600/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.), opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 (oznámenie č. 715/2004 Z. z.) a opatrenia z 30. novembra 2005 č. MF/24569/2005-74 (oznámenie č. 579/2005 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.