593/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

593
ZÁKON
z 28. novembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z. a zákona č. 215/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a s výnimkou, ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Tovarom, ktorý je predmetom spotrebnej dane na účely tohto zákona, rozumie sa tovar, ktorý je ako predmet spotrebnej dane vymedzený v zákonoch o spotrebných daniach5) okrem plynu dodávaného prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu a elektriny.“.
3.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „dodanie hmotného majetku, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva“ nahrádzajú slovami „prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník“.
4.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky.“.
5.
V § 8 ods. 3 druhá veta znie: „Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 500 Sk bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.“.
6.
V § 8 ods. 7 sa slová „nového dopravného prostriedku“ nahrádzajú slovami „hnuteľného hmotného majetku“ a vypúšťajú sa slová „pri ktorom bez zbytočného odkladu po ukončení doby nájmu má prejsť vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímateľa na nájomcu“.
7.
V § 10 ods. 1 sa slová „prevažne dodáva tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41“ nahrádzajú slovami „výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41; táto výnimka sa nevzťahuje na predaj alebo vloženie podniku alebo jeho časti platiteľom, ktorý výlučne alebo prevažne dodáva tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41“.
8.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za nadobudnutie tovaru podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.“.
9.
V § 11 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „pri ktorom bez zbytočného odkladu po ukončení doby nájmu má prejsť vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímateľa na nájomcu“.
10.
V § 11 ods. 11 sa v úvodnej vete slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
11.
V § 11a sa v úvodnej vete za slová „identifikovanou pre daň v inom členskom štáte“ vkladajú slová „alebo na jej účet“.
12.
Doterajší text § 11a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zahraničná osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa ods. 1 písm. a) a je platiteľom len z dôvodu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 a jeho následného dodania, môže sa dohodnúť s platiteľom, pre ktorého sa tovar umiestňuje v sklade v tuzemsku, na postupe podľa odseku 1 a platiteľ, pre ktorého sa tovar umiestňuje v sklade v tuzemsku, musí písomne oznámiť daňovému úradu zdaňovacie obdobie, v ktorom sa po prvýkrát uplatní postup podľa odseku 1. Zahraničná osoba je povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň najneskôr do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla posledná daňová povinnosť z dodania tovaru, ktorý bol premiestnený do tuzemska pred začatím uplatňovania postupu podľa odseku 1.“.
13.
V § 15 ods. 4 sa za slovo „vzdelávacích“ vkladá čiarka a slová „a zábavných“ sa nahrádzajú slovami „zábavných a podobných“.
14.
V § 16 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Miesto dodania podľa tohto odseku sa vzťahuje aj na sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby, ktoré nie sú predmetom dane.“.
15.
V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.“.
16.
V § 19 ods. 3 tretej vete sa za slová „elektronických komunikačných službách“ vkladajú slová „a spolu s nimi dodávaných elektronických službách“.
17.
V § 19 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.“.
18.
V § 19 ods. 9 sa vypúšťa slovo „písomnom“.
19.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov6aa) dodaných na trh spolu s tovarom vzniká platiteľovi, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, a to posledným dňom príslušného kalendárneho roka z rozdielu medzi celkovým počtom zálohovaných obalov, ktoré spolu s tovarom ako prvý uviedol na trh v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku, a celkovým počtom týchto zálohovaných obalov, ktoré sa mu vrátili z trhu v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku; ak je rozdiel v príslušnom kalendárnom roku záporný, uvedie sa základ dane a výška dane v doklade o použití podľa § 71 ods. 9 a v daňovom priznaní so záporným znamienkom. Platiteľ, ktorý v kalendárnom roku dodáva zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré uvádza na trh v tuzemsku ako prvý, a ktorý dodáva aj zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré neuvádza na trh v tuzemsku ako prvý, nemôže uplatniť záporný rozdiel v daňovom priznaní. Základom dane je súčin zisteného rozdielu podľa prvej vety a výšky zálohy za zálohovaný obal určenej osobitným predpisom,6ab) ktorá je platná posledný deň príslušného kalendárneho roka, znížený o daň.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:
„6aa)
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6ab)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly.“.
20.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.“.
21.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane podľa odseku 1 nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.“.
22.
V § 38 ods. 1 sa za slová „užívanie stavby“ vkladajú slová „alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby“.
23.
V § 38 ods. 4 sa za slová „turistická ubytovňa alebo“ vkladajú slová „iná ubytovňa pri poskytnutí krátkodobého ubytovania, ktorým sa rozumie ubytovanie na obdobie kratšie ako tri mesiace,“.
24.
V § 42 prvej vete sa vypúšťajú slová „písm. a), b), c) a e)“ a vypúšťa sa druhá veta.
25.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, platiteľ je povinný mať doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) v lehote podľa prvej vety, uvedie dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.“.
26.
V § 47 odsek 3 znie:
„(3)
Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru; platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev, najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane.“.
27.
V § 47 ods. 9 sa slová „pohonných látok a potravín“ nahrádzajú slovom „tovaru“.
28.
V § 49 ods. 2 sa slová „účely svojho podnikania“ nahrádzajú slovami „dodávky tovarov a služieb“.
29.
V § 49 ods. 7 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
30.
V § 49 ods. 8 sa za slová „kupuje osobné automobily“ vkladá čiarka a slová „a to aj formou zmluvy podľa § 8 ods. 1 písm. c)“.
31.
V § 50 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
32.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak bola vykonaná oprava sadzby dane, ktorá má za následok zníženie dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná oprava sadzby dane, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období. Ak bola vykonaná oprava sadzby dane, ktorá má za následok zvýšenie dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná oprava sadzby dane, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období. Opravu sadzby dane a opravu odpočítanej dane nie je povinný vykonať platiteľ pri uplatnení nesprávnej sadzby dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, ak platiteľ môže pri tomto zdaniteľnom obchode odpočítať daň v plnom rozsahu.“.
33.
V § 56 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
daň by bola odpočítateľná podľa § 49.“.
34.
V § 59 ods. 3 písm. a) sa slová „kúpeného u jedného platiteľa v jednom dni“ nahrádzajú slovami „uvedená v doklade o kúpe tovaru“.
35.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sú tovary a služby podľa odseku 1 dodané ozbrojeným silám iného štátu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nárok na vrátenie dane z dodaných tovarov a služieb. Nárok na vrátenie dane sa uplatňuje podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava I. K žiadosti o vrátenie dane sa musia doložiť doklady o kúpe tovarov a služieb, v ktorých je uvedená suma dane v slovenských korunách, a doklady o dodaní tovarov a služieb ozbrojeným silám iného štátu.“.
36.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb služby cestovného ruchu a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene (ďalej len “cestovná kancelária„), je povinný postupovať podľa odsekov 2 až 9. Služby cestovného ruchu obstarané od iných zdaniteľných osôb, vlastné služby cestovnej kancelárie a prirážka cestovnej kancelárie sa považujú za dodanie jednej služby cestovnou kanceláriou zákazníkovi.“.
37.
V § 65 ods. 10 sa slová „platiteľovi na jeho“ nahrádzajú slovami „zdaniteľnej osobe na jej“.
38.
V § 69 ods. 2 sa za slová „Zdaniteľná osoba“ vkladá čiarka a slová „ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku,“.
39.
V § 69 ods. 5 sa slová „pri dodaní tovaru alebo služby uvedie vo faktúre“ nahrádzajú slovami „uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji“.
40.
V § 69 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo príjemca tovaru, ak pri dovoze tovaru je dlžníkom podľa colných predpisov zahraničná osoba, ktorá je držiteľom jednotného povolenia podľa osobitného predpisu28a) vydaného colným orgánom iného členského štátu, a tento dlžník nepoužije dovezený tovar na účely svojho podnikania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Čl. 496 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11.10.1993) v platnom znení.“.
41.
V § 70 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Platiteľ, ktorému vzniká daňová povinnosť zo zálohovaných obalov podľa § 19 ods. 10, vedie na účely určenia základu dane osobitne záznamy o počte všetkých zálohovaných obalov uvedených spolu s tovarom na trh v tuzemsku a o počte všetkých prázdnych zálohovaných obalov vrátených z trhu v tuzemsku.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
42.
V § 70 ods. 6 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
43.
V § 71 ods. 4 písm. b) sa za slová „dodávateľa služby“ vkladajú slová „a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky“.
44.
V § 71 ods. 6 sa za slová „vo faktúre“ vkladajú slová „alebo v inom doklade o predaji“.
45.
V § 71 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odkaz na článok 306 alebo 313 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že uplatňuje osobitnú úpravu.“.
46.
V § 71 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ, ktorému vznikne daňová povinnosť podľa § 19 ods. 10, je povinný do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti vyhotoviť doklad o použití, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa odseku 2 písm. a), e), g), h) a i), a tento doklad sa považuje za faktúru.“.
47.
V § 72 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená c) až h).
48.
V § 72 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
odkaz na § 42 alebo 43, odkaz na článok 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že dodanie tovaru je oslobodené od dane.“.
49.
V § 73 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená c) až h).
50.
V § 73 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.“.
51.
V § 78 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a s výnimkou platiteľa, ktorý v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo podľa § 47 alebo dodal tovar podľa § 45.“.
52.
Za § 85c sa vkladá § 85d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Ak bol tovar na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky [§ 8 ods. 1 písm. c)], odovzdaný nájomcovi do 31. decembra 2007 vrátane a nájom bol zdaňovaný ako dodanie služby, postupuje sa podľa doterajšieho predpisu až do ukončenia nájmu.
(2)
Platiteľ, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, môže odpočítať daň zo zálohovaných obalov, ktoré má podľa stavu inventarizácie vykonanej podľa osobitného predpisu35) na sklade k 31. decembru 2007 alebo ktoré má na sklade podľa fyzickej inventúry vykonanej k 31. decembru 2007, ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok. Odpočítanie dane môže platiteľ podľa prvej vety uplatniť, ak má faktúru o dodaní zálohovaných obalov, pri ktorých nemohol uplatniť odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. d) doterajšieho predpisu.
(3)
Platiteľ môže použiť postup podľa § 65 ods. 10 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007 voči zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2008.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
53.
V prílohe č. 6 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Smernica Rady 2006/79/ES z 5.10. 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10. 2006).“.
54.
V prílohe č. 6 štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a smernice 2006/98/ES z 20.11. 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12. 2006)“.
55.
Príloha č. 6 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Rady 2006/112/ES z 28.11. 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006) v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.12. 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12. 2006).“.
56.
V prílohe č. 7 sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka „ex3922 90 00 – Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov“ vkladajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka „4818 40 – Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky – len na použitie pri inkontinencii“, „4901 – Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku“, „4903 00 00 – Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti“ a „4904 00 00 – Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované“.
57.
V prílohe č. 7 sa číselný kód Spoločného colného sadzobníka „6115 93 10 – Pančuchy na kŕčové žily“ nahrádza číselným kódom Spoločného colného sadzobníka „6115 10 – Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)“.
58.
V prílohe č. 7 sa vypúšťa číselný kód Spoločného colného sadzobníka „7015 10 00 – Okuliarové sklá korekčné“.
59.
V prílohe č. 7 sa číselný kód Spoločného colného sadzobníka „ex8428 90 97 – Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádza číselným kódom Spoločného colného sadzobníka „ex8428 90 95 – Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím“.
60.
V prílohe č. 7 v číselnom kóde Spoločného colného sadzobníka „ex8471 49 00 – Ostatné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých“ sa v opise tovaru vypúšťa slovo „digitálne“.
61.
V prílohe č. 7 sa číselný kód Spoločného colného sadzobníka „ex8518 40 – Ostatné elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí“ nahrádza číselným kódom Spoločného colného sadzobníka „ex8518 40 – Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí“.
62.
V prílohe č. 7 sa číselný kód Spoločného colného sadzobníka „ex8531 80 95 – Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím“ nahrádza číselným kódom Spoločného colného sadzobníka „ex8531 80 95 – Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím“.
63.
V prílohe č. 7 sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka „8714 20 00 – Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby“ vkladajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka „9001 30 00 – Kontaktné šošovky“, „9001 40 – Okuliarové šošovky zo skla“ a „9001 50 – Okuliarové šošovky z ostatných materiálov“.
64.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 8, ktorá znie:
„Príloha č. 8 k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 593/2007 Z. z.
ZOZNAM ČINNOSTÍ
1.
Telekomunikačné služby
2.
Dodanie vody, plynu, elektriny a tepla
3.
Preprava tovaru
4.
Prístavné a letiskové služby
5.
Preprava osôb
6.
Dodanie nového tovaru vyrobeného na predaj
7.
Činnosti pôdohospodárskych sprostredkovateľských agentúr týkajúce sa pôdohospodárskych produktov vykonávané podľa predpisov o spoločnej organizácii trhu s týmito produktmi
8.
Organizovanie obchodných veľtrhov a výstav
9.
Skladovanie
10.
Reklamné služby
11.
Služby cestovného ruchu
12.
Prevádzkovanie predajní pre zamestnancov, prevádzkovanie jedální pre zamestnancov a prevádzkovanie podobných prevádzok
13.
Činnosti verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu iné ako tie, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 36.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 350/2004 Z. z., zákonom č. 651/2004 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 523/2005 Z. z., zákonom č. 656/2006 Z. z., zákonom č. 215/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.