597/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

597
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-ll/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií na rekondično–rehabilitačné pobyty a integračné pobyty pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, na programy sociálnej rehabilitácie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, na tvorbu a vydávanie časopisov a nepravidelných periodík a na členstvo v medzinárodných organizáciách, dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotácie na humanitnú starostlivosť, dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie pre deti v predškolských zariadeniach, v základných školách a v špeciálnych základných školách na stravu a na školské potreby a dotácie na motivačný príspevok pre deti v základných školách a v špeciálnych základných školách.
Výnos zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-ll/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 586/2005 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.