Predpis bol zrušený predpisom 131/2002 Z. z.

581/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

581
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 27. novembra 2007
o doplňujúcom pedagogickom štúdiu
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z. a § 14 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje organizáciu, rozsah, formy a metódy doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
§ 2
Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť1)
a)
absolventi štúdia podľa magisterského študijného programu, inžinierskeho študijného programu alebo doktorského študijného programu v neučiteľských študijných odboroch, alebo absolventi študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky,
b)
absolventi štúdia podľa bakalárskeho študijného programu v neučiteľských študijných odboroch na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy,
c)
absolventi stredných škôl neučiteľských študijných odborov s úplným stredným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním alebo vyšším odborným vzdelaním2) na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy, vychovávateľa školského zariadenia alebo asistenta učiteľa.3)
§ 3
(1)
Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v dennej forme pre študentov neučiteľských študijných programov súbežne so štúdiom študijného programu alebo v externej forme pre absolventov podľa § 2.
(2)
Doplňujúce pedagogické štúdium v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia sa uskutočňuje
a)
prezenčnou metódou alebo
b)
kombinovanou metódou.
§ 4
(1)
Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a najmenej ďalší dvaja členovia komisie.
(2)
Záverečná skúška sa koná spravidla v jeden deň a vykonáva sa
a)
pre absolventov stredných škôl na výkon pracovnej činnosti
1.
majstra odbornej výchovy z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku,
2.
vychovávateľa školského zariadenia z predmetov všeobecná pedagogika, pedagogika voľného času alebo mimoškolská pedagogika a psychológia,
3.
asistenta učiteľa z predmetov všeobecná pedagogika a psychológia,
b)
pre absolventov vysokých škôl s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov podľa § 2 písm. a),
c)
pre absolventov vysokých škôl s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku podľa § 2 písm. b).
(3)
O úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho pedagogického štúdia vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. Na vysvedčení sa uvedie
a)
názov vysokej školy,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia absolventa,
c)
výsledky z jednotlivých predmetov záverečnej skúšky,
d)
názov záverečnej práce a výsledok jej obhajoby,
e)
pedagogická spôsobilosť, ktorú absolvent nadobudol podľa § 2,
f)
deň konania záverečnej skúšky a
g)
meno, priezvisko, podpis osoby, ktorá je štatutárnym orgánom vysokej školy, a odtlačok úradnej pečiatky.
§ 5
Doplňujúce pedagogické štúdium možno organizovať len k tým študijným odborom, ktoré má vysoká škola akreditované v prvom stupni alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia.
§ 6
Doplňujúce pedagogické štúdium začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ján Mikolaj v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 7 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 50b ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.