujúca základ dane. Dňom dodania zemného plynu pri jednorazových dodávkach je deň, keď odberateľ nadobudne právo nakladať so zemným plynom ako vlastník.
(4)
Dňom spotreby zemného plynu je najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe zemného plynu.
(5)
Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri dodaní zemného plynu do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
§ 34
Daňový dlžník
(1)
Daňovým dlžníkom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
dodala zemný plyn na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávateľovi zemného plynu,
b)
spotrebovala zemný plyn na daňovom území a ktorá je plynárenským podnikom alebo dodávateľom zemného plynu.
(2)
Daňovým dlžníkom je aj
a)
konečný spotrebiteľ zemného plynu, ktorému zahraničná osoba dodala zemný plyn na daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa zemného plynu, ktorý je koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti,
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá neoprávnene odobrala zemný plyn,21)
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spotrebovala zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31.
§ 35
Registrácia daňového dlžníka
(1)
Daňový dlžník podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a) je povinný písomne požiadať colný úrad o registráciu daňového dlžníka najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti.
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo.
(3)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(4)
Zahraničná osoba, ktorá je daňovým dlžníkom podľa § 34 ods. 2 písm. b), je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu daňového dlžníka najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane.
(5)
Podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a nakupuje zemný plyn len na účely ďalšieho predaja a ktorý nie je povinný registrovať sa podľa odseku 1, je povinný písomne požiadať colný úrad o registráciu najneskôr v deň prvého dodania zemného plynu. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane. Doklad o registrácii vydaný colným úradom je tento podnikateľ povinný predložiť najneskôr v deň prvého dodania zemného plynu tej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, od ktorej chce zemný plyn nakupovať.
(6)
Ako daňový dlžník je povinná registrovať sa aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dodáva zemný plyn oslobodený od dane, ak už nie je registrovaná podľa odseku 1, a to najneskôr v deň prvého dodania zemného plynu oslobodeného od dane. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
§ 36
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový dlžník je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Vzor tlačiva daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Daňový dlžník v daňovom priznaní uvedie
a)
celkové množstvo zemného plynu v kilowatthodinách, ktoré dodal,
b)
množstvo zemného plynu v kilowatthodinách z množstva zemného plynu podľa písmena a), z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním,
c)
množstvo zemného plynu v kilowatthodinách z množstva zemného plynu podľa písmena a), ktoré dodal na účely oslobodené od dane,
d)
množstvo zemného plynu v kilowatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou,
e)
celkové množstvo zemného plynu v kilowatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť,
f)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť.
(4)
Pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo zemného plynu považuje predpokladané množstvo spotrebovaného zemného plynu, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje.
(5)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám. Výsledná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(6)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok
a)
zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania,
b)
zníženie dane, môže uplatniť vrátenie dane v dodatočnom daňovom priznaní.
(7)
Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a uvedú sa aj rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu. Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania.
(8)
Na dodatočné daňové priznanie sa neprihliadne, ak colný úrad už začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(9)
Daňový dlžník, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 100 Sk, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.
§ 37
Vrátenie dane
(1)
Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdaneného zemného plynu na daňovom území oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu uvedenému v § 32 ods. 3, ak taký zemný plyn preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane.
(2)
Vrátenie dane sa uplatní v žiadosti o vrátenie dane alebo v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane na tlačive podľa § 36 ods. 2 okrem odseku 7, keď sa vrátenie dane uplatní v dodatočnom daňovom priznaní.
(3)
Preukázateľne zdaneným zemným plynom na účely tohto zákona je zemný plyn, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene zemného plynu, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(4)
Preukázateľne spotrebovaným množstvom zemného plynu na účely oslobodené od dane na účely tohto zákona je množstvo zemného plynu odmerané určeným meradlom,19) ktoré sa nachádza na mieste odsúhlasenom colným úradom a ktoré je opatrené na daňové účely uzáverou colného úradu. V odôvodnených prípadoch môže colný úrad povoliť, na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, spôsob výpočtu a preukazovania spotreby zemného plynu na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane aj iným spôsobom.
(5)
Žiadosť o vrátenie dane možno podať colnému úradu za zdaňovacie obdobie až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno daň vrátiť.
(6)
Ak žiadateľom o vrátenie dane je oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, ktorý platí za dodané množstvo zemného plynu formou preddavkovej platby, vrátenie dane si uplatní v lehote troch rokov od skončenia zúčtovacieho obdobia. Žiadosť o vrátenie dane musí byť doložená dokladmi preukazujúcimi použitie zemného plynu na účely oslobodené od dane.
(7)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech odberateľa zemného plynu, ktorému vyhotovil dobropis,
b)
daňový dlžník vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka, o čom písomne informuje daňového dlžníka.
(8)
Ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinný podať colnému úradu dodatočnú žiadosť o vrátenie dane bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti žiadosti o vrátenie dane a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak daň už bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže uplatniť vrátenie dane v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad.
(9)
Dodatočná žiadosť o vrátenie dane musí byť označená ako „Dodatočná“. V dodatočnej žiadosti o vrátenie dane sa uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane týka, a uvedú sa aj rozdiely oproti pôvodne podanej žiadosti o vrátenie dane. Dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka; na základe dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno daň vrátiť.
(10)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené podmienky na vrátenie dane ustanovené týmto zákonom. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane a zistí, že žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní odo dňa ukončenia daňovej kontroly.
Vedenie evidencií
§ 38
(1)
Daňový dlžník je povinný priebežne viesť evidenciu množstva zemného plynu v kilowatthodinách
a)
vyrobeného,
b)
odobratého,
c)
dodaného, z toho na
1.
účely ďalšieho predaja,
2.
účely oslobodené od dane okrem dodania zemného plynu koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti,
3.
účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti,
4.
spotrebu konečnému spotrebiteľovi zemného plynu,
d)
použitého na vlastnú spotrebu,
e)
použitého na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku a z toho straty v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu.
(2)
Podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu podľa § 35 ods. 5, vedie evidenciu primerane podľa odseku 1.
§ 39
(1)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu uvedený v § 32 ods. 2 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva zemného plynu v kilowatthodinách
a)
odobratého na účely oslobodené od dane,
b)
použitého na účely oslobodené od dane,
c)
použitého na iný účel, ako je uvedený v § 31.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu uvedený v § 32 ods. 3 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva zemného plynu v kilowatthodinách
a)
odobratého,
b)
použitého na účely oslobodené od dane.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 40
Osobitná úprava oslobodenia od dane z elektriny, uhlia a zemného plynu používaných osobami iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
(1)
Na účely tohto zákona osobou iného štátu, ktorá požíva výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,22) (ďalej len „zahraničný zástupca“) je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy.22)
(2)
Od dane je oslobodená elektrina, uhlie a zemný plyn používané zahraničným zástupcom.
(3)
Oslobodenie od dane sa poskytuje zahraničnému zástupcovi tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie osobám Slovenskej republiky, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy22) (ďalej len „slovenský zástupca“).
(4)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenskému zástupcovi v rozsahu poskytovanom Slovenskou republikou, prizná sa zahraničnému zástupcovi tohto štátu obdobné zvýhodnenie najviac v takom rozsahu, v akom obdobné zvýhodnenie poskytuje tento štát slovenskému zástupcovi. Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodnú organizáciu a jej oblastnú úradovňu podľa odseku 1 písm. b).
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce používať elektrinu oslobodenú od dane alebo uhlie oslobodené od dane, alebo zemný plyn oslobodený od dane, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 1.
(6)
Zahraničný zástupca je povinný predložiť dodávateľovi elektriny, dodávateľovi uhlia alebo dodávateľovi zemného plynu potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti najneskôr pri prvom odbere elektriny oslobodenej od dane, pri prvom odbere uhlia oslobodeného od dane alebo pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od dane.
§ 41
Daňová kontrola
(1)
Daňovú kontrolu podľa osobitného predpisu23) vykonáva miestne príslušný colný úrad.
(2)
Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.24)
§ 42
Vedenie evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom
(1)
Na účely správy dane je colný úrad povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register daňových dlžníkov, oprávnených spotrebiteľov elektriny, oprávnených spotrebiteľov uhlia, oprávnených spotrebiteľov zemného plynu a ak nie sú zaregistrovaní ako daňoví dlžníci aj výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím a podnikateľov, ktorí majú povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a ktorí nakupujú elektrinu len na účely ďalšieho predaja alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na účely ďalšieho predaja.
(2)
Elektronická databáza obsahuje najmä identifikačné údaje
a)
daňových dlžníkov, registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
oprávnených spotrebiteľov elektriny, oprávnených spotrebiteľov uhlia a oprávnených spotrebiteľov zemného plynu, registračné číslo, dátum pridelenia registračného čísla a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím, ak nie sú zaregistrovaní ako daňoví dlžníci, ako aj podnikateľov, ktorí majú povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a ktorí nakupujú elektrinu len na účely ďalšieho predaja alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na účely ďalšieho predaja.
(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
§ 43
Správne delikty
(1)
Podnikateľovi, ktorý dodal elektrinu oslobodenú od dane bez povolenia na oslobodenú elektrinu alebo ktorý dodal uhlie oslobodené od dane bez povolenia na oslobodené uhlie, alebo ktorý dodal zemný plyn oslobodený od dane bez povolenia na oslobodený zemný plyn, colný úrad uloží pokutu až do výšky dane pripadajúcej na množstvo dodanej elektriny, uhlia alebo zemného plynu, najmenej však 10 000 Sk; pokuta sa neuloží, ak podnikateľ preukáže, že oprávnený spotrebiteľ elektriny, oprávnený spotrebiteľ uhlia alebo oprávnený spotrebiteľ zemného plynu si nesplnil v ustanovenej lehote povinnosť písomne informovať dodávateľa elektriny, dodávateľa uhlia alebo dodávateľa zemného plynu o odňatí povolenia na oslobodenú elektrinu alebo povolenia na oslobodené uhlie alebo povolenia na oslobodený zemný plyn.
(2)
Podnikateľovi, ktorý použil elektrinu na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodenú elektrinu alebo ktorý použil uhlie na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodené uhlie, alebo ktorý použil zemný plyn na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodený zemný plyn, colný úrad uloží pokutu až do výšky dane pripadajúcej na množstvo použitej elektriny, množstvo použitého uhlia alebo množstvo použitého zemného plynu, najmenej však 10 000 Sk.
(3)
Podnikateľovi, ktorý spotreboval elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7 alebo ktorý spotreboval uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19, alebo ktorý spotreboval zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31, colný úrad uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo spotrebovanej elektriny, množstvo spotrebovaného uhlia alebo množstvo spotrebovaného zemného plynu, najmenej však 10 000 Sk.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odsekov 1 a 2 prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania.
(5)
Ak colný úrad uloží pokutu podľa odseku 2 alebo odseku 3, nepoužije sa ustanovenie osobitného predpisu.25)
(6)
Výnos z pokuty uloženej podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 44
Na správu dane sa použije osobitný predpis,26) ak § 3, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 34, 35, 36, § 41 ods. 2 a § 43 neustanovujú inak.
§ 45
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 46
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na elektrinu, uhlie a zemný plyn, pri ktorých vznikla daňová povinnosť od 1. júla 2008.
Prechodné ustanovenia
§ 47
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba evidovaná ako prevádzkovateľ podniku na výrobu, skladovanie alebo spracovanie zemného plynu podľa doterajších predpisov27) sa považuje za právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú podľa § 35.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bude od 1. júla 2008 daňovým dlžníkom, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu daňového dlžníka do 31. marca 2008.
(3)
Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo.
(4)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra, alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(5)
Zahraničná osoba, ktorá bude daňovým dlžníkom od 1. júla 2008, je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu daňového dlžníka do 31. marca 2008. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane.
§ 48
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom elektriny a ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a ak chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane a má samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, aj o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(2)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia elektriny oslobodenej od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v kilowatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane,
e)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny.
(3)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia elektriny oslobodenej od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby elektriny a údaj o ročnom objeme spotreby elektriny na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby elektriny za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby elektriny za kalendárny rok.
(4)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa elektriny a pred vydaním povolenia na oslobodenú elektrinu preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 3. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, aj povolenie na oslobodenú elektrinu do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodenú elektrinu v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom uhlia a ktorá chce používať uhlie oslobodené od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(6)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia uhlia oslobodeného od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v tonách.
(7)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia uhlia oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti.
(8)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa uhlia a pred vydaním povolenia na oslobodené uhlie preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 6 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 7. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodené uhlie do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na oslobodené uhlie v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom zemného plynu a ktorá chce používať zemný plyn na účely oslobodené od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a ak má samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, aj o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(10)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia zemného plynu oslobodeného od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v kilowatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane,
e)
identifikačné údaje dodávateľa zemného plynu.
(11)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia zemného plynu oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby zemného plynu a údaj o ročnom objeme spotreby zemného plynu na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby zemného plynu za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby zemného plynu za kalendárny rok.
(12)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a pred vydaním povolenia na oslobodený zemný plyn preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 10 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 11. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, aj povolenie na oslobodený zemný plyn do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodený zemný plyn v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, povolenie na oslobodené uhlie alebo povolenie na oslobodený zemný plyn, je povinná bezodkladne predložiť povolenie na oslobodenú elektrinu, povolenie na oslobodené uhlie alebo povolenie na oslobodený zemný plyn svojmu dodávateľovi elektriny, dodávateľovi uhlia alebo dodávateľovi zemného plynu.
Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29 a pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715,“.
2.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo zemného plynu“.
3.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú
a)
elektrina, uhlie a zemný plyn podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2a)
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 ods. 8 písm. d) sa vypúšťajú slová „s výnimkou tovarov kódov kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00, 2711 21 00 a 2711 29 00“.
5.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
6.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
7.
V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo „48/100“ nahrádza slovom „47/100“ a slovo „7,2 %“ sa nahrádza slovom „7,05 %“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slovom „zborov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
4c)
Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.“.
9.
V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 “výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov„ podľa osobitného predpisu,4d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
Nariadenie Rady (EHS) 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 293, 24. 10. 1990) v platnom znení.“.
10.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa za slová „pohonná látka“ vkladajú slová „lietadiel a lodí“.
11.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
na výrobu elektriny,
i)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.“.
12.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
13.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Od dane je oslobodený aj minerálny olej, ktorým je skvapalnený plynný uhľovodík kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 00 až 2711 19 00, určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka.“.
14.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Užívateľský podnik môže použiť označený plynový olej aj na pohon prenajatých strojov alebo na pohon strojov poskytovateľa služby výlučne na práce výrobnej povahy alebo na služby v pôdohospodárskej produkcii3) podľa § 7 ods. 1 písm. b) druhého bodu, a to na základe zmluvy o nájme strojov, zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej s iným užívateľským podnikom. Užívateľský podnik o použití označeného plynového oleja podľa prvej vety je povinný písomne informovať colný úrad najneskôr v deň takéhoto použitia. Písomná informácia obsahuje identifikačné údaje užívateľských podnikov uzatvárajúcich príslušnú zmluvu, čísla ich odberných poukazov a zoznam prenajatých strojov alebo zoznam strojov použitých na poskytovanú službu. Prílohou tejto písomnej informácie je kópia zmluvy o nájme strojov alebo zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby.“.
15.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,“.
16.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
17.
V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,“.
18.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.
19.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „prevádzkovateľ podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu (§ 34a), prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu podľa osobitného predpisu7a)“ a v druhej vete sa za slovom „nevznikla“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „s výnimkou prevádzkovateľa podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu a prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.
20.
V § 19 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak biogénnu látku vyrobil tento prevádzkovateľ daňového skladu,“.
21.
V § 29 ods. 1 druhej vete a ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou zemného plynu“.
22.
§ 34a sa vypúšťa.
23.
V § 41 ods. 1 sa za slovom „olejom“ vypúšťa čiarka a slová „prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, prevádzkovateľov distribučnej siete zemného plynu“.
24.
V § 42 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo v § 6 ods. 1 písm. f) v druhom bode“.
25.
Za § 46b sa vkladá § 46c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2008
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. júlom 2008, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv a plnenie povinností.
(2)
Daňové konanie právoplatne neukončené do 30. júna 2008 sa dokončí podľa doterajších prepisov.
(3)
Na zemný plyn dodaný a spotrebovaný do 30. júna 2008 sa použijú doterajšie predpisy.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 s výnimkou ustanovení čl. I § 1 až 46, čl. II bodov 1 až 7, 9 až 13, 15 až 19 a 21 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
VZOR
Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 40 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Príloha č. 2 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/ zv. 10; Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), nariadenia Rady č. 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
2.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. v. EÚ L 195, 2. 6. 2004).
1)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v . ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
2)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
4)
§ 2 písm. b) 24. bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
8)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 293, 24.10.1990) v platnom znení.
9)
§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z.
15)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky.
17)
§ 39 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.
18)
§ 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
21)
22)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
23)
Napríklad § 15 a 15b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 35 ods. 1 písm. a) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.