588/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

588
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. novembra 2007,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Budiši
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Budiši je v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnych územiach Budiš, Rudno a Kaľamenová. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Budiši je v okrese Turčianske Teplice, v katastrálnych územiach Budiš, Rudno, Kaľamenová, Slovenské Pravno, Brieštie, Polerieka, Abramová, Ondrašová, Ivančiná, Veľký Čepčín, Liešno, Diviaky, Turčianske Teplice a Dubové. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Budiši je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Turčianskych Tepliciach a na Obecnom úrade v Budiši.
§ 2
Druhy činností zakázaných v ochranných pásmach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 115/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Budiš za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Budiši.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Valentovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 588/2007 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V BUDIŠI